Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας στα πλαίσια Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Καλώς ήρθατε στην Ηλεκτρονική Επικοινωνία της Takeda.  Η Takeda είναι ένας παγκόσμιος Ομιλος Εταιρειών. Η Takeda περιλαμβάνει τη μητρική εταιρεία Takeda Pharmaceutical Company Limited καθώς και τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες (μαζί «Takeda» ή «Εμείς»).   Στην Ελλάδα ο Ομιλος Takeda δραστηριοποιείται μέσω της εταιρείας TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι Αττικής 15124, τηλ:+302106387800.

Η Takeda αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσωπικών δεδομένων και ούσα αφοσιωμένη στην προστασία της ιδιωτικότητας, θα προσπαθήσει να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με την ακόλουθη Πολιτική.   Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του  νόμου, του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει κάθε εφαρμοστέας νομοθεσίας.

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η Takeda

Η Takeda μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για Επαγγελματίες Υγείας που έρχονται σε επαφή με αυτήν μέσω της παρούσας Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ή και μέσω άλλης επικοινωνίας με την Takeda, ευθέως ή εμμέσως, ή μέσω άλλων δημοσίων πηγών και παρέχουν αυτά οικειοθελώς. Για να υλοποιήσουμε την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί σας (μέσω e-mail  ή κινητού) θα σας ζητήσουμε  τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

  • Το όνομά σας, διεύθυνση και άλλες πληροφορίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Τον τίτλο σας και όπου είναι σχετικό τα στοιχεία του εργοδότη σας και τα στοιχεία του Ιδρύματος ή του νοσοκομείου ή γραφείου όπου απασχολείσθε
  • Πληροφορίες για την ειδικότητά σας, τον τομέα έρευνας και την εξειδίκευσή σας

Καλείσθε να μην παρέχετε  προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητα δεδομένα για τρίτους και ιδίως ασθενείς σας, αλλά ούτε και ευαίσθητα δεδομένα που σας αφορούν.

 

  1. Πώς χρησιμοποιεί η Takeda τα προσωπικά δεδομένα σας και για πόσο χρόνο τα διατηρεί

Η Takeda μπορεί να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν έρχεστε σε επαφή με την Takeda μέσω της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας για τους ακόλουθους σκοπούς:  Να σας ενημερώσει για δραστηριότητες, εκδηλώσεις, προϊόντα της Takeda, για εκδηλώσεις και δραστηριότητες τρίτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να σας παρέχει πληροφορίες, υπηρεσίες και υλικό που έχετε αιτηθεί, ή που μπορεί να σας ενδιαφέρει και να βελτιώσει τις σχετικές υπηρεσίες.  Επίσης μπoρεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά, καθώς επίσης και στοιχεία της επικοινωνίας αυτής, για σκοπούς στατιστικούς και μελέτης σχετικά με τη χρήση της επικοινωνίας αυτής, για σκοπούς ενημερωτικούς και πληροφοριακούς εντός των πλαισίων του νόμου και για την τήρηση νομίμων υποχρεώσεων της Takeda.

Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες.

 

 

  1. Με ποιους μοιράζεται η Τakeda τα προσωπικά δεδομένα.

Η Takeda μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου Takeda (που συμπεριλαμβάνει τη μητρική και τις θυγατρικές εταιρείες),  όταν είναι αναγκαίο για να εξυπηρετήσει ένα νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό ή σε συμμόρφωση με εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις (π.χ. ασφάλεια φαρμάκου).

Η Takeda μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που απασχολούνται από την Takeda για την εκτέλεση υπηρεσιών, στα πλαίσια της παρούσας Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών τις οποίες έχετε ζητήσει. Η Takeda έχει προβεί στις κατάλληλες συμβατικές ρυθμίσεις με τέτοιους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επιβολή σε αυτούς απαγόρευσης χρήσης ή διαμοίρασης των προσωπικών δεδομένων σας, με την εξαίρεση της αναγκαιότητας να εκτελέσουν τις συμφωνηθείσες με την Takeda υπηρεσίες, ή για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Μερικές εταιρείες από τον Ομιλο Takeda και πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να βρίσκονται εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («EΟΧ”) στις οποίες οι νόμοι δεν παρέχουν το αντίστοιχο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα.  Η Takeda θα εξασφαλίσει ότι υφίστανται όλες οι επαρκείς εγγυήσεις και ότι τηρούνται όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί σε σχέση με τέτοιες διαβιβάσεις.

 

Η Takeda διατηρεί το δικαίωμα να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε περίπτωση που πωλήσει, παραχωρήσει άδειες ή μεταβιβάσει όλη ή τμήμα της επιχείρησής της ή των επιχειρήσεων ή των περιουσιακών στοιχείων της.  Εάν τέτοια πώληση, παραχώρηση αδείας ή μεταβίβαση λάβει χώρα η Takeda θα κάνει κάθε εύλογη προσπάθεια για να καθοδηγήσει τον δικαιούχο να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που είναι σε αρμονία με την παρούσα πολιτική.

Η Takeda δεν μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη για τους δικούς τους σκοπούς προώθησης και διαφήμισης.

Η Takeda μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κυβερνητικές αρχές, κανονιστικά σώματα και /ή τα δικαστήρια εάν υποχρεωθεί να το πράξει σε συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική απαίτηση.

 

4.Πώς διαφυλάσσει η Takeda τα προσωπικά δεδομένα σας

Η Takeda θα λάβει εύλογα και ενδεδειγμένα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από την απώλεια απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δημοσιοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.  Η παρούσα επικοινωνία περιλαμβάνει πληροφορίες που δεν αφορούν σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών.  Καλείσθε να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αποκλείσετε την πρόσβαση στην Επικοινωνία αυτή από τρίτα πρόσωπα καθώς και από ανήλικους υπό τη δική σας επίβλεψη.

 

5.Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Οι χρήστες της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Takeda διατηρούν το δικαίωμα να: (i) υποβάλουν αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων τους∙ (ii) να εξασφαλίσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους∙ και (iii) το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων τους. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω. Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση διατηρούν επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στην εθνική τους Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Takeda να μην επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για προωθητικούς σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε την εν λόγω επεξεργασία, ενημερώνοντας την Takeda ανά πάσα στιγμή ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στοιχεία προώθησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) στις σχετικές επικοινωνίες, ή ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» κατωτέρω. Επίσης δικαιούσθε να δηλώσετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας στη λήψη της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή Κατάργησης εγγραφής.

6.Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ερωτήσεις ή καταγγελίες όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Takeda. Η Takeda θα ακολουθήσει όλα τα ενδεδειγμένα βήματα για να ανταποκριθεί σε αιτήματα,  ερωτήματα και  καταγγελίες σας. Η Takeda θα απαντά στα εν λόγω αιτήματα εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Υπόψιν  Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) Νομικό Τμήμα (Legal Department), Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail): [email protected]

Σημαντική πληροφορία

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία περί ιδιωτικότητας τηρείται στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα περί της ιδιωτικότητας σας ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε κάποιο πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210-6475600, Fax: +30-210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] .