Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Επισημείωση Ιδιωτικότητας στα πλαίσια Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Ισχύουσα από Ιανουάριο 2024

Εφαρμογή και Οργανισμοί στους οποίους αφορά η παρούσα Επισημείωση Ιδιωτικότητας

Η ιδιωτικότητά σας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Επισημείωση Ιδιωτικότητας («Επισημείωση») εξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μπορεί να επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η Takeda είναι ένας ‘Ομιλος εταιρειών με παγκόσμια δραστηριότητα. Η επιχείρηση Takeda περιλαμβάνει τη μητρική εταιρεία Takeda Pharmaceutical Company Limited, και όλες τις θυγατρικές/συγγενείς εταιρείες (συνολικά «Takeda” ή «εμείς»). Για πληροφορίες επικοινωνίας σχετικά με την τοπική θυγατρική εταιρεία παρακαλώ ανατρέξατε στον ιστότοπο Takeda στο www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/. Στην Ελλάδα ο ‘Ομιλος Takeda δραστηριοποιείται μέσω της εταιρείας “TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 15124.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η Takeda είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς των πράξεων επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Επισημείωση.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η Takeda

Η Takeda μπορεί να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για Επαγγελματίες Υγείας που έρχονται σε επαφή με αυτήν μέσω Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ή και μέσω άλλης επικοινωνίας με την Takeda, ευθέως ή εμμέσως, ή μέσω άλλων δημοσίων πηγών:

  • Δεδομένα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλες πληροφορίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού σταθερού και κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • Επαγγελματικές πληροφορίες (ο τίτλος σας και όπου είναι σχετικό τα στοιχεία του εργοδότη σας και τα στοιχεία του Ιδρύματος ή του νοσοκομείου ή γραφείου όπου απασχολείσθε)
  • Πληροφορίες για την ειδικότητά σας, τον τομέα έρευνας και την εξειδίκευσή σας

για τους ακόλουθους σκοπούς:

να σας ενημερώσει για δραστηριότητες, εκδηλώσεις, προϊόντα της Takeda, για εκδηλώσεις και δραστηριότητες τρίτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να σας παρέχει πληροφορίες, υπηρεσίες και υλικό που έχετε αιτηθεί, ή που μπορεί να σας ενδιαφέρει και να βελτιώσει τις σχετικές υπηρεσίες. Επίσης μπoρεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά, καθώς επίσης και στοιχεία της επικοινωνίας αυτής, για σκοπούς στατιστικούς και μελέτης σχετικά με τη χρήση της επικοινωνίας αυτής, για σκοπούς ενημερωτικούς και πληροφοριακούς εντός των πλαισίων του νόμου και για την τήρηση νομίμων υποχρεώσεων της Takeda. Για να υλοποιήσουμε την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί σας (μέσω e-mail ή κινητού) θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Για πόσο χρόνο η Takeda διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα

Θα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες.

Με ποιους μοιράζεται η Τakeda τα Προσωπικά Δεδομένα.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σας με θυγατρικές εταιρείες για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Η Takeda και/ή οι θυγατρικές της μπορεί να χρησιμοποιήσουν παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους, εργολάβους ή άλλα τρίτα μέρη(«Τρίτα Μέρη») προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες για την ίδια ή για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς και ως αποτέλεσμα η Takeda και/ή οι θυγατρικές της μπορεί να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα σας με Τρίτα Μέρη. Η Takeda έχει συνάψει κατάλληλες συμβάσεις με τέτοια Τρίτα Μέρη, οι οποίες ορίζουν τη νόμιμη χρήση ή διαμοιρασμό των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα Επισημείωση. Ορισμένες από τις εταιρείες του Ομίλου Takeda και/ή οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, των οποίων η νομοθεσία ενδέχεται να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Η Takeda θα διασφαλίσει ότι όλα τα επαρκή μέτρα λαμβάνονται και όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί εφαρμόζονται σχετικά με τέτοιες διαβιβάσεις.

Πώς διαφυλάσσει η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα

Η Takeda υλοποιεί μία ποικιλία τεχνολογιών ασφαλείας και οργανωτικών διαδικασιών για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας. Όμως η Takeda δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Είναι συνεπώς σημαντικό να προστατεύεσθε και εσείς έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους κωδικούς σας και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, τις κινητές συσκευές, κλπ. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής, (για παράδειγμα εάν θεωρείτε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε με εμάς έχει υπονομευθεί) παρακαλώ ενημερώσατέ μας άμεσα όπως περιγράφεται στο τμήμα «Πώς να Επικοινωνήσετε Μαζί μας» κατωτέρω.

Τα Δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

‘Εχετε δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τη διόρθωση και τη διαγραφή τους, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Προκειμένου να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή όποια άλλα μπορεί να διαθέτετε (όπως αντίρρηση ή φορητότητα), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας https://www.takeda.com/individualrights Εάν η φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε μία γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να επικοινωνήσετε, ή εάν έχετε απορίες ή αιτήματα, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Takeda στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Takeda να μην επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για προωθητικούς σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε την εν λόγω επεξεργασία, ενημερώνοντας την Takeda ανά πάσα στιγμή ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στοιχεία προώθησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Κατάργησης Εγγραφής (unsubscribe) στις σχετικές επικοινωνίες, ή ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» κατωτέρω. Επίσης δικαιούσθε να δηλώσετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας στη λήψη της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή Κατάργησης Εγγραφής.

Εάν έχετε παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήστε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του τόπου σας, όπου υπάρχει μία.

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία περί ιδιωτικότητας τηρείται στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ιδιωτικότητας, ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε ένα πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία, επικοινωνήσετε με την: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

Εναλλακτικά άτομα που κατοικούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορεί να βρουν ένα κατάλογο με τις τοπικές αρχές προστασίας στο https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Takeda επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα δικαιώματα ιδιωτικότητας παρακαλούμε δείτε https://www.takeda.com/el-gr/privacy-notice/