Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Rozvoj medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti: 2000 –

V záujme sústredenia zdrojov riadenia na farmaceutické obchodné činnosti sa spoločnosť Takeda zbavila v rámci strednodobej stratégie rastu v rokoch 2001 – 2005 svojich obchodných prevádzok v oblastiach zdravia zvierat, multivitamínov, uretánových chemických látok, potravín, poľnohospodárstva a životného prostredia.
Spoločnosť Takeda Pharma GmbH a jej dve dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, Takeda Pharma Ges.m.b.H v Rakúsku a Takeda Pharma AG vo Švajčiarsku, sa stali dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve spoločnosti Takeda Europe Holdings B.V. V tom istom roku bola založená spoločnosť Takeda Pharma Ireland Limited, aby sa posilnila globálna výrobná sieť skupiny Takeda. Táto farmaceutická veľkotováreň bola neskôr v roku 2009 integrovaná do spoločnosti Takeda Ireland Limited.
Americká spoločnosť Syrrx, Inc. z oblasti biológie bola integrovaná do siete výskumu a vývoja skupiny Takeda a v súčasnosti pôsobí pod názvom Takeda California, Inc.
Spoločnosť Syrrx vlastnila v tom čase svetovo najlepšiu technológiu RTG kryštálografie s vysokou priechodnosťou na analyzovanie proteínov a integrácia spoločnosti Syrrx predstavovala prvú expanziu programu objavovania liekov skupiny Takeda mimo Japonska.
Rozerem (obecný názov: ramelteon) má odlišný mechanizmus účinku oproti konvenčným spôsobom liečby insomnie. Pôsobí na receptory melatonínu, aby navodil stav blízky fyziologicky prirodzeného spánku. Keďže tento liek podporuje spánok bez potreby potláčať úzkosť alebo apatiu, očakáva sa, že preukáže dobrý bezpečnostný profil.
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited viedla obchodnú činnosť v Európe a zrýchlila stratégie po celej Európe so strednodobými až dlhodobými vyhliadkami.
Dokončenie nových domovských pobočiek v Spojených štátoch pre spoločnosti Takeda Pharmaceuticals North America a Takeda Global R&D Center bolo veľkým úspechom v záujme ďalšieho posilňovania nášho pôsobenia v Severnej Amerike a upevnenia našej obchodnej činnosti v USA.
Spoločnosť Takeda zverejnila ucelenú výročnú správu, v ktorej boli okrem finančných informácií uvedené aj nefinančné informácie o našich iniciatívach v oblastiach ľudských práv, životného prostredia a komunít.
V záujme nášho čo najúplnejšieho informovania akcionárov sme tiež zostavili knihu údajov o SSZ. S ohľadom na životné prostredie je kniha údajov o SSZ k dispozícii iba vo formáte PDF a ako elektronická kniha a obsahuje ďalšie podrobné informácie o SZZ, ktoré nájdete vo výročnej správe v reedícii: Kniha údajov o SZZ
Prostredníctvom integrácie spoločnosti Paradigm Therapeutics a jej dcérskej spoločnosti v Singapure zlepšila skupina Takeda ešte viac naše viacodvetvové mechanizmy. Spoločnosť Paradigm Therapeutics Ltd. bola podnikom v oblasti biológie, ktorú založili výskumníci z University of Cambridge v roku 1999. Spoločnosť Paradigm už vyvinula sľubné portfólio nových cieľov v oblasti objavovania liekov a zlúčenín, ktoré presahujú základné terapeutické oblasti skupiny Takeda. Spoločnosť Paradigm Therapeutics Ltd. v súčasnosti pôsobí pod názvami Takeda Cambridge Limited (TCB) a Takeda Singapore Pte. Limited (TSP).
Touto integráciou skupina Takeda posilnila svoje funkcie v oblastiach obchodu a vývoja v USA a tiež ďalej podporuje účinnosť prostredníctvom svojich obchodných činností. Na základe dohody so spoločnosťou Abbott Laboratories sa spoločnosť TAP stala dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve skupiny Takeda a bola zlúčená do spoločnosti Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA). V dôsledku toho bola vývojárska funkcia spoločnosti TAP integrovaná do spoločnosti Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Millennium je jedna zo svetovo najsilnejších biofarmaceutických spoločností, ktorá vlastní významné kapacity výskumu a vývoja v oblasti onkológie. Spoločnosť je novátorom v oblasti výskumu v oblasti proteínovej homeostázy. Využitím doplnkových silných stránok spoločností Millennium a Takeda budeme čerpať výhody z výrazných synergií, a to z odborných znalostí, technológie aj skúseností spoločnosti Millennium v oblasti onkológie.
Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Limited (TPAP) so sídlom v Singapure je zodpovedná za strategické a obchodné činnosti v Austrálii, Thajsku, na Filipínach, v Indonézii, Indii, Malajzii a Singapure. Spoločnosť Takeda Clinical Research Singapore (v súčasnosti pôsobí pod názvom TDC Asia) úplne integrovaná do globálnej vývojovej organizácie pôsobí ako regionálne centrum klinického vývoja v oblasti neonkologických ochorení. Spoločnosť TDC Asia sa usiluje prinášať ľuďom inovatívne produkty prostredníctvom kapacít, ktoré zahŕňajú zlúčeniny v širokej škále terapeutických oblastí.
Dexilant (obecný názov: dexlansoprazol) je prvý inhibítor protónovej pumpy špeciálne navrhnutý na uvoľňovanie lieku v dvoch fázach. Ná silný a trvácny potláčací účinok na vylučovanie žalúdočnej kyseliny.
Uloric (obecný názov: febuxostát), ktorý objavila spoločnosť Teijin Pharma Limited, slúži na liečbu hyperurikémie u pacientov s dnou. Znižuje hladinu kyseliny močovej v krvi u pacientov s hyperurikémiou s dnou tak, že blokuje enzým, ktorý je zodpovedný za syntézu kyseliny močovej.
Skupina Takeda podporuje 10 zásad iniciatívy United Nations Global Compact súvisiacej s „ľudskými právami“, „prácou“, „životným prostredím“ a „protikorupčným správaním“ a začlenila ich do každej oblasti svojich obchodných činností. Skupina Takeda okrem toho zlepšila svoje činnosti v oblasti SZS tak, že v roku 2009 zriadila špecializovanú organizáciu SZS.
Skupina Takeda vytvorila dlhodobé pretrvávajúce partnerstvá s medzivládnymi mimovládnymi organizáciami a ďalšími skupinami na podporu ich úsilia zlepšovať prístup k zdravotnej starostlivosti pre ľudí v rozvojových krajinách. Takeda Initiative je 10-ročný grantový program, ktorý prebieha v rokoch 2010 až 2019 na podporu Svetového fondu na boj s AIDS, tuberkulózou a maláriou (Svetový fond) tým, že mu pomôže rozvíjať kapacitu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v troch krajinách Afriky. Napríklad v Nigérii absolvovalo v roku 2012 viac ako 11 000 učiteľov školenie o AIDS prostredníctvom programov, ktoré sčasti podporovala iniciatíva Takeda Initiative a o AIDS ďalej učili 1,2 milióna študentov. V dôsledku takýchto činností klesá miera infikovania vírusom HIV medzi mladými ľuďmi v Nigérii.
Skupina Takeda zaviedla Globálny etický kódex skupiny Takeda ako východiskový štandard dodržiavania pravidiel, ktorý všeobecne platí pre všetky spoločnosti skupiny Takeda, aby im umožnil podporovať integrovaný prístup k otázkam dodržiavania pravidiel vo všetkých obchodných činnostiach skupiny Takeda na celom svete.
Azilva (obecný názov: azilsartan) je nový blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB). V klinických skúšaniach preukázal špičkovú účinnosť pri znižovaní tlaku krvi oproti predchádzajúcim látkam ARB.
Shonan Research Center sa nachádza v mestách Fudžisawa a Kamakura v prefektúre Kanagawa. Toto nové zariadenie integruje výskumné strediská v Osake a Cukube ako jadro globálnej výskumnej siete skupiny Takeda na zrýchlenie inovácií v oblasti objavovania liekov. Približne 1 200 výskumníkov v stredisku bude pracovať v rôznych fázach procesu výskumu a vývoja, od prvotného výskumu cieľov v oblasti objavovania liekov, cez výber nádejných zlúčenín až po neklinický výskum až do ich uvedenia na trh.
V septembri 2011 bola dokončená integrácia švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Nycomed. Nycomed je spoločnosť so silným zastúpením v Európe a rozvojových krajinách. Prostredníctvom tejto integrácie rozšírila skupina Takeda svoj trh na viac ako 70 krajín a môže zlepšovať svoju štruktúru a odbornosť predaja tak, aby dodávala farmaceutické produkty viacerým pacientom a zdravotníckym pracovníkom na celom svete.
Skupina Takeda od januára 2011 ako člen programu United Nations Global Compact LEAD pomáhala viesť snahy firiem na celom svete o implementáciu a rozšírenie 10 zásad programu Compact, ktoré súvisia s takými oblasťami, ako sú ľudské práva, pracovné normy, životné prostredie a protikorupčné správanie.
Skupia Takeda podporuje obnovu oblastí postihnutých veľkým zemetrasením vo východnom Japonsku darovaním časti zisku z lieku Alinamin. Skupina tiež podporuje množstvo ďalších dlhodobých a prebiehajúcich programov pomoci.
V posledných rokoch mali vakcíny ohromný dosah na verejné zdravie na celom svete. Skupina Takeda prijala rozhodnutie globalizovať svoju obchodnú činnosť s vakcínami, ktorá je v Japonsku aktívna už viac ako 60 rokov.
Divízia obchodovania s vakcínami podniká mnohé kroky na posilnenie existujúcej obchodnej činnosti skupiny Takeda s vakcínami v Japonsku, ako aj kroky na interný vývoj pediatrických vakcín a zlepšenie kapacít výskumu a vývoja prostredníctvom získavania licencií na nové nádejné vakcíny a nové platformy vývoja vakcín.
V septembri 2011 bola dokončená integrácia švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti Nycomed. Nycomed je spoločnosť so silným zastúpením v Európe a rozvojových krajinách. Prostredníctvom tejto integrácie rozšírila skupina Takeda svoj trh na viac ako 70 krajín a môže zlepšovať svoju štruktúru a odbornosť predaja tak, aby dodávala farmaceutické produkty viacerým pacientom a zdravotníckym pracovníkom na celom svete.
Skupina Takeda od januára 2011 ako člen programu United Nations Global Compact LEAD pomáhala viesť snahy firiem na celom svete o implementáciu a rozšírenie 10 zásad programu Compact, ktoré súvisia s takými oblasťami, ako sú ľudské práva, pracovné normy, životné prostredie a protikorupčné správanie.
Skupia Takeda podporuje obnovu oblastí postihnutých veľkým zemetrasením vo východnom Japonsku darovaním časti zisku z lieku Alinamin. Skupina tiež podporuje množstvo ďalších dlhodobých a prebiehajúcich programov pomoci.
V posledných rokoch mali vakcíny ohromný dosah na verejné zdravie na celom svete. Skupina Takeda prijala rozhodnutie globalizovať svoju obchodnú činnosť s vakcínami, ktorá je v Japonsku aktívna už viac ako 60 rokov.
Divízia obchodovania s vakcínami podniká mnohé kroky na posilnenie existujúcej obchodnej činnosti skupiny Takeda s vakcínami v Japonsku, ako aj kroky na interný vývoj pediatrických vakcín a zlepšenie kapacít výskumu a vývoja prostredníctvom získavania licencií na nové nádejné vakcíny a nové platformy vývoja vakcín.
・URL Pharma, Inc.: Pridanie špičkového produktu Colcrys (colchicín) do nášho portfólia na liečbu záchvatov dny.
・Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: Výrazne sa rozšírila naša pôsobnosť a portfólio produktov v Brazílii.
・LigoCyte Pharmaceuticals, Inc.: Posilnila sa naša obchodná činnosť s vakcínami. (V súčasnosti Takeda Vaccines (Montana), Inc.)
・Envoy Therapeutics, Inc.: Posilnila sa naša platforma na objavovanie liekov tým, že sa umožnila identifikácia nových cieľov.
Skupina Takeda vypracovala globálnu smernicu o životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti a podporila komplexné iniciatívy.
Príslušné činnosti sa vzťahujú na rozličné znepokojivé oblasti globálnej komunity, ako sú používanie vodných zdrojov a zachovanie biodiverzity. Konkrétne budúce plány zahŕňajú posúdenie a analýzu vplyvu produktov skupiny na životné prostredie v priebehu ich životnosti a podrobný prístup k účtovníctvu v oblasti životného prostredia používaním nástroja LIME a ďalších prostriedkov.
Tento liek na relabovaný alebo refraktórny Hodgkinov lymfóm a systémový anaplastický veľkobunkový lymfóm sme získali licenciu od spoločnosti Seattle Genetics, Inc a skupina Takeda ju uviedla na trh v EÚ v roku 2012 a v Japonsku v roku 2014. Tento liek na predpis pre pacientov s týmito zriedkavými ochoreniami poskytuje novú možnosť liečby.
Lotriga (obecný názov: Omega-3-Acid Ethyl Esters 90) je liek na predpis s vysokokoncentrovaným derivátom mastnej kyseliny omega-3, na ktorý sme získali licenciu od spoločnosti Pronova BioPharma ASA. Je to prvý liek na predpis v Japonsku, ktorý obsahuje látky EPA aj DHA.
Nesina (obecný názov: alogliptín benzoát) pôvodne objavila spoločnosť Takeda California, Inc. a je to liek na diabates typu 2, ktorý znižuje hladinu glukózy v krvi tým, že inhibuje enzým (DPP-4), ktorý odbúrava glukagónu podobný peptid-1 (GLP-1), hormón, ktorý stimuluje vylučovanie inzulínu.
Zásady emancipácie žien (ZEŽ) sú súborom zásad pre firmy, ktoré poskytujú usmernenia, ako presadzovať práva žien na pracovisku. Tieto zásady sú výsledkom spolupráce medzi útvarom United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) a programom United Nations Global Compact. Skupina Takeda podpísala vyhlásenie generálneho riaditeľa o podpore ZEŽ v decembri 2013 a plánuje sa riadiť siedmimi zásadami na zlepšenie jej iniciatív na podporu aktívnej účasti žien na firemných činnostiach.
Integráciou spoločnosti Inviragen, Inc. (so sídlom v americkom Colorade) sme získali inovatívny zdroj nádejných látok a najmodernejšie technológie na výrobu vakcín na vakcíny so živým vírusom a vakcíny s neaktívnym vírusom, ktoré výrazne zlepšujú naše postavenie na svetovom trhu s vakcínami.
Licenciu na tento liek na ťažkú depresívnu poruchu sme získali od spoločnosti Lundbeck of Denmark. Trintellix odlišný mechanizmus ako existujúce lieky, a preto sa očakáva, že bude prínosom pri liečbe depresie u mnohých pacientov.
* Názov produktu sa zmenil z Brintellixu na Trintellix (2016)
Entyvio je revolučný nový produkt, ktorý ponúka novú možnosť liečby pre pacientov so zápalovým ochorením čriev, ktorí nereagovali na liečbu existujúcimi produktmi. Liek Entyvio uviedla skupina Takeda v EÚ aj USA v júni 2014.
Liek NINLARO bol schválený v USA v roku 2015 ako prvý perorálny proteazómový inhibítor a je výsledkom desaťročí vedy a výskumu ocenených Nobelovou cenou v oblasti mnohopočetného myelómu.