Omogući pristupačnostOmogući pristupačnost

Lekovi koji se izdaju samo uz lekarski recept

Portfolio lekova sa režimom izdavanja „samo uz lekarski recept“ obuhvata:
- lekove za lečenje bolesti uzrokovanih poremećajima lučenja želudačne kiseline:

- lekove za terapiju bronhijalne astme i hronične opstruktivne bolesti pluća

- lekove za terapiju akutnog bola

- lekove za terapiju hipertenzivnih kriza

- selektivni imunosupresivi namenjeni lečenju zapaljenskih bolesti bolesti creva

- konjugati monoklonskog antitela i leka za terapiju hematoonkoloških bolesti

Više informacija o ovim lekovima možete naći na sajtu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Agencija za lekove i

medicinska sredstva Srbije

Više informacija o ovim lekovima

možete naći na sajtu Agencije za

lekove i medicinska sredstva Srbije