Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Развитие като международна фармацевтична компания: 2000-

С цел да съсредоточи управленчески ресурси във фармацевтичните бизнеси, Takeda се отказва от своя бизнес с продукти за животинско здраве, бизнеса с насипни витамини, химическия бизнес с уретанови продукти, хранителния си бизнес, селскостопанския бизнес и бизнеса с продукти за околната среда като част от средносрочната стратегия за растеж за 2001-2005 г.
Takeda Pharma GmbH и нейните две изцяло притежавани дъщерни дружества, Takeda Pharma Ges.m.b.H в Австрия и Takeda Pharma AG в Швейцария, стават пълно дъщерно притежание на Takeda Europe Holdings B.V. През същата година се основава Takeda Pharma Ireland Limited с цел усилване на глобалната производствена мрежа на Takeda. По-късно през 2009 г. този завод за насипни фармацевтични продукти е присъединен към Takeda Ireland Limited.
Американската биологична компания Syrrx, Inc. е присъединена към глобалната развойно-изследователска мрежа на Takeda, като в момента осъществява дейност под името Takeda California, Inc.
Към онзи момент Syrrx притежава най-добрата технология в света за високо интензитетна рентгенова кристалография за анализ на белтъци и присъединяването на Syrrx е първото разрастване на програмата за откриване на лекарства на Takeda извън Япония.
Розерем (генерично название: рамелтеон) притежава механизъм на действие, различен от този на стандартните лечения за безсъние. Той действа върху мелатониновите рецептори, за да създаде състояние близко до естествения физиологичен сън. Тъй като лекарството подпомага съня, без да е необходимо да потиска тревожността или да упоява, се очаква то да има добър профил на безопасност.
Takeda Pharmaceuticals Europe Limited е основана във Великобритания.
Завършването на изграждането на новите офиси в Съединените щати, както за Takeda Pharmaceuticals North America, така и за Глобалния развойно-изследователски център на Takeda, е голямо постижение по пътя на продължаващото усилване на нашето присъствие в Северна Америка и утвърждаване на дейностите ни в САЩ.
Takeda публикува интегриран годишен доклад, който, освен финансовата информация, включва и нефинансова информация за нашите инициативи в областта на човешките права, околната среда и общностите.
За да осигурим максимална прозрачност за заинтересованите страни, публикувахме също така справочник за КСО. Справочникът за КСО, който е наличен в PDF формат и като електронна книга с цел опазване на природни ресурси, съдържа в редактиран вид допълнителни подробности относно информацията за КСО от годишния доклад: Справочник за КСО
С присъединяването на Paradigm Therapeutics и нейното дъщерно дружество в Сингапур, Takeda допълнително усилва своите процеси за развитие на изпитвани нови лекарства (ИНЛ). Paradigm Therapeutics Ltd. е биологична компания, основана от изследователи от Кеймбриджкия университет през 1999 г. Paradigm вече е разработила редица обещаващи потенциални нови лекарства и молекули, които съвпадат с основните терапевтични области на Takeda. Paradigm Therapeutics Ltd. в момента е позната като Takeda Cambridge Limited (TCB) и Takeda Singapore Pte. Лимитид (TSP).
С това присъединяване Takeda засилва своите маркетингови и развойни функции в САЩ и допълнително повишава ефикасността на своите бизнес дейности. Чрез споразумение с Abbott Laboratories, TAP става изцяло притежавано дъщерно дружество на Takeda и се слива с Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (TPNA), като впоследствие развойните функции на TAP са добавени към Takeda Global Research & Development Center Inc. (TGRD).
Millennium е една от водещите биофармацевтични компании, притежаваща солидно развойно-изследователско портфолио в областта на онкологията. Компанията е пионер в изследванията върху хомеостазата на белтъците. Като използваме допълващите се предимства на Millennium и Takeda, ние ще постигнем значима синергия благодарение на ценните познания, технологии и опит на Millennium в областта на онкологията.
Takeda Pharmaceuticals (Тихоокеанска Азия) Pte. Лимитид (TPAP), със седалище в Сингапур, отговаря за стратегическите и търговски дейности в Австралия, Тайланд, Филипините, Индонезия, Индия, Малайзия и Сингапур. Напълно интегрирана в глобалната развойна организация, Takeda Clinical Research Singapore (по настоящем съществуваща под името TDC Asia) служи като регионален център за неонкологична клинична развойна дейност. TDC Asia цели да предостави иновативни продукти на пазара чрез портфолио, включващо молекули в различни терапевтични области.
Дексилант (генерично название: декслансопразол) е първият инхибитор на протонната помпа, специално създаден за освобождаване на лекарство на два етапа за определен период от време. Той има мощен и продължителен потискащ ефект върху отделянето на стомашна киселина.
Откритие на Тейджин Фарма Лимитид, Улорик (генерично название: фебуксостат) служи за лечение на хиперурикемия при пациенти с подагра. Той понижава нивото на пикочна киселина в кръвта на пациенти с хиперурикемия и подагра, като блокира ензима, отговарящ за синтеза на пикочна киселина.
Takeda подкрепя 10-те принципа от Глобалния договор на ООН, които се отнасят до „Човешки права“, „Труд“, „Околна среда“ и „Борба с корупцията“, и ги включва във всеки аспект на своята бизнес дейност. Нещо повече, Takeda засилва дейностите си за КСО, като през 2009 г.основава специална организация за КСО.
Takeda създава дългосрочни активни партньорства с международни НПО и други групи, за да подкрепи техните усилия за подобряване на достъпа до здравеопазване за хората в развиващите се страни. „Инициативата на Takeda“ е 10-годишна програма за финансова помощ, продължаваща от 2010 до 2019 г., която подкрепя Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (Глобалния фонд), помагайки му да изгради мрежа от доставчици на здравни услуги в три държави в Африка. Например, през 2012 г. повече от 11 000 учители в Нигерия участват в обучение на обучители на тема СПИН чрез програми, частично подкрепени от Инициативата на Takeda, като след това те обучават над 1,2 милиона ученици във връзка с болестта. В резултат на този вид дейности честотата на заразяване с ХИВ между младите хора в Нигерия намалява.
Takeda въвежда Глобалния кодекс за поведение на Takeda като базов стандарт за законосъобразност, общоприложим към всички компании от групата на Takeda, за да насърчи интегриран подход към проблемите на законосъобразността в глобалната дейност на Takeda.
Азвила (генерично название: азилсартан) е нов ангиотензин-2-рецепторен блокер (ARB). В клинични изпитвания той е показал по-висока ефикасност в понижаването на кръвното налягане от предишни ARB.
Изследователският център „Шонан“ се намира в градовете Фуджисава и Камакура в префектура Канагава. Новият проект обединява изследователските центрове на Осака и Цукуба в ролята си на център на глобалната изследователска мрежа на Takeda, с което цели да ускори иновацията в откриването на нови лекарства. Около 1 200 изследователи ще работят в центъра в различните фази на развойно-изследователския процес, от първоначалното търсене на лекарствени цели, през избора на потенциални молекули и предклиничните проучвания, до пускането на пазара.
Присъединяването на швейцарската фармацевтична компания Никомед приключва през септември 2011 г. Никомед е компания със силно присъствие в Европа и развиващите се страни. В резултат на присъединяването, Takeda разширява своя пазар до над 70 държави и успява да укрепи пазарната си структура и потенциал, за да предостави фармацевтични продукти на повече пациенти и медицински специалисти по света.
Като участник в програма „LEAD“ на Глобалния договор на ООН, от януари 2011 г. Takeda играе водеща роля в глобалните корпоративни усилия за прилагане и разпространение на 10-те принципа на Договора, свързани с области като човешки права, условия на труд, околна среда и борба с корупцията.
Takeda подкрепя възстановяването на районите, засегнати от голямото земетресение в източна Япония, като дарява част от приходите от Алинамин. Групата също така подпомага редица други дългосрочни програми за помощ.
През последните години ваксините оказват огромно влияние върху общественото здраве по света. Takeda решава да премине към глобално развитие на дейността си с ваксини, която е осъществявала в Япония в продължение на повече от 60 години.
Бизнес звеното за развитие на ваксини предприема редица стъпки за укрепване на съществуващия бизнес с ваксини на Takeda в Япония, както и стъпки за развитие на педиатрични ваксини в рамките на компанията и такива за допълване на развойно-изследователското портфолио чрез придобиване на патентни права за нови кандидат-ваксини и нови платформи за развитие на ваксини.

・Ю Ар Ел Фарма, Инк.: Добавя към нашето портфолио водещия продукт Колкрис (колхицин) за лечение на обострена подагра.
・Мултилаб Индустрия е Комерсио де Продутос Фармасютикос Лтда.: Значително разширява нашето присъствие и продуктово портфолио в Бразилия.
・ЛигоСайт Фармасютикълс, Инк.: Подсилва нашия бизнес с ваксини. (В момента Takeda Vaccines (Montana), Inc.)
・Енвой Терапютикс, Инк.: Подсилва нашата платформа за откриване на лекарства, като улеснява идентифицирането на потенциални нови такива.

Takeda създава глобална политика за околната среда, здравето и безопасността и организира значими инициативи.
EHS дейностите засягат различни проблеми, значими за глобалната общност, като например използването на водните ресурси и опазването на биологичното разнообразие. Конкретните бъдещи планове включват оценка и анализ на влиянието на продуктите на Групата върху околната среда по време на жизнения им цикъл , както и подробен подход за екологично счетоводство чрез използване на метода LIME и други средства.
Патентните права за това лечение за рецидивиращ или рефрактерен лимфом на Ходжкин и системен анапластичен едроклетъчен лимфом са придобити от Seattle Genetics, Inc и продуктът е представен на пазара в ЕС през 2012 и Япония през 2014 от Takeda. Този лекарствен продукт с лекарско предписание ще осигури нова възможност за лечение на пациентите, страдащи от тези редки заболявания.
Лотрига (генерично название: етилови естери на омега-3 киселини 90) е високо концентриран лекарствен продукт с лекарско предписание, производен на омега-3 киселините, патентните права за който са придобити от Pronova BioPharma ASA. Това е първото лекарство с лекарско предписание в Япония, съдържащо ейкозапентаенова киселина (EPA) и докозахексаенова киселина (DHA).
Несина (генерично название: алоглиптинов бензоат) е първоначално открит от Takeda California, Inc., и предоставя лечение за диабет тип 2, което понижава нивата на глюкоза в кръвта чрез инхибиране на ензим (DPP-4), разграждащ глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1), хормон, стимулиращ секрецията на инсулин.
Принципите за овластяване на жените (WEPs) са група принципи, напътстващи бизнес организациите за това как да бъдат овластени жените на работното място. Тези принципи са резултат от сътрудничеството между Организацията на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (ООН жени) и Глобалния договор на ООН. Takeda подписва декларацията на главния изпълнителен директор за подкрепа на WEPs през декември 2013 г. и възнамерява да спазва седемте принципа, за да развие своите инициативи за насърчаване на активното участие на жените в корпоративните дейности.
С присъединяването на Inviragen, Inc. (базирана в Колорадо, САЩ), придобиваме иновативни потенциални бъдещи продукти и най-новите технологии за ваксини с живи и инактивирани вируси, което значително увеличава нашето присъствие на глобалния пазар на ваксини.
Правата за това лечение за тежки депресивни разстройства са придобити от датската Lundbeck. Тринтеликс притежава механизъм, различен от този на съществуващите лечения, поради което се очаква да допринесе за лечението на депресия при много пациенти.
* Названието на продукта е променено от Бринтеликс на Тринтеликс (2016 г.)
Ентивио е нов революционен продукт,предоставящ нова възможност за лечение на пациенти с възпалително чревно заболяване, които не са имали полза от лечение със съществуващите продукти. Ентивио е пуснат на пазара от Takeda през юни 2014, както в Европа, така и в САЩ.
НИНЛАРО е одобрен в САЩ през 2015 г. като първия перорален протеазен инхибитор и е резултат от десетилетия на научни изследвания в областта на мултипления миелом, получили Нобелово признание.