Luba hõlbustusfunktsioonidLuba hõlbustusfunktsioonid

 

PRIVAATSUSTEATIS

Takeda on pühendunud teie privaatsuse kaitsele ja astub samme teie isikuandmete kaitseks vastavalt järgmisele privaatsusteatisele („Teatis”), mis kehtib isikuandmete kohta, mida Takeda kogub ja töötleb seoses teie saadetud kõrvaltoime teatiste, toote kvaliteedi kaebuste ja/või meditsiiniliste päringutega.

Takeda poolt kogutavad isikuandmed ja nende allikad

Takeda kogub ja töötleb teie isikuandmeid. Kogutavad isikuandmed sõltuvad teie ja Takeda vahelisest suhtest, teie poolt esitatavatest isikuandmetest ja rakendatavatest õigusaktidest ja võivad sisaldada järgmisi andmeid:

Patsiendid/tarbijad:

 • isik,
 • kontaktandmed,
 • andmed teie tervisliku seisundi kohta.

Muud isikud, nagu näiteks tervishoiutöötajad:

 • isik,
 • kontaktandmed,
 • väljaõpe ja kvalifikatsioon,
 • seosed organisatsioonide või institutsioonidega.

Kogutavad isikuandmed võivad pärineda otse teilt või teie hooldajalt. Kui olete patsient/tarbija, võivad isikuandmed pärineda ka kolmandatelt isikutelt, nagu näiteks tervishoiutöötajad, kellel on teavet teid puudutava kõrvaltoime teatise, toote kaebuse või meditsiinilise päringu kohta. Palun pidage meeles, et kui olete tervishoiutöötaja, on äärmiselt oluline, et enne patsientide isikuandmete või tundlike isikuandmete meile edastamist on teil olemas nende nõusolek.

Töötlemise õiguslik alus

Takeda töötleb isikuandmeid järgmistest ühel või enamal põhjusel:

 • teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik, et järgida kohaldatavaid õigusakte või määrusi, mis käsitlevad kõrvaltoime teatisi ja toote kvaliteedi kaebusi;
 • teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik, et kaitsta teie elulisi huve;
 • teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik Takeda õigustatud huvides, kui see on seotud meditsiinilise päringuga. Teil on õigus loobuda enda isikuandmete sellisest töötlemisest. Saate seda teha, kui võtate meiega ühendust vastavalt jaotisele „Kuidas meiega ühendust võtta“.

Takeda töötleb eriliiki isikuandmeid järgmistest ühel või enamal põhjusel:

 • teie tervisega seotud isikuandmete töötlemine kõrvaltoime teatistega ja toote kvaliteedi kaebustega tegelemisel on vajalik rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel, näiteks kõrgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete tagamiseks tervishoiu ning ravimite puhul või teie eluliste huvide kaitseks;
 • teie tervisega seotud isikuandmete töötlemine meditsiiniliste päringutega tegelemisel on vajalik ennetava tervishoiu või töötervishoiu eesmärgil või teie eluliste huvide kaitseks.

Kuidas Takeda isikuandmeid kasutab

Takeda töötleb teid puudutavaid isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • et vastata teie poolt esitatud omaalgatuslikule meditsiinilisele päringule;
 • et töödelda teie poolt esitatud teavet teadaolevate või kahtlustatavate kõrvaltoimete kohta;
 • et töödelda teie poolt esitatud teavet toote kaebuse kohta;
 • et vastata õigusaktidega, õigusnormidega ja regulatsioonidega kehtestatud nõuetele, mis käsitlevad kõrvaltoime teatisi ja aruandlust toote kaebuste kohta;
 • et säilitada dokumente.

 

Kellega Takeda teie isikuandmeid jagab

Takeda võib teie isikuandmeid edastada teistele Takeda sidusettevõtetele üle maailma. Takeda sidusettevõtete nimekiri on kodulehel: https://www.takeda.com/worldwide. Need sidusettevõtted võivad omakorda edastada teie isikuandmeid teistele Takeda sidusettevõtetele.

Vajaduse korral võib Takeda jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega, muu hulgas reguleerivate asutustega, teiste terviseasutuste ja teenusepakkujatega, kes teostavad eelpool nimetatud eesmärkidega seotud tegevusi või funktsioone Takedaga sõlmitud lepingu alusel ja Takeda nimel. Muu hulgas võivad sellised teenusepakkujad olla tõlketeenuste osutajad, Takeda tootepartnerid, tervishoiutöötajad, ravimiohutuse teenusepakkujad (näiteks ravimiohutuse järelevalve teenuste osutajad, ravimiohutuse järelevalve kõnekeskused, digitaalmeedia ja/või mobiilirakenduste tarnijad, uuringute juhtimise teenuste pakkujad, arhiiviteenuse pakkujad, ravimiohutuse järelevalve auditeerijad, turuanalüüsi ja/või patsientide tugiprogrammide tegijad) või meditsiiniteenuste pakkujad või kõnekeskused.

Kui Takeda otsustab enda äritegevuse ümber korraldada või sellest loobuda näiteks müügi, ühinemise või omandamise teel, võib Takeda teie isikuandmeid jagada reaalsete või võimalike ostjatega. Kõik reaalsed või võimalikud ostjad on kohustatud isikuandmeid hoidma ja töötlema vastavalt käesolevale Teatisele.

Käesolevas Teatises nimetatud eesmärkidel võib Takeda teatud liiki isikuandmeid edastada Takeda sidusettevõtetele ja kolmandatele isikutele üle maailma. Kui teie isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) jäävatesse riikidesse, kus ei ole tagatud EMP riikidega võrdväärne isikuandmete kaitsetase, teostatakse andmete edastamine alati vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Sellised andmete edastamised Takeda sidusettevõtete vahel teostatakse alati vastavalt ELi lepingu tüüptingimustele, mille koopia võite saada, kui võtate Takedaga ühendust vastavalt allpool toodud jaotisele „Kuidas meiega ühendust võtta“.

Kuidas Takeda teie isikuandmeid kaitseb

Takeda rakendab kõiki mõistlikke ja asjakohaseid füüsilisi, administratiivseid ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kaotamise, väärkasutuse, lubamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävinemise eest.

Kui kaua Takeda isikuandmeid hoiab

Isikuandmeid hoitakse ainult seni, kuni need on vajalikud vastavalt nende kogumise eesmärgile või vastavalt kohalikele õigusnormidele ning õigustatud ärivajadustele.

Võime teie kohta kogutud isikuandmeid hoida kuni 10 aastat pärast müügiloa aegumist.

Teie õigused

ELis asuvatel isikutel on teatud andmesubjekti õigused, millele võivad kehtida piirangud. Need õigused hõlmavad: (i) õigust isikuandmetele juurdepääsuks, isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks; (ii) õigust isikuandmete töötlemise piiramiseks või vastuväidete esitamiseks isikuandmete töötlemise kohta; ja (iii) õigust andmete ülekantavusele. Kui soovite kasutada mõnda ülalmainitud õigustest, võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel. Samuti on ELis asuvatel isikutel õigus esitada oma isikuandmete töötlemist puudutav kaebus kohalikule andmekaitseasutusele.

Kuidas meiega ühendust võtta

Võite meiega ühendust võtta, et kasutada enda õigusi, teha päringuid või esitada kaebusi selle kohta, kuidas Takeda teie isikuandmeid töötleb. Takeda võtab kasutusele asjakohased meetmed, et vastata taotlustele, päringutele ja kaebustele. Takeda vastab päringutele kolmekümne (30) tööpäeva jooksul.

Kontaktandmed:

Postiaadress Šveitsis: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Switzerland

E-posti aadress: [email protected]

Kontaktandmed Eestis:

Postiaadress: Takeda Pharma AS, Pirita tee 20t, 10127 Tallinn

Telefon: 617 7669

E-posti aadress: [email protected]

Oluline teave

Eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktide järgimise tagamise eest Eestis vastutab Andmekaitse Inspektsioon (AKI). Lisateabe saamiseks oma eraelu puutumatusega seotud õiguste kohta või kui teil ei õnnestu probleemi lahendada otse meiega suheldes ja soovite esitada kaebuse, võtke ühendust telefonitsi või e-posti teel: AKI nõuandetelefon 5620 2341, üldtelefon 627 4135, [email protected].

 

See privaatsusteatis kehtib alates 25.05.2018.