Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Takeda kontynuuje działania w ramach strategii dywestycji, prowadząc sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki w Europie na rzecz Orifarm za kwotę około 670 milionów USD.

12 maja 2020
Takeda kontynuuje działania w ramach strategii dywestycji, prowadząc sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki w Europie na rzecz Orifarm za kwotę około 670 milionów USD.

Portfolio będące przedmiotem zbycia obejmuje wybrane produkty OTC oraz produkty dostępne na receptę a także dwa zakłady produkcyjne

Prowadzona transakcja przyspieszy realizację planu delewarowania Spółki

Osaka, JAPONIA, 24 kwietnia 2020 – Spółka Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (zwana dalej “Takeda”) ogłosiła dzisiaj, że zawarła umowę, której celem jest zbycie portfolio wybranych produktów farmaceutycznych, zarówno typu OTC (dostępnych bez recepty) oraz wydawanych na receptę, niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki na terenie Europy a także dwóch zakładów produkcyjnych w Danii i Polsce na rzecz Orifarm Group („Orifarm”), za kwotę do około 670 milionów USD zgodnie z przyjętymi wymaganiami prawnymi oraz praktykami realizowanymi podczas tego typu transakcji.

Portfolio produktów, będących przedmiotem tej dywestycji obejmuje różnorodne leki typu OTC (sprzedawane bez recepty), a także wybrane produkty dostępne na receptę, stosowane w leczeniu schorzeń układu oddechowego, leki przeciwzapalne, a także stosowane w leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych i endokrynologicznych, sprzedawanych głównie na terenie Danii, Norwegii, Belgii, Polski, Finlandii, Szwecji, Krajów Bałtyckich oraz Austrii. Sprzedaż tych leków w roku podatkowym 2018 przyniosła dochód netto wysokości 230 milionów USD, na co w znacznym stopniu wpływ miały wysokie wartości sprzedaży leków na kaszel/przeziębienie oraz preparatów witaminowych, a także leków wydawanych na receptę, takich jak Warfarin® oraz Levaxin®. Mimo, że te leki spełniają kluczowe potrzeby zdrowotne pacjentów w powyższych krajach, to znajdują się one poza podstawowymi obszarami biznesowymi spółki Takeda, którymi są gastroenterologia (GI), choroby rzadkie, terapie produktami osoczopochodnymi oraz neurologia – dziedziny kluczowe dla globalnej i długoterminowej strategii rozwoju firmy.

“Działania te pozwolą nam skupić się w pierwszej kolejności na naszych podstawowych obszarach terapeutycznych i wzmocnić działania w tych właśnie dziedzinach” mówi Giles Platford, Prezes Jednostki Biznesowej, Europe & Canada, Takeda. “Podejmując tę decyzję, wybraliśmy właściwego nabywcę, działając w kierunku budowania wartości i jednocześnie zapewnienia ciągłości dostaw dla pacjentów i klientów, którzy zależni są od tych produktów. Jesteśmy przekonani, że Orifarm jest właściwym partnerem do działań w powyższych regionach.”

“Transakcja ta jest wyrazem realizacji naszej strategii zmierzającej do uproszczenia asortymentu i przyśpieszenia procesu delewarowania naszej spółki. Cały czas koncentrujemy się na naszych kluczowych dziedzinach biznesowych, kontynuując wzmacnianie pozycji lidera w sferze badań i rozwoju na rynku biofarmaceutycznym zwiększając tym samym wartość dla naszych pacjentów oraz akcjonariuszy Takeda ” – mówi Costa Saroukos, Dyrektor ds. Finansowych w Takeda.

Takeda, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ogłosiła kilka dywestycji, co stanowi realizację strategii Spółki polegającej na dywestycji aktywów niezwiązanych z jej podstawową działalnością i opiewającej na kwotę około 10 miliardów dolarów USA w celu skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności. W zeszłym miesiącu Takeda ogłosiła sprzedaż części swoich produktów na terenie Ameryki Łacińskiej na rzecz Hypera Pharma za kwotę 825 milionów USD. Takeda również zrealizowała sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością spółki na terenie regionu Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw na rzecz STADA za 660 milionów USD oraz – w zeszłym miesiącu – w krajach znajdujących się na Bliskim Wschodzie, Środkowym Wschodzie oraz Afryce – na rzecz Acino za kwotę ponad 200 milionów USD. Z kolei, w lipcu 2019, Takeda zakończyła proces sprzedaży Xiidra® na rzecz spółki Novartis za kwotę do 5,3 miliarda USD.

Takeda planuje wykorzystanie wpływów ze sprzedaży na zmniejszenie istniejącego zadłużenia, co również pozwoli na przyśpieszenie osiągnięcia wskaźnika zadłużenia netto/ skorygowanego EBITDA na poziomie 2x w okresie pomiędzy marcem 2022 a marcem 2024.

 

Szczegóły dotyczące transakcji

Takeda zawarła umowę dotyczącą sprzedaży aktywów obejmujących asortyment wielkości około 110 wybranych produktów OTC oraz leków dostępnych na receptę sprzedawanych w Europie na rzecz Orifarm za kwotę około 670 milionów USD. Orifarm zapłaci kwotę około 505 milionów USD na rzecz spółki Takeda w gotówce w momencie zakończenia procesu oraz około 70 milionów USD w gotówce w ciągu czterech lat daty zakończenia procesu. Ponadto, Takeda może otrzymać kwotę do wysokości dodatkowych 95 milionów USD w ramach ewentualnych płatności ratalnych, zgodnie z przyjętymi wymaganiami prawnymi oraz praktykami realizowanymi podczas tego typu transakcji.

Dwa zakłady produkcyjne na terenie Danii oraz Polski zostaną przekazane Orifarm w momencie zakończenia procesu. Strony podpiszą także dodatkowe umowy dotyczące produkcji oraz dostaw, na mocy których spółka Takeda w dalszym ciągu będzie wytwarzać wybrane produkty w imieniu Orifarm. Na mocy niniejszej umowy Orifarm uzyska na wyłączność prawa, własność oraz udziały w portfolio produktowym w tych krajach

Przewiduje się że około 600 pracowników tych zakładów produkcyjnych oraz specjalistów ds. sprzedaży i marketingu zarządzających tym portfolio produktowym oraz zakładami produkcyjnymi będącymi przedmiotem zbycia, przejdą do spółki Orifarm w chwili zakończenia realizacji procesu dywestycji.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona do końca roku obrotowego 2020, (kończącego się w marcu 2021) po spełnieniu ogólnie przyjętych warunków finalizacji dywestycji, na podstawie uzyskania odpowiednich zatwierdzeń organów regulacyjnych, a także (tam gdzie będzie to wymagane), uzyskania zgodności z wymogami miejscowych rad pracowniczych. Do tego czasu produkty objęte umową będą cały czas dostępne dla pacjentów, wytwarzane i dostarczane przez Takeda.

W procesie dywestycji spółkę Takeda w charakterze doradcy finansowego wspiera J.P. Morgan oraz kancelaria White & Case jako radca prawny.

 

Dalsze informacje

Informacje finansowe dotyczące niniejszej transakcji oraz aktywów będących jej przedmiotem zostały przekazane w walucie Euro po przeliczeniu według następującego kursu $:€ 1:0.9235 z dnia 23 kwietnia 2020. W celu uniknięcia wątpliwości, kwoty płatne w ranach transakcji są denominowane w Euro.

 

Informacje na temat Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) jest globalną firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Japonii, prowadzącą działania w oparciu o przyjęte wartości i ukierunkowaną na prowadzenie działań badawczo-rozwojowych, na rynku których stała się liderem; spółka jest zaangażowana w troskę o poprawę stanu zdrowia i budowanie lepszej przyszłości dla pacjentów, co realizuje poprzez wykorzystywanie osiągnięć nauki do tworzenia wysoko innowacyjnych leków. Działania badawczo-rozwojowe firmy Takeda koncentrują się na czterech dziedzinach medycyny: onkologia, choroby rzadkie, neurobiologia oraz gastroenterologia (GI). Prowadzimy także ukierunkowane inwestycje w prace badawczo-rozwojowe w takich dziedzinach jak terapie produktami osoczopochodnymi oraz szczepionki. Skupiamy się na opracowywaniu wysoce innowacyjnych leków, które będą w stanie mieć pozytywny wpływ na życie naszych pacjentów, robimy to poprzez dążenie do przesunięcia granicy technologicznej nowych opcji terapeutycznych oraz wykorzystanie zasobów i mocy naszego ściśle współpracującego ze sobą zespołu R&D w celu stworzenia i przygotowania niezawodnych leków o zróżnicowanych metodach działania. Nasi pracownicy, z pełnym zaangażowaniem, dążą do poprawy jakości życia pacjentów, współpracując z naszymi partnerami w dziedzinie opieki zdrowotnej w niemal 80 krajach świata.

Więcej informacji na: https://www.takeda.com.

Dane kontaktowe dla mediów:

 

Kontakty z inwestorami:

Takashi Okubo

[email protected]

+81-(0)3-3278-2306

 

Pytania ze strony mediów

Sandy Rodriguez

Kierownik ds. komunikatów dotyczących integracji i oraz dywestycji

[email protected]

Kazumi Kobayashi (Japonia)

+81 (0)3-3278-2095

[email protected]

Ważne uwagi:

Dane kontaktowe dla mediów:

 

Kontakty z inwestorami:

Takashi Okubo

[email protected]

+81-(0)3-3278-2306

 

Pytania ze strony mediów

Sandy Rodriguez

Kierownik ds. komunikatów dotyczących integracji i oraz dywestycji

[email protected]

Kazumi Kobayashi (Japonia)

+81 (0)3-3278-2095

[email protected]

Ważne uwagi

Dla celów związanych z niniejszym komunikatem, termin “komunikat prasowy” oznacza niniejszy dokument, oraz jakiekolwiek ustne prezentacje, sesje pytań i odpowiedzi a także wszelkie materiały ustne i pisemne przedstawione oraz rozpowszechniane przez Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) dotyczące tematyki tego komunikatu. Niniejszy komunikat dla prasy (w tym także ustne oświadczenia oraz związane z nimi sesje pytań i odpowiedzi) nie mają na celu stworzenia, nie stanowią ani też nie są częścią żadnej oferty, zaproszenia lub propozycji do złożenia oferty kupna, innego rodzaju pozyskania, zapisu na sprzedaż, wymiany, sprzedaży lub też innego rodzaju zbycia lub też ubiegania się o głos lub zatwierdzenie w jakiejkolwiek jurysdykcji. Nie stanowią także oferty publicznej sprzedaży akcji lub też innych papierów wartościowych za pomocą niniejszego komunikatu. Nie zostanie również przedłożona oferta sprzedaży papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem oferty wynikającej z rejestracji na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (U.S. Securities Act) z 1933 roku z późniejszymi zmianami, lub też wyjątków od tej ustawy. Niniejszy komunikat prasowy jest wydawany (łącznie z dalszymi informacjami, które mogą być później udzielane odbiorcom) pod warunkiem, że odbiorca wykorzysta je wyłącznie do celów informacyjnych (nie zaś do oceny jakiejkolwiek inwestycji, pozyskania, zbycia lub też innej transakcji). Brak zastosowania się do tych ograniczeń może zostać uznany za naruszenie przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Spółki, w których Takeda inwestuje, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią odrębne jednostki. W niniejszym komunikacie prasowym, termin “Takeda” jest czasem stosowany dla wygody sformułowań, odnosząc się także do spółki Takeda oraz, w ogólnym ujęciu, jej spółek zależnych. Podobnie, takie słowa jak „my”, „nas”, „nasze” są również stosowane w odniesieniu do wszystkich podmiotów zależnych oraz ich pracowników. Wyrażenia te są także stosowane w sytuacjach, gdy nie istnieje potrzeba zidentyfikowania na podstawie tekstu określonej spółki lub też spółek.

Spółka J.P. Morgan Securities plc (“J.P. Morgan”), która posiada licencję na terenie Wielkiej Brytanii przyznaną przez Komisję Nadzoru Ostrożnościowego [Prudential Regulation Authority, “PRA”] oraz która podlega przepisom tej Komisji oraz brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego występują w charakterze wyłącznego doradcy finansowego działającego na rzecz Takeda Pharmaceuticals International AG, w/w spółka prawna nie wspiera żadnej innej ze stron w związku z niniejszą transakcją ani też żadna inna osoba lub jednostka nie jest jej klientem związku z niniejszą transakcją; w/w spółka prawna ponosi wyłączną odpowiedzialność w tej kwestii wobec Takeda Pharmaceuticals International AG za zapewnianie ochrony prawnej świadczonej klientom spółki J.P. Morgan lub jej spółek stowarzyszonych, a także za świadczenie porad prawnych w związku z niniejszą transakcją lub też w jakiejkolwiek innej kwestii lub ustaleniach opisanych w niniejszym komunikacie.

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy oraz wszelkie inne materiały rozpowszechniane w związku z nim, mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, przekonania lub też opinie na temat przyszłych działań biznesowych spółki Takeda, jej przyszłej pozycji lub też wyników prowadzonych operacji, w tym również operaty szacunkowe, prognozy, cele i plany dotyczące spółki Takeda. Oświadczenia dotyczące przyszłości, często zawierają, między innymi, takie słowa jak: “cele”, “plany”, “przekonania”, “nadzieje”, “kontynuacja”, “oczekuje”, “planuje”, “zamierza”, “zapewnia”, “będzie”, “może”, “powinien”, “być może”, “jest/będzie w stanie”, “szacuje się”, “projektowany” lub też podobne wyrażenia lub ich formy przeczące. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o szacunki oraz założenia spółki Takeda czynione w dacie sporządzenia tego dokumentu. Takie oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią żadnej gwarancji składanej przez spółkę Takeda lub też jej zarząd dotyczącej przyszłych osiągnięć Spółki i są ograniczone przez znane i nieznane ryzyka, niepewności oraz inne czynniki, a w szczególności okoliczności gospodarcze związane z globalnymi działaniami spółki Takeda, w tym także ogólną koniunkturę gospodarczą w Japonii i w Stanach Zjednoczonych; otoczenie konkurencyjne i następujące zmiany; poprawki wprowadzane w ustawach i przepisach prawnych; sukcesy i niepowodzenia programów rozwojowych; decyzje organów regulujących oraz ramy czasowe tych decyzji; fluktuacje stóp procentowych oraz kursów wymiany walut; wnioski i roszczenia dotyczące bezpieczeństwa lub też skuteczności aktualnie sprzedawanych lub przygotowywanych do obrotu produktów; ramy czasowe oraz skutki działań związanych z integracją zakupionych jednostek; oraz zdolność do dywestycji aktywów, które nie są związane z podstawową działalnością spółki Takeda oraz ich ramy czasowe; każdy z tych czynników może mieć wpływ na aktualne wyniki spółki Takeda, jej wydajność, osiągnięcia oraz pozycję finansową i sprawić, że mogą one znacznie różnić się od przyszłej wydajności, osiągnięć oraz pozycji finansowej, opisanych lub sugerowanych w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości. Więcej informacji dotyczących tych oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki spółki Takeda, jej wydajność, osiągnięcia oraz pozycję finansową, znajdą Państwo w “Część 3. Kluczowe Informacje—D. Czynniki Ryzyka” w najnowszym raporcie rocznym spółki Takeda na formularzu Form 20-F oraz w innych raportach spółki Takeda przedkładanych Amerykańskiej Komisji do Spraw Papierów Wartościowych oraz Giełdy, dostępnych na stronie internetowej spółki Takeda: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ lub na stronie www.sec.gov. Przyszłe wyniki, wydajność, osiągnięcia oraz pozycja finansowa spółki Takeda mogą istotnie różnić się od tych, które są opisane lub sugerowane w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości. Osoby, które otrzymują niniejszy komunikat do prasy nie powinny w nadmierny sposób polegać na tego rodzaju oświadczaniach. Takeda nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości, zawartych w tym komunikacie prasowym ani też innych oświadczeń dotyczących przyszłości, które może składać później, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami giełdowymi. Przeszłe osiągnięcia nie stanowią wskaźników dotyczących przyszłych wyników spółki Takeda, natomiast wyniki opisane w niniejszym komunikacie nie mogą świadczyć o jej przyszłych wynikach ani też nie stanowią ich szacunków, prognoz ani przewidywań.