Omogoči dostopnostOmogoči dostopnost

Naša zaveza planetu

Bolj zdrav planet pomeni bolj zdrave ljudi. Zato sprejemamo nujne ukrepe, s katerimi zmanjšujemo svoj vpliv na okolje, razvijamo trajnostne rešitve za izboljšanje javnega zdravja ter sodelujemo z našimi kolegi in strateškimi partnerji, da bi spodbudili odgovorne inovacije za zaščito sveta, v katerem živimo.

Zmanjšujemo svoj vpliv na okolje in dosegamo napredek glede naših trajnostnih ciljev.

Več o tem v angleščini

Glavni cilji

Zaščititi naš planet.

Izkoristili bomo svoje edinstvene zmogljivosti za zagotavljanje visokega standarda okoljskega vodenja, s katerim se varujejo naravni sistemi našega planeta in zdravje ljudi.

Merljive prednostne naloge

Prednostna naloga 1

Razogljičiti naše poslovanje in vrednostno verigo.

Prednostna naloga 2

Osredotočiti se na izboljšanje zdravja, dobrega počutja in odpornosti zaposlenih.

Prednostna naloga 3

Opolnomočiti svoje zaposlene, da si še bolj prizadevajo za ohranitev svetovnih naravnih virov.

Zakaj je to pomembno

Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da stalno zmanjšujemo svoj vpliv na okolje, pri čemer skrb za okolje in ohranjanje virov postavljamo v središče svojega poslovnega delovanja in praks, tudi ko izpolnjujemo svoje zaveze do bolnikov in prebivalcev našega planeta. Tako notranji kot zunanji deležniki od nas pričakujejo, da bomo v zvezi s tem sledili najvišjim standardom in tudi ukrepali.

Naša ključna vloga

Pri pobudah za skrb za okolje dejavno sodelujemo že več desetletij, odkar smo leta 1970 ustanovili Odbor za varstvo okolja. Še naprej imamo vodilno vlogo in sodelujemo z drugimi partnerji pri iskanju novih in inovativnih načinov za zaščito našega planeta.

Naši programi in prednostna področja

Naša zavezanost okoljski trajnosti je zapisana v treh zavezah, ki so izražene v naši viziji: „odkrivati in zagotavljati oblike zdravljenja, ki spreminjajo življenja, pri čemer nas vodi naša zavezanost bolnikom, našim zaposlenim in planetu“. Steber „Planet“ sestavljajo trije programi: podnebni ukrepi, ohranjanje naravnih virov in trajnost v zasnovi. Vsak od programov obsega različne projekte, ukrepe in dejavnosti.

Podnebni ukrepi

Odprava emisij toplogrednih plinov iz našega delovanja in v naši vrednostni verigi.

Krovni cilj našega programa podnebnih ukrepov je doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov. Naša prizadevanja so povezana z lokalnimi pobudami za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz lastnega delovanja. Da bi to dosegli, se osredotočamo na projekte energetske učinkovitosti in tehnologije z nizkimi emisijami. Povečujemo obnovljive vire energije na lastnih lokacijah ter kupujemo energijo iz obnovljivih virov in preverjene ogljične izravnave na regionalni ravni. Poleg tega s sodelovanjem z našimi dobavitelji zmanjšujemo tudi posredne emisije (obsega 3). Vsa ta prizadevanja nam bodo pomagala pri doseganju naših ambicioznih ciljev.

  • Zavezani smo, da si bomo prizadevali doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov pri našem delovanju pred letom 2035. Hkrati smo zavezani k doseganju neto ničelne vrednosti za našo celotno vrednostno verigo, vključno s trenutno ocenjenimi emisijami toplogrednih plinov obsega 3, pred letom 2040.
  • Našim dobaviteljem (67 %) bomo pomagali, da si do leta 2024 določijo lastne znanstveno utemeljene cilje glede emisij.
  • Naši cilji zmanjšanja toplogrednih plinov so usklajeni z zahtevami pobude Znanstveno utemeljeni cilj (SBTi) in ustrezajo najnovejšim znanstvenim spoznanjem v zvezi s podnebjem.

Ohranjanje naravnih virov

Zmanjševanje okoljskih vplivov našega delovanja in ohranjanje naravnih virov (upravljanje vode, odgovorno ravnanje z odpadki, biotska raznovrstnost).

Cilj programa za ohranjanje naravnih virov je zmanjšati naš vpliv na naravo. Naša prizadevanja so usmerjena v delovanje na področju upravljanja vode in odpadkov (preprečevanje onesnaževanja, učinkovita raba virov), zmanjševanje vplivov na biotsko raznovrstnost in zmanjševanje škodljivih emisij.

  • Do poslovnega leta 2030 želimo za vse glavne lokacije doseči status popolne odprave odpadkov za odlagališča. Od leta 2022 smo že dosegli 80 % odprave takih odpadkov.
  • Do poslovnega leta 2025 bomo odvzem sladke vode zmanjšali za 5 % glede na izhodiščno poslovno leto 2019, hkrati pa povečali naše poslovanje.

Trajnost v zasnovi

Zasnova izdelkov in storitev, s katero se čim bolj zmanjša njihov vpliv na okolje skozi njihov življenjski cikel.

Cilj našega programa trajnostne zasnove je zmanjšati naš okoljski odtis z vključitvijo načel trajnosti v vsako fazo razvoja izdelka. Dejavnosti v zvezi s tem vključujejo raziskave in razvoj, zdravila in predelavo ter pakiranje in naprave. Njihov namen je čim bolj zmanjšati vpliv vseh prihodnjih izdelkov na okolje skozi njihov celotni življenjski cikel. Embalažo smo že prilagodili tako, da se zmanjša poraba materiala in izboljšajo možnosti recikliranja obstoječih izdelkov.

  • Do poslovnega leta 2025 bo najmanj 50 % papirja in vlaknenih plošč v sekundarni in terciarni embalaži izdelkov (po teži) vsebovalo reciklirane materiale ali bo certificirano za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Povezane politike, poročila in stališča (v angleščini):

Naš napredek na področju okoljske trajnosti

Zagotovili smo, da je naša zavezanost planetu izražena v ciljih našega podjetja. Dokumentiramo tudi nedavne mejnike, ki smo jih dosegli, in napredek, ki smo ga naredili pri uresničevanju ciljev.

VEČ O TEM