Luba hõlbustusfunktsioonidLuba hõlbustusfunktsioonid

See privaatsusteatis kehtib veebisaidil www.takeda.ee.

Takeda suhtub teie privaatsuse tagamisse väga tõsiselt ning rakendab teie isikuandmete kaitseks vajalikke meetmeid vastavalt sellele veebisaidi privaatsusteatisele („teatis“), mis kehtib veebisaidi külastajate kohta kogutavatele ja töödeldavatele isikuandmetele.

Takeda kogutavad isikuandmed ja nende allikad

Takeda võib sellel veebisaidil automaatselt koguda järgmisi andmeid:

 • tehnilised andmed, sealhulgas IP-aadress, mida kasutate arvutist internetiga ühenduse loomiseks, teie sisselogimise andmed, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi sätted, brauseri lisandmoodulite tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm;
 • andmed teie külastuse kohta, muu hulgas täielikud URL-aadressid sellele veebisaidile mineku, seal viibimise ja sealt lahkumise klõpsuvoogude kohta (koos kuupäeva ja kellaajaga), veebilehe reaktsiooniaeg, allalaadimistõrked, teatud veebilehtede külastamise kestus, veebilehel tehtud toimingud (näiteks kerimine, klõpsud ja hiire liikumine) ning veebilehelt lahkumise viis.

Takeda saab veebisaidi kaudu isikuandmeid, näiteks teie nime, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi ja ametikoha teavet, ainult juhul, kui need meile vabatahtlikult esitate. Teie isikuandmete kogumisel teavitab Takeda teid sellest, kas isikuandmete esitamine on kohustuslik või vabatahtlik. Kui otsustate teatud andmeid mitte esitada, võib see mõjutada teatud ressursside kasutamist ning takistada Takedal teatud teenuste osutamist.

Takeda võib koostööd teha ka kolmandate pooltega (muu hulgas näiteks äripartnerid, tehniliste teenuste alltöövõtjad, reklaamivõrgustikud, analüütika ja otsinguandmete pakkujad), kes võivad Takedale anda ka teie kohta käivaid andmeid.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Takeda töötleb teie isikuandmeid meie õiguslike ärihuvide eesmärgil või rakendatavatele õigusaktidele vastamiseks.

Kuidas Takeda teie isikuandmeid kasutab

Takeda kasutab selle veebisaidi kaudu kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • meie teenuste taseme tõstmiseks;
 • meie veebisaidi sisu täiustamiseks;
 • teie taotlustele, päringutele ja kaebustele vastamiseks;
 • ettevõttesisestel eesmärkidel, näiteks meditsiinilise teabe päringutele ja tooteid puudutavatele kaebustele vastamiseks või soovimatute kõrvalekalletega seotult andmete käitlemiseks;
 • teiega sõlmitud suhte hoidmiseks, kui olete klient, tarnija või äripartner;
 • teie tööle kandideerimise avalduse käsitlemiseks.

Kellega Takeda teie isikuandmeid jagab

Takeda võib teie isikuandmeid jagada teiste Takeda sidusettevõtetega, kui see on vajalik õigustatud ärieesmärkidel või kohaldatavatele õigusaktidele vastamiseks. Takeda võib teie andmeid jagada ka valitud kolmandate pooltega, muu hulgas:

 • äripartnerite, tarnijate ja alltöövõtjatega, kes osutavad teenuseid Takedale või Takeda nimel ning
 • analüütika- ja otsimootoriteenuste osutajatele, kes aitavad Takedal seda veebisaiti täiustada ja optimeerida.
 • Olukorras, kus Takeda müüb või ostab mõne ettevõtte või olulise vara, võime selle käigus avaldada teie isikuandmed ettevõtte või vara võimalikule ostjale või müüjale;
 • olukorras, kus Takeda või kõik selle varad omandatakse kolmanda poole poolt ja üleantavate varade hulka kuuluvad ettevõtte poolt säilitatavad isikuandmed; või
 • olukorras, kus Takedal on teie isikuandmete avalikustamiseks või jagamiseks õigusaktidega määratud kohustused või kui see on vajalik meie tingimuste ja muude kokkulepete jõustumiseks või rakendamiseks või Takeda, meie klientide või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitseks. See hõlmab ka teabevahetust teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, kui eesmärgiks on pettuste vältimine ja vastavusriski vähendamine ning teabevahetus reguleerivate ja tervishoiu valdkonna ametiasutustega soovimatuid kõrvalekaldeid ja toote kvaliteeti puudutavate kaebuste kohta käivaks aruandluseks.

Kui Takeda usaldab isikuandmete töötlemise alltöövõtjale, kontrollib ja valib Takeda alltöövõtja hoolikalt ning rakendab vajalikku ja asjakohast järelevalvet, et tagada alltöövõtjale usaldatud andmete turvalisus.

Mõned Takeda kontserni ettevõtted ja/või teenuseosutajad võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna riike („EMP“), mille õigusaktid ei pruugi tagada isikuandmete võrdset kaitsetaset. Takeda veendub, et sellise andmeedastuse korral kohaldatakse kõiki piisavaid kaitsemeetmeid ning järgitakse kõiki kohaldatavaid õigusakte. 

Kuidas Takeda teie isikuandmeid kaitseb

Takeda rakendab kõiki mõistlikke ja asjakohaseid füüsilisi, administratiivseid ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kaotamise, väärkasutuse, lubamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävinemise eest. Anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, kuid me ei saa garanteerida andmete võimaliku kaotamise, väärkasutuse või muutmise välistamist, seetõttu edastate andmed meile omal vastutusel. Oluline on arvesse võtta, et interneti kaudu edastatud andmete turvalisust ei saa kunagi garanteerida.

Teie õigused
ELis asuvatel isikutel on teatud andmesubjekti õigused, millele võivad kehtida piirangud. Need õigused hõlmavad: (i) õigust isikuandmetele juurdepääsuks, isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks; (ii) õigust isikuandmete töötlemise piiramiseks või vastuväidete esitamiseks isikuandmete töötlemisele; ja (iii) andmete ülekandmise õigust. Kui soovite mõnda eespool mainitud õigust kasutada, võtke meiega ühendust all esitatud kontakteabe abil. Samuti on ELis asuvatel isikutel õigus esitada enda isikuandmete töötlemist puudutav kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele.

Teil on õigus keelata Takedal teie isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel. Reeglina teavitab Takeda teid (enne andmete kogumist), kui kavatseme teie andmeid sellisel eesmärgil kasutada või kui kavatseme teie andmeid sellisel eesmärgil avalikustada mõnele kolmandale poolele. Võite igal hetkel kasutada enda õigust isikuandmete sellise töötlemise keelamiseks, kui teavitate Takedat, et ei soovi selliseid turundusteateid saada. Selle õiguse kasutamiseks saate kasutada iga asjakohase teate lõpus asuvat tellimuse tühistamise funktsiooni või jaotises „Kuidas meiega ühendust saada“ toodud juhiseid.

Kui kaua Takeda teie isikuandmeid säilitab
Isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni need on vajalikud vastavalt nende kogumise eesmärgile või vastavalt kohalikele õigusaktidele ja regulatsioonidele ning õigustatud ärivajadustele.

Muu vajalik teave 
Meie veebisait sisaldab kolmandate poolte veebisaitide linke. Käesolev privaatsuspoliitika nendele veebisaitidele ei laiene. Palun tutvuge kindlasti avatavate veebisaitide juriidiliste märkuste ja privaatsuspoliitika jaotistega.

Google Analytics
Takeda kasutab tööriista Google Analytics, mis aitab veebisaidi omanikel veebianalüütika abil välja selgitada, milliseid veebisaidi pakutavaid võimalusi külastajad kasutavad. Google Analyticsi kliendid näevad erinevaid aruandeid selle kohta, kuidas nende külastajad veebisaiti kasutavad, ja saavad seda vastavalt täiustada. Google Analytics kogub andmeid anonüümselt ja kuvab veebisaidi trendid ilma konkreetseid kasutajaid tuvastamata.

Google Analyticsi küpsised
Sarnaselt paljude muude teenustega kasutab ka Google Analytics külastajate tegevuse jälgimiseks nn autori küpsiseid. Nende küpsiste abil talletatakse selliseid andmeid nagu külastuse aeg, kas tegemist on korduskülastusega ja milliselt veebisaidilt kasutaja kõnealusele veebisaidile tuli. Brauserid ei jaga nn autori küpsiseid eri domeenide vahel.

IP-aadressi kasutamine
Igal internetiühendusega seadmel on unikaalne number, mida nimetatakse IP-aadressiks (IP – internetiprotokoll). Kuna IP-aadressid määratakse seadmetele riigipõhiste plokkidena, saab nende abil tuvastada riigi, osariigi/maakonna ja linna, kus interneti-ühendust kasutav arvuti asub. Google Analytics kogub veebisaidi külastajate IP-aadresse, et anda veebisaidi omanikele ülevaade nende külastajate asukohtadest. Seda meetodit nimetatakse geograafilise asukoha määramiseks IP-aadressiga.

Google Analytics ei kuva Google Analyticsi klientidele konkreetseid IP-aadresse. Lisaks võivad veebisaitide omanikud kasutada IP-aadressi maskimist ja paluda Google Analyticsil kasutada geograafilise asukoha määramiseks ainult osa IP-aadressist. Veebisaitide omanikud näevad külastajate IP-aadresse sõltumata sellest, kas nad kasutavad Google Analyticsi teenust või mitte.

Isikuandmed
Isikuandmed on andmed, mis võimaldavad teie isiku tuvastamist, näiteks teie nimi, e-posti aadress, arveldusteave või muud sellise teabega seotud andmed. Google Analyticsi kasutustingimused laienevad kõigile Analyticsi klientidele ning keelavad Google Analyticsi kasutamise isikuandmete jälgimiseks või kogumiseks ja sidumiseks veebianalüütika kaudu saadavate andmetega.

Kuidas Google Analyticsi andmeid kasutab
Google Analyticsi teenuseid kasutavatel veebisaitide omanikel on võimalik kontrollida, milliseid andmeid Google kasutada saab. Google Analyticsi andmete jagamise valikuid kasutades on võimalik otsustada, kas Google saab andmeid kasutada või mitte. Kui andmete jagamine on lubatud, kasutab Google neid andmeid oma toodete ja teenuste täiustamiseks. Veebisaitide omanikud võivad neid valikuid igal ajal muuta.

Brauseri kaudu loobumine
Et anda kasutajatele rohkem võimalusi Google Analyticsi abil kogutavate andmete kontrollimiseks, on Google loonud Google Analyticsi brauseri kaudu loobumise lisandprogrammi. See lisandprogramm suhtleb Google Analyticsi JavaScriptiga (ga.js) ja annab märku, milliseid andmeid Google Analytics ei peaks koguma. Google Analyticsi brauseri kaudu loobumise lisandprogramm ei takista andmete saatmist veebisaidile või teistele veebianalüütika teenustele.

Lisateavet Google Analyticsi brauseri kaudu loobumise lisandprogrammi kohta leiate siit


Küpsised on väikesed kasutaja arvutisse salvestatavad failid. Nende eesmärgiks on säilitada piiratud koguses andmeid konkreetse kliendi või veebisaidi kohta, mida veebiserver või kliendi arvuti hiljem kasutada saab. See võimaldab serveril kuvada kindla kasutaja jaoks kohandatud veebilehte. Samuti võib veebisait sisaldada koodi, mis kasutab mõnel teisel (või seotud) veebisaidil küpsisesse salvestatud andmeid.

Et võimaldada tervishoiutöötajatel liikuda vabalt veebisaidi tervishoiutöötajatele mõeldud lehtedel, salvestatakse brauseri arvutisse küpsis, mis eemaldatakse kohe pärast sessiooni sulgemist.

Kui soovite sellest loobuda, klõpsake „tühista“, kui teil palutakse kinnitada, et olete tervishoiutöötaja. Nii tagate, et teie arvutisse küpsiseid ei salvestata – loobudes ei saa te veebisaidi tervishoiutöötajatele mõeldud osa kasutada.

Kuidas meiega ühendust võtta

Võite meiega ühendust võtta, et kasutada enda õigusi, teha päringuid või esitada kaebusi selle kohta, kuidas Takeda teie isikuandmeid töötleb. Takeda võtab kasutusele asjakohased meetmed, et vastata taotlustele, päringutele ja kaebustele. Takeda vastab päringutele kolmekümne (30) tööpäeva jooksul.

Kontaktandmed:

Postiaadress: Saaja: Andmekaitseametnik, õigusosakond, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Šveits.

E-posti aadress: [email protected]

Oluline teave

Andmekaitseõigusaktide järgimise kontrolli eest vastutab Eestis Andmekaitse Inspektsioon (AKI). Enda isikuandmete kaitset puudutavate õiguste kohta lisateabe saamiseks või kui teil ei õnnestu probleemi lahendada otse meiega suheldes ja soovite esitada kaebuse, võtke ühendust aadressil [email protected]


See privaatsusteatis kehtib alates 25.05.2018.