เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท ทาเคดา ฟาร์มาซูติคัล จำกัด (“ทาเคดา”) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์นี้ หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงเอกสารและภาพกราฟิก ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับ ทาเคดาอนุญาตให้คุณคัดลอก ดาวน์โหลด หรือพิมพ์เนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า

 1. ลิขสิทธิ์และข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้จะยังคงอยู่ในเนื้อหาที่คัดลอกทั้งหมด
 2. จะต้องไม่มีการแก้ไขเนื้อหาไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
 3. การใช้งานดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของทาเคดาหรือบุคคลที่สาม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหมิ่นประมาท หรือการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในปกป้องชื่อเสียง)

ห้ามให้มีการใช้งานเนื้อหาในลักษณะอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานบนเครือข่ายหรือในเว็บไซต์อื่น

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของทาเคดาที่อ้างอิงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ทาเคดา บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ทาเคดาเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งข้างต้น ไม่มีสิ่งใดที่ระบุไว้ในที่นี้ที่จะถือเป็นการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิ์ภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ของทาเคดาหรือบุคคลที่สามใดๆ

ข้อมูลทางการแพทย์

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกประเทศหรืออาจใช้งานได้ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกัน สำหรับข้อบ่งใช้ที่ต่างกัน ในปริมาณยาที่ต่างกัน หรือในความแรงที่ต่างกัน ผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ได้รับการระบุนั้นสามารถใช้งานได้ผ่านการสั่งยาโดยบุคลากรทางการแพทย์ในท้องถิ่นเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดที่ระบุไว้ในที่นี้ที่จะถือว่าเป็นการส่งเสริม การชักชวนให้ใช้ หรือการบ่งชี้ถึงยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา รวมถึงยาชนิดดังกล่าวที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

ไม่ควรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในที่นี้แทนคำแนะนำจากแพทย์ของคุณหรือบุคลากรทางการแพทย์

ประกาศการปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้ “อย่างที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับรองไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือการรับรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ในเนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือการรับประกันหรือการรับรองว่า การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์

หากข้อยกเว้นในการรับประกันข้างต้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อยกเว้นอื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นจะยังคงมีผลใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลนั้น ทาเคดาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณเข้าถึงหรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือจากการเชื่อถือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงและการยุติการใช้งาน

ทาเคดาสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้      ทาเคดายังสงวนสิทธิ์ในการปิดเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลที่คุณให้

ทาเคดาไม่จำเป็นต้องตอบกลับอีเมลหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ เนื้อหาของการสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งให้ทาเคดาผ่านอีเมลหรือช่องทางอื่นๆ จะถือเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับและไม่มีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ โดยทาเคดาและบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การสื่อสารดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้และเพื่อผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่มีข้อจำกัดหรือการชดเชย นอกจากนี้ ทาเคดาและบริษัทในเครือยังมีอิสระในการใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ เทคนิค หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันนั้นซึ่งมีอยู่ในการสื่อสารที่คุณส่งให้ทาเคดา เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีข้อจำกัดและการชดเชย

ลิงก์

ทาเคดามิได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมไปยังเว็บไซต์นี้หรือได้รับการเชื่อมไว้โดยเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ทาเคดายังไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวของบุคคลที่สาม กรุณาใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์

เจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเชื่อมกับเว็บไซต์นี้ต้องได้รับอนุญาตจากทาเคดาล่วงหน้า

ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย

การเผยแพร่ข่าว งบการเงิน และเนื้อหาอื่นๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ภายนอกจะเป็นข้อมูลที่ทาเคดาประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ผ่านบัญชีองค์กร (Corporate Account) ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง และผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของพนักงานทาเคดานั้น ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงมุมมองอย่างเป็นทางการของทาเคดาแต่อย่างใด

บัญชีโซเชียลมีเดียของทาเคดา

บัญชีโซเชียลมีเดียที่ระบุไว้ด้านล่างเป็นของ บริษัท ทาเคดา ฟาร์มาซูติคัล จำกัด บัญชีอื่นใดนอกจากนี้ไม่ถือเป็นบัญชีของบริษัทฯ

 • LinkedIn ของทาเคดา

https://www.linkedin.com/company/takeda-pharmaceuticals

 • Twitter ของทาเคดา

https://twitter.com/takedapharma

 • YouTube ของทาเคดา

https://www.youtube.com/takeda-pharmaceuticals/

ฟีด RSS ของทาเคดา

ทาเคดาเสนอข้อมูลองค์กรล่าสุดผ่านฟีดเว็บไซต์ RSS เมื่อลงทะเบียนที่อยู่ด้านล่างด้วยโปรแกรมอ่านฟีดหรือบราวเซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ของ RSS คุณจะสามารถรับข่าวล่าสุดจาก Takeda.com ได้โดยอัตโนมัติเมื่อข่าวนั้นได้รับการอัปเดต โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชมเว็บไซต์นี้

 • ข่าวล่าสุดของทาเคดา

https://www.takeda.com/system/news-releases-rss/

ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • RSS ที่จัดหาให้ สามารถใช้เป็นการส่วนตัวได้เท่านั้น
 • การจัดหาข้อมูลผ่าน RSS อาจถูกระงับหรือหยุดลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • โปรดทราบว่าเนื้อหาและรูปแบบของ RSS ที่จัดหาให้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • โปรดเข้าใจว่าทาเคดาจะไม่ตอบกลับการร้องขอจากรายบุคคลซึ่งขอให้อธิบายหรือถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน RSS
 • โปรดเข้าใจว่าบางบราวเซอร์ไม่รองรับ RSS ของเรา

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะกำกับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น ข้อพิพาท ข้อโต้เถียง และ/หรือความเห็นต่างใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องเสนอต่อศาลแขวงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ที่มีเขตอำนาจศาลเด็ดขาด ในฐานะศาลชั้นต้น

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ความเชื่อ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจในอนาคต การวางตำแหน่งในอนาคต และผลการดำเนินงานในอนาคตของทาเคดา รวมถึงการประมาณ การคาดการณ์ การมุ่งเป้า และการวางแผนสำรับทาเคดา ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจำกัด ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตมักจะรวมถึงคำต่างๆ อาทิ “เป้าหมาย” “วางแผน” “เชื่อ” “หวัง” “การดำเนินการต่อ” “คาดหวัง” “ตั้งเป้า” “จงใจ” “ทำให้แน่ใจ” “จะ” “อาจ” “ควร” “ประมาณการ” “กำหนดแผน” หรือคำอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันนั้นหรือมีความหมายตรงกันข้ามกับคำเหล่านั้น ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่สำคัญหลายประการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์จริงที่ต่างจากผลลัพธ์ที่ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตระบุไว้อย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ปัจจัยที่สำคัญดังกล่าวคือ ภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจทั่วโลกของทาเคดา รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ความกดดันทางการแข่งขันและการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลและช่วงเวลาของการตัดสินใจดังกล่าว ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อเรียกร้องหรือข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ผลกระทบจากวิกฤตสุขภาพดังเช่น การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งผู้คนไม่เคยประสบมาก่อน ที่ส่งผลกระทบต่อทาเคดาและลูกค้ากับผู้จัดหาของทาเคดา รวมถึงรัฐบาลต่างประทศในประเทศที่ทาเคดาดำเนินงานอยู่ หรือหากพิจารณาในแง่มุมของธุรกิจของทาเคดา ปัจจัยที่สำคัญก็จะเป็น ช่วงเวลาและผลกระทบของของความพยายามในการดำเนินการต่างๆ ร่วมกับบริษัทที่ซื้อกิจการมาหลังจากการควบรวมบริษัท ความสามารถในการปลดสินทรัพย์ที่ไม่สำคัญต่อการดำเนินงานของทาเคดาและจังหวะเวลาของการปลดสินทรัพย์ดังกล่าว และปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 20-F ฉบับล่าสุดของทาเคดา และรายงานอื่น ๆ ของทาเคดาที่ออกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ของทาเคดาที่ https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ หรือที่ www.sec.gov ทาเคดาไม่สัญญาว่าจะอัปเดตข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้หรือข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ตนสร้างขึ้น เว้นแต่กฎหมายหรือกฎของตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดให้อัปเดต ผลลัพธ์ที่ผ่านมามิได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต และผลลัพธ์หรือข้อความของทาเคดาในเว็บไซต์นี้มิได้บ่งชี้ถึง หรือเป็นการประมาณ ทำนาย รับประกัน หรือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ในอนาคตของทาเคดา