Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Användarvillkor

Denna webbplats ägs och drivs av Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda"). Genom att använda denna webbplats godkänner du ditt samtycke till följande villkor.

Upphovsrätt, varumärken, etc.

Innehållet på denna webbplats, inklusive dokument och grafik, är skyddat enligt tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar. Takeda tillåter dig att kopiera, ladda ner eller skriva ut innehållet endast för personligt, icke-kommersiellt bruk; förutsatt att

  1. alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som finns häri ska behållas i alla kopior
  2. Innehållet får inte ändras på något sätt
  3. sådan användning ska inte utgöra ett intrång i Takedas eller tredje parts rättigheter (inklusive, utan begränsning, ärekränkning eller intrång i rätten till integritet eller publicitet).

All annan användning av innehållet, inklusive utan begränsning, användning på ett nätverk eller på en annan webbplats är förbjuden. Alla Takedas produktnamn som hänvisas till på denna webbplats är varumärken som ägs av eller licensieras till Takeda, dess dotterbolag eller dotterbolag.

Förutom vad som uttryckligen anges ovan, ska ingenting häri tolkas som att det ger någon licens eller rättighet under något patent, varumärke eller upphovsrätt som tillhör Takeda eller någon tredje part.

Medicinsk information

Denna webbplats kan innehålla information om produkter som kanske inte är tillgängliga i alla länder eller som kan vara tillgängliga under olika varumärken, för olika indikationer, i olika doser eller i olika styrkor. Många av de listade produkterna är endast tillgängliga på recept via din lokala sjukvårdspersonal. Ingenting häri ska betraktas som en uppmaning, marknadsföring eller indikation för något receptbelagt läkemedel, inklusive de som är under utveckling.

All information om produkterna häri får aldrig användas som ersättning för råd från din läkare eller annan vårdgivare.

Varning

INNEHÅLLET PÅ DENNA INTERNET-WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER ELLER UTSÄTTNINGAR AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER ELLER REPRESSENTATIONER MED RESPEKT TILL TILLFÖRLIGHET, PÅ AKTIVITET, ICKE INTRÄNGNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER TILL INNEHÅLLET ELLER GARANTIER ELLER UTTALANDE OM ATT ÅTKOMST TILL DENNA INTERNETWEBBPLATS ÄR FRI FRÅN FEL ELLER DENNA INTERNETWEBBPLATS ÄR FRI FRÅN DATORVIRUS.

Om något av ovanstående undantag från garantier inte kan verkställas, kommer de övriga undantagen som anges ovan fortfarande att gälla i den utsträckning som tillåts enligt det aktuella landets lag. Takeda ska inte hållas ansvarigt för några skador eller skador som uppstår på grund av din åtkomst till eller oförmåga att få tillgång till denna webbplats eller beroende på något innehåll på denna webbplats.

Ändringar i och uppsägning av användning

Takeda förbehåller sig rätten att göra tillägg, raderingar eller ändringar av informationen på denna webbplats när som helst utan föregående meddelande. Takeda förbehåller sig också rätten att när som helst dra tillbaka denna webbplats utan föregående meddelande.

Information som tillhandahålls av dig

Takeda ska inte behöva svara på e-post eller annan kommunikation. Innehållet i all kommunikation som du skickar till Takeda via e-post eller på annat sätt ska anses vara icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Med förbehåll för tillämpliga lagar förbehåller sig Takeda och dess dotterbolag rätten att använda sådan kommunikation för alla ändamål och att reproducera, publicera och avslöja denna information till tredje part utan begränsning eller kompensation. Takeda och dess dotterbolag är också fria att utan begränsning och utan kompensation till dig använda alla idéer, koncept, know-how, tekniker eller liknande som ingår i all kommunikation du skickar till Takeda för alla ändamål, inklusive, men inte begränsat till, utveckling , tillverkning och marknadsföring av produkter.

Länkar

Takeda har inte granskat tredje parts webbplatser som kan länka till eller länkas till denna webbplats och stöder inte och ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parts webbplatser. Användning av en sådan webbplats ska omfattas av villkoren för varje sådan webbplats.

En webbplatsägare som vill länka till denna webbplats måste inhämta Takedas tillstånd i förväg.

Information som släpps via sociala medier

Nyhetsmeddelanden, finansiella rapporter och annat innehåll som publiceras på vår externa webbplats kommer att vara den information som officiellt tillkännages av Takeda, och den information som publiceras via företagskonton som förtydligas nedan och genom Takedas anställdas konton i sociala medier uttrycker inte nödvändigtvis Takedas officiella åsikter.

Takedas företagskonton för sociala medier

Takedas globala företagskonton listas nedan. Alla andra konton är inte officiellt erkända av Takeda Pharmaceutical Company Limited.

Takeda RSS-flöde

Takeda erbjuder den senaste företagsinformationen via RSS-webbflöden. Genom att registrera adressen nedan med din flödesläsare eller RSS-kompatibla webbläsare kan du automatiskt få de senaste nyheterna från Takeda.com när de uppdateras, utan att behöva besöka denna webbplats.

Försiktighetsåtgärder för användning

  • RSS som tillhandahålls kan endast användas för privat bruk.

Tillhandahållandet av information via RSS kan avbrytas eller upphöra utan föregående meddelande.

  • Observera att innehållet och formatet på RSS som tillhandahålls kan ändras utan föregående meddelande.
  • Vänligen förstå att Takeda inte svarar på individuella förfrågningar om förklaringar eller frågor om hur man använder RSS.
  • Förstå att vissa webbläsare inte stöder vår RSS.

Tillämplig lagstiftning

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Alla tvister, kontroverser och/eller skillnader som kan uppstå i samband med dessa villkor ska hänskjutas till Stockholms Tingsrätt.

Framåtblickande uttalanden

Denna webbplats innehåller framtidsinriktade uttalanden, övertygelser eller åsikter om Takedas framtida verksamhet, framtida position och verksamhetsresultat, inklusive uppskattningar, prognoser, mål och planer för Takeda. Utan begränsning innehåller framtidsinriktade uttalanden ofta ord som "mål", "planerar", "tror", "hoppar", "fortsätter", "förväntar", "siktar", "avser", "säkrar", "kommer att ”, ”kan”, ”borde”, ”skulle”, ”kunde” ”förutse”, ”uppskattar”, ”projekt” eller liknande uttryck eller negativt därav. Dessa framåtblickande uttalanden är baserade på antaganden om många viktiga faktorer, inklusive följande, som kan göra att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds i de framåtriktade uttalandena: de ekonomiska omständigheterna kring Takedas globala verksamhet, inklusive allmänna ekonomiska förhållanden i Japan och USA; konkurrenstryck och utveckling; ändringar av tillämpliga lagar och förordningar; framgången eller misslyckandet av produktutvecklingsprogram; beslut av tillsynsmyndigheter och tidpunkten för dessa; fluktuationer i räntor och valutakurser; påståenden eller farhågor angående säkerheten eller effekten av marknadsförda produkter eller produktkandidater; effekterna av hälsokriser, som den nya coronavirus-pandemin, på Takeda och dess kunder och leverantörer, inklusive utländska regeringar i länder där Takeda är verksamt, eller på andra aspekter av dess verksamhet; tidpunkten och effekten av integrationsinsatser efter fusionen med förvärvade företag; förmågan att avyttra tillgångar som inte är kärnan i Takedas verksamhet och tidpunkten för sådana avyttringar; och andra faktorer som identifieras i Takedas senaste årsrapport på Form 20-F och Takedas andra rapporter som lämnats in till U.S. Securities and Exchange Commission, tillgängliga på Takedas webbplats på: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ eller på www.sec.gov. Takeda åtar sig inte att uppdatera några av de framåtblickande uttalanden som finns på denna webbplats eller några andra framtidsinriktade uttalanden som den kan göra, förutom vad som krävs enligt lag eller börsregel. Tidigare resultat är inte en indikator på framtida resultat och Takedas resultat eller uttalanden på denna webbplats kanske inte är indikativa för, och är inte en uppskattning, prognos, garanti eller prognos av Takedas framtida resultat