Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Från läkemedel till lösningar - varför innovation är mer än bara digitalisering


Vår vision för framtida hälso- och sjukvårdsmodeller är att värde blir det styrande elementet. Genom en värdebaserad ansats kan vi tillsammans säkerställa att varje enskild patient möts på ett så individualiserat och resurseffektivt sätt som möjligt. Med fokus på värde kan vi också säkerställa att både traditionella, beprövade metoder och nya innovationer inom vården används på det mest effektiva sättet.

Patienten i centrum

Patienten måste stå i centrum. En individcentrerad vård innebär delaktighet och reellt inflytande över den individuella vården. Vi vill bidra till en human, hållbar och mer effektiv vård för patienten i partnerskap med alla aktörer i vårdkedjan.

Hälsodata

Hälsodata är en av de viktigaste byggstenarna i framtidens hälso- och sjukvård, eftersom den gör det möjligt att följa patienten, där patientrapporterade data och realtidsdata blir allt viktigare. Genom ökad tillgång till data kan patienterna bli mer delaktiga i sin behandling.

Integrering av vårdlösningar

Integrerade och standardiserade vårdlösningar, där ny teknik, hälsodata och information länkas samman i moderna, innovativa vårdmetoder, är en nyckelfaktor för att effektivisera framtidens sjukvård. Det innebär att delar av vården överförs till patienten med hjälp av olika lösningar för hemsjukvård, telemedicin eller e-hälsolösningar.

Förutse och förebygga

Med relevanta data och den snabba utvecklingen inom dataanalys, artificiell intelligens (AI) och blockchain-teknik kan vården i mycket större utsträckning än idag göra avancerade analyser och förutse vårdbehov för patienter. I vissa fall kan man med den informationen och insikten också förebygga eller förhindra framtida sjukdom hos patienter.

Värdebaserad prissättning

"Värde" är mer än bara kronor och ören, det är också patientupplevd nytta, livskvalitet och samhällsnytta. I framtidens hälso- och sjukvård bör fler aspekter av "värde" beaktas. Aktörer bör kompenseras för den nytta eller hälsa de skapar för patienten, men också för sjukvården och samhället i stort. Ett sådant synsätt främjar också innovation och leder till att nya banbrytande behandlingar når patienten snabbare.

Nya processer för behovsstyrd vård

Grunden för att detta ska fungera är nya arbetsprocesser som går från "pipelinevård" till ett multidisciplinärt teamsamarbete kring patientens behov samt samskapande med andra intressenter i vårdsystemet. Detta leder till att man får ut det bästa av personalens kunskap och erfarenhet samtidigt som man säkerställer att patienten får optimal vård utifrån sin unika situation.

C-ANPROM/SE/CORP/0083