Právní informace

 1. Podmínky použití 
 2.  Informační účely
 3. Použití obsahu a autorské právo
 4. Odkazy na jiné internetové stránky
 5. Ochrana soukromí
 6. Informace „jak jsou“
 7. Zřeknutí se odpovědnosti
 8. Rozhodující právo

1. Podmínky použití 
Použití internetové stránky Takeda podléhá následujícím podmínkám a stejně tak i zákonům a jiným právním předpisům České republiky. Použitím obsahu jakékoliv stránky souhlasíte s tím, že bez omezení či výhrad přijímáte tyto Podmínky použití a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. (dále jen "Takeda") v téže věci pozbývají platnosti. 

2. Informační účely 
Účelem internetové stránky Takeda je představit Vám činnosti společnosti Takeda. Veškeré informace uvedené na této stránce jsou určeny jen pro vzdělávací a informační účely a jejich záměrem není nahradit informovanou lékařskou radu nebo doporučení od zdravotnických odborníků.

3. Použití obsahu a autorské právo 
Informace z této stránky si můžete klidně stáhnout, zobrazit nebo vytisknout pro Vaše osobní nekomerční použití či pro nekomerční účely vědecké nebo vyučovací, uvedete-li současně tento zdroj informací. Žádné úpravy pro další reprodukci obsahu nejsou povoleny. Obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Takeda kopírován nebo jinak používán způsobem, který je v rozporu s výše uvedenými podmínkami, a způsobem, který není běžný a přiměřený. Tato stránka a její obsah, včetně všech textů a obrázků, je vlastnictvím společnosti Takeda, jejích dceřiných společností a/nebo partnerů. Společnost Takeda tímto neuděluje, ani z obsahu této stránky nelze vyvodit žádné licence nebo právo v jakýchkoliv obchodních značkách, patentech, obchodních tajemstvích, technologiích, výrobcích, procesech nebo jiných majetkových právech společnosti Takeda, jejích dceřiných společnostech a/nebo u jejích partnerů. V případě zájmu o obdržení licence se obracejte na sídlo společnosti Takeda v České republice. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je společnost Takeda oprávněna v souladu s autorským zákonem požadovat mimo jiné i zadostiučinění v penězích.

4. Odkazy na jiné internetové stránky 
Odkazy na jiné internetové stránky jsou uvedeny pouze pro Vaše pohodlí. Společnost Takeda nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o obsah nebo fungování těchto stránek, a nebude odpovědná za jakékoliv škody, zranění nebo jiné protiprávní následky způsobené jejich obsahem nebo provozem.

5. Ochrana soukromí 

Oznámení o ochraně osobních údajů na webových stránkách TAKEDA

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky https://www.takeda.com/cs-cz/

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. společnost („Takeda“) se pevně zavázala chránit Vaše osobní údaje a usiluje o jejich ochranu v souladu s následujícím Oznámením o ochraně osobních údajů na webových stránkách (dále jen „Oznámení“), které se vztahuje na osobní údaje, jež se shromažďují a zpracovávají o návštěvnících webových stránek.

Osobní údaje, které Takeda shromažďuje a zpracovává

Takeda může automaticky shromažďovat následující informace prostřednictvím této webové stránky:

 • Technické informace, včetně adresy IP (internetového protokolu), která slouží k připojení počítače k ​​internetu, vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platforma;
 • Informace o Vaší návštěvě, včetně URL, z jaké stránky (včetně data a času) jste na adresu vstoupil, časy odezvy, chyby stahování, délka návštěv určitých stránek, informace o interakcích na stránce (například rolování, kliknutí a přejezd myší) a metody, které se používají k procházení stránek.

Společnost Takeda může získávat následující osobní údaje z webových stránek: vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a odborné informace, pokud jsou dobrovolně předány. Při shromažďování Vašich osobních údajů Vás Takeda bude informovat, zda jsou požadované informace povinné nebo dobrovolné. Pokud jste se rozhodli neposkytnout určité informace, může toto rozhodnutí mít dopad na používání určitých zdrojů a může to pro společnost Takeda znamenat znemožnění poskytnutí určitých služeb.

Společnost Takeda může také spolupracovat se třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů v technických službách, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů vyhledávacích informací) a může od nich získat další Vaše informace.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Takeda zpracovává Vaše osobní údaje tak, aby splnily legitimní obchodní zájmy, nebo pro splnění zákonné povinnosti.

Ochrana Vašich osobních údajů společností Takeda

Takeda použije osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky pro následující účely:

 • ke zlepšení úrovně našich služeb
 • ke zlepšení obsahu našich webových stránek
 • k odpovědi na Vaše požadavky, dotazy a stížnosti
 • pro naše vlastní interní účely, jako je například odpověď na žádosti o lékařské informace, stížnosti na výrobky nebo nakládání s údaji týkající se nežádoucích účinků
 • pro účely zachování našeho vzájemného vztahu, pokud jste zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem
 • ke zvážení Vaší žádosti o zaměstnání

Sdílení Vašich informací společností Takeda

Společnost Takeda může sdílet Vaše osobní údaje s dalšími přidruženými společnostmi Takeda, pokud je to nezbytné k plnění legitimního obchodního záměru nebo ke splnění platných právních požadavků. Společnost Takeda může sdílet Vaše informace s vybranými třetími stranami, včetně:

 • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří poskytují služby společnosti Takeda nebo jejím jménem; a
 • Poskytovateli analytických a vyhledávacích služeb, které společnosti Takeda pomáhají zlepšit a optimalizovat tyto webové stránky.
 • V případě, že společnost Takeda prodá nebo koupí jakoukoli firmu nebo majetek, může zveřejnit Vaše osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupci takové firmy nebo majetku;
 • Pokud bude společnost Takeda nebo její aktiva nabyta třetí osobou, mohou být osobní údaje jedním z přenesených aktiv; nebo
 • Pokud bude společnost Takeda povinna zveřejnit nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění jakýchkoli zákonných povinností nebo za účelem prosazení nebo uplatnění svých podmínek použití a dalších smluv nebo předpisů k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Takeda, jejích zákazníků apod. Tento případ zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a řízení rizik v souladu s předpisy a rovněž výměnu informací s regulačními a zdravotnickými orgány za účelem podávání zpráv o nežádoucích událostech a kvalitě výrobků.

Pokud společnost Takeda svěřuje určitému subdodavateli zpracování osobních údajů, Takeda pečlivě zkontroluje a vybere takového subdodavatele a vykoná nezbytný a náležitý dohled nad tímto subdodavatelem, aby zajistil bezpečnostní kontrolu svěřených údajů.

Některé společnosti a/nebo poskytovatelé služeb společnosti Takeda mohou být umístěny v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), jejichž zákony nemohou poskytnout stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů. Takeda zajistí, aby byly zavedeny veškeré přiměřené záruky a byly dodrženy všechny platné zákony a předpisy v souvislosti s převody osobních údajů. 

Ochrana Vašich osobních údajů společností Takeda

Takeda zajistí rozumné a vhodné fyzické, administrativní a technické záruky pro ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením. Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit prevenci před ztrátou, zneužitím nebo změnou dat a jakýkoli přenos dat bude proveden na Vaše vlastní riziko, přičemž je důležité si uvědomit, že bezpečnost informací předaných přes internet nelze garantovat.

Vaše práva
Osoby žijící v EU mají určitá práva na údaje, které mohou být předmětem omezení a/nebo restrikcí. Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k osobním údajům a provést jejich opravu nebo vymazání; ii) požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů; a (iii) právo na přenositelnost dat. Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, použijte níže uvedené kontaktní údaje. Osoby žijící v EU mají rovněž právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů místnímu orgánu pro ochranu údajů.

Máte právo požádat společnost Takeda, aby nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Takeda Vás bude informovat (před získáním Vašich osobních údajů), pokud bude mít v úmyslu použít Vaše osobní údaje k těmto účelům, nebo pokud se zamýšlí zveřejnit Vaše informace třetí straně pro takové účely. Máte právo zabránit takovému zpracování informováním společnosti Takeda, že se nechcete účastnit sdílení informací pro marketingové účely. Pokud si přejete toto právo uplatnit, použijte v příslušné komunikaci funkci „odhlásit se“ nebo se podívejte do části „Kontaktní informace“.

Jak dlouho společnost Takeda uchovává vaše osobní údaje
Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny v souladu s místními zákony a předpisy a oprávněnými obchodními potřebami.

Další důležité informace 
Na našich webových stránkách naleznete odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Na tyto stránky se zde popsaná politika ochrany osobních údajů nevztahuje. Ujistěte se prosím, že jste zkontrolovali právní informace a informace o ochraně osobních údajů na webových stránkách třetích stran.

Nástrojové analýzy Google Analytics
Takeda využívá službu Google Analytics, která je nástrojem pro webové analýzy a pomáhá majitelům webových stránek pochopit, jak se návštěvníci chovají na jejich webových stránkách. Zákazníci služby Google Analytics si mohou prohlížet celou řadu reportů o interakci návštěvníků s webovými stránkami, které jim umožňují webové stránky zlepšit. Služba Google Analytics shromažďuje informace anonymně. Reportuje trendy webových stránek bez identifikace jednotlivých návštěvníků.

Cookies Google Analytics
Podobně jako jiné služby umožňují i služby Google Analytics využívat cookies první strany ke sledování interakcí návštěvníků. Soubory cookies se používají k ukládání informací, jako je čas, kdy došlo k aktuální návštěvě, zda byl návštěvník na webu již předtím a jaký web odkazoval návštěvníka na webovou stránku. Prohlížeče nesdílí soubory cookie první strany v různých doménách.

Použití IP adresy
Každému počítači a zařízení připojenému k internetu je přiřazeno jedinečné číslo známé jako adresa internetového protokolu (IP). Vzhledem k tomu, že tato čísla jsou obvykle přiřazována do bloků založených podle států, může být adresa IP často určena k identifikaci země, státu a města, ze kterých se počítač připojuje k internetu. Google Analytics shromažďuje IP adresy návštěvníků webových stránek s cílem poskytnout majitelům webových stránek informace o tom, kde se nacházejí jejich návštěvníci. Tato metoda se nazývá IP geolokací.

Služba Google Analytics nevykazuje informace o skutečné IP adrese návštěvníků pro zákazníky služby Google Analytics. Kromě toho, pomocí metody maskování IP adresy, majitelé webových stránek, kteří používají službu Google Analytics, mají možnost nastavit v Google Analytics, aby byla použita jen část adresy IP, nikoli celá adresa IP, pro geolokaci. Bez ohledu na to, zda majitelé webových stránek používají službu Google Analytics či nikoli, mají přístup k adresám IP pro návštěvníky svých webových stránek.

Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace, které Vás osobně identifikují, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa nebo fakturační údaje nebo jiná data, která mohou být s těmito informacemi přiměřeně spojena. Smluvní podmínky Google Analytics, které musí dodržet všichni zákazníci služby Google Analytics, zakazují sledování nebo shromažďování informací pomocí služby Google Analytics nebo sdružování osobních údajů s informacemi s analýzou webové stránky.

Využití údajů služby Google Analytics
Vlastníci webových stránek, kteří používají službu Google Analytics, mají kontrolu nad tím, které údaje chtějí, aby Google sledoval. Mohou se rozhodnout, zda chtějí, aby společnost Google tyto údaje použila nebo ne, a to pomocí možností sdílení dat Google Analytics. Pokud tyto možnosti dovolí, jsou data používána ke zlepšení produktů a služeb Google. Vlastníci webových stránek mohou tyto možnosti kdykoli změnit.

Odmítnutí služby v prohlížeči
Chcete-li návštěvníkům webových stránek nabídnout větší výběr, jak jejich údaje shromažďovat pomocí služby Google Analytics, vyvinula společnost Google doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics. Doplněk komunikuje s nástrojem JavaScript Google Analytics (ga.js), který indikuje, aby informace o návštěvě webových stránek nebyly zasílány do služby Google Analytics. Doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics však nebrání tomu, aby se informace neodesílaly přímo na samotný web nebo do jiných služeb pro webovou analýzu.

Další informace o doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics naleznete zde

Cookies - Sekce pracovníků ve zdravotnictví

Cookies jsou malé soubory uložené v počítači uživatele. Jsou navrženy tak, aby uchovávaly malé ​​množství dat specifických pro určitého klienta a webové stránky a byly přístupné buď webovým serverem nebo klientským počítačem. To umožňuje serveru dodat stránku přizpůsobenou konkrétnímu uživateli nebo samotná stránka může obsahovat skript, který si je vědom údajů v souboru cookie, a tak je schopen přenášet informace z jedné návštěvy na další web (nebo související stránky).

Aby se pracovníci ve zdravotnictví mohli volně pohybovat kolem specializované sekce, soubor cookie je stažen do počítače prohlížeče, avšak tento soubor cookie bude uzavřen při uzavření Vaší návštěvy.

Pokud si přejete tuto možnost odmítnout, jednoduše klikněte na možnost „zrušit“, kde budete požádáni o potvrzení, zda jste pracovník ve zdravotnictví. Tímto postupem zajistíte, aby soubory cookie nebyly staženy do Vašeho počítače - a zrušením zároveň nebudete moci zobrazit sekci pro pracovníky ve zdravotnictví na webové stránce.

Kontaktní informace

Pokud chcete uplatnit svá práva, máte dotazy či chcete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností Takeda, kontaktujte nás. Takeda přijme vhodná opatření k řešení žádostí, dotazů a stížností. Takeda na tyto požadavky odpoví do třiceti (30) pracovních dnů.

Kontaktní údaje:

K rukám: Pracovník pro ochranu osobních údajů, právní oddělení, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Švýcarsko.

E-mailová adresa: dataprivacy@takeda.com

Důležitá informace

Úřad pro ochranu osobních údajů v je zodpovědný za dodržování zákona o ochraně osobních údajů v České republice.  Pokud požadujete další informace o svých právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud máte problém vyřešit ochranu osobních údajů a zajistit kompatibilitu přímo se společností, kontaktujte: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od června 2018.

6. Informace „jak jsou“
Informace na této stránce se poskytují „jak jsou“. Společnost Takeda nedává žádná ujištění nebo neposkytuje žádné záruky, pokud jde o obsah těchto stránek. Společnost Takeda nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající nebo jakkoliv související s použitím této stránky nebo jejího obsahu. Společnost Takeda dále nezaručuje ani neujišťuje, že Vaše použití obsahu této stránky neporuší práva třetích stran.

7. Zřeknutí se odpovědnosti 
Společnost Takeda není odpovědná za jakékoliv škody vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu na tuto stránku nebo z toho, že se uživatel spoléhá na poskytnuté informace. Společnost Takeda nenese odpovědnost za vzniklé škody či ušlý zisk nebo jakékoliv ztráty. Toto omezení zahrnuje i škody nebo jakékoliv viry, které by mohly zasáhnout Vaše počítačové vybavení.

8. Rozhodující právo 
Toto právní oznámení a obsah této stránky se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor vyplývající z tohoto právního oznámení nebo ve spojitosti s ním bude vyřešen příslušným soudem v České republice, pokud nebude vyřešen smírnou cestou.