Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ

Η “TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής “Takeda”) ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεσμευόμενη αυστηρά για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, θα καταβάλλει προσπάθειες για να προστατεύσει τα Προσωπικά σας  Δεδομένα σύμφωνα με την ακόλουθη Επισημείωση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Επισημείωση») που εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σε σχέση με τους επαγγελματίες υγείας και τους εργαζόμενους/εκπροσώπους Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων .

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Takeda και Πηγές

Η Takeda συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Τα είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτώνται από τη σχέση σας με την Takeda, καθώς και τους εφαρμοστέους  νόμους, ωστόσο μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

 • Βασικά Προσωπικά Στοιχεία, όπως στοιχεία αναγνώρισης, ταυτότητας και επικοινωνίας.

 • Στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικά στοιχεία , όπως προσόντα και ειδικότητες και συνεργασίες  με οργανισμούς και θεσμούς.

 • Πληροφορίες σχετικά με πληρωμές, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προέλθουν  απευθείας από εσάς ή από πηγές πληροφοριών της δημόσιας σφαίρας ή τρίτων μερών. 

Για να κατανοεί καλύτερα και να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά σας και για να διατηρεί ακριβή τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει σχετικά με εσάς, η Takeda ενδέχεται να διορθώνει ή να κάνει προσθήκες στα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Takeda με βάση τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από άλλες πηγές.

Νομική βάση για την Επεξεργασία

Η Takeda προβαίνει στην επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με  μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες βάσεις:

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Takeda μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε αργότερα να την ανακαλέσετε επικοινωνώντας μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας». Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

 • Σε άλλες περιστάσεις, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με εφαρμοστέο  νόμο ή κανονισμό ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην  οποία συμβάλλεστε. Ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε να μην αποτελείτε υποκείμενο της εν λόγω  επεξεργασίας ή η επιλογή σας να μην αποτελείτε υποκείμενο της επεξεργασίας  μπορεί  να επηρεάσει την ικανότητά μας να εκτελέσουμε μια συμβατική υποχρέωση που έχουμε αναλάβει άλλως απέναντί σας.

 • Σε άλλες περιστάσεις επίσης, η Takeda ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση τα έννομα συμφέροντα της Takeda όσον αφορά στην επικοινωνία της μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας και σχετικά με ευκαιρίες επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην αποτελείτε υποκείμενο αυτής της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Πώς χρησιμοποιεί η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα

Η Takeda επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς σας να έχετε πρόσβαση στους πόρους μας, της εκτέλεσης παραγγελιών προϊόντων και της ικανοποίησης αιτημάτων για δείγματα, της επεξεργασίας αιτημάτων παροχής ιατρικής πληροφόρησης, πληροφόρησης σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες και παραπόνων σχετικά με προϊόντα

 • Για την υποστήριξη των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών μας, όπως η παρακολούθηση της αλληλεπίδρασής μας με εσάς, η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού μας και η μέριμνα για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων της εταιρείας μας

 • Για την διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης όσον αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως μέσω της επικοινωνίας σχετικά με μελέτες που πραγματοποιούνται από την Takeda, της επιχειρηματικής έρευνας και της έρευνας προώθησης

 • Για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μέσω επικοινωνιών προώθησης  (εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο), απασχόλησης επιστημονικών εμπειρογνωμόνων και κορυφαίων επιστημόνων, παροχής κατάρτισης ή επιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 • Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των πληρωμών για την απασχόληση προσώπων

 • Για τη συμμόρφωσή μας με τις κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζομένων με σκοπούς συμμόρφωσης και ασφάλειας, και αναφορά δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων

 • Για άλλους σκοπούς που μπορεί να σχετίζονται με τη σχέση σας με την Takeda.

 

Με ποιους διαμοιράζεται η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Takeda μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες συγγενείς εταιρείες της Takeda παγκοσμίως[1]. Οι εν λόγω συγγενείς εταιρείες ενδέχεται με τη σειρά τους να διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες συγγενείς εταιρείες της Takeda.  Ορισμένες από τις συγγενείς εταιρείες της Takeda μπορεί να είναι εγκατεστημένες σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται από όλες τις συγγενείς εταιρείες της Takeda να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο συνεπή προς την παρούσα Επισημείωση. Προκειμένου να λάβετε  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις που εφαρμόζει η Takeda για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Η Takeda μπορεί να συμβάλλεται με τρίτα μέρη για την εκτέλεση δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που σχετίζονται με τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω για λογαριασμό της Takeda και οι οποίες  αφορούν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, όπως Εταιρείες Ερευνών Αγοράς, Εταιρείες Οργάνωσης Συνεδρίων, Εταιρείες παροχής υπηρεσιών CRO, κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, η Takeda θα αξιώνει από τα εν λόγω τρίτα μέρη να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που διαμοιράζονται με αυτά. Θα απαιτηθεί από τα εν λόγω τρίτα μέρη να συμφωνήσουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ή αποκαλύψουν τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός από τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών σε εμάς ή για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασμό μας, ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή με τους εφαρμοστέους νόμους ή κανονισμούς.

Στην περίπτωση που η Takeda αποφασίσει να αναδιοργανώσει ή να εκχωρήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας μας μέσω πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς, η Takeda ενδέχεται να διαμοιρασθεί προσωπικά σας δεδομένα με υπάρχοντες ή υποψήφιους αγοραστές.  Στην περίπτωση αυτή, θα απαιτήσουμε από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή υποψήφιο αγοραστή να διαχειριστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα με τρόπο συνεπή με την παρούσα Επισημείωση.

Ορισμένες εταιρείες του ομίλου Takeda ή/και πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), οι νόμοι των οποίων ενδέχεται να μην παρέχουν στα Προσωπικά Δεδομένα σας το ίδιο επίπεδο προστασίας. Η Takeda θα διασφαλίζει ότι υφίστανται όλες οι επαρκείς εγγυήσεις και ότι τηρούνται όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί σε σχέση με τις εν λόγω διαβιβάσεις. 

Πώς  προστατεύει η Takeda τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η Takeda θα λάβει  εύλογα και ενδεδειγμένα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από την απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Τα Δικαιώματά σας

Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν ορισμένα δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια ή/και περιορισμούς. Τα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να: (i) υποβάλουν αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων τους∙ (ii) να εξασφαλίσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους∙ και (iii) το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων τους. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω. Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση διατηρούν επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στην εθνική τους Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Takeda να μην επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για προωθητικούς σκοπούς. Η Takeda θα σας ενημερώνει συνήθως  αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς ή αν σκοπεύει να αποκαλύψει τις πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τέτοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε την εν λόγω επεξεργασία, ενημερώνοντας την Takeda ανά πάσα στιγμή ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στοιχεία προώθησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) στις σχετικές επικοινωνίες, ή ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» κατωτέρω.

Για πόσο χρόνο διατηρεί η Takeda τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ερωτήσεις ή καταγγελίες όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Takeda. Η Takeda θα ακολουθήσει όλα τα ενδεδειγμένα βήματα για να ανταποκριθεί σε αιτήματα,  ερωτήματα και  καταγγελίες σας. Η Takeda θα απαντά στα εν λόγω αιτήματα εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Υπόψιν  Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) Νομικό Τμήμα (Legal Department), Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail): [email protected]

Σημαντική πληροφορία

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η νομοθεσία περί ιδιωτικότητας τηρείται στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας ιδιωτικότητας ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε κάποιο πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210-6475600, Fax: +30-210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] .

 

Η παρούσα Επισημείωση  ιδιωτικότητας ισχύει από Μάιο 2018.[1]Ο κατάλογος των συνδεδεμένων εταιρειών της Takeda διατίθεται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο, στην ενότητα «Related Links» (Σχετικοί σύνδεσμοι): http://www.tpi.takeda.com/about-takeda/