Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Takeda») ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεσμευόμενη αυστηρά για την προστασία της  ιδιωτικότητάς σας, θα καταβάλλει προσπάθειες για να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα  σύμφωνα με την ακόλουθη Επισημείωση  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  («Επισημείωση»), η οποία εφαρμόζεται  στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών, παραπόνων ποιότητας προϊόντων και αιτημάτων ιατρικής ενημέρωσης τα οποία υποβάλλετε.

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται από την Takeda και Πηγές  

Η Takeda συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν. Οι κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων τα οποία συλλέγουμε εξαρτώνται από τη σχέση σας με την Takeda,  τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επιλέγετε να υποβάλετε καθώς επίσης και τους εφαρμοστέους νόμους, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

Ασθενείς/Καταναλωτές:

 • Ταυτότητα,

 • Πληροφορίες επικοινωνίας,

 • Λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας σας.  

Λοιπά φυσικά πρόσωπα όπως Επαγγελματίες Υγείας:

 • Ταυτότητα,

 • Πληροφορίες Επικοινωνίας,

 • Εκπαίδευση και προσόντα,

 • Συνεργασίες με οργανισμούς και θεσμούς.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε μπορεί να προέλθουν απευθείας από εσάς ή από τα άτομα που σας φροντίζουν.  Εάν είστε ασθενής/καταναλωτής τα προσωπικά δεδομένα μπορεί επίσης να προέλθουν από τρίτα πρόσωπα όπως Επαγγελματίες Υγείας οι οποίοι διαπιστώνουν μία ανεπιθύμητη ενέργεια, παράπονο ποιότητας προϊόντος ή αίτημα ιατρικής ενημέρωσης που σχετίζεται με εσάς.  Παρακαλώ σημειώσατε ότι εάν είστε Επαγγελματίας Υγείας, είναι επιτακτικό να λάβετε κατάλληλη συγκατάθεση από τους ασθενείς σας πριν να μας παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα τους ή τα ευαίσθητα  προσωπικά δεδομένα τους.

 

Νομική Βάση για την Επεξεργασία

Η Takeda προβαίνει στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες βάσεις:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους ή κανονισμούς που αφορούν στις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών και τα παράπονα ποιότητας προϊόντος,

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να είναι αναγκαία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας,

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να είναι αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της Takeda στη διαχείριση  των αιτημάτων σας ιατρικής πληροφόρησης. Εχετε το δικαίωμα να επιλέξετε να μην αποτελείτε υποκείμενο κάθε τέτοιας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.  Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Η Takeda προβαίνει στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες βάσεις:

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην υγεία σας για τη διαχείριση των αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών και των παραπόνων ποιότητας προϊόντων είναι αναγκαία για τη διαχείριση δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως για να εξασφαλισθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στη φροντίδα υγείας και στα φαρμακευτικά προϊόντα ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας,

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σχετικά με την υγεία σας για την διαχείριση αιτημάτων ιατρικής ενημερώσης είναι αναγκαία για τους σκοπούς της προληπτικης ή επαγγελματικής ιατρικής ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας.

   

Πώς χρησιμοποιεί η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα  

Η Takeda επεξεργάζεται τα  προσωπικά δεδοδμένα σας για τους ακολουθους σκοπούς:

 • Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτόκλητα αιτήματά σας για ιατρική ενημέρωση

 • Προκειμένου να επεξεργασθεί πληροφορίες τις οποίες παρέχετε σχετικά με διαπιστωμένες ή εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες

 • Προκειμένου να επεξεργασθεί πληροφορίες τις οποίες παρέχετε σχετικά με παράπονα προϊόντος

 • Προκειμένου να ανταποκριθεί σε κανονιστικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις συμμόρφωσης και νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών και παραπόνων προϊόντων;

 • Για σκοπούς τήρησης αρχείων.

 

Με ποιούς διαμοιράζεται η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας  

Η Takeda μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομενα σας σε άλλες συγγενείς εταιρείες της Takeda παγκοσμίως[1]. Οι εν λόγω συγγενείς εταιρείες ενδέχεται με τη σειρά τους να διαβιβάσουν τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες συγγενείς εταιρείες της Takeda. 

Οταν είναι αναγκαίο η Takeda μπορεί να διαμοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αρχών, άλλων υγειονομικών αρχών και παρόχων υπηρεσιών με τους οποίους η Takeda συμβάλλεται για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ή λειτουργιών σχετικών με τους σκοπούς που εξειδικεύονται ανωτέρω για λογαριασμό της Takeda.  Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνουν Παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης, συνεργάτες των προϊόντων της Takeda, Επαγγελματίες Υγείας, Παρόχους υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης (όπως προμηθευτές υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, κέντρα κλήσεων φαρμακοεπαγρύπνησης, προμηθευτές ψηφιακών μέσων ή εφαρμογών για κινητά, προμηθευτών διαχείρισης μελετών και υπηρεσιών ερευνητικών οργανισμών CRO, προμηθευτών αρχειοθέτησης, προμηθευτών υπηρεσιών ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης, παρόχων ερευνών αγοράς και/ή παρόχων υπηρεσιών προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών) ή παρόχους υπηρεσιών  ιατρικών συμβουλών και κέντρα πραγματοποίησης κλήσεων.

Στην περίπτωση που η Takeda αποφασίσει να αναδιοργανώσει ή να εκχωρήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας μας μέσω πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς, η Takeda ενδέχεται να διαμοιρασθεί τα προσωπικά δεδομένα σας με υπάρχοντες ή υποψήφιους αγοραστές.  Στην περίπτωση αυτή θα απαιτήσουμε από οποιονδήποτε υφιστάμενο ή υποψήφιο αγοραστή να διαχειριστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα με τροπο συνεπή με την παρούσα Επισημείωση.

Η Takeda μπορεία επίσης να αποστείλει ορισμένα είδη των προσωπικών σας δεδομένων σε συγγενείς εταιρείες της Takeda και σε τρίτα μέρη ανά τον κόσμο για τους σκοπούς που εξειδικεύονται στην παρούσα Επισημείωση.  Στο βαθμό που αυτό περιλαμβάνει διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») οι οποίες δεν παρέχουν παρόμοιο ή επαρκές επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται από χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι διαβιβάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους.  Τέτοιες διαβιβάσεις μεταξύ συγγενικών εταιρειών της Takeda θα λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τυποποιημένους συμβατικούς όρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των όρων αυτών επικοινωνώντας με την Takeda όπως αναφέρεται στην ενότητα κατωτέρω «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Πώς προστατεύει η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Takeda θα λάβει  εύλογα και ενδεδειγμένα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την  προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Για πόσο χρόνο διατηρεί η Takeda τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα  θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνουμε για εσάς διατηρούνται για πάντα για τους σκοπούς της φαρμακοεπαγρύπνησης και για έξι (6) χρόνια για τους σκοπούς των παραπόνων για την ποιότητα προϊόντος και για τους σκοπούς των αιτημάτων ιατρικής ενημέρωσης.

Τα Δικαιώματά σας

Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν δικαιώματα ως υποκείμενα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια και/ή περιορισμούς. Τα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να : (i) υποβάλλουν αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων τους, (ii) να εξασφαλίσουν  τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν  στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους και (iii) το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων τους.  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματα, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση διατηρούν  επίσης, το δικαίωμα  υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στην εθνική τους Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ερωτήματα ή καταγγελίες όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Takeda. Η Takeda θα ακολουθήσει όλα τα ενδεδειγμένα βήματα για  να ανταποκριθεί στα αιτήματα, ερωτήματα και καταγγελίες σας. Η Takeda θα απαντά στα εν λόγω αιτήματα εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπόψιν  Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), Νομικό Τμήμα (Legal Department), Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zueirch), Ελβετία.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail): [email protected]

Όλες οι περιπτώσεις Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας και Αναφοράς Ειδικών Πληροφοριών πρέπει να γνωστοποιούνται στο τηλ: 210-6387800 fax: 210-6387801 e-mail: [email protected]

Σημαντική Πληροφορία

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τηρείται η νομοθεσία περί ιδιωτικότητας στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα περί της ιδιωτικότητάς σας, ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε  κάποιο πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-201-6475600, Fax: +30-210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : [email protected]  

Η παρούσα Επισημείωση  περί Ιδιωτικότητας τίθεται σε ισχύ από την 25 Μαϊου 2018


 

[1] Ενας κατάλογος των συγγενών εταιρειών της  Takeda είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο ιστότοπο στην ενότητα «Σχετικοί Σύνδεσμοι» http://www.tpi.takeda.com/about-takeda/