เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

ปรัชญาองค์กร

พันธกิจ

พันธกิจของเรา คือ การแสวงหาสุขภาพที่ดีขึ้นและอนาคตที่สดใสขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมด้านยารักษาโรคชั้นนำ

วิสัยทัศน์ 2025

เราตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร เราได้รับความไว้วางใจจากสังคมและลูกค้าผ่านทาเคดะ-อิซึม (Takeda-ism) เราได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดีที่สุด เนื่องจากความคล่องตัวและนวัตกรรมซึ่งช่วยให้เรามีแผนงานผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งการเติบโตขึ้นในทุกปี

ค่านิยม

 

แผนที่นำทาง (Roadmap) เชิงกลยุทธ์

แผนงานทางกลยุทธประกอบด้วยสี่ส่วน ซึ่งกำหนดขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของปี 2025 เราจะมุ่งเน้นที่ค่านิยม บุคลากร การวิจัยและพัฒนา และผลการดำเนินงานทางธุรกิจ เนื่องจากทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของปี 2025 เราต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามความก้าวหน้า และ ให้แน่ใจว่าเรากำลังเดินไปสู่วิสัยทัศน์ของปี 2025

เราตั้งเป้าหมาย วางแผนการ และ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อผู้ป่วยของเราและเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคมและลูกค้าของเรา

ค่านิยม

ค่านิยม Takeda-ism (ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความจริงใจ และความอุตสาหะ) ผู้ป่วย ความไว้วางใจ ชื่อเสียง และธุรกิจ ทุกองค์ประกอบนั้นฝังลึกอยู่ในวิถีการทำงานของเรา เราใช้องค์ประกอบเหล่านี้ในการตัดสินใจและปฏิบัติตนเพื่อรับรองความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ และการทำในสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา

ทาเคดามีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อผู้ป่วย และเรากำลังสร้างองค์กรที่ยึดผู้ป่วยและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง องค์กรในแต่ละประเทศของเราได้รับอนุญาตให้ดูแลความต้องการของผู้ป่วยและของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด 

พนักงานของเราคือรากฐานที่สำคัญของความสำเร็จของเรา เราสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่หลากหลาย ไม่แบ่งแยก ปลอดภัย เปิดกว้าง และให้ความร่วมมือกัน ซึ่งพนักงานแต่ละคนสามารถมีส่วนร่วม ปฏิบัติงาน และเติบโต 

ผู้นำของทาเคดาแสดงให้เห็นถึงการคิดแบบมีกลยุทธ์ ค้นหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม เสริมสร้างชื่อเสียงของเรา และสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ พวกเขาได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้แรงบันดาลใจและส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า โดยมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญและนำมาซึ่งผลลัพธ์ทีเหนือกว่าอีกทั้งยังยกระดับความสามารถขององค์กรของเราทั้งในวันนี้และในอนาคต

การวิจัยและการพัฒนา

ทาเคดามีการวิจัยและพัฒนา ระดับโลก ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วย โดยการแปลงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่ยาที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ได้ 

ในฐานะของบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา เรามุ่งเน้นที่ความพยายามในการทำวิจัยของเรา ซึ่งเราต้องการให้เป็นนวัตกรรมที่ก้าวล้ำนำสมัย เรามีศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นแขนงการรักษาหลัก ๆ สี่ด้านของเรา ซึ่งได้แก่ มะเร็งวิทยา ทางเดินอาหาร โรคหายาก และประสาทวิทยา 

กลไกการวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพของเราใช้แนวทางรวบรวมทั้งนวัตกรรมภายในและภายนอก เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน เรายังมีความปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ผลทางธุรกิจ

ทาเคดามุ่งเน้นไปที่การเติบโตที่สร้างผลกำไรในระยะยาวผ่านตัวขับเคลื่อนธุรกิจหกประการ ซึ่งรวมถึงแขนงการรักษาหลัก ๆ สี่ด้านของเราอันประกอบด้วย มะเร็งวิทยา ระบบทางเดินอาหาร โรคหายาก และประสาทวิทยา ตลอดจนการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และวัคซีน การรักษาวินัยทางการเงินอย่างแข็งแกร่งช่วยสร้างการเติบโตของผลกำไร และเพื่อให้การเข้าถึงยารักษาโรคของเราเป็นไปอย่างแพร่หลายที่สุด ซึ่งหมดนี้เองที่จะช่วยส่งเสริมให้เรามีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และการแก้ไขปัญหาความต้องการทางการแพทย์ที่แท้จริงเพื่อผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง