การวิจัย & การพัฒนา

2.1.Research and Development_block_001

เรามีแรงบันดาลใจที่จะเป็นองค์กรที่ทำ R&D อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีวิธีคิด ปฏิบัติ และสื่อสารกับโลกภายนอกแบบไม่เหมือนใคร เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการมุ่งเน้นที่วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดด้านยารักษาโรค ซึ่งสามารถส่งผ่านนวัตกรรมสู่ผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง

กลยุทธ์ด้าน R&D ของเรา

2.1-research-and-development_block_002

เพื่อการค้นคว้าส่งผลที่ดีที่สุด เราจะมุ่งให้ความสนใจเฉพาะพื้นที่ให้การรักษาในสาขาที่เราต้องการจะเป็นผู้นำนวัตกรรมล่าสุด ได้แก่ด้านมะเร็ง ทางเดินอาหาร (GI) และระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ซึ่งมีความต้องการของผู้ป่วยสูง และเป็นสาขาที่เราสามารถสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง เป็นด้านที่เรามีประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์ได้ และเป็นด้านที่เราต้องการจะยังคงค้นคว้ายากรักษาโรคใหม่ ๆ ต่อไป เรายังได้สร้างแนวทางรักษาสุขภาพในระดับโลกด้วยวัคซีน เราจะค้นคว้าวิจัยโครงการในมือให้มากที่สุดเพื่อที่จะส่งมอบคำมั่นสัญญาให้กับผู้ป่วย

เรามีการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการในมือ โดยพุ่งความสนใจลงไปเฉพาะพื้นที่หลักที่เราให้การรักษา และในขณะเดียวกันก็เปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ด้วย เราจะขยายศักยภาพในพื้นที่หลัก ซึ่งรวมถึงการสร้างความหลากหลายในรูปแบบของวิธีการบำบัด อาทิ การรักษาในระดับโมเลกุลขนาดใหญ่และระดับเซล ด้านพันธุศาสตร์ และข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัยที่เริ่มจากพื้นฐานบนโต๊ะทดลองในห้องปฏิบัติการ (translational medicine) เรากำลังจะกลายเป็นจักรกลหุ้นส่วน ซึ่งสร้างการรวมตัวกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกและนักประดิษฐ์จากภายนอก เราจะเปลี่ยนโฉมวัฒนธรรมองค์กรผ่านความเป็นผู้นำ การตื่นตัว และเสาะหาที่จะสร้างสัมพันธ์กับหุ้นส่วน และมองหาแนวโน้มใหม่ ๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร เรากำลังขับเคลื่อนกรอบความคิดในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผู้นำของเรา และเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย เรากำลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมของโอกาสและความรับผิดชอบ ซึ่งการตัดสินใจที่รวดเร็วและการลงมือปฏิบัติโดยไม่ด่างพร้อยคือเป้าหมายสูงสุดของเรา

พื้นที่หลักที่เราให้การรักษา

our_pipeline_block_004

พื้นที่ให้การรักษาของเรา คือสาขาที่เราต้องการจะเป็นผู้นำนวัตกรรมล่าสุด ได้แก่ด้านมะเร็ง ทางเดินอาหาร (GI) และระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ซึ่งมีความต้องการของผู้ป่วยสูง และเป็นสาขาที่เราสามารถสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง เป็นด้านที่เรามีประวัติความสำเร็จที่พิสูจน์ได้ และเป็นด้านที่เราต้องการจะยังคงค้นคว้ายารักษาโรคใหม่ ๆ ต่อไป เรายังได้สร้างแนวทางรักษาสุขภาพในระดับโลกด้วยวัคซีน โดยการลงทุนกับโครงการวัคซีนไข้เลือดออกและโนโรไวรัส

นวัตกรรมอันเป็นที่ยอมรับ

Innovators in Science Award

รางวัล TheInnovators in Science Award ซึ่ง Takeda มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุน และ ดำเนินการจัดงานโดย New York Academy of Sciences ได้มีการมอบให้เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2016 และให้การยกย่องนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น และคุโนปการของนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่มีต่อแวดวงวิทยาศาสตร์ ในสาขาการรักษาด้านประสาทวิทยา วิทยาการด้านทางเดินอาหาร เวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม และวิทยาการรักษามะเร็ง และเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในการส่งเสริมความมุ่งมั่นเพื่อทำการวิจัยเพื่อการค้นคว้าพัฒนา

มีการมอบเงินรางวัลมูลค่า US$200,000 จำนวนสองรางวัลในทุกปี โดยแยกตามแต่ละสาขาวิทยาการ รางวัลหนึ่งมอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และอีกหนึ่งรางวัลมอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์อาวุโสซึ่งเป็นที่ยอมรับที่ได้รับการเสนอชื่อจากทั่วโลก โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความโดดเด่นในความคิดสร้างสรรค์และผลการวิจัยที่มีสร้างความแตกต่าง

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.takedainnovators.com