Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Firemná filozofia

 

Naša firemná filozofia „takedaizmu“, misia, vízia a hodnoty sa vyvíjali viac než 230 rokov. Našimi kľúčovými hodnotami sú integrita, čestnosť, úprimnosť a vytrvalosť. „Takedaizmus“ je neustále prítomný v našich každodenných aktivitách a je tým najdôležitejším prvkom našej firemnej filozofie.

Misia

Prostredníctvom inovácií v medicíne sa usilujeme o zlepšenie zdravia ľudí na celom svete. 

Vízia

Vízia spoločnosti Takeda nazvaná „Vízia 2020“ načrtáva naše ašpirácie, ktoré chceme ako globálna spoločnosť dosiahnuť do roku 2020. Vychádzame z firemnej filozofie „takedaizmu“ a už 230 rokov sa usilujeme o zlepšenie zdravia ľudí tým, že využívame a spájame silu prameniacu z našej diverzity a pracujeme s miestnymi  poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pacientskymi organizáciami a s ďalšími zložkami slovenského zdravotníctva, aby sme plne porozumeli ich potrebám. Medicína a skvalitňovanie životov ľudí je našou vášňou, ktorá nám umožňuje prispieť k tomu, aby boli ľudia na celom svete počas ďalších 230 rokov zdravší a šťastnejší.

„Takedaizmus“ a hodnoty

Takedaizmus je nemenný súbor kľúčových hodnôt, ktorý riadi všetky naše aktivity. Zamestnanci skupiny Takeda sa zaväzujú konať za každých okolností morálne, najmä ak sú postavení pred ťažkú úlohu. „Integrita“ znamená, že dodržiavame najvyššie etické štandardy, že vždy konáme čestne a úprimne a vytrvalo sa usilujeme o to, aby spôsob, akým fungujeme a riadime našu spoločnosť, bol ten najlepší možný. Vďaka týmto kvalitám presadzujeme svoj záväzok a budujeme dôveru vo všetkých ľudí okolo nás a sme odhodlaní pokračovať v rozširovaní našej podnikateľskej činnosti. To nám umožňuje robiť pokroky v našom globálnom úsilí „o zlepšenie zdravia ľudí na celom svete prostredníctvom inovácií v medicíne“, ktoré predstavuje naša misia.

Diverzita – Takeda rešpektuje a do svojich každodenných činností začleňuje široké spektrum ľudí a rôznorodé nápady.

Tímová práca – Takeda vytvára silné tímy bez hraníc založené na čestnosti a propagácii spoločných cieľov.

Záväzok – Takeda sa neustále zodpovedne usiluje o plnenie svojich záväzkov voči svojim partnerom.

Transparentnosť – Takeda riadne zdieľa informácie a podporuje dialóg so zainteresovanými stranami, čím buduje dôveru.

Záujem – Energia spoločnosti Takeda vychádza z vytrvalosti a silnej túžby pomôcť.

Inovácia – Takeda denne implementuje odvážne iniciatívy a projekty.

Tieto piliere sú základom našej globálnej firemnej kultúry a udávajú tón všetkým našim činnostiam ako celosvetovo, tak v Slovenskej republike.

Lepšie zdravie, šťastnejšia budúcnosť

Už viac než 230 rokov poskytujeme ľuďom inovatívne lieky a vraciame pacientom cenné životné okamihy, o ktoré ich choroba pripravila. S novými zdravotníckymi riešeniami od prevencie cez starostlivosť až po liečbu sme teraz odhodlaní pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí a umožniť im užívať si život plnými dúškami.

Využívame silu našej diverzity ako „Jedna globálna Takeda“. Sme rôznorodá spoločnosť odhodlaná pracovať s miestnymi komunitami, aby sme plne porozumeli ich potrebám a poskytli im prvotriedne zdravotnícke riešenia – bezodkladne, obetavo a čo možno najefektívnejšie.

Strategický Plán

Náš strategický plán má štyri piliere, ktoré stanovujú kroky na dosiahnutie vízie na rok 2025. Zameriame sa na hodnoty, ľudí, výskum a vývoj a podnikateľskú výkonnosť, ktoré nám pomôžu posunúť sa smerom k vízii na rok 2025. Musia byť pravidelne preskúmavané, aby bolo možné sledovať pokrok a zabezpečiť, aby sme zostali na ceste k vízii na rok 2025.

Stanovíme si jasné ciele, plány a KPI, ktoré budú slúžiť potrebám našich pacientov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a získaniu si dôvery spoločnosti a našich zákazníkov.

Hodnoty

Takedaizmus (bezúhonnosť, čestnosť, otvorenosť, vytrvalosť) a pacient, dôvera, reputácia a podnikanie sú hlboko zakorenené v našich spôsoboch práce. Používame ich na prijímanie rozhodnutí a prijímanie opatrení na zabezpečenie nášho záväzku voči kvalite a správnemu správaniu za každých okolností. 

Ľudia

Spoločnosť Takeda má neochvejný záväzok voči pacientom a buduje organizáciu zameranú na pacientov a na zákazníkov. Naše miestne organizácie sú oprávnené reagovať na potreby pacientov a zákazníkov tým najlepším spôsobom. 

Naši zamestnanci sú základným kameňom nášho úspechu. Vytvárame rozmanité, inkluzívne, bezpečné, otvorené a kolaboratívne pracovné prostredie, kde môžu zamestnanci prispievať, vystupovať a rásť ako jednotlivci. 

Vedúci predstavitelia spoločnosti Takeda demonštrujú strategické myslenie, hľadajú inovatívne spôsoby slúženia pacientom, budujú dôveru voči spoločnosti, posilňujú našu povesť a rozvíjajú podnikanie. Vytvárajú prostredie, ktoré inšpiruje a umožňuje ľuďom spolupracovať a posúvať organizáciu dopredu. Zameriavajú sa niekoľko našich určených priorít a prinášajú vynikajúce výsledky. A zlepšujú schopnosti našej organizácie v súčasnosti aj v budúcnosti. 

R&D

Spoločnosť Takeda má prostriedky v oblasti výskumu a vývoja svetovej úrovne, ktoré ovplyvňujú životy pacientov tým, že premieňajú vedu na lieky, ktoré menia život. 

Ako spoločnosť orientovaná na výskum a vývoj zameriavame svoje výskumné úsilie tam, kde chceme byť na špičke inovácií. Disponujeme výskumnými centrami zameranými na štyri hlavné oblasti liečby onkológie, gastroenterológie (GI), zriedkavých chorôb a neurovedy. 

Naše produktívne prostriedky v oblasti výskumu a vývoja využívajú kombinovaný prístup interných a externých inovácií na zabezpečenie trvalo udržateľného zisku. Máme tiež ambíciu byť jedným z najlepších partnerov v tomto odvetví. 

Výkonnosť Podniku

Spoločnosť Takeda sa zameriava na dlhodobý zisk prostredníctvom šiestich podnikateľských hnacích síl. Patria medzi ne naše štyri hlavné oblasti terapie, onkológia, gastroenterológia (GI), zriedkavé choroby a neuroveda, plus terapie derivované z plazmy (PDT) a vakcíny. Silná finančná disciplína nám pomáha prinášať ziskový rast a poskytnúť čo najširší prístup k našim liekom. Toto všetko nám umožní byť konkurencieschopnejší a robiť viac pre pacientov na riešenie neuspokojených zdravotných potrieb