Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου (αποκαλουμένου «Ιστότοπος») της Takeda Ελλάς Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αποκαλούμενη «Takeda») υπόκειται στους αναφερόμενους στην Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ειδικά όσον αφορά στην υποβολή αίτησης πρόσληψης μέσω αυτού. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μία αίτηση πρόσληψης μέσω του Ιστότοπου, όπως επίσης και να υποβάλετε συνοδευτικά ηλεκτρονικά έγγραφα και βιογραφικά σημειώματα.

Παρακαλώ σημειώσατε ότι με την οικειοθελή κατά τον τρόπο αυτό υποβολή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναλύονται κατωτέρω από την Takeda.

Παρακαλούμε όπως κατά την υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων μην κοινοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο. 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως, ο έλεγχος αυτής, η επιλογή του υποψηφίου και η εξέταση της ενδεχόμενης πρόσληψης, αλλά και η επανεκτίμηση αυτής σε ύστερο χρόνο. Πριν την πρόσληψή σας, εφόσον χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτο πρόσωπο, δεν θα προβούμε στην αποκάλυψη αυτή χωρίς προηγουμένως να σας ενημερώσουμε, εκτός εάν τέτοια αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο, και με την εξαίρεση της αποκάλυψης, η οποία λαμβάνει χώρα προς επιβεβαίωση των συστάσεων που αναφέρετε στην αίτησή σας και στην οποία ρητώς συναινείτε.

Με την υποβολή αιτήσεως συναινείτε στην διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων σας από εταιρείες του Ομίλου Takeda (η Takeda Ελλάς Α.Ε. και οι θυγατρικές, συγγενείς ή συνδεδεμένες εταιρείες) εάν θεωρηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες κατάλληλες θέσεις εργασίας εντός του Ομίλου. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες, που υπάγονται σε διαφορετική νομοθεσία με διαφορετικούς βαθμούς προστασίας δεδομένων. Η Takeda λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών σας τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά την επεξεργασία τους στον τόπο λήψης.

Μόλις ένας υποψήφιος προσληφθεί στην Takeda, θα καταρτίσουμε ένα φάκελο σχετικά με την εργασία του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο αυτόν θα διατηρηθούν ασφαλείς και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς που σχετίζονται ευθέως με την εργασία του ατόμου αυτού. Μόλις λυθεί ή λήξει η απασχόληση από την Takeda θα διατηρήσουμε τον φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής διατήρησης αρχείων της Takeda και στη συνέχεια θα τον καταστρέψουμε με εχεμύθεια. 

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν προσληφθούν διατηρούνται για μία περίοδο 24 μηνών μετά την υποβολή τους με σκοπό την επανεκτίμηση της αιτήσεως για την ίδια ή άλλη κατάλληλη θέση εργασίας. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται. 

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 έως 14 του ν. 2472/1997. Μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με την Takeda Ελλάς Α.Ε. στο τηλέφωνο 210. 6387800, στο fax 210. 6387801, ή στο email: [email protected]).