Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Условия за ползване

Настоящият уебсайт е собственост на Takeda Pharmaceutical Company Limited („Такеда“) и се поддържа от последното. Като използвате настоящия уебсайт, заявявате съгласието си общите условия по-долу.

Авторско право, търговски марки и др.

Съдържането на настоящия уебсайт, включително документите и графиките, е обект на защита от приложимото законодателство, касаещо авторското право и търговските марки. „Такеда“ Ви разрешава да копирате, изтегляте или отпечатвате съдържанието единствено за лични, нетърговски цели, при условие че:

  1. всички уведомления за авторски права и други права на закрила, присъстващи във въпросното съдържание, ще фигурират във всички копия
  2. съдържанието няма да се променя по никакъв начин
  3. въпросното използване не представлява нарушаване на правата на „Такеда“ или трети лица (включително, но не само клевета или нарушаване на правото на неприкосновеност или правото върху собственото изображение)

Използването на съдържанието по друг начин, включително, но не само добавянето му в мрежа или друг уебсайт, е забранено.

Всички наименования на продукти на „Такеда“, споменати в настоящия уебсайт, представляват търговски марки, които „Такеда“, дъщерните му дружества или свързаните с него дружества притежават или ползват по силата на лиценз.

С изключение на изрично указаното по-горе, нищо от съдържащото се в настоящия уебсайт не следва да се тълкува така, все едно дава право на ползване (лиценз) или други права по отношение на патенти, търговски марки или авторски права на „Такеда“ или трети лица.

 

Медицинска информация

Възможно е настоящият уебсайт да съдържа информация за продукти, които не се предлагат във всички страни или се предлагат под различни търговски марки, за различни показания, в различни дозировки или с различно количество лекарствено вещество. Много от изброените продукти се отпускат само по предписание на местен медицински специалист. Нищо от съдържащото се в настоящия уебсайт не следва да се възприема като убеждаване за закупуване, реклама или представяне на терапевтични показания по отношение на каквито и да е лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, включително продуктите в процес на разработване.

Съдържащата се тук информация за продуктите при никакви обстоятелства не следва да се използва вместо препоръка от Вашия лекар или друг медицински специалист.

 

Ограничаване на отговорността

СЪДЪРЖАНИЕТО В НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПРИНЦИПА „ТАКОВА, КАКВОТО Е“ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО Е ТОЧНО, НАДЕЖДНО, ПЪЛНО, ПРИГОДНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ЧЕ НЕ НАРУШАВА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА, НИТО ГАРАНЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧЕ ПРИ ДОСТЪПА В НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ НЯМА ДА ВЪЗНИКВАТ ГРЕШКИ, НИТО ЧЕ НЕ СЪДЪРЖА КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ.

В случай че не е възможно изключването на някоя от гаранциите по-горе, то останалите изброени изключения се прилагат в максималната степен, допустима от законодателството в съответната юрисдикция. „Такеда“ не носи отговорност за имуществени вреди или телесни повреди, настъпили по повод достъпа Ви до настоящия уебсайт или невъзможността да осъществите достъп до него, или решението Ви да се позовете на коя да е част от съдържанието в настоящия уебсайт.

 

Промени в условията за ползване и прекратяване на ползването

„Такеда“ си запазва правото по всяко време и без предизвестие да допълва, премахва или изменя информацията в настоящия уебсайт. „Такеда“ също така си запазва правото по всяко време и без предизвестие да премахне настоящия уебсайт.

 

Информация, предоставяна от Вас

„Такеда“ няма задължение да отговаря на съобщения по електронна поща или друг вид съобщения. Съдържанието на всякакви съобщения, които може да изпратите на „Такеда“ по електронна поща или по друг начин, няма да се третира като поверително и не е предмет на закрила. В съответствие с приложимото законодателство „Такеда“ и свързаните с него дружества си запазват правото да използват тези съобщения за всякакви цели и да възпроизвеждат, публикуват и разкриват тази информация на трети лица без ограничения и без да дължат възнаграждение. „Такеда“ и свързаните с него дружества също така имат право да използват без ограничения и без да Ви дължат възнаграждение всякакви идеи, концепции, хоу-хау, техники и други подобни, съдържащи се в изпратените от Вас съобщения до „Такеда“, за всякакви цели, включително, но не само разработване, производство и реализация на продукти.

 

Връзки

„Такеда“ не е подлагало на преглед уебсайтовете на трети лица, които може да съдържат връзки към настоящия сайт или връзки към които се съдържат в него, и не дава официално одобрение, нито носи отговорност за съдържанието на въпросните уебсайтове на трети лица. Тези уебсайтове се използват при условията, посочени във всеки от тях.

Собствениците на уебсайтове, които желаят да включат в тях връзка към настоящия уебсайт, следва да получат предварително разрешение от „Такеда“.

 

Информация, разпространявана чрез социалните мрежи

Съобщенията до медиите, финансовите отчети и друг вид съдържание, публикувано на предназначения ни за потребители уебсайт, представлява официално обявената от „Такеда“ информация, докато тази, публикувана в социалните мрежи посредством изброените по-долу корпоративни профили и профили на служители, не е задължително да отразява официалната позиция на „Такеда“.

 

Корпоративни профили на „Такеда“ в социалните мрежи

По-долу са изброени глобалните корпоративни профили на „Такеда“. Takeda Pharmaceutical Company Limited признава официално единствено тях.

 

 

RSS емисии от „Такеда“

„Такеда“ може да Ви изпраща най-актуалната корпоративна информация чрез RSS емисии. При вписване на адреса по-долу във Вашия четец или браузър, поддържащ RSS, автоматично ще получавате последните новини от Takeda.com в момента на публикуването им, без да се налага да посещавате уебсайта.

 

Какво да имате предвид при ползване

  • Предоставената чрез RSS информация е предназначена единствено за лични цели.
  • Предоставянето на информация чрез RSS може да спре или да се прекрати без предизвестие.
  • Имайте предвид, че съдържанието и форматът на предоставената чрез RSS информация може да се промени без предизвестие.
  • Имайте предвид, че „Такеда“ не отговаря на индивидуални въпроси или искания за разяснения във връзка с начина на използване на RSS.
  • Имайте предвид, че не всички браузъри поддържат нашите RSS емисии.

 

Приложимо право

Настоящите общи условия се регулират от законодателството на Япония и се тълкуват съгласно него. По всякакви спорове, противоречия и/или несъответствия, които може да възникнат във връзка с настоящите общи условия, изключителна компетентност има Окръжен съд – Осака, Осака, Япония, като първоинстанционен съд.

 

Прогнозни изявления

Настоящият уебсайт съдържа прогнозни изявления, убеждения и становища, свързани с бъдещата дейност и бъдещото състояние на „Такеда“, резултатите от дейността му, включително приблизителни оценки, прогнози, цели и планове на „Такеда“. Прогнозните изявления често включват думи (без изброяването да е изчерпателно), като „цели“, „планове“, „убеждения“, „надежди“, „продължава“, „очаква“, „стреми се“, „възнамерява“, „гарантира“, „ще“, „може“, „трябва“, „би станало“, „би могло“, „очаква“, „прогнозира“, планира“ и сходни изрази или тяхната отрицателна форма. Тези прогнозни изявления се основават на предположения по отношение на редица важни фактори (включително изброените по-долу), които биха могли да доведат до съществено разминаване на действителните резултати с тези, изразени изрично или косвено в прогнозните изявления: икономическите обстоятелства, касаещи дейността на „Такеда“ в световен план, включително общите икономически условия в Япония и САЩ, конкурентният натиск и разработките на конкурентите; промени в приложимите закони и подзаконови нормативни актове; успехът или неуспехът на програми за разработване на продукти; решения на регулаторни органи и моментът на прилагането им; колебания при лихвените проценти и обменните курсове; твърдения или опасения, свързани с безопасността или ефикасността на продуктите, които се предлагат или предстои да се предлагат пазара; въздействането, което здравни кризи като пандемията от новия коронавирус биха могли да окажат върху „Такеда“, клиентите и доставчиците му, включително правителства на държави, в които „Такеда“ развива дейност, или въздействието върху други аспекти от дейността на дружеството; моментът на осъществяване и въздействието на дейности по интегриране на придобити като следствие от сливане дружества; възможността за продажба на активи, които не са част от основната дейност на „Такеда“ и моментът на осъществяване на въпросната(ите) продажба(и); както и други фактори, посочени в последния годишен отчет на „Такеда“ под формата на формуляр 20-F, и в другите, подадени от дружеството, отчети към Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (Securities and Exchange Commission), достъпни на уебсайта на „Такеда“ на адрес: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/  или на www.sec.gov . „Такеда“ не се задължава да актуализира прогнозните изявления, съдържащи се в настоящия уебсайт, нито други прогнозни изявления, които може да направи, освен ако не е длъжно по силата на закона или на правило, валидно на дадена фондова борса. Постигнатите в миналото резултати не са показател за бъдещи такива, а резултатите и изявленията на „Такеда“, съдържащи се в настоящия уебсайт, не следва да се възприемат като показателни за бъдещите му резултати, нито представляват очаквания, прогнози, гаранции или предвиждания по отношение на бъдещите му резултати.