Aktivovať zjednodušenie ovládania Aktivovať zjednodušenie ovládania

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Takeda

Posledná aktualizácia: február 2021

Spoločnosť Takeda uznáva a rešpektuje práva jednotlivcov na súkromie, pokiaľ ide o ich osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "oznámenie") vysvetľuje, aký typ osobných údajov o vás môžeme zhromažďovať a ako ich používame.

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa postupov spoločnosti Takeda v oblasti ochrany osobných údajov alebo si želáte uplatniť svoje práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Takeda zhromaždila, kontaktujte nás tak, ako je to popísané v časti "Ako nás kontaktovať" nižšie.

Uplatniteľnosť a organizácie, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov

Takeda je skupina spoločností s prevádzkami po celom svete. Podnik Takeda ("Takeda", "my", "nás", "náš") zahŕňa materskú spoločnosť Takeda Pharmaceutical Company Limited a jej pridružené subjekty. Kontaktné údaje týkajúce sa vašej miestnej pobočky nájdete na webovej stránke spoločnosti Takeda v  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

Toto oznámenie sa vzťahuje na webové stránky spoločnosti Takeda, ako aj na iné služby a činnosti spoločnosti Takeda, ktoré zobrazujú alebo odkazujú na toto oznámenie (spoločne "Služby").

Každá osoba, ktorá pristupuje k Službám, prehliada ich alebo ich inak používa, či už manuálne alebo prostredníctvom automatizovaného zariadenia alebo programu, sa považuje za "používateľa".

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a používame

Spoločnosť Takeda zhromažďuje osobné údaje, aby fungovala efektívne a poskytovala vám najlepšie skúsenosti z našich služieb.

Spoločnosť Takeda môže zhromažďovať informácie priamo od vás prostredníctvom vašich interakcií s nami, keď sa zaregistrujete do služby, adáte s nami zmluvu, podáte nám žiadosť a prostredníctvom rôznych ďalších interakcií, ktoré s vami môžeme mať. Môžeme používať technológie, ktoré automaticky zhromažďujú informácie pri návšteve našich stránok, prezeraní našich reklám alebo používaní našich produktov alebo služieb.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás od tretích strán, ako sú naši dodávatelia, zmluvní a obchodní partneri. Tieto údaje tretích strán môžeme napríklad použiť na potvrdenie kontaktných alebo finančných informácií, na overenie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov a na kontrolu referencií.

Typ osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, závisí od vašich interakcií so spoločnosťou Takeda a službami Takeda, ktoré používate. Konkrétny typ osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, bude uvedený v konkrétnom oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré od nás dostanete.  Ak si jednoducho prehliadate jednu z webových stránok spoločnosti Takeda, spracúvame len obmedzené typy osobných údajov, ako napríklad:

 • Meno a kontaktné údaje: Ak nám ich dobrovoľne poskytnete, môžeme zhromažďovať vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a iné podobné kontaktné údaje.
 • Údaje o používaní: Môžeme zhromažďovať údaje o tom, ako vy a vaše zariadenie spolupracujete s našimi službami, ako je adresa IP (Internet protocol), ktorá sa používa na pripojenie počítača k internetu, vaše prihlasovacie údaje, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, typy a verzie zásuvných modulov prehliadača, operačný systém a platforma; Informácie o vašej návšteve a aktivitách online (napr. časy odozvy na stránku, chyby sťahovania, dĺžka návštev určitých stránok, informácie o interakcii stránky (napríklad posúvanie, kliknutia a prezeranie myšou) a metódy používané na prehľadávanie mimo stránky.)
 • Údaje o vzťahoch a interakciách: Môžeme zhromažďovať údaje o našich interakciách a schôdzach, napríklad keď nás kontaktujete pre informácie a podporu.
 • Údaje o polohe: Môžeme zhromažďovať nepresné údaje, ako napríklad.  miesto odvodené od vašej IP adresy alebo údajov, ktoré označuje, kde sa nachádzate s menšou presnosťou, napríklad na úrovni mesta alebo PSČ.
 • Právne požadované informácie: Môžeme o vás zhromažďovať ďalšie údaje, ktoré súvisia s bezpečnosťou pacienta a nežiaducimi udalosťami, alebo ktoré môžu vyžadovať zákony, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Takeda.

 

V niektorých prípadoch a len pre určité typy služieb môžeme zlepšiť informácie, ktoré máme o jednotlivcoch, o informáciách, ktoré dostávame od tretích strán, a o informáciách, ktoré sú verejne alebo komerčne dostupné a/alebo ktoré sa získavajú akýmikoľvek inými právnymi prostriedkami.

Môžeme napríklad zhromažďovať verejne dostupné informácie vrátane online príspevkov, platforiem sociálnych médií, databáz publikácií, časopisov a spoločností. Upozorňujeme, že všetky informácie, ktoré zverejníte alebo zverejníte prostredníctvom týchto služieb, sa môžu stať verejne dostupnými informáciami pre používateľov služby, ktorú ste poskytli, a pre širokú verejnosť. Vyzývame vás, aby ste boli veľmi opatrní pri rozhodovaní o sprístupnení vašich osobných údajov alebo akýchkoľvek iných informácií na týchto fórach a aby ste starostlivo preskúmali a oboznámili sa s platnými nastaveniami a možnosťami ochrany osobných údajov.

Ako používame osobné údaje

V závislosti od vášho vzťahu so spoločnosťou Takeda spoločnosť Takeda používa osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, na niekoľko základných účelov, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie: (1) na obchodné operácie (marketing a predaj, výskum a vývoj, podpora pacientov, dary a sponzorstvo, komunikácia), (2) na správu podnikov (financie a účtovníctvo, ľudské zdroje, prevencia a vyšetrovacie činnosti), (3) na riadenie podniku (interný audit, správa aktív, systémové a obchodné kontroly) a (4) podľa potreby na ochranu zdravia, bezpečnosti a ochrany zamestnancov spoločnosti Takeda a na splnenie zákonných požiadaviek a povinností. Spoločnosť Takeda nepredáva vaše osobné údaje.

Osobné údaje môžeme používať:

 • Komunikovať s vami v súvislosti s akýmikoľvek žiadosťami alebo otázkami, ktoré môžete predložiť, a poskytnúť vám súvisiacu podporu alebo službu.
 • Aby sme vás z času na čas kontaktovali a poskytli vám dôležité informácie, požadované upozornenia a propagačné materiály.
 • Napríklad na odoslanie administratívnych informácií týkajúcich sa (zmien) služieb, ktoré poskytujeme.
 • Prispôsobenie vašich skúseností pri používaní našich služieb prezentovaním produktov a ponúk prispôsobených vám, ak je to relevantné a vhodné.
 • Na naše obchodné účely, ako je analýza údajov, audity, monitorovanie a prevencia podvodov, vývoj nových produktov, zlepšovanie, zlepšovanie alebo úprava našich služieb, identifikácia trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní, vykonávanie prieskumov a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných aktivít.
 • Lepšie pochopiť, aký vplyv majú na vás naše produkty a služby, sledovať obavy o bezpečnosť a reagovať na ne a ďalej rozvíjať a zlepšovať naše produkty a služby.
 • Ak to považujeme za potrebné alebo vhodné: (a) podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska; b) dodržiavať právny proces; c) reagovať na žiadosti verejných alebo vládnych orgánov vrátane orgánov mimo krajiny vášho bydliska; (d) presadzovať naše zmluvné podmienky; (e) na ochranu našich operácií alebo operácií ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností; (f) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práv našich pridružených spoločností, vás alebo iných; (g) umožniť nám pokračovať v dostupných opravných prostriedkoch alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Keď sa spoločnosť Takeda zapojí do spracovania vašich osobných údajov, urobíme tak len vtedy, ak to bude povolené, a to aj s uvedením právneho základu na spracovanie vašich osobných údajov. Právne základy, na ktoré by sa spoločnosť Takeda spoliehala, zahŕňajú:

 • keď s vami máme zmluvu alebo dohodu – napríklad zmluvu o dodaní tovaru alebo poskytovanie služieb (t. j. keď s nami spolupracujete na návšteve organizovanej akcie spoločnosti Takeda alebo informácie o objednávke online) alebo zamestnanecku zmluvu;
 • keď musíme splniť zákonnú povinnosť – napríklad pri spracúvaní vašich údajov je zákonná požiadavka, napríklad v niektorých krajinách existujú požiadavky na transparentnosť, pokiaľ ide o interakciu so zdravotníckymi pracovníkmi, alebo na poskytovanie informácií orgánom v prípade nepriaznivých udalostí súvisiacich s používaním našich produktov;
 • keď je spracovanie údajov vo vašom životne dôležitom záujme – napríklad, kedy by to mohlo ochrániť váš život;
 • pri spracúvaní vašich údajov pre naše oprávnené záujmy ako farmaceutickej spoločnosti v súlade s našimi firemnými zásadami – napríklad na komunikáciu s vami o našich produktoch a službách, o vedeckom výskume a vzdelávacích príležitostiach, vedeckých a prieskumoch trhu, ako aj o efektívnom pokračovaní našich obchodných operácií.

Vo všetkých situáciách, keď neexistuje iný právny základ, spoločnosť Takeda požiada o váš súhlas (známy ako "súhlas") ako právny základ na spracovanie vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že ak poskytnete svoj súhlas, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať aj tak, že nás budete kontaktovať tak, ako je to popísané v časti "Ako nás kontaktovať". Je tiež dôležité vedieť, že máte ďalšie práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, pozri časť  "Vaše práva týkajúce sa vašichosobných údajov".

S kým zdieľame osobné údaje

Údaje zdieľame s pridruženými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami kontrolovanými spoločnosťou Takeda; s dodávateľmi pracujúcimi v našom mene; ak to vyžaduje zákon alebo reagovať na právny proces; na ochranu našich zákazníkov; na ochranu životov; na zachovanie bezpečnosti našich služieb; a na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Takeda.

V takýchto prípadoch bude spoločnosť Takeda vyžadovať od týchto tretích strán, aby chránili dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov, ktoré sa s nimi zdieľajú. Od týchto tretích strán sa bude vyžadovať, aby súhlasili s tým, že nebudú používať ani zverejňovať osobné údaje o vás s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytovanie služieb alebo poskytovanie služieb v našom mene, alebo ak je to potrebné na dodržanie platných zákonov alebo predpisov.

Spoločnosť Takeda môže zdieľať vaše osobné údaje s pridruženými spoločnosťami a tretími stranami nasledovne:

 • Medzi pridruženými spoločnosťami na účely opísané v tomto oznámení. Spoločnosť Takeda je strana zodpovedná za správu spoločne používaných osobných údajov.
 • Našim poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí poskytujú služby, ako je hosting webových stránok, analýza údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávky, informačné technológie a súvisiace poskytovanie infraštruktúry, zákaznícky servis, doručovanie e-mailov, audit a ďalšie podobné služby. Zásady spoločnosti Takeda vyžadujú, aby naši poskytovatelia služieb dodržiavali príslušné obmedzenia prístupu k vašim osobným údajom a ich používania.
 • Tretím stranám, aby im umožnili odosielať marketingovú komunikáciu.
 • Na sponzorov lotérií, súťaží a podobných propagačných akcií tretích strán.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj za nasledujúcich okolností:

 • V prípade zlúčenia, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, postúpenia, odčlenenia, prevodu alebo predaja alebo nakladania s celým alebo akoukoľvek časťou nášho podnikania, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním. V súlade so zákonom vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska, aby ste vyhoveli predvolaniu, požadovanej registrácii alebo právnemu procesu.

Môžeme tiež sprístupniť súhrnné alebo deidentifikované údaje, ktoré nie sú osobne identifikovateľné tretím stranám. Agregované údaje sa vytvárajú zhromažďovaním a spracovaním informácií o jednotlivcoch a sumarizovaním údajov, čím sa eliminuje možnosť identifikácie jednotlivca.

Ako chránime vaše osobné údaje

Zaviedli sme rôzne bezpečnostné technológie a organizačné postupy na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím a zverejnením. Vaše osobné údaje napríklad ukladáme do počítačových systémov, ktoré majú rôzne typy technických a fyzických kontrol prístupu, ako je šifrovanie. Spoločnosť Takeda zaviedla kontroly bezpečnosti údajov v súlade s priemyselnými normami; Spoločnosť Takeda však nemôže zaručiť bezpečnosť vašich informácií. Je tiež dôležité, aby ste chránili pred neoprávneným prístupom k vašim heslám a počítaču, mobilným zariadeniam atď. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý by ste u nás mohli mať, bola ohrozená), okamžite nás informujte, ako je popísané v časti "Ako nás kontaktovať" nižšie.

Kde ukladáme a spracúvame osobné údaje

Keďže spoločnosť Takeda je multinárodná organizácia s pobočkami v mnohých krajinách po celom svete, vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracované v ktorejkoľvek krajine, v ktorej pôsobíme, vrátane miesta, kde máme zariadenia alebo v ktorej zapájame poskytovateľov služieb. Spoločnosť Takeda podniká kroky na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami tohto oznámenia a požiadavkami platných právnych predpisov.

Spoločnosť Takeda môže prenášať osobné údaje do krajín mimo krajiny vášho bydliska. Právne predpisy prijímajúcich krajín nesmú poskytovať tak prísnu ochranu osobných údajov, ako je krajina vášho bydliska. V prípadoch, keď prijímajúca krajina poskytuje menšiu úroveň ochrany, spoločnosť Takeda sa zaväzuje, že sú zavedené primerané záruky a že v súvislosti s takýmito prevodmi sa dodržiavajú platné zákony a iné právne predpisy.

V určitých prípadoch sa spoločnosť Takeda zaväzuje uzatvárať zmluvné dohody (napr. štandardné zmluvné doložky Európskej únie) alebo sa spolieha na iné dostupné mechanizmy prenosu údajov, ktorých cieľom je poskytnúť primeranú ochranu. Kópiu štandardných zmluvných doložiek EÚ možno nájsť na:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa záruk, ktoré spoločnosť Takeda zauží na riadenie cezhraničného prenosu osobných údajov, kontaktujte nás pomocou informácií uvedených v časti "Ako nás kontaktovať".

Obdobie uchovávania údajov

Spoločnosť Takeda bude uchovávať vaše osobné údaje len počas minimálnej doby potrebnej na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania.

Vaše práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi

Máte na výber z údajov, ktoré zhromažďujeme. Keď budete požiadaní o zdieľanie vašich osobných údajov so spoločnosťou Takeda, môžete odmietnuť; Vaše rozhodnutie nezdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťou Takeda však môže znamenať, že nebudete môcť používať alebo (v plnej miere) využívať naše služby, funkcie alebo ponuky.

Spoločnosť Takeda rešpektuje vaše právo, alebo ak to povoľuje zákon, vášho oprávneného zástupcu, vedieť a opýtať sa, aké osobné údaje sme zhromaždili, použili alebo zverejnili. Okrem toho máte vy alebo váš splnomocnený zástupca právo požiadať o opravu alebo vymazanie takýchto osobných údajov, ako aj požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, ktoré majú v držbe tretie strany, s ktorými obchodujeme. Spoločnosť Takeda vás nebude diskriminovať na základe vášho uplatnenia týchto práv.

Ďalšie informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov alebo ak nie ste schopní vyriešiť problém priamo s nami a chcete podať sťažnosť, obráťte sa na príslušný orgán na ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa vo vašej krajine vášho bydliska dodržiavali zákony o ochrane osobných údajov. Jednotlivci s bydliskom v EHP môžu nájsť zoznam svojich miestnych orgánov na ochranu údajov  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ďalšie podrobnosti o úradoch na ochranu údajov iných jurisdikcií nám poskytneme tak, ako je to popísané v časti "Ako nás kontaktovať" nižšie.

Ak by ste chceli požiadať spoločnosť Takeda o prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Takeda, kontaktujte nás tak, ako je to popísané v časti "Ako nás kontaktovať" nižšie a my vám odpovieme v primeranom čase. V dobrej viere sa budeme snažiť poskytnúť vám prístup k vašim osobným údajom a opraviť akékoľvek nepresnosti alebo vymazať takéto informácie na vašu žiadosť, ak sa inak nevyžaduje, aby boli uchovávané zákonom alebo na základe iných zákonom povolených výnimiek. Ak bude vaša žiadosť z nejakého dôvodu zamietnutá, oznámime vám to. Pred splnením vašich požiadaviek od vás môžeme požadovať ďalšie informácie na overenie vašej identity.

Spoločnosť Takeda vás bude informovať, či má v úmysle používať vaše údaje na marketingové účely a posielať vám marketingovú komunikáciu alebo či má v úmysle sprístupniť vaše informácie akejkoľvek tretej strane na takéto účely. Máte právo odhlásiť sa z marketingovej komunikácie, ktorú vám posiela spoločnosť Takeda. Svoje právo zabrániť takémuto spracovaniu môžete uplatniť tak, že kedykoľvek informujete spoločnosť Takeda, že si neželáte dostávať takýto marketing. Ak si želáte uplatniť toto právo, použite funkciu "odhlásiť sa" v príslušnej komunikácii alebo si pozrite časť "Ako nás kontaktovať" nižšie.

Deti

Spoločnosť Takeda zaobchádza s informáciami o deťoch s mimoriadnou starostlivosťou, aby sa zabezpečila ich dodatočná ochrana a bezpečnosť. V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať osobné údaje o deťoch so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu na poskytovanie našich služieb, ako sú klinické aktivity alebo programy na podporu pacientov. Inak však vedome nežiť údaje od detí ani ich uvádzať na trh.

Ak chcete ako rodič alebo zákonný zástupca odstrániť osobné údaje týkajúce sa vášho dieťaťa, kontaktujte nás tak, ako je to popísané v časti "Ako nás kontaktovať" nižšie. 

Sociálne siete

Sociálne siete sú vo všeobecnosti interaktívne nástroje, ktoré vám umožňujú spolupracovať a zdieľať informácie. Spoločnosť Takeda môže od vás zhromažďovať určité osobné údaje, aby vám umožnila používať funkcie online sociálnych sietí. Spoločnosť Takeda môže tieto nástroje použiť aj na uverejňovanie alebo zdieľanie osobných údajov s ostatnými. Pri používaní sociálnych sietí by ste mali byť veľmi ostražití, aké osobné údaje sa rozhodnete zdieľať s ostatnými. Spoločnosť Takeda poskytuje oznámenia a možnosti, ako sa osobné údaje zhromažďujú, používajú a zverejňujú na svojich webových stránkach, sociálnych sieťach a iných službách. Pri zapájaní sa do aktivít na sociálnych sieťach by ste nemali uverejňovať informácie o tretích stranách bez ich súhlasu.

Služby tretích strán

Toto oznámenie sa nezaoberá podmienkami používania, informáciami alebo postupmi ochrany osobných údajov tretích strán vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúnej akúkoľvek stránku alebo službu, na ktorú odkazuje naša služba Takeda, a spoločnosť Takeda nie je zodpovedná za tieto podmienky používania. Zahrnutie odkazu do služby Takeda neznamená, že naša alebo naša pobočka podporuje prepojenú stránku alebo službu.

Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za pravidlá a postupy zhromažďovania, používania a zverejňovania informácií (vrátane postupov zabezpečenia údajov) iných organizácií, ktoré nie sú súčasťou spoločnosti Takeda, ako sú Facebook, Apple, Google, Microsoft alebo akýkoľvek iný vývojár aplikácií, poskytovateľ aplikácií, poskytovateľ platformy sociálnych médií, poskytovateľ operačného systému, poskytovateľ bezdrôtových služieb alebo výrobca zariadenia.  Ak sa rozhodnete zdieľať alebo sprístupňovať svoje osobné údaje iným organizáciám prostredníctvom našich stránok sociálnych médií alebo v súvislosti s nimi, mali by ste si prezreť oznámenia o ochrane osobných údajov a podmienky používania, ktoré tieto organizácie poskytujú. Spoločnosť Takeda vás vyzýva, aby ste si prezreli a oboznámili sa s platnými nastaveniami ochrany osobných údajov a funkciami týchto platforiem a aplikácií tretích strán.

Ako nás kontaktovať

Spoločnosť Takeda víta akékoľvek otázky alebo pripomienky, ktoré môžete mať v súvislosti s týmto oznámením alebo jeho vykonávaním. Toto oznámenie môžete v prípade potreby z dôvodu zdravotného postihnutia požiadať aj v alternatívnom formáte.  Všetky takéto otázky, pripomienky alebo žiadosti by sa mali predkladať s použitím nižšie uvedených kontaktných informácií. Upozorňujeme, že e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná, preto vám odporúčame, aby ste do svojich e-mailov nezahrnúť citlivé informácie.

Kontaktné údaje:

Ak si chcete uplatniť svoje individuálne práva, kontaktujte nás prístupom k nášmu webovému formuláru  o právach jednotlivcov. Ak máte otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom.

E-mailová adresa:  [email protected]

Okrem toho môžete v Spojených štátoch kontaktovať spoločnosť Takeda na 1-800-676-8975.

Aktualizácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Takeda môže toto oznámenie z času na čas aktualizovať. Ak urobíme nejaké zmeny, aktualizované oznámenie bude zverejnené s revidovaným dátumom účinnosti.