Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Takeda julkaisee NINLARO® (iksatsomibi) -lääkkeensä faasin 3 TOURMALINE-MM1-tutkimuksen tuloksia. NINLARO® on ensimmäinen suun kautta otettava ja vain kerran viikossa annosteltava proteasomin estäjä, joka äskettäin hyväksyttiin multippelin myelooman hoito

8. joulukuuta 2015

Lisäksi julkaistaan faasin 2 tutkimuksen tuloksia iksatsomibin, syklofosfamidin sekä pieniannoksisen deksametasonin yhdistelmähoidosta äskettäin diagnosoitujen multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoidossa

Orlando, Fla., 6. joulukuuta 2015 – Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) on 57. ASH-kongressissa (Annual Meeting and Exposition of the American Society of Hematology) tänään julkaissut TOURMALINE-MM1-tutkimuksensa tuloksia, jotka osoittavat NINLARO® (iksatsomibi) -kapseleiden tehokkaasti pidentävän taudin etenemisestä vapaata elinaikaa (PFS) uusiutunutta ja/tai refraktorista multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla. Lääkkeen siedettävyysprofiili oli hallittavissa. TOURMALINE-MM1 on kansainvälinen, satunnaistettu ja lumelääkekontrolloitu faasin 3 kliininen kaksoissokkotutkimus, jonka tarkoituksena on verrata kerran viikossa suun kautta otettavan iksatsomibin ja lenalidomidin sekä deksametasonin yhdistelmää lumelääkkeen ja lenalidomidin sekä deksametasonin yhdistelmään.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen (the U.S. Food and Drug Administration, FDA) on äskettäin hyväksynyt NINLARO-valmisteen, lenalidomidin ja deksametasonin yhdistelmälääkityksen sellaista multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoitoon, jotka ovat aiemmin saaneet ainakin yhtä hoitoa tautiinsa. Tämä hyväksyntä perustui TOURMALINE-MM1-tutkimuksesta saatuihin tietoihin, joiden pääkohdat esitettiin tämän päivän ASH-kongressin lehdistötilaisuudessa. Iksatsomibia koskevia tutkimustuloksia tullaan esittämään tarkemmin 18:ssa eri esityksessä tämän vuoden ASH-kongressin aikana. Lisäksi kongressissa tullaan pitämään suullinen esitys erään faasin 2 kliinisen tutkimuksen tuloksista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida suun kautta otettavan iksatsomibin, syklofosfamidin ja pieniannoksisen deksametasonin yhdistelmähoidon vaikutuksia äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa.

“Tämän vuoden ASH-kongressissa julkaistavat tulokset ovat laajan iksatsomibia koskevan tutkimusohjelmamme (TOURMALINE) ensimmäiset tärkeät tuotokset. Nämä tulokset osoittavat Takedan vahvan sitoutumisen tehokkaiden ja mukavakäyttöisten hoitovaihtoehtojen tarjoajana multippelia myeloomaa sairastaville potilaille”, sanoi Andy Plump, M.D., Ph.D, Takedan Chief Medical and Scientific Officer. ”Laaja ja monisäikeinen TOURMALINE-tutkimusohjelmamme mahdollistaa tärkeiden tietojen keruun hyvin monenlaisista multippelia myeloomaa sairastavista potilaista, mikä laajentaa tietämystämme suun kautta otettavan proteasomin estäjämme, iksatsomibin, teho- ja turvallisuusprofiilista. Tulemme jatkamaan tätä sekä muita tärkeitä kliinisiä tutkimusohjelmiamme, ja odotamme innolla pääsevämme julkaisemaan uusia tutkimustuloksia taas lähivuosien aikana.”

Laaja iksatsomibia koskeva kliininen kehitysohjelma, TOURMALINE, muodostuu viidestä päätutkimuksesta. Neljässä näistä tutkitaan multippelia myeloomaa sairastavia potilaita (kaikki yleisimmät potilasryhmät) ja yhdessä AL-amyloidoosia sairastavia potilaita.

Iksatsomibi on tutkimusvaiheessa oleva, suun kautta otettava proteasomin estäjä, joka yhdistettynä lenalidomidiin ja deksametasoniin pidentää merkitsevästi etenemisestä vapaata elinaikaa uusiutunutta ja/tai refraktorista multippelia myeloomaa (RRMM) sairastavilla potilailla: Faasin 3 TOURMALINE-MM1-tutkimus (abstrakti #727)

TOURMALINE-MM1 (n = 772) on ensimmäinen proteasomin estäjällä suoritettu lumelääkekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jonka ensimmäisessä välianalyysissä todettiin ensisijaisen päätemuuttujan toteutuneen. Tutkimuksen tulokset osoittavat tilastollisesti merkitsevää (35 %) taudin etenemisestä vapaan elinajan pitenemistä iksatsomibiryhmässä. Iksatsomibihoitoryhmään kuuluneiden potilaiden todettiin elävän merkitsevästi pidemmän ajan (20,6 kk) ilman tautinsa pahenemista verrattuna kontrolliryhmän potilaisiin (14,7 kk) (riskisuhde HR = 0,742; p = 0,012). Iksatsomibiryhmässä saavutettu kokonaisvaste (ORR) oli 78,3 % ja vasteen mediaanikesto oli 20,5 kk. Vastaavat luvut kontrolliryhmän osalta olivat 71,5 % ja 15 kk. Mediaani-PFS ns. korkean riskin potilailla (HR = 0,543; HR potilailla, joilla oli del(17p)-mutaatio = 0,596) oli vastaava kuin kokonaispotilaspopulaation ja tavanomaisen riskin omaavien potilaiden mediaani-PFS. Iksatsomibia ja lenalidomidia sekä deksametasonia (IRd) saaneilla potilailla todetut haittavaikutukset olivat yhdenmukaiset yhdistelmään kuuluneiden lääkkeiden yksittäisten turvallisuusprofiilien kanssa. Kaikista yleisimpiin ≥ 3. asteen haittavaikutuksiin kuuluivat neutropenia, anemia, trombosytopenia ja keuhkokuume. Raportoituja ruoansulatuselimistöön kohdistuneita haittavaikutuksia olivat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. Perifeeristä neuropatiaa esiintyi 28 %:lla IRd-hoitoa saaneista potilaista ja 21 %:lla kontrolliryhmän potilaista. Vastaavat luvut ihottumien osalta olivat 35 % ja 21 %, akuutin munuaisten vajaatoiminnan osalta 8 % ja 10 % ja sydämen vajaatoiminnan osalta 4 % ja 3 %.

”TOURMALINE-MM1-tutkimuksessa arvioitiin iksatsomibin ja lenalidomidin sekä deksametasonin yhdistelmää joissakin kaikista yleisimmistä uusiutunutta/refraktorista multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden ryhmissä tilanteissa, joissa taudin monimutkaisen luonteen vuoksi ollaan akuutissa uusien hoitovaihtoehtojen tarpeessa. Tutkimus mahdollisti teho- ja turvallisuustietojen keruun hyvinkin laajasta potilasryhmien kirjosta, kuten iäkkäistä potilaista, kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavista potilaista, kevytketjutautia sairastavista potilaista ja potilaista, joilla oli sytogeneettisesti korkea riski”, sanoi johtava tutkija ja tutkimuksen esittänyt Philippe Moreau, M.D., Nantesin yliopisto, Ranska.

TOURMALINE-MM1-tutkimus on edelleen meneillään. Potilaat saavat hoitoa tautinsa etenemiseen saakka ja heidän tilaansa tullaan seuraamaan pitkäaikaistulosten arvioimiseksi.

TOURMALINE-MM1-tutkimuksesta saatujen tietojen perusteella Takeda on jättänyt myyntilupahakemukset usean eri maan lääkeviranomaisille, mm. Euroopan lääkearviointivirastolle (European Medicines Agency, eli EMA).

Tutkimusvaiheessa olevan proteasomin estäjän (iksatsomibin) ja syklofosfamidin sekä pieniannoksisen deksametasonin (täysin) suun kautta otettavaa yhdistelmää koskeva faasin 2 tutkimus äskettäin diagnoosinsa saaneiden multippelia myeloomaa sairastavien, kantasolusiirtoon sopimattomien potilaiden hoidossa (abstrakti #26)

Takeda julkaisi myös alustavat tiedot avoimesta faasin 2 monikeskustutkimuksesta, jossa selvitetään (täysin) suun kautta otettavan kolmoisyhdistelmähoidon (iksatsomibi ja syklofosfamidi sekä pieniannoksinen deksametasoni) käyttöä ensilinjan hoitona potilaille, joille ei voida tehdä kantasolusiirtoa. Alustavat tutkimustiedot osoittavat toisiinsa verrannolliset tulokset eri tutkimuslääkehaaroissa sekä hallittavissa olevan toksisuusprofiilin, joka vastaa aikaisemmissa iksatsomibitutkimuksissa todettua profiilia. Lisäksi myelosuppressio on ollut tutkimuksessa hallittavissa. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus em. kolmoishoidon käytöstä multippelin myelooman ensilinjan hoitona.

Tässä faasin 2 tutkimuksessa (n = 70) potilaat on satunnaistettu saamaan iksatsomibia, pieniannoksista deksametasonia, sekä kahta eri syklofosfamidiannosta (joko 300 mg/m2, ns. ICd-300, n = 36; tai 400 mg/m2, ns. ICd-400, n = 34). Keskimääräinen seuranta-aika molemmissa ryhmissä on 7,0 kk. Alustavat tulokset osoittavat parasta vahvistamatonta täydellistä vastetta sekä erittäin hyvää osittaista vastetta (CR + VGPR) 27 %:lla ICd-300-hoitoa saaneista potilaista ja 23 %:lla ICd-400-hoitoa saaneista potilaista. Aikaiset kokonaisvasteluvut (ORR) olivat 80 % ICd-300:lla ja 73 % ICd-400:lla. Hoidon toksisuus oli hallittavissa molemmissa tutkimushaaroissa, mutta toksisuuksia näytti ilmenevän enemmän ICd-400-ryhmässä. Trombosytopeniaa todettiin 5 potilaalla (ei yhtäkään ≥ 3. asteen tapausta) ICd-300-ryhmässä ja 4 potilaalla (3 ≥ 3. asteen tapausta) ICd-400-ryhmässä. Kaikista yleisimmät haittavaikutukset (> 15 %:lla kaikista potilaista) olivat anemia, neutropenia, pahoinvointi, perifeerinen neuropatia, ripuli, oksentelu, ummetus ja uupumus. Kaikista yleisimmät ≥ 3. asteen haittavaikutukset olivat neutropenia, anemia ja keuhkokuume. Yhtäkään asteen 3 perifeeristä neuropatiaa ei todettu.

“Tutkimus on osoittanut, että proteasomin estäjän ja syklofosfamidin sekä deksametasonin yhdistelmällä on vaikutusta multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoidossa. Koska multippelin myelooman hoitokäytännöt voivat vaihdella alueittain, on tärkeää, että saamme tietoa ja käsityksen iksatsomibin käytöstä usean eri lääkekombinaation osana”, sanoo johtava tutkija ja luennoitsija Meletios A. Dimopoulos, M.D., National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine. ”Alustavat tutkimustiedot viittaavat siihen, että tämä voisi olla varteenotettava, täysin suun kautta otettavissa oleva kolmoishoito. Olemme sitoutuneita selvittämään lisää iksatsomibin käytöstä tässä indikaatiossa.”

NINLARO (iksatsomibi) -kapselit

NINLARO (iksatsomibi) on ensimmäinen suun kautta otettava proteasomin estäjä, jonka Yhdysvaltain lääkeviranomainen (the U.S. Food and Drug Administration, FDA) on hyväksynyt käytettäväksi yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoidossa, jotka ovat saaneet vähintään yhden aikaisemman hoidon tautiinsa. NINLARO otetaan suun kautta kerran viikossa, eli hoitopäivinä 1, 8 ja 15 kokonaan 28 vrk kestävän hoitosyklin aikana. NINLARO-valmisteen myyntilupahakemus on parhaillaan Euroopan lääkeviranomaisen (EMA) arvioitavana, ja hakemukselle on ihmislääkekomitean (CHMP) toimesta myönnetty nopeutettu käsittely. Yhdysvaltain lääkeviranomainen on lisäksi myöntänyt NINLARO-lääkkeelle ns. Breakthrough Therapy -statuksen (”läpimurtohoitostatuksen”) uusiutuneen tai refraktorisen systeemisen AL-amyloidoosin (eli multippelille myeloomalle lähisukuisen harvinaissairauden) hoidossa vuonna 2014.

Kliininen tutkimusohjelma TOURMALINE vahvistaa Takedan sitoutumista uusien innovatiivisten multippelin myelooman hoitomuotojen kehittäjänä entisestään – mikä koituu kaikkien kyseisestä taudista kärsivien potilaiden ja tautia hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten eduksi ympäri maailman. Tällä hetkellä on meneillään viisi faasin 3 kliinistä tutkimusta:

 • TOURMALINE-MM1, jossa verrataan iksatsomibin ja lenalidomidin sekä deksametasonin yhdistelmää lumelääkkeen, lenalidomidin ja deksametasonin yhdistelmään uusiutuneen ja/tai refraktorisen multippelin myelooman hoidossa
 • TOURMALINE-MM2, jossa verrataan iksatsomibin ja lenalidomidin sekä deksametasonin yhdistelmää lumelääkkeen, lenalidomidin ja deksametasonin yhdistelmään äskettäin diagnoosinsa saaneiden, multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoidossa
 • TOURMALINE-MM3, jossa verrataan iksatsomibia lumelääkkeeseen äskettäin diagnoosinsa saaneiden, multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden ylläpitohoidossa induktiohoidon sekä autologisen kantasolusiirron jälkeen
 • TOURMALINE-MM4, jossa verrataan iksatsomibia lumelääkkeeseen äskettäin diagnoosinsa saaneiden, multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden ylläpitohoidossa, kun potilaille ei ole tehty autologista kantasolusiirtoa
 • TOURMALINE-AL1, jossa verrataan iksatsomibin ja deksametasonin yhdistelmää lääkärin tietyistä vaihtoehdoista valitsemaan hoitoon uusiutunutta tai refraktorista AL-amyloidoosia sairastavien potilaiden hoidossa

TOURMALINE-tutkimusohjelman lisäksi on meneillään suuri joukko tutkijalähtöisesti käynnistettyjä tutkimuksia, joissa maailmanlaajuisesti arvioidaan iksatsomibin käyttöä potilaiden hoidossa.

Lisätietoja meneillään olevista faasin 3 tutkimuksista on saatavilla osoitteessa www.clinicaltrials.gov. NINLARO-lääkkeestä saa lisätietoja osoitteesta www.NINLARO.com tai puhelimitse numerosta 1-844-N1POINT (1-844-617-6468).

Tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa

VAROITUKSET JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET

 • Trombosytopeniaa on raportoitu NINLARO-lääkkeen käytön yhteydessä. Hoidon aikana verihiutalearvoja on seurattava vähintään kuukauden välein. Tiheämpää seurantaa on harkittava kolmen ensimmäisen hoitosyklin aikana. Lääkkeen annostusta on säädettävä tarpeen mukaan. 28 päivää kestävien hoitosyklien aikana trombosyyttiarvot ovat olleet alhaisimmillaan päivien 14 – 21 välisenä aikana, ja arvot ovat palautuneet lähtötasoonsa seuraavan hoitosyklin alkuun mennessä.
 • Ruoansulatuselimistöön kohdistuvaa toksisuutta, kuten ripulia, ummetusta, pahoinvointia ja oksentelua on raportoitu NINLARO-hoidon yhteydessä, ja nämä toksisuudet saattavat joskus vaatia ripuli- tai pahoinvointilääkkeiden käyttöä sekä yleistä tukihoitoa. Vaikeiden oireiden ilmetessä NINLARO-lääkkeen annosta on säädettävä.
 • Perifeeristä neuropatiaa (ensisijaisesti sensorista neuropatiaa) on raportoitu NINLARO-lääkkeen käytön yhteydessä. Potilaita on seurattava perifeerisen neuropatian oireiden varalta ja annosta on säädettävä tarpeen mukaan.
 • Perifeeristä turvotusta on raportoitu NINLARO-hoidon yhteydessä. Potilaita on seurattava nesteen kertymisen varalta. Turvotuksen taustasyyt on tarvittaessa selvitettävä, ja potilaalle on tarpeen mukaan annettava tukihoitoa. NINLARO-annosta on säädettävä, jos tarpeen.
 • Ihoreaktiot: Ihottumaa, kaikista yleisimmin makulopapulaarista tai makulaarista ihottumaa, on raportoitu NINLARO-lääkkeen käytön yhteydessä. Ihottumaa on hoidettava tukitoimin tai NINLARO-annosta säätämällä.
 • Maksatoksisuutta on raportoitu NINLARO-hoidon yhteydessä. Potilaan maksaentsyymiarvoja on seurattava säännöllisesti hoidon aikana ja NINLARO-annosta on tarpeen mukaan säädettävä.
 • Alkioihin ja sikiöihin kohdistuvat toksisuudet: NINLARO voi aiheuttaa sikiövaurioita. Naispuolisille potilaille on kerrottava mahdollisista sikiöön kohdistuvista riskeistä, ja heitä on kehotettava välttämään raskaaksi tuloa sekä käyttämään ehkäisyä hoidon aikana ja 90 vuorokauden ajan viimeisen NINLARO-annoksen jälkeen.

HAITTAVAIKUTUKSET
Kaikista yleisimmät haittavaikutukset, joita on ilmennyt vähintään 20 %:lla NINLARO-hoitoa saaneista potilaista, ovat olleet ripuli, ummetus, trombosytopenia, perifeerinen neuropatia, pahoinvointi, perifeerinen turvotus, oksentelu ja selkäkivut.

ERITYISPOTILASRYHMÄT

 • Maksan vajaatoiminta: NINLARO-lääkityksen aloitusannosta on pienennettävä 3 mg:aan hoidettaessa potilaita, joilla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta
 • Munuaisten vajaatoiminta: NINLARO-lääkityksen aloitusannosta on pienennettävä 3 mg:aan hoidettaessa potilaita, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta tai dialyysihoitoa vaativa loppuvaiheen munuaissairaus. NINLARO ei poistu dialyysissä.
 • ImetysNaisia on ohjeistettava keskeyttämään imetys NINLARO-hoidon ajaksi.

YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN LÄÄKKEIDEN KANSSA: NINLARO-lääkkeen ja voimakkaiden CYP3A4:n induktorien samanaikaista käyttöä on vältettävä.

KÄYTTÖAIHE Yhdysvalloissa
NINLARO (iksatsomibi) on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoidossa, jotka ovat aiemmin saaneet ainakin yhtä toisenlaista hoitoa tautiinsa.

Lisätietoja löytyy Yhdysvaltain lääkeviranomaisen hyväksymästä NINLARO-valmisteen valmisteyhteenvedosta (Prescribing Information).

Multippeli myelooma
Multippeli myelooma on luuytimessä sijaitsevien plasmasolujen syöpä. Multippelissa myeloomassa plasmasolujet (myeloomasolujen ryhmä) muuttuvat pahanlaatuisiksi ja jakaantuvat tavallista nopeammin, mikä lisää plasmasolujen määrää normaalia suuremmaksi. Koska plasmasolut pääsevät leviämään ympäri elimistön, sairaat syöpäsolut voivat vaurioittaa useita eri luita, ja ne saattavat aiheuttaa esim. kompressiomurtumia, osteolyysivaurioita sekä näihin liittyvää luustokipua. Multippeli myelooma voi aiheuttaa useita erilaisia vakavia terveysongelmia, jotka liittyvät luustoon, elimistön immuunipuolustukseen, munuaisiin ja punasoluarvoihin. Esimerkkejä sairauden yleisistä oireita ovat luustokipu ja anemian aiheuttama uupumus. Multippeli myelooma on harvinainen syöpämuoto. Yhdysvalloissa uusia tapauksia todetaan vuositasolla 26 000 ja maailmanlaajuisesti 114 000.

Tietoja Takeda Oy:stä
Takeda Oy on Japanin Osakassa päämajaansa pitävän Takeda-konsernin suomalainen markkinointi- ja myyntiorganisaatio. Sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Takeda on tutkimukseen keskittyvä maailmanlaajuinen yritys, jonka toiminta painottuu lääkealalle. Takeda on Japanin suurin lääkeyritys ja yksi alan suurista toimijoista maailmanlaajuisesti ja se on sitoutunut tavoittelemaan parempaa elämänlaatua johtavilla lääkeinnovaatioilla. Takeda on muuttanut itseään strategisilla yritysostoilla ja laajentanut sekä terapeuttista asiantuntemustaan että maantieteellistä ulottuvuuttaan.
Takeda toimii yli 70 maassa ja sillä on erityisen vahva asema Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja nopeasti kasvavilla markkina-alueilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä ja entisissä Neuvostoliiton maissa sekä Kiinassa. Toiminnan painopistealueita ovat keskushermoston sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, metaboliset sairaudet, gastroenterologia, onkologia ja rokotteet.
Lisätietoja Takeda Oy:stä yrityksen verkkosivuilla www.takeda.fi.

Yhteystiedot:

Japanin lehdistö

 

Tsuyoshi Tada
[email protected]
+81 (0) 3-3278-2417

Muiden maiden lehdistö

 

Amy Atwood
[email protected]
+1-617-444-2147

   

 

Elizabeth Pingpank
[email protected]
+1-617-444-1495