Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Takedan tavoitteena on terveyden edistäminen lääkeinnovaatioiden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Yrityksen johtaminen on vastuullista ja liiketoiminta perustuu rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Asiakkaamme voivat luottaa meihin, ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta se vastaisi asiakkaiden odotuksia. Huolehdimme, että sekä terveydenhuollon ammattilaiset että potilaat saavat lääkkeistämme tarvittavan tiedon terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Markkinoimme lääkkeitämme vain niiden tutkittuun, viranomaisten vahvistamaan käyttötarkoitukseen.

Globaalit eettiset ohjeet (Code of Conduct) ovat joukko perussääntöjä, jotka ohjaavat toimintatapoja koko Takeda-konsernissa. Yksi ohjeiden tärkeimmistä kohdista käsittelee liiketoiminnan rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Toimimme potilaan parhaaksi, ja potilasturvallisuus on meille aina etusijalla. Eettisissä ohjeissa edellytetään lakien ja asetusten ehdotonta noudattamista tutkimuksessa, tuotekehityksessä, valmistuksessa, varastoinnissa, jakelussa sekä markkinoinnissa. Ohjeet käsittelevät myös erityisten markkinointiohjeistojen maailmanlaajuista noudattamista, korruption ja lahjonnan vastaisia toimia sekä kilpailua ja kartelleja koskevia sääntöjä.

Henkilöstöpolitiikassamme toimimme arvojemme mukaisesti. Olemme oikeudenmukaisia ja reiluja ja kohtelemme toisiamme tasapuolisesti. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Yrityksenä huolehdimme henkilöstöstä ja työpaikkamme ilmapiiristä. Haluamme varmistua siitä, että ihmiset kokevat voivansa tehdä työnsä hyvin, ja meille on tärkeää, että työpaikalla voidaan mahdollisimman hyvin.

Yhteistyökumppaneita valitessamme otamme huomioon kumppanin eettiset periaatteet ja toiminnan ympäristövaikutukset. Yhteistyökumppanina toimimme reilusti ja oikeudenmukaisesti. Pyrimme osaltamme minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset.

Ympäristönsuojelu on pysyvä osa Takedan toimintaa. Takeda on perustanut ympäristönsuojelukomitean jo vuonna 1970. Vuonna 1992 Takeda päivitti omat ympäristön kuormitusta vähentävät periaatteensa ympäristövaikutusten perusperiaatteiden (Basic Principles on the Environment) mukaisiksi. Takeda laati vuonna 2010 ympäristöä koskevan toimintaohjelman (Environmental Action Plan), jossa määritetään ympäristöhaasteet ja -tavoitteet koko konsernille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Ilmaston lämpenemisen vastaisiin toimiin ja jätteiden vähentämiseen on asetettu konkreettisia numeerisia tavoitteita. Näissä tavoitteissa edistymistä arvioidaan vuosittain. Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen (EHS, environment, health, and safety) liittyvät kysymykset ovat Takedalle ensisijaisen tärkeitä.