Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Takeda sekretessmeddelande

Senast uppdaterad: februari 2021

Takeda erkänner och respekterar enskilda personers integritetsrättigheter när det gäller deras personuppgifter. Detta integritetsmeddelande ("Meddelande") förklarar vilken typ av personuppgifter vi kan samla in om dig och hur vi använder dem.

Din integritet är viktig för oss. Om du har några frågor om Takedas integritetspraxis eller vill utöva dina rättigheter i samband med personuppgifter som Takeda har samlat in om dig, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan.

Tillämplighet och organisationer som omfattas av detta integritetsmeddelande

Takeda är en koncern med verksamhet globalt. Takeda-koncernen ("Takeda", "vi", "oss", "vårt") inkluderar moderbolaget Takeda Pharmaceutical Company Limited och dess dotterbolag. För kontaktuppgifter relaterade till ditt lokala dotterbolag, se Takedas webbplats på  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.

Detta meddelande gäller Takedas webbplatser, liksom andra Takeda-tjänster och -aktiviteter som visar eller refererar till detta meddelande (tillsammans "Tjänster").

Alla personer som kommer åt, surfar eller på annat sätt använder Tjänsterna, antingen manuellt eller via en automatiserad enhet eller ett automatiserat program, ska betraktas som en "användare".

Personuppgifter som vi samlar in och använder

Takeda samlar in personuppgifter för att fungera effektivt och ge dig de bästa erfarenheterna från våra tjänster.

Takeda kan samla in information direkt från dig genom dina interaktioner med oss när du registrerar dig för en tjänst, ingår ett avtal med oss, skickar in en ansökan till oss och genom olika andra åtaganden vi kan ha med dig. Vi kan använda tekniker som automatiskt samlar in information när du besöker våra webbplatser, visar våra annonser eller använder våra produkter eller tjänster.

Vi kan också samla in information om dig från tredje part, till exempel våra leverantörer, leverantörer, entreprenörer och affärspartners. Vi kan till exempel använda sådana uppgifter från tredje part för att bekräfta kontakt- eller finansiell information, för att verifiera kvalifikationer för hälso- och sjukvårdspersonal och för att kontrollera referenser.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in beror på vilka interaktioner du har med Takeda och de Takeda-tjänster du använder. Den specifika typen av personuppgifter som vi behandlar om dig kommer att beskrivas i det specifika integritetsmeddelande som du får från oss.  Om du helt enkelt surfar på en av Takedas webbplatser skulle vi endast behandla begränsade typer av personuppgifter som:

 • Namn och kontaktuppgifter: Vi kan samla in ditt namn, din postadress, din e-postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter om du frivilligt lämnar detta till oss.
 • Användningsdata: Vi kan samla in data om hur du och din enhet interagerar med våra tjänster, till exempel IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, plugin-typer och versioner av webbläsare, operativsystem och plattform; Information om ditt besök och onlineaktiviteter (t.ex. sidsvarstider, nedladdningsfel, besökslängd på vissa sidor, sidinteraktionsinformation (t.ex. rullning, klick och muspekare) och metoder som används för att bläddra bort från sidan.)
 • Relations- och interaktionsdata: Vi kan samla in data om våra interaktioner och möten, till exempel när du kontaktar oss för information och support.
 • Platsdata: Vi kan samla in oprecisa uppgifter som.  en plats som härletts från din IP-adress eller dina data och som anger var du befinner dig med mindre precision, till exempel på en stads- eller postnummernivå.
 • Juridiskt nödvändig information: Vi kan samla in ytterligare data om dig som är relaterad till patientsäkerhet och biverkningar, eller som kan krävas enligt lagar som gäller för Takeda.

 

I vissa fall, och endast för vissa typer av tjänster, kan vi förbättra den information vi har om individer med information vi får från tredje part och med information som är offentligt eller kommersiellt tillgänglig och/eller som erhålls på något annat lagligt sätt.

Vi kan till exempel samla in offentligt tillgänglig information, inklusive online-inlägg, sociala medieplattformar, publiceringsdatabaser, tidskrifter och samhällen. Observera att all information som du publicerar eller lämnar ut via dessa tjänster kan bli offentligt tillgänglig information för användare av den tjänst du tillhandahöll den till och till allmänheten. Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig när du bestämmer dig för att avslöja dina personuppgifter, eller annan information, i dessa forum och att noggrant granska och bekanta dig med tillämpliga sekretessinställningar och alternativ.

Hur vi använder personuppgifter

Beroende på din relation med Takeda använder Takeda de personuppgifter vi samlar in för ett antal grundläggande ändamål, beskrivna mer detaljerat nedan: (1) för affärsverksamhet (marknadsföring och försäljning, forskning och utveckling, patientstöd, donationer och sponsring, kommunikation), (2) för företagsekonomi (ekonomi och redovisning, mänskliga resurser, förebyggande och utredningsverksamhet), (3) för företagsledning (internrevision,  tillgångsförvaltning, system- och affärskontroller) och (4) vid behov för att skydda Takedas personals hälsa, säkerhet och säkerhet och för att uppfylla rättsliga krav och skyldigheter. Takeda säljer inte dina personuppgifter.

Vi kan använda personuppgifter:

 • För att kommunicera med dig om eventuella förfrågningar eller förfrågningar som du kan skicka in och för att ge dig relaterad support eller tjänst.
 • För att kontakta dig då och då för att ge dig viktig information, nödvändiga meddelanden och reklammaterial.
 • För att skicka administrativ information till dig, till exempel, information om de (ändringar i) tjänsterna vi tillhandahåller.
 • För att anpassa din upplevelse när du använder våra tjänster genom att presentera produkter och erbjudanden som är skräddarsydda för dig när det är relevant och lämpligt.
 • För våra affärsändamål, såsom dataanalys, revisioner, bedrägeriövervakning och förebyggande, utveckling av nya produkter, förbättring, förbättring eller ändring av våra tjänster, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer, genomförande av undersökningar och drift och utvidgning av vår affärsverksamhet.
 • För att bättre förstå hur våra produkter och tjänster påverkar dig, för att spåra och svara på säkerhetsproblem och för att vidareutveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Som vi anser nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför ditt bosättningsland; b) att följa rättsprocessen, (c) att svara på förfrågningar från offentliga eller statliga myndigheter, inklusive myndigheter utanför ditt bosättningsland; (d) att genomdriva våra villkor; (e) för att skydda vår eller någon av våra dotterbolags verksamhet; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller våra dotterbolags, digs eller andras; (g) för att vi ska kunna vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan ådra oss.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

När Takeda ägnar sig åt behandling av dina personuppgifter kommer vi endast att göra det om detta är tillåtet, även kallat att ha en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. De rättsliga grunderna takeda skulle förlita sig på inkluderar:

 • när vi har ett avtal eller avtal med dig – till exempel ett avtal om att tillhandahålla varor eller tjänster (dvs. när du samarbetar med oss för att besöka ett organiserat Takeda-evenemang eller beställa information online) eller ett medarbetarkontrakt;
 • när vi måste uppfylla en rättslig skyldighet – till exempel när behandling av dina uppgifter är ett lagkrav, till exempel i vissa länder finns det transparenskrav för interaktion med hälso- och sjukvårdspersonal eller för att ge information till myndigheter i händelse av negativa händelser relaterade till användning av våra produkter;
 • när databehandling ligger i ditt vitala intresse – till exempel när detta kan skydda ditt liv;
 • när du behandlar dina uppgifter för våra legitima intressen som läkemedelsföretag i enlighet med våra företagspolicyer – till exempel för att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster, om vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter, vetenskapliga undersökningar och marknadsundersökningar samt för en effektiv fortsättning av vår affärsverksamhet.

I alla situationer där det inte finns någon annan rättslig grund kommer Takeda att be om ditt avtal (känt som "samtycke") som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Observera att om du ger ditt samtycke kan du också när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Hur du kontaktar oss". Det är också viktigt att veta att du har andra rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter, se avsnittet "Dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter".

Vem vi delar personuppgifter med

Vi delar data med Takeda-kontrollerade dotterbolag; med leverantörer som arbetar för vår räkning; när det krävs enligt lag eller för att svara på rättsliga förfaranden, för att skydda våra kunder; för att skydda liv; för att upprätthålla säkerheten för våra tjänster; och för att skydda Takedas rättigheter eller egendom.

I sådana fall kommer Takeda att kräva att tredje parter skyddar sekretessen och säkerheten för de personuppgifter som delas med dem. Dessa tredje parter kommer att vara skyldiga att komma överens om att de inte kommer att använda eller avslöja personuppgifter om dig förutom om det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till oss eller utföra tjänster för vår räkning, eller vid behov för att följa tillämpliga lagar eller förordningar.

Takeda kan dela dina personuppgifter med dotterbolag och tredje part enligt följande:

 • Bland dotterbolag för de ändamål som beskrivs i detta meddelande. Takeda är ansvarig för förvaltningen av de gemensamt använda personuppgifterna.
 • Till våra tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster som webbhotell, dataanalys, betalningsbehandling, orderuppfyllelse, informationsteknik och relaterad infrastrukturförsörjning, kundservice, e-postleverans, revision och andra liknande tjänster. Takedas policy kräver att våra tjänsteleverantörer följer lämpliga begränsningar för åtkomst och användning av dina personuppgifter.
 • Till tredje part för att låta dem skicka marknadsföringskommunikation.
 • Till tredjepartssponsorer av lotterier, tävlingar och liknande kampanjer.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • I händelse av fusion, omorganisation, förvärv, joint venture, uppdrag, avknoppning, överlåtelse eller försäljning eller disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, inklusive i samband med eventuella konkurser eller liknande förfaranden. Enligt vad som krävs enligt lag, inklusive lagar utanför ditt bosättningsland, för att följa en stämning, obligatorisk registrering eller rättslig process.

Vi kan också avslöja aggregerade eller avidentifierade uppgifter som inte är personligt identifierbara för tredje part. Aggregerade data skapas genom att samla in och bearbeta information om individer och sammanfatta data, vilket eliminerar möjligheten att identifiera en individ.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi har implementerat en mängd olika säkerhetstekniker och organisatoriska procedurer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och avslöjande. Vi lagrar till exempel dina personuppgifter på datorsystem som har olika typer av tekniska och fysiska åtkomstkontroller, till exempel kryptering. Takeda har implementerat datasäkerhetskontroller som överensstämmer med branschstandarder. Takeda kan dock inte garantera säkerheten för din information. Det är också viktigt för dig att skydda dig mot obehörig åtkomst till dina lösenord och din dator, mobila enheter etc. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du känner att säkerheten för något konto du kan ha hos oss har äventyrats), vänligen meddela oss omedelbart enligt beskrivningen i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan.

Där vi lagrar och behandlar personuppgifter

Eftersom Takeda är en multinationell organisation med platser i många länder runt om i världen kan dina personuppgifter lagras och behandlas i alla länder där vi är verksamma, inklusive var vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer. Takeda vidtar åtgärder för att behandla personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i detta meddelande och kraven i tillämplig lag.

Takeda kan komma att överföra personuppgifter till länder utanför ditt bosättningsland. Mottagarländernas lagar ger möjligen inte samma stränga skydd för personuppgifter som ditt bosättningsland. I de fall där en lägre skyddsnivå erbjuds av ett mottagande land åtar sig Takeda att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns och att tillämpliga lagar och förordningar följs i samband med sådana överföringar.

I vissa fall åtar sig Takeda att ingå avtal (t.ex. Europeiska Unionens standardavtalsklausuler) eller förlitar sig på andra tillgängliga mekanismer för dataöverföring som syftar till att ge adekvat skydd. En kopia av EU:s standardavtalsklausuler kan hittas på följande http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

För att få ytterligare information om de skyddsåtgärder som Takeda tillämpar för att reglera gränsöverskridande överföringar av personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet "Hur man kontaktar oss".

Lagringsperiod

Takeda kommer endast att behålla dina personuppgifter under den minimiperiod som krävs för att uppfylla de syften som anges i detta meddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter

Du har val om de uppgifter vi samlar in. När du blir ombedd att dela dina personuppgifter med Takeda kan du tacka nej; Ditt val att inte dela dina personuppgifter med Takeda kan dock innebära att du inte kommer att kunna använda eller (fullt ut) dra nytta av våra tjänster, funktioner eller erbjudanden.

Takeda respekterar din rätt, eller om det är tillåtet enligt lag, din auktoriserade agent, att känna till och fråga om vilka personuppgifter vi har samlat in, använt eller avslöjat. Dessutom har du eller ditt auktoriserade ombud rätt att begära rättelse eller radering av sådana personuppgifter, samt att begära att dina personuppgifter som innehas av tredje part som vi bedriver verksamhet med tas bort. Takeda kommer inte att diskriminera dig baserat på ditt utövande av någon av dessa rättigheter.

För mer information om dina integritetsrättigheter, eller om du inte kan lösa ett problem direkt med oss och vill göra ett klagomål, vänligen kontakta relevant dataskyddsmyndighet som ansvarar för att se till att sekretesslagar följs i ditt bosättningsland. Personer som är bosatta inom EES kan hitta en förteckning över sina lokala dataskyddsmyndigheter i  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. För mer information om andra jurisdiktioner dataskyddsmyndigheter, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan.

Om du vill begära att Takeda ska få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter som du har lämnat till Takeda, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan, så svarar vi inom rimlig tid. Vi kommer att göra en god tro ansträngning för att ge dig tillgång till dina personuppgifter och att korrigera eventuella felaktigheter eller radera sådan information på din begäran om det inte på annat sätt krävs att behållas enligt lag eller enligt andra lagligt tillåtna undantag. Om din begäran av någon anledning avvisas kommer vi att meddela dig. Innan vi uppfyller dina förfrågningar kan vi behöva ytterligare information från dig för att verifiera din identitet.

Takeda kommer att informera dig om det avser att använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål och att skicka marknadsföringskommunikation till dig eller om det avser att lämna ut din information till någon tredje part för sådana ändamål. Du har rätt att välja bort marknadsföringskommunikation som skickas till dig av Takeda. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att informera Takeda när som helst om att du inte vill få sådan marknadsföring. Om du vill utöva denna rätt, vänligen använd funktionen "avsluta prenumeration" i relevant kommunikation eller se avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan.

Barn

Takeda behandlar barns information med extra omsorg för att säkerställa att de får ytterligare skydd och säkerhet. Vi kan i vissa fall samla in personuppgifter om barn med samtycke från en förälder eller vårdnadshavare för tillhandahållande av våra tjänster såsom klinisk verksamhet eller för patientstödprogram. Men vi begär inte på annat sätt medvetet data från eller marknadsför till barn.

Som förälder eller vårdnadshavare, om du vill ta bort personuppgifter relaterade till ditt barn, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan. 

Sociala nätverk

I allmänhet är sociala nätverk interaktiva verktyg som gör att du kan samarbeta och dela information. Takeda kan samla in vissa personuppgifter från dig för att du ska kunna använda sociala nätverksfunktioner online. Takeda kan också använda dessa verktyg för att publicera eller dela personuppgifter med andra. När du använder sociala nätverk bör du vara mycket vaksam på vilka personuppgifter du väljer att dela med andra. Takeda ger meddelanden och val om hur personuppgifter samlas in, används och lämnas ut på sin hemsida, sociala nätverk och andra tjänster. När du deltar i sociala nätverksaktiviteter bör du inte publicera information om tredje part utan deras samtycke.

Tjänster från tredje part

Detta meddelande tar inte upp, och Takeda ansvarar inte för, användarvillkoren, informationen eller sekretesspraxisen för någon tredje part, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som vår Takeda-tjänst länkar till. Införandet av en länk på Takeda-tjänsten innebär inte att våra eller våra dotterbolag stöder den länkade webbplatsen eller tjänsten.

Observera att vi inte ansvarar för policyer och praxis för insamling, användning och avslöjande (inklusive datasäkerhetspraxis) för andra organisationer som inte är Takeda, till exempel Facebook, Apple, Google, Microsoft eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av sociala medier, operativsystemleverantör, leverantör av trådlösa tjänster eller enhetstillverkare.  Om du väljer att dela eller lämna ut dina personuppgifter till andra organisationer via, eller i samband med våra sociala mediesidor, bör du hänvisa till de integritetsmeddelanden och användarvillkor som tillhandahålls av dessa organisationer. Takeda uppmuntrar dig att granska och bekanta dig med tillämpliga sekretessinställningar och funktioner för dessa tredjepartsplattformar och applikationer.

Hur man kontaktar oss

Takeda välkomnar alla frågor eller kommentarer du kan ha angående detta meddelande eller dess genomförande. Du kan också begära detta meddelande i ett alternativt format om det behövs på grund av en funktionsnedsättning.  Sådana frågor, kommentarer eller förfrågningar bör lämnas in med hjälp av kontaktinformationen nedan. Observera att e-postkommunikation inte alltid är säker, så vi uppmuntrar dig att inte inkludera känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.

Kontaktuppgifter:

Om du vill utöva dina individuella rättigheter, vänligen kontakta oss genom att gå till vår webbformulär  för individuella rättigheter. Om du har frågor om detta integritetsmeddelande, vänligen kontakta oss via e-post.

E-postadress:  [email protected]

Dessutom kan du i USA kontakta Takeda på 1-800-676-8975.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande        

Takeda kan uppdatera detta meddelande från tid till annan. Om vi gör några ändringar kommer det uppdaterade meddelandet att publiceras med ett reviderat giltighetsdatum.