Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Takeda i enGene ustanawiają strategiczny sojusz w celu opracowywania nowych leków przeznaczonych do leczenia chorób układu pokarmowego

14 stycznia 2016

Osaka, Japonia, 12 stycznia 2016 r. i Montreal, Kanada, 11 stycznia 2016 r. – Firmy Takeda Pharmaceutical Company Ltd. (TSE: 4502) i enGene, Inc. ogłosiły w dniu dzisiejszym ustanowienie strategicznego sojuszu w celu odkrywania, opracowywania i wprowadzania na rynek nowych terapii przeznaczonych do leczenia chorób układu pokarmowego z wykorzystaniem platformy wprowadzania genów „Gene Pill” firmy enGene. W ramach tego strategicznego sojuszu wykorzystane zostanie doświadczenie firmy enGene oraz jej pozycja w kontekście własności intelektualnej w odniesieniu do wprowadzania genów terapeutycznych do komórek błony śluzowej jelita z wykorzystaniem opatentowanej przez tę firmę platformy wektora niewirusowego.

Zgodnie z warunkami umowy firma enGene opracuje maksymalnie dwa nieujawnione cele wybrane przez firmę Takeda, wykonując przedkliniczne badania mające na celu potwierdzenie koncepcji działania oraz umożliwiające złożenie wniosku o dopuszczenie nowego eksperymentalnego leku (IND). Na tym etapie firma Takeda będzie miała możliwość uzyskania wyłącznej licencji na globalne prawa do proponowanych produktów.
Po skorzystaniu z tej opcji firma Takeda będzie odpowiedzialna za wszystkie badania kliniczne oraz za wprowadzenie tych produktów do obrotu. Firma enGene otrzyma wstępne wynagrodzenie oraz refundację wszystkich kosztów badań i rozwoju poniesionych w trakcie opracowywania wybranych celów. Ponadto firma enGene będzie miała prawo do uzyskania płatności za kluczowe etapy opracowania proponowanych produktów w miarę osiągania określonych etapów badań, działań klinicznych, rejestracyjnych i komercyjnych. Ponadto firma enGene otrzyma etapowe opłaty licencyjne od przyszłej sprzedaży netto produktów opracowanych w ramach współpracy. Innych szczegółów umowy nie ujawniono.
Firma Takeda będzie również współpracowała z enGene nad opracowaniem platformy Gene Pill umożliwiającej doustne podawanie przeciwciał. Firma Takeda będzie miała wyłączną opcję uzyskania prawa pierwszej negocjacji w sprawie maksymalnie trzech celów o charakterze przeciwciał.
– Naszym celem jest uzyskanie pozytywnego wpływu na życie pacjentów poprzez przekształcanie unikatowych innowacji naukowych w leki zmieniające życie pacjentów z chorobami układu pokarmowego – powiedział Gareth Hicks, stojący na czele działu odkrywania leków w obszarze gastroenterologii w firmie Takeda. – Dlatego jesteśmy zadowoleni z nawiązania partnerstwa z firmą enGene, gdyż umożliwi nam ono dokładniejsze zbadanie potencjału jej platformy wprowadzania genów „Gene Pill”.
– Bardzo cieszymy się na współpracę z zespołem firmy Takeda w zakresie badań nad nowymi lekami przeznaczonymi do leczenia chorób układu pokarmowego przy użyciu naszej innowacyjnej platformy wprowadzania genów do jelita – powiedział dr Anthony T. Cheung, dyrektor naczelny i współzałożyciel firmy enGene. – Oprócz uzyskania funduszy na rozwój naszych własnych produktów, sojusz ten stanowi dla naszej firmy doskonałą okazję do poszerzenia naszych możliwości opracowywania leków dzięki współpracy z wiodącą firmą farmaceutyczną w obszarze chorób układu pokarmowego.

Informacje o firmie enGene, Inc.
enGene Inc. to prywatna firma biotechnologiczna, która opracowała uniwersalną, opatentowaną platformę wektora niewirusowego, umożliwiającą wprowadzanie genów do komórek błony śluzowej jelita. System wektora można wprowadzić do jelita drogą doustną lub we wlewie doodbytniczym. Firma enGene opracowuje swój unikatowy preparat do wprowadzania genów w formie doustnej tabletki „Gene Pill”, która może potencjalnie stać się platformą pozwalającą na doustne podawanie różnych leków opartych na białkach. Głównym celem firmy jest dostosowanie tej technologii w celu umożliwienia lokalnego dostarczania białek immunomodulacyjnych do jelita w celu leczenia różnych chorób o podłożu immunologicznym.

Informacje o firmie Takeda
Firma Takeda, z siedzibą w Osace, Japonia (TSE: 4502), jest globalną firmą innowacyjną, której głównym obszarem zainteresowania są leki. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie.

Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.

Stwierdzenia firmy Takeda odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości”. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości obejmują wszystkie stwierdzenia, które nie stanowią opisu faktów historycznych, w tym plany, strategie i oczekiwania dotyczące przyszłości, oświadczenia dotyczące przewidywanego czasu składania dokumentacji i uzyskiwania zgód dotyczących transakcji, przewidywanego czasu zakończenia transakcji, zdolności do zakończenia transakcji lub do spełnienia różnych warunków jej zamknięcia, przyszłych przychodów i rentowności, rozwoju bądź jakichkolwiek założeń leżących u ich podstaw. Za stwierdzenia odnoszące się do przyszłości należy uważać oświadczenia wyrażone w czasie przyszłym, a także zawierające słowa takie jak „przewidywać”, „oczekiwać”, „projektować”, „kontynuować”, „uważać”, „planować”, „szacować”, „pro forma”, „zamierzać”, „potencjalny”, „docelowy”, „prognoza”, „wytyczne”, „przewidywania”, „dążyć”, „zakładać”, „dokona”, „może”, „powinien” oraz inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości oparte są na oszacowaniach i założeniach dokonywanych przez kierownictwo, które wydają się zasadne, chociaż są z natury niepewne i trudne do przewidzenia. Inwestorów i posiadaczy papierów wartościowych przestrzega się przed nadmiernym opieraniem się na tego typu stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości obejmują czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub doświadczenia będą znacznie różniły się od wyrażonych lub implikowanych w takich stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Niektóre z tych czynników ryzyka i niepewności obejmują między innymi: nieuzyskanie w odpowiednim czasie lub nieuzyskanie w ogóle wymaganych przepisami zgód na transakcję; niespełnienie warunków wymaganych do zamknięcia transakcji; presję konkurencyjną i opracowywanie produktów konkurencyjnych; obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze; sukces lub niepowodzenie programów rozwoju produktów; działania władz rejestracyjnych oraz czas realizowania tych działań; zmiany kursów wymiany walut; roszczenia lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa lub skuteczności produktów wprowadzonych na rynek, bądź potencjalnych tego typu produktów, które są w trakcie badań.
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego, a firmy enGene i Takeda nie mają obowiązku zmieniania ani aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości w celu odzwierciedlenia nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub okoliczności, które będą miały miejsce po opublikowaniu danego stwierdzenia odnoszącego się do przyszłości. Jednak w przypadku dokonania aktualizacji lub zmiany jednego lub więcej tego typu stwierdzeń inwestorzy i inne osoby nie powinny zakładać, że będą dokonywane dodatkowe aktualizacje lub poprawki.

###