Enable AccessibilityEnable Accessibility

About Representative Office of Takeda Pharmaceuticals at Vietnam

The Representative Office of Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Ltd in Vietnam (Takeda RO Vietnam) was set up in Ho Chi Minh City in November 2014. Takeda RO Vietnam is part of the VIMAS cluster that includes Vietnam, Malaysia and Singapore. Strategic pillars of Vietnam are aligned to global therapeutic areas of focus on Gastroenterology and Oncology. We have been able to respond to the unmet needs of patients with our current PPI (proton pump inhibitor) portfolio and will work to continue to serve GI patients with the recent launch of Dexilant.

Our purpose is to create “Better Health, Better Future” for patients in Vietnam.

Updated: 2 November 2023 - It has been brought to our attention that the name and logo of Takeda Pharmaceutical Company Limited have been used without authorization to solicit investments on the TVD-VN platform in attempts to defraud members of the public via notices, scam emails, digital mobile apps, social media platforms, and social messaging apps. These unauthorized individuals have been using the Takeda name and logo to purport to provide opportunities to profit by investing in products and drugs by Takeda. The matter is currently under investigation, and we reserve the right to take legal action on the matter.

Takeda Pharmaceutical Company Limited, Representative Offices of Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Ltd. in Ho Chi Minh City and Hanoi, and any of the Takeda affiliated companies are not in any way affiliated, involved, nor associated with the above scheme or platform.

It is important to note that Takeda would never ask individuals to provide their own money as part of any legitimate research or business opportunity, and Takeda would also never ask any organizations to invest their money through unverified methods without proper documentation and compliance processes. Takeda would advise its partners, healthcare professionals, stakeholders, and the public not to respond to this scheme and report to relevant authorities in case of doubt.

Cập nhật: 2 tháng 11 năm 2023 : Chúng tôi đã được thông báo rằng Tên và Logo của Takeda Pharmaceutical Company Limited đã bị sử dụng trái phép để yêu cầu đầu tư trên nền tảng TVD-VN nhằm mục đích lừa đảo các thành viên của công chúng thông qua thông báo, email lừa đảo, ứng dụng điện thoại di động kỹ thuật số và các ứng dụng nhắn tin xã hội. Những cá nhân này đã sử dụng Tên và Logo của Takeda với mục đích cung cấp cơ hội lợi nhuận bằng cách đầu tư vào các sản phẩm dược phẩm. Takeda đã báo cáo sự việc vi phạm tới Công An và vụ này hiện đang được chính quyền điều tra.

Công Ty TNHH Dược Phẩm Takeda, Văn Phòng Đại Diện của Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và bất kỳ công ty liên kết nào của Takeda khẳng định hoàn toàn không liên quan, không tham gia hoặc liên kết theo bất kỳ hình thức nào với chương trình hoặc nền tảng trên.

Điều quan trọng cần lưu ý là Takeda sẽ không bao giờ yêu cầu các cá nhân đóng góp tiền cho bất kỳ cơ hội nghiên cứu hoặc kinh doanh nào, và Takeda cũng sẽ không yêu cầu bất kỳ tổ chức nào đầu tư tiền vào các phương pháp đầu tư chưa được xác minh mà không có giấy tờ và quy trình tuân thủ thích hợp. Takeda khuyên các đối tác, chuyên gia chăm sóc sức khoẻ, các bên liên quan và công chúng không tham gia với chương trình này và báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan trong trường hợp có nghi ngờ


Contact us at [email protected]