Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Διαφάνεια: Δημοσιοποίηση παροχών

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, είτε σε συγκεντρωτική είτε σε ατομική, ανά περίπτωση, βάση ανά αποδέκτη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) και Ενώσεις Ασθενών (ΕΑ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς ΕΥ, ΕΥΦ και ΕΑ, σε συμμόρφωση και με το κείμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Στην παρούσα ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται ονομαστικά οι παροχές της TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για το διάστημα από 01/01/2022 - 31/12/2022 προς Ενώσεις Ασθενών (ΕΑ), Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), καθώς και προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), οι οποίοι έχουν δώσει (ανεξαρτήτως των όποιων περιορισμών και εξαιρέσεων προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 5/2016 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), και δεν έχουν ανακαλέσει, τη σχετική συγκατάθεσή τους, ή για τους οποίους δεν απαιτείται η σχετική συγκατάθεση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δημοσιοποίηση των παροχών προς ΕΥ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα γίνεται κατά τρόπο συγκεντρωτικό, προς συμμόρφωση και με το Άρθρο 3.02 του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA.

Επισημαίνεται ρητά ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και των σχετικών Ανακοινώσεων του ΕΟΦ στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270).

Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση των ανωτέρω παροχών σε περίπτωση έκδοσης μεταγενέστερων νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ, ΕΥΦ και ΕΑ, καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Επισημαίνεται ότι ο Ε.Ο.Φ. δημοσιοποιεί με δική του ευθύνη τα στοιχεία των ΕΥ με βάση τους απολογισμούς που υποβάλλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, ενώ οι φαρμακευτικές εταιρείες δημοσιοποιούν στις ιστοσελίδες τους τα στοιχεία των ΕΥ με βάση το αντίστοιχο μεθοδολογικό τους σημείωμα. Ως εκ τούτου, η Takeda δεν φέρει και σε κάθε περίπτωση αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης για τη δημοσιοποίηση στοιχείων των ΕΥ στη σχετική πλατφόρμα δημοσιοποίησης της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Φ., ως προς την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ε.Ο.Φ.

Τα δημοσιοποιούμενα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς πλην του σκοπού της διαφάνειας, ο οποίος επιδιώκεται με το Ν. 4316/2014 (άρθρο 66) και τους Κώδικες Δημοσιοποίησης και Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και της EFPIA για τη Δημοσιοποίηση Παροχών από Φαρμακευτικές Εταιρείες προς ΕΥ, ΕΥΦ και ΕΑ. Η δημοσιοποίηση δεν παρέχει γενική άδεια, ούτε δίδει σχετικό δικαίωμα, προς όσους επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας ή/και τη σχετική πλατφόρμα δημοσιοποίησης του Ε.Ο.Φ. προς ανάληψη επιπρόσθετης επεξεργασίας των δεδομένων των επαγγελματιών υγείας, όπως π.χ. διασταύρωση των δεδομένων με πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες άλλων μελών του ΣΦΕΕ ή της EFPIA. Για περαιτέρω επεξηγήσεις σχετικά με τις παροχές που δημοσιοποιούνται, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο σχετικό Μεθοδολογικό Σημείωμα 2022.

Disclosure Reports - Εκθέσεις δημοσιοποίησης 2022


Σε περίπτωση που έχετε σχόλια ή απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Takeda, το σχετικό Μεθοδολογικό Σημείωμα, το περιεχόμενο της δημοσιοποίησης, ή την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της Takeda, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Takeda Ελλάς Α.Ε. :

Υπ’ όψιν:  κα. Λυδία Καππελλέττι, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

e-mail: [email protected] 

Αριθμός Φαξ: +30 210-6387801

Contact Details

Takeda Hellas S.A.

Monumental Plaza, Building C
44, Kifissias Avenue
15125 Maroussi
Athens, Greece
Call Center: +30 210 6387800