Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Razvoj međunarodne farmaceutske kompanije: 2000. godina i kasnije

Da bi se upravni resursi koncentrisali u farmaceutske firme, Takeda je prodala svoje firme koje se bave zdravljem životinja, rinfuznim vitaminima, uretanskim hemikalijama, hranom, poljoprivredom i životnom okolinom, u okviru svoje srednjoročne strategije rasta za period između 2001-2005. godine.
Kompanije Takeda Pharma GmbH i njena dva zavisna društva u punom vlasništvu, Takeda Pharma Ges.m.b.H u Austriji i Takeda Pharma AG u Švajcarskoj postale su zavisna društva u punom vlasništvu kompanije Takeda Europe Holdings B.V. Iste godine je osnovana kompanija Takeda Pharma Ireland Limited, kako bi se osnažila globalna proizvodna mreža Takede. Ova fabrika za proizvodnju rinfuzne robe je 2009. godine integrisana u Takeda Ireland Limited.
SAD bio-preduzeće Syrrx, Inc. integrisano je u Takedinu globalnu mrežu za istraživanje i razvoj i trenutno obavlja delatnosti pod nazivom Takeda California, Inc.
Syrrx je u to vreme imao najbolju svetsku tehnologiju za kristalografiju velike propusne moći za analizu proteina, a integracija Syrrx-a je predstavljala prvo širenje Takedinog programa otkrića leka van Japana.
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited je dovela svoj rad u Evropi i ubrzane strategije širom Evrope od srednjeročne do dugoročne perspektive.
Kompletiranje novih glavnih kancelarija u Sjedinjenim Državama i što se tiče kompanije Takeda Pharmaceuticals North America i Takeda Global R&D je sjajno ostvarenje neophodno da bi se nastavilo osnaživanje našeg prisustva u Severnoj Americi i učvršćivanje našeg delovanja u SAD.
Takeda je objavila integrisan godišnji izveštaj zajedno sa nefinansijskim podacima o našim inicijativama koje se tiču ljudskih prava, ekologije i zajednica, pored finansijskih podataka.
Da bi se u što većoj meri ostvarilo naše obelodanjivanje interesnim stranama, takođe smo sačinili knjigu sa podacima o odgovornosti korporacije prema društvu. Ova knjiga sa podacima o odgovornosti korporacije prema društvu koja je dostupna samo u PDF formatu i formatu elektronske knjige sadrži dodatne detalje o podacima o odgovornosti korporacije prema društvu koji se nalaze u Godišnjem izveštaju, ali drugačije uređena: Knjiga sa podacima o odgovornosti korporacije prema društvu
Time što je integrisala kompaniju Paradigm Therapeutics i njeno zavisno društvo u Singapuru, Takeda je dodatno povećala našu multiindustrijsku pokretačku snagu. Kompanija Paradigm Therapeutics Ltd. bila je bio-preduzeće koje su osnovali istraživači Univerziteta u Kembridžu 1999. godine. Kompanija Paradigm je već razvila novi niz proizvoda sa kojima stremi ka novim otkrićima u svetu lekova i jedinjenja koja se preklapaju sa Takedinim ključnim terapeutskim oblastima delovanja. Paradigm Therapeutics Ltd. se trenutno naziva Takeda Cambridge Limited (TCB) i Takeda Singapore Pte. Limited (TSP).
Kroz ovu integraciju, Takeda je pojačala svoje marketinške i razvojne funkcije u SAD, i uz to je dodatno promovisala učinak u okviru svog poslovnog delovanja. Uz saglasnost kompanije Abbott Laboratories, TAP je postala zavisno društvo u punom vlasništvu Takede i spojila se sa Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA), nakon čega je razvojna funkcija TAP-a integrisana u Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Kompanija Millennium je jedna od svetskih vodećih biofarmaceutskih kompanija koja poseduje novi niz proizvoda na osnovu istraživanja i razvoja u oblasti onkologije.& Ova kompanija je pionir na polju istraživanja proteinske homeostaze. Time što maksimalno koristimo komplementarnu snagu kompanija Millennium i Takeda, imaćemo korist od ovih značajnih sinergija, od odlika i znanja, tehnologije i iskustva kompanije Millennium u onkološkoj oblasti.
Kompanija Takeda Pharmaceuticals (Pacifička Azija) Pte. Limited (TPAP), sa sedištem u Singapuru, odgovorna je za strateške i komercijalne delatnosti u Australiji, Tajlandu, Filipinima, Indoneziji, Indiji, Maleziji i Singapuru. U potpunosti integrisana u globalnu razvojnu organizaciju, Takeda Clinical Research Singapore (trenutno deluje pod imenom TDC Asia) služi kao regionalni centar za neonkološki klinički razvoj. TDC Asia teži ka tome da donese inovativne proizvode osobama kroz novi niz proizvoda koji podrazumevaju jedinjenja u mnogobrojnim oblastima lečenja.
Takeda podržava 10 principa inicijative United Nations Global Compact koji se odnose na „ljudska prava“, „rad“, „ekologiju“ i „borbu protiv korupcije“, i ugradila ih je u svaki vid svojih poslovnih aktivnosti. Pored toga, Takeda je povećala svoje aktivnosti koje se tiču odgovornosti korporacije prema društvu tako što je 2009. godine osnovala organizaciju posvećenu odgovornosti korporacije prema društvu.
Takeda je formirala dugoročna tekuća partnerstva sa međunarodnim NVO i drugim grupama kako bi podržala njihove napore da poboljšaju pristup zdravstvenim uslugama u zemljama u razvoju. „Inicijativa Takeda“ je desetogodišnji program pružanja bespovratnih sredstava od 2010. do 2019. godine pomoću koga se daje podrška organizaciji Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Globalna fondacija) pomažući joj da razvije kapacitete za pružaoce zdravstvene nege u tri zemlje u Africi. Na primer, u Nigeriji je 11.000 nastavnika primilo obuku o SIDA-i 2012. godine pomoću programa kojima je delom pomogla Inicijativa Takeda, a oni su, potom, obučili više od 1,2 miliona učenika o SIDA-i. Ovakve vrste aktivnosti su u Nigeriji dovele do pada broja mladih osoba inficiranih HIV-om.
Takeda je osnovala Takeda globalni kodeks ponašanja kao osnovni standard usklađenosti koji se primenjuje u svim kompanijama Takeda grupe kako bi se promovisao integrisani pristup pitanjima usklađenosti delovanja kompanije Takeda u čitavom svetu.
Shonan Research Center se nalazi u gradovima Fudžisava i Kamakura u prefekturi Kanagava. Novi centar sažima istraživačke centre iz Osake i Cukube u jezgro Takedine globalne istraživačke mreže kako bi se ubrzala inovacija u otkrivanju novih lekova. Oko 1.200 istraživača u ovom centru radi na različitim nivoima procesa istraživanja i razvoja, od početnog istraživanja za ciljeve otkrivanja leka, izbora eksperimentalnih jedinjenja do nekliničkog istraživanja, sve do promocije leka.
Integracija švajcarske farmaceutske kompanije Nycomed je završena septembra 2011. godine. Nycomed je kompanija koja je veoma prisutna u Evropi i u zemljama u razvoju. Zahvaljujući ovoj integraciji, Takeda je proširila svoje tržište na preko 70 zemalja i mogla je da poveća prodajnu strukturu i ekspertizu da bi većem broju pacijenata i medicinskom osoblju širom sveta pružila farmaceutske proizvode.
Od januara 2011. godine, kao član inicijative United Nations Global Compact LEAD Program, Takeda je pomogla da se učine korporativni napori širom sveta kako bi se sprovelo i proširilo 10 principa inicijative Compact u vezi sa poljima delovanja kao što su ljudska prava, standardi rada, ekologija i borba protiv korupcije.
Takeda pruža podršku za oporavak oblasti koje su pogođene velikim zemljotresom u istočnom Japanu tako što je donirala nešto svog profita od Alinamina. Grupa takođe promoviše razne dugoročne, tekuće programe podrške.
Vakcine poslednjih godina imaju neverovatan uticaj na javno zdravlje na globalnom nivou. Takeda je donela odluku da globalizuje svoju delatnost za proizvodnju vakcina, koja je u Japanu aktivna duže od 60 godina. 
Odeljenje za vakcine preduzima korake da ojača postojeće delatnosti u vezi sa vakcinama u Japanu kao i korake da razvije unutrašnje pedijatrijske vakcine i poveća liniju novog niza proizvoda odeljenja za istraživanje i razvoj tako što će uzimati registrovane eksperimentalne nove vakcine i nove platforme razvoja za vakcine.
・URL Pharma, Inc: Dodala je vodeći proizvod Colcrys (kolhicin) u naš portfolio za lečenje napada gihta. 
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda: U velikoj meri je povećala naše prisustvo i portfolio proizvoda u Brazilu. 
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc: Osnažila je naše delatnosti u vezi sa vakcinama. (Trenutni naziv je Takeda Vaccines (Montana), Inc.) 
・Envoy Therapeutics, Inc: Osnažila je našu platformu za otkrivanje lekova kako bi se omogućila identifikacija novih ciljeva.
Takeda je uspostavila globalne norme u vezi sa ekologijom, zdravstvom i bezbednošću (Environment, Health and Safety, EHS), i promovisala opsežne inicijative. 
Aktivnosti vezane za EHS pokrivaju različita pitanja koja se tiču globalne zajednice kao što je upotreba vodenih resursa i očuvanja biodiverziteta. Određeni planovi za budućnost uključuju procenu i analizu ekološkog uticaja proizvoda Grupe tokom njihovog životnog ciklusa i detaljan pristup ekološkom uticaju putem LIME i drugih sredstava.
Lek Nesina (generički naziv: alogliptin benzoat) prvo je otkrila Takeda California, Inc, i to je lek za dijabetes tipa 2 koji smanjuje nivo glukoze u krvi tako što inhibira enzim (DPP-4) koji razlaže peptid-1 nalik na glukagon (GLP-1), hormon koji stimuliše izlučivanje insulina.
Principi za emancipaciju žena (WEPs) predstavljaju skup principa za firme koje nude vodič za emancipaciju žena na radnom mestu. Ovi principi predstavljaju rezultat saradnje između Entiteta Ujedinjenih Nacija za rodnu ravnopravnost i emancipaciju žena (UN Women) I United Nations Global Compact inicijative. Takeda je potpisala izjavu izvršnog direktora u kojoj se pruža podrška za WEPs u decembru 2013. godine i planira da poštuje sedam principa kako bi se proširile inicijative za promovisanje aktivnog učešća žena u korporativnim aktivnostima.
Kroz integraciju kompanije Inviragen, Inc. (sa sedištem u Koloradu, SAD) došli smo do niza novih inovativnih eksperimentalnih proizvoda i vrhunskih tehnologija za vakcine i za žive viruse i za vakcine sa deaktiviranim virusom koje u velikoj meri uvećavaju naše prisustvo na globalnom tržištu vakcina.
4. godine.