Luba hõlbustusfunktsioonidLuba hõlbustusfunktsioonid

Tervishoiutöötajate üldine privaatsusteatis

Takeda Pharma AS („Takeda“) suhtub teie privaatsuse tagamisse väga tõsiselt ning rakendab teie isikuandmete kaitseks vajalikke meetmeid vastavalt sellele privaatsusteatisele („teatis“), mis kehtib tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuseid osutavate organisatsioonide töötajate/esindajate kohta kogutavatele ja töödeldavatele andmetele.

Takeda kogutavad isikuandmed ja nende allikad

Takeda kogub ja töötleb teie isikuandmeid. Kogutavate isikuandmete tüübid sõltuvad teie ja Takeda vahelisest suhtest ja kohaldatavatest õigusaktidest, kuid võivad sisaldada järgmisi andmekategooriaid:

 • lihtsamad isikuandmed, näiteks isiku tuvastamiseks vajalikud andmed ja kontaktteave;
 • haridus- ja ametialased andmed, näiteks kvalifikatsioon ja seosed organisatsioonide või institutsioonidega;
 • makseandmed, kui need on vajalikud.

Andmed võivad pärineda otse teilt või avalikest või kolmandate poolte teabeallikatest.

Teie huvide mõistmiseks, nendega arvestamiseks ja Takeda poolt säilitatavate isikuandmete täpsuse tagamiseks võib Takeda teie poolt meile antud isikuandmeid parandada või täiendada isikuandmetega, mille Takeda saab teistest allikatest.

Töötlemise õiguslik alus

Takeda töötleb isikuandmeid ühel alusel järgmistest:

 • teatud juhtudel võib Takeda teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks küsida teie nõusolekut. Kui otsustate nõusoleku anda, võite selle hiljem alati tagasi võtta, kui võtate meiega ühendust vastavalt jaotisele „Kuidas meiega ühendust võtta“. Palun võtke arvesse, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta juba toimunud töötlemist.
 • Muudel juhtudel võib teie isikuandmete töötlemine olla vajalik, et vastata kohaldatavatele õigusaktidele või määrustele, või teiega seotud lepingu täitmiseks. Teil ei pruugi olla võimalik sellisest töötlemisest loobuda või teie loobumine võib mõjutada meie võimalust täita teiega seotud lepingupõhist kohustust.
 • Muudel juhtudel võib Takeda teie isikuandmeid töödelda Takeda õigustatud huvi alusel, kui suhtleme teiega seoses meie pakutavate toodete ja teenustega või kui see on vajalik teadusuuringuteks ja harival eesmärgil. Teil on õigus loobuda enda isikuandmete sellisest töötlemisest. Seda saate teha, kui võtate meiega ühendust vastavalt jaotisele „Kuidas meiega ühendust võtta“.

Kuidas Takeda isikuandmeid kasutab

Takeda töötleb teid puudutavaid isikuandmeid ühel põhjusel järgmistest:

 • Teiega suhtlemise lihtsustamiseks, muu hulgas teile juurdepääsu andmiseks meie ressurssidele, toodete või näidiste tellimuste täitmiseks, meditsiiniliste andmete päringute, kõrvaltoimete ja tootega seotud kaebuste töötlemiseks;
 • meie ettevõttesisese äritegevuse toetamiseks, näiteks teiega suhtlemise registreerimiseks, meie töötajate haldamiseks ja ressursside parima kasutamise tagamiseks;
 • meie tooteid ja teenuseid puudutava teadus- ja arendustegevuse tegemiseks, näiteks Takeda uuringuid puudutava teabe jagamise kaudu ning äri- ja turu-uuringute teostamiseks;
 • meie toodete ja teenuste tutvustamiseks turundusteadetega (kui see on õigusaktidega lubatud), teadusekspertide ja -liidrite kaasamiseks, koolituste või teadus- ja haridusprogrammide pakkumiseks;
 • lepinguliste kohustuste täitmiseks, muu hulgas kohustuste täitmiseks tehtavate maksete haldamiseks;
 • meie õigusaktidega määratud kohustuste täitmiseks, muu hulgas vastavuse ja turvalisusega seotud küsimused ja majandustulemuste avaldamine;
 • muudel põhjustel, mis on asjakohased teie ja Takeda vahelise suhte puhul.

 

Kellega Takeda teie isikuandmeid jagab

Takeda võib teie isikuandmeid edastada teistele Takeda sidusettevõtetele üle maailma[1]. Need sidusettevõtted võivad omakorda edastada teie isikuandmeid teistele Takeda sidusettevõtetele. Mõned Takeda sidusettevõtted võivad asuda riikides, kus ei ole tagatud andmekaitse piisav tase. Sellest sõltumata on kõigil Takeda sidusettevõtetel kohustus isikuandmeid töödelda ja säilitada vastavalt sellele teatisele. Kui soovite lisateavet meetmete kohta, mida Takeda rakendab isikuandmete piiriülesel ülekandmisel, võtke meiega ühendust vastavalt jaotises „Kuidas meiega ühendust saada“ toodud juhistele.

Takeda võib sõlmida eespool nimetatud tegevuste või nendega seotud toimingute teostamiseks lepingu kolmanda poolega, kes töötleb teie isikuandmeid Takeda nimel. Sel juhul nõuab Takeda nendelt pooltelt nendega jagatud isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamist. Nimetatud kolmandad pooled peavad nõustuma, et ei kasuta või avalikusta teie isikuandmeid, kui see ei ole vajalik seoses meile või meie nimel osutatavate teenustega või kui see ei ole vajalik kohaldatavate õigusaktide või määruste alusel.

Kui Takeda otsustab oma äritegevuse ümber korraldada või sellest loobuda näiteks müügi, ühinemise või omandamise teel, võib Takeda teie isikuandmeid jagada reaalsete või võimalike ostjatega. Kõik reaalsed või võimalikud ostjad on kohustatud isikuandmeid säilitama ja töötlema vastavalt sellele teatisele.

Mõned Takeda kontserni ettevõtted ja/või teenuseosutajad võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna riike („EMP“), mille õigusaktid ei pruugi tagada isikuandmete võrdset kaitsetaset. Takeda veendub, et sellise andmeedastuse korral kohaldatakse kõiki piisavaid kaitsemeetmeid ning järgitakse kõiki kohaldatavaid õigusakte. 

Kuidas Takeda teie isikuandmeid kaitseb

Takeda rakendab kõiki mõistlikke ja asjakohaseid füüsilisi, administratiivseid ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kaotamise, väärkasutuse, lubamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävinemise eest.

Teie õigused

ELis asuvatel isikutel on teatud andmesubjekti õigused, millele võivad kehtida piirangud. Need õigused hõlmavad: (i) õigust isikuandmetele juurdepääsuks, isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks; (ii) õigust isikuandmete töötlemise piiramiseks või vastuväidete esitamiseks isikuandmete töötlemisele; ja (iii) andmete ülekandmise õigust. Kui soovite mõnda eespool mainitud õigust kasutada, võtke meiega ühendust all esitatud kontakteabe abil. Samuti on ELis asuvatel isikutel õigus esitada enda isikuandmete töötlemist puudutav kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele.

Teil on õigus keelata Takedal teie isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel. Reeglina teavitab Takeda teid, kui kavatseme teie andmeid sellisel eesmärgil kasutada või kui kavatseme teie andmeid sellisel eesmärgil avalikustada mõnele kolmandale poolele. Võite igal hetkel kasutada enda õigust isikuandmete sellise töötlemise keelamiseks, kui teavitate Takedat, et ei soovi selliseid turundusteateid saada. Selle õiguse kasutamiseks saate kasutada iga asjakohase teate lõpus asuvat tellimuse tühistamise funktsiooni või jaotises „Kuidas meiega ühendust saada“ toodud juhiseid.

Kui kaua Takeda isikuandmeid säilitab

Isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni need on vajalikud vastavalt nende kogumise eesmärgile või vastavalt kohalikele õigusaktidele ja regulatsioonidele ning õigustatud ärivajadustele.

Kuidas meiega ühendust võtta

Võite meiega ühendust võtta, et kasutada enda õigusi, teha päringuid või esitada kaebusi selle kohta, kuidas Takeda teie isikuandmeid töötleb. Takeda võtab kasutusele asjakohased meetmed, et vastata taotlustele, päringutele ja kaebustele. Takeda vastab päringutele kolmekümne (30) tööpäeva jooksul.

Kontaktandmed:

Postiaadress: Saaja: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Šveits.

E-posti aadress: [email protected]

Oluline teave

Andmekaitseõigusaktide järgimise kontrolli eest vastutab Eestis Andmekaitse Inspektsioon. Enda isikuandmete kaitset puudutavate õiguste kohta lisateabe saamiseks või kui teil ei õnnestu probleemi lahendada otse meiega suheldes ja soovite esitada kaebuse, võtke ühendust aadressil: [email protected]

 

See privaatsusteatis kehtib alates 25.05.2018.[1] Loend Takeda sidusettevõtetest on saadaval jaotises „Seotud lingid“ järgmisel veebisaidil: https://www.takeda.com/worldwide.