Įjungti prieinamumąĮjungti prieinamumą

Sveikatos priežiūros specialistų bendrasis privatumo pranešimas

Takeda, UAB (toliau – Takeda) tvirtai įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą, dėti visas pastangas, kad apsaugotų jūsų Asmens duomenis pagal Privatumo pranešimo (toliau – Pranešimas) nuostatas, kurios taikomos renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims apie sveikatos priežiūros specialistus/sveikatos
priežiūros organizacijų atstovus.


Asmens duomenys, kuriuos Takeda renka, ir jų šaltinis


Takeda renka ir tvarko asmens duomenis apie jus. Kokias asmens duomenų rūšis renkame, priklauso nuo jūsų santykių su Takeda bei nuo galiojančių įstatymų, vis dėlto tokie duomenys gali apimti toliau nurodytas informacijos kategorijas:

 • Pagrindiniai Asmens duomenys, tokie, kaip tapatybė ir kontaktinė informacija;
 • Išsilavinimo ir profesiniai duomenys, tokie, kaip kvalifikacija ir priklausymas organizacijoms ar institucijoms;
 • Kai būtina, su mokėjimu susijusi informacija.

Tokią informaciją galime gauti tiesiogiai iš jūsų arba iš viešųjų arba trečiosios šalies informacijos šaltinių.

Kad geriau suprastume jūsų interesus ir galėtume juos tenkinti bei turėti tikslius apie jus Takeda saugomus duomenis, Takeda gali taisyti arba papildyti asmens duomenis, kuriuos pateikiate Takeda, remdamasi asmens duomenimis, kuriuos Takeda gauna iš kitų šaltinių.


Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas


Takeda tvarko asmens duomenis, remdamasi viena ar daugiau iš toliau nurodytų nuostatų:

 • Tam tikrais atvejais Takeda gali prašyti jūsų sutikimo rinkti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis. Net jeigu sutiksite, vėliau savo sutikimą galite atšaukti, kreipdamiesi į mus skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“ pateiktais kontaktiniais adresais. Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturės įtakos jau atliktam duomenų tvarkymui.
 • Kitais atvejais, jūsų asmens duomenis gali reikėti tvarkyti, laikantis galiojančių įstatymų ar teisės aktų ar sutarčiai, kurios šalimi esate, vykdyti. Gali būti, kad dėl sutartinių įsipareigojimų, sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis atšaukti negalėsite arba tai turės įtakos jūsų galimybėms vykdyti tokius įsipareigojimus.
 • Dar kitais atvejais Takeda gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, siekdama patenkinti savo teisėtus interesus, pranešti jums apie mūsų produktus ir paslaugas, apie mokslinius tyrimus ir švietimo galimybes. Turite teisę atsisakyti tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo. Tai galite padaryti, susisiekdami su mumis skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“ pateiktais kontaktais.

 

Kaip Takeda naudoja Asmens duomenis

Takeda tvarko asmens duomenis apie jus toliau nurodytais tikslais:

 • Siekdama palengvinti sąveiką su jumis, kad galėtumėte naudotis mūsų ištekliais, kad galėtume vykdyti pateiktus produktų užsakymus ir prašymus pateikti mėginius, tvarkyti prašymus dėl medicininės informacijos, teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius ar nagrinėti skundus dėl produktų;
 • Kad stiprintume savo vidaus veiklos operacijas, pvz., stebėtume savo santykius su jumis, valdytume savo personalą ir užtikrintume, kad savo išteklius naudojame efektyviai.
 • Atlikti tyrimus ir tobulinti savo produktus ir paslaugas, pvz., kad praneštume apie Takeda vykdomus tyrimus, ir verslo bei rinkodaros tyrimų tikslais;
 • Kad reklamuotume savo produktus ir paslaugas rinkodaros priemonėmis (kuriuos leidžia įstatymai), įtrauktume mokslo ekspertus ir vadovus, teiktume mokymus ir įgyvendintume mokslines ir švietimo programas;
 • Siekdama vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, įskaitant mokėjimų vykdymą;
 • Laikydamiesi reguliavimo ir teisinių įpareigojimų, įskaitant atitikties ir saugumo tikslais, kad atskleistume finansinius duomenis;
 • Kiti tikslai gali būti susiję su jūsų santykiais su Takeda.

 

Su kuo Takeda dalijasi jūsų Asmens duomenimis

Takeda gali perduoti jūsų asmens duomenis kitiems Takeda padaliniams visame pasaulyje 1 . Jie savo ruožtu gali perduoti jūsų asmens duomenis kitiems Takeda filialams. Kai kurie Takeda filialai gali veikti tokiose šalyse, kurios neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Nepaisant to, visi Takeda padaliniai privalo tvarkyti asmens duomenis šiame Pranešime išdėstyta tvarka ir būdais. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kokias apsaugos priemones Takeda taiko tarptautiniam asmens duomenų perdavimui, susisiekite su mumis skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“ pateiktais kontaktais.

Takeda gali pasitelkti trečiąsias šalis, kad šios Takeda vardu vykdytų tam tikrą veiklą ir funkcijas, susijusias su jūsų asmens duomenų naudojimu, pirmiau nurodytais tikslais, pvz., informacinių technologijų paslaugų teikėjus, pašto paslaugas teikiančios įmonės. Tokiu atveju Takeda reikalaus, kad trečiosios šalys saugotų joms pateikiamų jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą. Tokios trečiosios šalys turės sutikti nenaudoti ar neatskleisti jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai to reikia paslaugoms teikti arba teikti paslaugas mūsų vardu arba laikantis galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.

Takeda nusprendus reorganizuoti savo veiklą arba jos atsisakyti, parduodant, susijungiant ar įsigyjant kitą įmonę, Takeda gali perduoti jūsų asmens duomenis faktiniams ar būsimiems pirkėjams. Reikalausime, kad faktiniai ar būsimi pirkėjai tokius asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi šio Pranešimo nuostatų.

 

Kai kurios Takeda įmonių grupės bendrovės ir (arba) paslaugų teikėjai gali būti įsteigti ir veikti Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančiose šalyse, kurių įstatymai nebūtinai užtikrins tokį patį Asmens duomenų apsaugos lygį. Takeda užtikrins, kad būtų naudojamos visos atitinkamos apsaugos priemonės ir kad būtų laikomasi su tokiu perdavimu susijusių galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.

 

Kaip Takeda apsaugo jūsų Asmens duomenis

Takeda taikys tinkamas fizines, administracines ir technines apsaugos priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, naudojimo be leidimo, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

 

Jūsų teisės

ES priklausantiems asmenims suteiktos tam tikros duomenų subjektų teisės, kurios gali būti ribojamos ir (arba) varžomos. Tokios teisės apima teisę: (i) prašyti leisti susipažinti, ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis; (ii) riboti duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi ir (iii) duomenų perkeliamumo teisę. Jeigu norite pasinaudoti viena iš minėtų teisių, susisiekite toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis. ES priklausantys asmenys taip pat turi teisę teikti skundą dėl jų asmens duomenų tvarkymo savo vietinei duomenų apsaugos institucijai.

Turite teisę prašyti, kad Takeda netvarkytų jūsų Asmens duomenų rinkodaros tikslais. Jeigu jūsų duomenis ketinama panaudoti tokiais tikslais arba jeigu Takeda ketina atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, dažniausiai Takeda informuos jus (prieš rinkdama jūsų duomenis). Galite pasinaudoti savo teise stabdyti tokį duomenį tvarkymą, bet kuriuo metu pranešdami Takeda, kad nenorite gauti rinkodaros informacijos. Kai pageidaujate pasinaudoti šia savo teise, spauskite „atsisakyti“ atitinkamuose pranešimuose arba kreipkitės į mus toliau pateiktoje dalyje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 

Kiek laiko Takeda saugo Asmens duomenis

Asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek būtina tais tikslais, dėl kurių ji buvo surinkta, laikantis vietos įstatymų ir teisės aktų bei teisėtų verslo interesų.

 

Kaip su mumis susisiekti

Takeda filialų sąrašą galima rasti svetainės: https://www.takeda.com/worldwide/

Su mumis galite susisiekti, norėdami pasinaudoti savo teisėmis, teikti užklausas ar skundus dėl to, kaip Takeda tvarko jūsų asmens duomenis. „Takeda“ imsis visų reikiamų žingsnių, kad išnagrinėtų prašymus, užklausas ir skundus ir atsakys į juos per trisdešimt (30) darbo dienų.

 

Kontaktiniai duomenys:

Pašto adresas: Įteikti: Duomenų apsaugos pareigūnui, Teisės departamentas „Takeda Pharmaceuticals International AG“, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Ciurichas), Šveicarija. El. paštas: [email protected]

 

Svarbi informacija

Lietuvos Valstybinė Duomenų Apsaugos inspekcija privalo užtikrinti, kad Lietuvoje laikomasi privatumą reglamentuojančių teisės aktų. Daugiau apie privatumo teises arba, jeigu nepavyksta problemos išspręsti tiesiogiai su mumis ir norėtumėte dėl to pateikti skundą, susisiekti su Valstybine Duomenų Apsaugos inspekcija:
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faksas. (8 5) 261 9494
El. paštas [email protected]


Šis Privatumo pranešimas įsigalioja 2018-05-25.