Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστότοπου

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου (αποκαλουμένου «Ιστότοπος») της Takeda Ελλάς Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αποκαλούμενη «Takeda») υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.  Χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του Ιστότοπου συμφωνείτε και αποδέχεσθε χωρίς περιορισμό και προϋποθέσεις τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και αναγνωρίζετε ότι υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ υμών και της Takeda σχετικά με το θέμα αυτό.  

Η Takeda δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης από καιρού εις καιρόν, με ισχύ από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο,  καλείστε συνεπώς να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενό τους.  Κατά τη χρήση του Ιστότοπου δεσμεύεστε να ενεργείτε κατά το νόμο και να μην προβαίνετε σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την λειτουργία του Ιστότοπου ή να εμποδίσουν τη χρήση και την αξιοποίησή του από τους χρήστες γενικώς. 
 
1.Σκοπός των πληροφοριών 
Σκοπός του Ιστότοπου της Takeda είναι να σας παρουσιάσει τις δραστηριότητες της Takeda.  Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο προορίζονται για πληροφοριακούς και ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν έχουν σκοπό να αποτελέσουν υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής ή συστάσεων από επαγγελματίες υγείας.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, τα οποία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες, ή ενδέχεται να είναι διαθέσιμα υπό διαφορετικά σήματα, για διαφορετικές ενδείξεις, σε διαφορετικές δοσολογίες ή σε διαφορετική ισχύ. Πολλά από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται είναι διαθέσιμα μόνο με ιατρική συνταγή, μέσω των τοπικών επαγγελματιών υγείας.  Ουδέν στοιχείο από τον Ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προώθηση, διαφήμιση ή υπόδειξη για συνταγογραφούμενο φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι υπό ανάπτυξη.   
 
2. Χρήση του περιεχομένου και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Επιτρέπεται να κατεβάσετε μέσω διαδικτύου, να εμφανίσετε στην οθόνη ή να εκτυπώσετε πληροφορίες από τον Ιστότοπο, αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση.  Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε τροποποίηση για περαιτέρω αναπαραγωγή του περιεχομένου. Το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Takeda. 

Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλων των κειμένων και μέρος αυτών και των φωτογραφιών και εικόνων («Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία της Takeda, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων  εταιρειών και/ή των συνεργατών της.  Ουδεμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιοδήποτε σήμα, ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσία, τεχνολογία, προϊόντα, μεθόδους και άλλα δικαιώματα πνευματικής  ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (καταχωρημένα ή μη) ιδιοκτησίας της Takeda,  των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων  εταιρειών και/ ή των συνεργατών της χορηγείται ή υπονοείται. 
 
3. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων
Οι σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους παρέχονται προς διευκόλυνση.  Ουδεμία ευθύνη φέρει η Takeda σχετικά με το περιεχόμενο ή τη λειτουργία αυτών των ιστότοπων, και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημίες προκύψουν από το περιεχόμενο αυτών ή τη λειτουργία τους.  Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστότοπο τρίτου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Takeda εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα τον  εν λόγω ιστότοπο ή το περιεχόμενο αυτού.  Η διασύνδεση προς τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε σελίδα αυτού δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Takeda. 
 
4.Ιδιωτικότητα και μη εμπιστευτικές πληροφορίες
Η Takeda είναι προσηλωμένη στην προστασία της ιδιωτικότητας. Μερικές φόρμες εγγραφής στον Ιστότοπο ζητούν από τους χρήστες να δώσουν πληροφορίες επικοινωνίας (όπως το όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  Η Takeda χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.
Με τη χρήση του Ιστότοπου της Takeda τεκμαίρεται η αποδοχή από μέρους σας και  η παροχή συγκατάθεσής σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Takeda, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστότοπου.

  • Για να δείτε την Πολιτική της Ιδιωτικότητας και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η Takeda παρακαλω πατήστε εδώ
  • Για την Προστασία  Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια της Φαρμακοεπαγρύπνησης πατήστε εδώ.
  • Για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια της Ιατρικής  Ενημέρωσης πατήστε εδώ.
  • Για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια Αίτησης Πρόσληψης πατήστε εδώ.

Με τη χρήση του Ιστότοπου τεκμαίρεται η αποδοχή εκ μέρους σας και η παροχή της συγκατάθεσής σας σχετικά με τα ακόλουθα:  Το περιεχόμενο οποιασδήποτε επικοινωνίας, την οποία αποστέλλετε στην Takeda μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως, θα θεωρηθεί μη εμπιστευτικό και ελεύθερο από δικαιώματα ιδιοκτησίας.  Η Takeda και οι συνδεδεμένες εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να κάνουν χρήση του περιεχομένου  της επικοινωνίας αυτής για οποιονδήποτε σκοπό και να αναπαράγουν, δημοσιοποιήσουν και αποκαλύψουν τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα μέρη χωρίς περιορισμό και χωρίς την καταβολή αποζημίωσης προς εσάς.  Η Takeda και οι συνδεδεμένες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν χωρίς περιορισμό και χωρίς την καταβολή αποζημίωσης σε εσάς οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία, τεχνικές ή παρόμοια αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στην Takeda για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της χρήσης για το σκοπό της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης προϊόντων. 
 
5. Πληροφορίες «ως έχουν»
Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν».  Η Takeda θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να περιλαμβάνει στον Ιστότοπο όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο δεν εγγυάται, ούτε υπονοεί, οποιαδήποτε  εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο, την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα, ποιότητα, πληρότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του Ιστότοπου.  Η Takeda δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα που προέρχεται από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστότοπου ή με το περιεχόμενό του.  Η Takeda ούτε εγγυάται   ούτε δηλώνει ότι η χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου από εσάς δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα τρίτων μερών  που δεν ανήκουν στην Takeda, τις θυγατρικές ή στις συνδεδεμένες εταιρείες 
 
6.Αποκλεισμός Ευθύνης 
Η Takeda δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με  την πρόσβασή σας, ή την αδυναμία πρόσβασης στον Ιστότοπο ή με τη στήριξή σας σε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν.  Η Takeda ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική ή άλλη ζημία (συμπεριλαμβανομένης της τιμωρητικής αποζημίωσης/ηθικής βλάβης), απολεσθείσα ευκαιρία, αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη οποιουδήποτε είδους, που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος αυτής ή οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.   Ο αποκλεισμός της ευθύνης που προβλέπεται εδώ περιλαμβάνει ζημία που μπορεί να επηρεάσει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης ζημίας από κάθε είδους ιό.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες  Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, το περιεχόμενο του Ιστότοπου και η χρήση αυτού διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.  Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, εάν δεν επιλυθεί με τρόπο φιλικό, είναι τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

8. Ισχύς Ορων και Προϋποθέσεων Χρήσης
Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, δεν επηρεάζεται η ισχύς, η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των λοιπών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.


Δείτε επίσης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας