Takeda logo

EFPIA Disclosure Reports 2019 | Takeda & Shire

Takeda and Shire’s Disclosure Reports 2019