Felhasználási feltételek

A jelen honlap („Honlap”) látogatásával és használatával Ön, mint felhasználó („Felhasználó”) elismeri, hogy a jelen felhasználási feltételeket megismerte és elfogadja, továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlapot saját felelősségére használja. Amennyiben a jelen felhasználási feltételekkel nem ért egyet, úgy kérjük, hogy hagyja el a Honlapot és hagyja figyelmen kívül az itt olvasott információkat. A felhasználási feltételek áttanulmányozásának elmulasztása nem mentesíti a Felhasználót a felelősség alól, és nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat a Felhasználó megszegte, és ebből kifolyólag a Honlap üzemeltetőjének bármilyen kára vagy hátránya keletkezik.

A jelen felhasználási feltételek rögzítik a Takeda Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., 14. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-731137; adószáma: 13356875-2-42; elektronikus elérhetőség: info-hu@takeda.com; „Takeda”) által üzemeltetett Honlap használatára vonatkozó információkat, tudnivalókat.

Felelősségkorlátozás

A Honlap tartalmának kialakításában képzett szakemberek is részt vesznek, ezzel segítve a Felhasználó minél szélesebb körű és pontosabb tájékoztatását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a Honlapon és a hírlevélben megjelenő cikkek, információk és adatok nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. A Felhasználó felelőssége az is, hogy a Honlapon olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja.

A Honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint az azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a Honlap üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. A Honlap tartalmának kialakítása és üzemeltetése során, illetve azzal összefüggésben teljes mértékben figyelembe vesszük és alkalmazzuk az irányadó jogszabályokat és előírásokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, továbbá a reklámpiacon kialakult gyakorlatot.  A Honlapon feltüntetett információk egyike sem tekinthető bármely vényköteles gyógyszer alkalmazására, terjesztésére vagy javallatára utaló biztatásnak.

A Takeda a Honlap üzemeltetése és karbantartása során minden ésszerű erőfeszítést és elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon elérhető információk egyértelműek, pontosak és megbízhatóak legyenek. A lehető legkörültekintőbb eljárásunk mellett is javasoljuk azonban Felhasználóinknak, hogy a Honlapon közölt információk pontosságát, hitelességét és időszerűségét minden esetben ellenőrizzék más forrásból is, és döntésük meghozatala előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal.

A Takeda kizárja felelősségét a Honlapon közölt információk esetleges pontatlanságából, hiányosságából és időszerűtlenségéből eredő esetleges károkért. A Takeda ugyancsak nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetett vagy közvetlen károkért, amelyek a Honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, üzemeltetésének időleges vagy végleges felfüggesztéséből, a Honlap tartalmának illetéktelenek általi megváltoztatásából vagy törléséből erednek vagy azzal összefüggésben keletkeznek, illetve amelyek a Honlapon közölt információk továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Felhasználó köteles gondoskodni a számítástechnikai eszközeinek vírusokkal, férgekkel, trójaiakkal és más potenciálisan veszélyes programokkal szembeni védelme érdekében szükséges óvintézkedésekről.

A Takeda nem köteles válaszolni a Felhasználók által küldött e-mailekre és egyéb úton érkező megkeresésre. A Takeda által e-mailben vagy más módon küldött bármilyen értesítés tartalma bizalmasnak és a feladó tulajdonának tekintendő. A Takeda fenntartja magának a jogot a hozzá érkező, illetve az általa küldött üzenetek, értesítések, megkeresések bármely célra történő felhasználásának, másolásának, közzétételének és nyilvánosságra hozatalának korlátlan jogát. Takeda fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Honlap tartalmát bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül információkkal egészítse ki, illetve hogy a Honlapon található információkat törölje vagy módosítsa.

Jelen Felhasználási feltételekre és azok értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a Honlap Felhasználó általi használatával összefüggésben jogvita merül fel, úgy a vitás kérdést a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője békés úton kísérlik megoldani. Ennek sikertelensége esetén fordulnak csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bírósághoz.

Szerzői jogok

A Honlap és az azon található valamennyi képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt állnak. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi oltalom alatt álló tartalom felhasználása – a magáncélú felhasználás kivételével -, kizárólag a Takeda kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges. A Honlap tartalmát a Felhasználó kizárólag magáncélból, nem üzleti célú felhasználásra másolhatja, töltheti le vagy nyomtathatja ki, amennyiben (a) minden másolati példány tartalmazza a szerzői joggal, illetve felhasználási joggal kapcsolatos adatokat, (b) annak tartalma nem kerül módosításra, és (c) az ilyen használat nem sérti a Takeda vagy harmadik felek jogait. A fentiek túlmenően azonban felhasználási jogot nem szerez a Felhasználó, vagyis a Honlap egészének vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, bármilyen más felhasználása, beleértve a hálózati, vagy más honlapokon történő felhasználást, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A takedahungary.hu domain név szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására csak a Takeda írásbeli hozzájárulásával jogosult a Felhasználó.

A hivatkozásainkról

A Honlap tartalmazhat mások által üzemeltetett portálokra utaló hivatkozásokat, amelyek szintén hasznos információkat tartalmazhatnak a Felhasználók számára, ugyanakkor ezen hivatkozott portálokra a saját felhasználási feltételeik irányadóak, így kérjük Felhasználóinkat, hogy a hivatkozott portálok tartalmának böngészése előtt a vonatkozó felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatot is tanulmányozzák át.

A Takeda nagy gondot fordít azon szervezetek kiválasztására, amelyekre a Honlapon internetes hivatkozások találhatók, ugyanakkor az általuk közölt információk helyességéért abban az esetben sem vállal Takeda semmilyen felelősséget, ha a Felhasználó a jelen Honlapon talált hivatkozáson keresztül jutott el az oldalaikra.

A Takeda írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Takeda nem ellenőrizte le harmadik feleknek a Honlap által hivatkozott, vagy azok jelen Honlapra mutató oldalait, és nem támogatja ezen harmadik felek oldalainak tartalmát, valamint nem vállal azokkal kapcsolatban semmilyen felelősséget.

A Takeda elhatárolódik azon esetektől, amikor a Honlap bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat jogellenesen üzemeltetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel a Honlap hírnevének és érdekeinek árt(h)a(t)nak. A Takeda minden ilyen eset ellen fellép.

Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”)

A honlap használatával kapcsolatos személyes adatvédelmi alapelvek 

A Takeda Pharma Kft (a továbbiakban "Takeda") a jelen honlapra („Honlap”) ellátogató személyek számára a személyes adatok védelmére szolgáló magyar törvénnyel (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) összhangban a következő személyes adatok védelmét szolgáló alapelveket fogadta el, illetve a jelen Tájékoztató útján az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Személyes adatok védelme

A Takeda tudatában van a személyes adatok jelentőségének, és a következő alapelvekkel összhangban kezeli őket:

1. Személyes adatok megszerzése

A Takeda a jelen Honlapon keresztül kizárólag akkor szerez olyan személyes adatokat, mint például a név, cím, telefonszám és e-mail cím, ha Ön azokat önként, az adatgyűjtéshez hozzájárulva a rendelkezésünkre bocsátja pl. regisztráció alkalmával, e-mailben termékekre vonatkozó kérések, kérdések küldése kapcsán, álláspályázatra való jelentkezés során, stb. A Honlap az Ön személyes adatainak megadása nélkül is használható; az így tudomásunkra jutott adatokat (pl. IP cím) az Ön azonosítására nem használjuk.

2. A személyes adatok felhasználása

  • (1) A Takeda a jelen Honlapon keresztül szerzett személyes adatokat a jelen Tájékoztató 7. pontjában (lásd alább) meghatározott célokra használja fel.
  • (2) Ha a Takeda alvállalkozót bíz meg a személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával, a Takeda az ilyen alvállalkozót megfelelően megvizsgálja és kiválasztja, és a munkáját a reá bízott adatok biztonsága érdekében szükség szerint és megfelelően felügyeli.

 

3. Személyes adatok átadása harmadik feleknek 

A Takeda nem bocsát harmadik felek rendelkezésére személyes adatokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve azon eseteket, amikor az adatok harmadik személynek történő átadását jogszabály kötelezően előírja.

4. A személyes adatok ellenőrzése, adatbiztonság

  • (1) A Takeda a személyes adatokat a felhasználási cél eléréséhez szükséges terjedelemben pontosan és biztonságosan tárolja.
  • (2) Ön, illetve informatikai eszközei és a Honlap hírközlési eszköz útján létesítenek egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása pedig nyílt hálózaton (Internet) történik. Mindez fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Takeda az adatok biztonságával kapcsolatosan megfelelő intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával, kizárólag az adott adatkezelési művelet tekintetében jogosult, illetve a Honlap üzemeltetéséért felelős munkavállalók hozzáférési jogosultságának biztosításával) annak érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és ily módon megelőzze a személyes adatok elvesztését, megsemmisülését, hamisítását és kiszivárgását. Mindezek ellenére nem tudjuk garantálni, hogy a személyes adatok elvesztése, a velük való visszaélés vagy a módosításuk nem fordulhat elő.

 

5. A tárolt személyes adatokkal kapcsolatos jogérvényesítés 

Amennyiben az a személy, akinek a személyes adatait a Takeda kezeli, tárolja, a Takedától kéri ezen adatok közzétételét, kijavítását, további adat hozzáadását, törlését, zárolását, használatuk felfüggesztését vagy eltávolítását, a Takeda az ilyen igényre a vonatkozó törvényi szabályozással és rendelkezésekkel összhangban reagál. Személyes adatai jövőbeni felhasználására, kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Impresszum menüpontban feltüntetett e-mailcímre vagy postacímre küldött levélben. Létezhetnek azonban e szabály alóli kivételek, és előfordulhat, hogy a személyes adatok megőrzése kötelező. Ez vonatkozik például a mellékhatásokkal (nemkívánatos eseményekkel) kapcsolatos adatgyűjtésre, vagy a rendőrségi nyomozásokra. Amennyiben személyes adataihoz fűződő jogait megsértik, jogosult az adatvédelmi hatósághoz, (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5; tel.: 36(1)391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; http://naih.hu)  vagy az illetékes bírósághoz – így az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is – fordulni. Az Ön jogainak és jogérvényesítésének részletszabályait az Infotv. 14-19.§ és 21-22.§-i tartalmazzák.

6. A személyes adatok ellenőrzésének és védelmének belső ellenőrzési rendszere, személyes adatok tárolása

  • (1) A Takeda jogszabályi előírásokkal összhangban létrehozza és kezeli a személyes adatok ellenőrzésére és védelmére szolgáló belső rendszerét. E tevékenységért az adatvédelemmel foglalkozó munkatárs felel.
  • (2) A személyes adatok jogszabályoknak megfelelő ellenőrzésével és védelmével kapcsolatosan a Takeda megfelelő képzésben részesíti a dolgozóit, valamint ellenőrzi őket.
  • (3) A Takeda az Ön személyes adatait addig tárolja és kezeli, amíg erre az Ön hozzájárulása lehetőséget ad, illetve az Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, továbbá ameddig ezt jogszabály előírja.

 

7. A jelen Honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyének beazonosítására szolgáló adatok továbbításával Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy mindezen információk az alább felsorolt célokkal kezelésre kerüljenek:

  • a) Munkatársak keresése - állás iránt érdeklődők, a Takeda jövőbeni dolgozói 

Amennyiben az állás iránt érdeklődők felvételüket kérik a Takedába, e-mail útján vagy postai úton rendelkezésünkre bocsátott személyes adataikat (különösen: vezetéknév, keresztnév, lakcím, mobilszám; e-mail cím, iskolai és egyéb végzettség; titulus; szakképzettség, szakmai tapasztalat; nyelvismeret; jelenlegi munkahely (megnevezés), születési hely, születési idő, arckép (fotó); és bármely olyan adat, amelynek kezelése a fenti célból indokolt, vagy amelyet a jelentkező a pályázat benyújtása során megadott) az álláspályázatok feldolgozásához és a kiválasztási eljárás, illetve felvételei eljárás lefolytatásához, továbbá a későbbi kapcsolatfelvételhez használjuk fel. A pályázat benyújtásának előfeltétele a jelentkező önkéntes hozzájárulása. Felhívjuk a jelentkező figyelmét, hogy a pályázat elküldésével hozzájárulását adja adatai Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Amennyiben az információkat azelőtt kell harmadik személy részére hozzáférhetővé tennünk, hogy a pályázót foglalkoztatnánk, például ajánlást, vagy erkölcsi bizonyítványt kérünk, az érdeklődőt először előzetesen tájékoztatjuk minderről, ha az adatok szóban forgó átadása nem törvényből eredő kötelesség.

 

Spekulatív jelentkezők
Tartjuk magunkat ahhoz az alapelvhez, hogy a spekulatív jelentkezéseket (vagyis azon jelentkezőket, akik nem egy meghirdetett helyre jelentkeznek) nem vesszük át. Ha ilyen kérés fut be, az ilyen kérelmezők személyes adatait nem tároljuk. A feladó egy automatikus választ kap, és az adatait nem őrizzük meg.

Meghirdetett munkakörök
A sikertelen jelentkezők személyes adatait az álláshirdetés lezárultával (a pozíció betöltésével) töröljük, a jelentkezőket pedig a pályázatuk sikertelenségéről értesítjük. Kifejezett kérés esetén, amelyet a pályáztatási eljárás során az Impresszum szerinti elérhetőségeken írásbeli nyilatkozat útján tehet meg, a pályáztatási eljárás lezárását követően is kezeljük megadott adatait a lezárást követő 2 éven keresztül.

Az állás iránt érdeklődőknek tudatában kell lennie annak a tényével, hogy megfelelő pozíciók esetén a szóban forgó adatok a cégcsoportunkon belüli társaságok között kölcsönösen átadásra kerülhetnek A cégcsoporton belüli társaságok listája az alábbi linken érhető el: https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

A jelenkező felel a megadott adatok pontosságáért és valódiságáért, esetleges harmadik természetes személyek adatainak megadása során szavatol azért, hogy a megadott adatok továbbítása jogszerű.

 

  • b) Kapcsolattartási célú adatkezelés

 

A Takeda az egészségügyi végzettséggel rendelkező és nem rendelkező szakértőknek és szakembereknek ad szakmai tájékoztatást egészségügyi kérdésekkel kapcsolatosan az általa forgalmazott termékekről és az általa nyújtott szolgáltatásokról, továbbá kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel céljából is kezeli az alábbi adatokat. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatokat a Takeda a vonatkozó kérdés megválaszolásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli (amelyik a korábbi). Az e pont szerinti célból kezelt adatok köre: név, alapvégzettség, titulus és/vagy beosztás, munkahely típusa, munkahely megnevezése, címe, telefonszám, fax., e-mail cím, orvosi pecsét száma, szakképzettség, szakterület, nyelvismeret, mobil szám, e-mail cím. Ezen személyek esetén a Takeda az érintettek hozzájárulása alapján a személyes adatokat az NTT Europe Ltd. (150 Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 7DF); Equinix (Germany) GmbH (Kruppstr. 121-127, 60388 Frankfurt am Main); Veeva Systems (Avinguda Diagonal 420, 2° 1 C.P. 08037 Barcelona) részére továbbítja.

 

  • c) Válaszadás

 

Amennyiben bárki a 2001/83/EK Irányelv 86. cikk (2) bekezdés második francia bekezdés szerint („levelezés és az ahhoz mellékelt, nem reklámcélból küldött anyagok, amelyek egy gyógyszerrel kapcsolatos különleges kérdés megválaszolása érdekében szükségesek”) megkereséssel fordul a Takedához, a jelen Tájékoztató áttekintésével tudomásul veszi, hogy a megkeresésben megadott személyes adatait a Takeda önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a kérdés szakszerű megválaszolása céljából. Az önként megadott személyes adatokat a Takeda a felvételtől számított hat évig kezeli, és a Takeda csoport más EGT területén letelepedett tagvállalatai részére továbbítja. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fentiek szerinti információ gyógyszer mellékhatásra, nem kívánatos reakcióra, termékkel kapcsolatos minőségi kifogásra, vagy az alábbi speciális esetre – úgy, mint várandósság, apasággal kapcsolatosan bekövetkezett expozíció, szoptatás, indikáción túli gyógyszeralkalmazás, gyógyszerrel való visszaélés, gyógyszerelési hibák, túladagolás, munkavégzés során bekövetkező gyógyszerexpozíció, hatástalanság, hamisított/megmásított termék, függőség vagy tolerancia kialakulása, valamint más anyagokkal vagy étellel/itallal kapcsolatos gyógyszerkölcsönhatás, vagy feltételezhetően fertőző ágens gyógyszer általi átvitele - vonatkozna, Takeda az irányadó jogszabályok alapján köteles a mellékhatás bejelentéssel kapcsolatosan megadott adatok – beleértve az érintett által megadott azonosító adatokat is – rögzítésére és kezelésére.

 

8. További fontos információk 

Internetes oldalaink harmadik felek oldalaira mutató linkeket tartalmaznak. Az itt ismertetett adatvédelmi alapelvek nem vonatkoznak harmadik felek weboldalaira. Minden olyan weboldal esetében, amelyre be kíván lépni, kérjük, ismerkedjen meg a jogi információkat és adatvédelmi politikát ismertető részekkel.
A Takeda a Google Analytics szolgáltatást használja. Ez egy olyan webes elemző eszköz, amely segíti az internetes honlapok tulajdonosainak megérteni, hogyan viselkednek honlapjaik látogatói. A Google Analytics szolgáltatás ügyfelei különféle jelentéseket jeleníthetnek meg arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkednek honlapjaik látogatóik, és így javíthatják azokat. A Google Analytics szolgáltatás névtelenül gyűjti az információkat. Tájékoztatást nyújt a honlapokkal kapcsolatos trendekről, és nem azonosítja be az egyéni látogatókat.

Google Analytics sütik
Miként számos más egyéb szolgáltatás, a Google Analytics is használ sütiket. Az első oldalon található süti fájlok az adott honlapok esetében a felhasználói viselkedés nyomon követésére használhatók fel. Ezek a fájlok olyan adatok tárolására szolgálnak, mint például hogy, milyen időpontban látogatott el a felhasználó a weboldalra, hogy ismételten jár-e ott, valamint, hogy milyen oldalról érkezett. Az Internet-böngésző programok az első oldali sütiket nem osztják meg a doménekkel.

IP-cím használata
Minden az Internethez csatlakoztatott számítógéphez és berendezéshez egyedi azonosító, ún. internet protokoll cím (IP) kerül hozzárendelésre. Tekintettel arra a tényre, hogy ezek általában blokkonként kerülnek hozzárendelésre az egyes országokhoz, az IP cím felhasználható azon információ beazonosításához, hogy mely országban, államban, városban kapcsolódik fel az adott konkrét számítógép az Internetre. A Google Analytics gyűjti ezeket az IP-címeket, hogy az internetes oldalak tulajdonosai képet kaphassanak arról, hogy a világ mely részeiről érkeznek az oldalak látogatói. Ezt a módszert IP-cím alapú földrajzi beazonosításnak nevezik.

A Google Analytics szolgáltatás a konkrét IP-címet nem bocsátja a szolgáltatás felhasználóinak rendelkezésére. Ezen kívül igénybe vehető az IP cím maszkolása is, amikor is a Google Analytics szolgáltatást felhasználó weboldal-tulajdonosok úgy is beállíthatják a Google Analytics szolgáltatást, hogy e szolgáltatás az IP cím földrajzi beazonosításához csak az IP cím egy részét, és ne az egész IP címet használja.

Személyes adatok
A személyes adatok személyazonosításra szolgáló információk, pl. név, e-mail cím, számlázási vagy egyéb adatok, amelyek az ilyen információkhoz hozzákapcsolhatók. A Google Analytics ügyfelei által kötelezően betartandó Google Analytics szerződéses feltételek tiltják az ilyen információk Google Analytics segítségével végzett nyomon követését és gyűjtését, illetve a személyes adatok összekapcsolását a webes elemzés adataival.

A Google Analytics adatainak Google általi felhasználása
A Google Analytics szolgáltatást az oldalaikon használó weboldal tulajdonosok az ellenőrzésük alatt tartják, hogy mely adatok esetében engedélyezik, hogy azokat a Google használja. A Google Analytics adatmegosztási lehetőségek szolgáltatásnak (Google Analytics Data Sharing Options) köszönhetően eldönthetik, hogy meg kívánják-e osztani ezen adatokat a Google társasággal, vagy sem. Amennyiben azt e lehetőségek engedélyezik, az összegyűjtött adatok a Google szolgáltatások javítását szolgálják. A weboldal tulajdonosok ezeket a beállításokat bármikor módosíthatják.

Böngésző-bővítmény a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezéshez
Annak érdekében, hogy a weboldalak látogatói többféle lehetőség közül választhassák ki, miként gyűjti a Google Analytics szolgáltatás az adatokat, a Google társaság egy a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítményt fejlesztett ki. A bővítmény a Google Analytics szolgáltatás JavaScript (ga.js) részével kommunikál, és értesíti, ha az adott weboldalon tett látogatás adatait nem kell továbbítani a Google Analytics részére. A Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítmény azonban nem akadályozza meg magát az adattovábbítást a weboldalaknak, sem az adatok elküldését más webes elemzést végző szolgáltatásoknak.
Bővebb információkat a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítménnyel kapcsolatosan itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu&ref_topic=2919631.

A Takeda Kft. Adatvédelmi Nyilvántartási Azonosítói:

Hírlevélre történő feliratkozás: NAIH-105813

Egészségügyi végzettséggel rendelkező és nem rendelkező szakemberekkel és szakértőkkel történő kapcsolattartás: NAIH-105812;

Válaszadás: NAIH-105814

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételeket a Takeda bármikor, saját döntése alapján jogosult módosítani vagy kiegészíteni. Ezért javasoljuk, hogy a jelen Honlapra történő minden belépés alkalmával tekintsék meg az oldalt.