Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Komisja Europejska zatwierdza zmianę druków informacyjnych dotyczących preparatu ADCETRIS® (brentuksymab vedotin) w celu dołączenia danych na temat ponownego leczenia dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina oraz układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (sALCL)

25 stycznia 2016

Cambridge, Massachusetts, USA i Osaka, Japonia, 22 stycznia 2016 r. – Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502) ogłosiła dzisiaj, że Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmianę typu II dotyczącą preparatu ADCETRIS® (brentuksymab vedotin) w celu dołączenia danych na temat ponownego leczenia dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina oraz nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (sALCL), u których wcześniej wystąpiła odpowiedź na preparat ADCETRIS, lecz następnie doszło do nawrotu choroby. Decyzja KE została podjęta po otrzymaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w październiku 2015 r.

W 2012 roku KE wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie leku ADCETRIS do obrotu do leczenia nawrotowego lub opornego na leczenie CD30+ chłoniaka Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych schematach leczenia, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia, a także do leczenia nawrotowego lub opornego na leczenie sALCL.

Zmiana w ChPL obejmuje aktualizację części klinicznej, w tym dotyczącej bezpieczeństwa, w celu uwzględnienia danych na temat ponownego leczenia pacjentów dorosłych, u których wystąpiła odpowiedź na wcześniejsze leczenie preparatem ADCETRIS (całkowita lub częściowa) po jego zastosowaniu w ramach istniejących wskazań, lecz później wystąpił nawrót choroby.

Zmiana typu II jest oparta na wynikach części A badania fazy 2 SGN35‑006, które wykazało, że można uzyskać skuteczną odpowiedź przeciwnowotworową po zastosowaniu ponownego leczenia preparatem ADCETRIS u większości pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina lub sALCL. Wyniki tego badania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności były zgodne z korzystnym profilem wykazanym w kluczowych badaniach fazy 2 (SGN35‑003 i SGN35‑004).

– Preparat ADCETRIS zmienił krajobraz leczenia pacjentów z opornym na leczenie/nawrotowym chłoniakiem Hodgkina lub sALCL w Europie i stał się najcenniejszym narzędziem umożliwiającym indukcję remisji. Jednak chłoniak jest chorobą o ciężkim przebiegu i u niektórych z tych bardzo trudnych do leczenia pacjentów dochodzi do nawrotu. Obecnie dzięki możliwości zastosowania ponownego leczenia jesteśmy w stanie zaoferować pacjentom z bardzo ograniczonymi opcjami terapeutycznymi kolejną szansę na odniesienie potencjalnych korzyści z leczenia preparatem ADCETRIS – powiedział profesor dr Anton Hagenbeek, profesor hematologii w Klinice Hematologii Akademickiego Centrum Medycznego na Uniwersytecie w Amsterdamie.

– Decyzja KE w sprawie włączenia danych na temat ponownego leczenia do druków informacyjnych preparatu ADCETRIS stanowi ważny krok w ewolucji leczenia pacjentów zmagających się z tymi chorobami – powiedział dr Dirk Huebner, dyrektor Działu Terapii Onkologicznych w firmie Takeda. – Zamierzamy kontynuować nasz trwający program badań klinicznych nad preparatem ADCETRIS w terapii chłoniaka Hodgkina i sALCL, jak również wielu innych postaci chłoniaka, w celu zaoferowania tego ważnego leczenia pacjentom, którzy mogą odnieść z niego korzyści.

Więcej informacji na temat decyzji KE znajduje się na stronie internetowej EMA: www.ema.europa.eu/ema.

Część A badania SGN35‑006
Badanie SGN35‑006 część A, zatytułowane „Leczenie preparatem SGN‑35 u pacjentów z CD30‑dodatnimi nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego, którzy wcześniej uczestniczyli w badaniu nad preparatem SGN‑35”, było wieloośrodkowym, prowadzonym metodą otwartej próby badaniem fazy 2. Badanie to miało na celu ocenę ponownego leczenia preparatem ADCETRIS pacjentów z chłoniakiem Hodgkina (20 pacjentów) lub sALCL (8 pacjentów), u których wystąpił nawrót po wcześniejszym uzyskaniu odpowiedzi na leczenie preparatem ADCETRIS (część A). Cele pierwszorzędowe stanowiła ocena bezpieczeństwa i odpowiedzi przeciwnowotworowej. Cele drugorzędowe obejmowały czas trwania kontroli nowotworu, w tym czas trwania odpowiedzi i czas przeżycia bez progresji choroby (PFS), przeżycie całkowite (OS) oraz częstość występowania przeciwciał przeciw leczeniu (ATA).

Więcej informacji na temat tego badania można uzyskać na stronie internetowej www.clinicaltrialsregister.eu.

Informacje o chłoniaku Hodgkina
Chłoniak jest ogólnym określeniem dla grupy nowotworów wywodzących się z układu limfatycznego. Istnieją dwie główne kategorie chłoniaka: chłoniak Hodgkina i chłoniak nieziarniczy. Chłoniak Hodgkina różni się od innych typów chłoniaka obecnością jednego charakterystycznego typu komórek, zwanego komórkami Reed-Sternberga. Komórki Reed-Sternberga wykazują ekspresję CD30.

Informacje o chłoniaku anaplastycznym z dużych komórek
Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek (ALCL) to typ agresywnego chłoniaka z limfocytów T, stanowiący około 3% wszystkich chłoniaków nieziarniczych (NHL) u osób dorosłych oraz 10–30% wszystkich przypadków NHL u dzieci. Wyróżnia się dwie odrębne postacie/typy ALCL: pierwotnego skórnego ALCL oraz układowego ALCL (sALCL). sALCL to agresywny klinicznie, układowy chłoniak, który zajmuje przede wszystkim węzły chłonne i wykazuje ekspresję CD30.

Informacje o leku ADCETRIS
ADCETRIS® (brentuksymab vedotin) to sprzężenie przeciwciała z lekiem zawierające przeciwciało monoklonalne anty‑CD30 połączone poprzez łącznik rozszczepialny przez proteazę z czynnikiem hamującym powstawanie mikrotubul, monometyloaurystatyną E (MMAE), z wykorzystaniem zastrzeżonej technologii Seattle Genetics. Sprzężenie przeciwciała z lekiem zawiera system łączników zaprojektowany w taki sposób, aby pozostawał on stabilny we krwi, ale uwalniał MMAE po przeniknięciu do komórek nowotworowych wykazujących ekspresję antygenu CD30.

W październiku 2012 roku Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie preparatu ADCETRIS do obrotu w dwóch wskazaniach: (1) w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CD30-dodatnim chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych schematach leczenia, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia, oraz (2) w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym anaplastycznym chłoniakiem z dużych komórek (sALCL). W styczniu 2016 roku Komisja Europejska zatwierdziła zmianę typu II w celu dołączenia danych na temat ponownego leczenia dorosłych pacjentów z chłoniakiem Hodgkina lub sALCL, u których wcześniej wystąpiła odpowiedź na preparat ADCETRIS, lecz następnie doszło do nawrotu choroby. Preparat ADCETRIS został dopuszczony do obrotu przez organy rejestracyjne w ponad 55 krajach. Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczono poniżej.

Obecnie trwa obszerny program ponad 45 toczących się badań klinicznych oceniających preparat ADCETRIS; należy do nich badanie fazy 3 ALCANZA oraz dwa dodatkowe badania fazy 3 – jedno dotyczące leczenia pierwszej linii w klasycznym chłoniaku Hodgkina i jedno dotyczące leczenia pierwszej linii dojrzałych chłoniaków z komórek T; ponadto prowadzone są badania dotyczące wielu dodatkowych typów nowotworów złośliwych wykazujących ekspresję CD30, w tym chłoniaków z komórek B.

Firmy Seattle Genetics oraz Takeda wspólnie prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad lekiem ADCETRIS. Na mocy postanowień umowy o współpracy firma Seattle Genetics nabyła prawa do sprzedaży leku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, podczas gdy Takeda jest uprawniona do sprzedaży ADCETRIS w pozostałych krajach na świecie. Firmy Seattle Genetics oraz Takeda dzielą się wspólnymi kosztami prac badawczo-rozwojowych nad lekiem ADCETRIS w stosunku 50:50, z wyjątkiem Japonii, gdzie Takeda samodzielnie ponosi koszty takich prac.

Informacje o firmie Takeda
Firma Takeda, z siedzibą w mieście Osaka, Japonia (TSE: 4502), jest globalną firmą badawczą, której głównym obszarem zainteresowania są środki farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie. Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa leku ADCETRIS dla użytkowników na całym świecie

Lek ADCETRIS® jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina CD30-dodatnim:

 1. po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT) lub
 2. po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych nie stanowi opcji leczenia.

Lek ADCETRIS jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (sALCL).

Stosowanie leku ADCETRIS jest przeciwwskazane u chorych wykazujących nadwrażliwość na ten lek. Ponadto jednoczesne stosowanie bleomycyny i leku ADCETRIS wywołuje toksyczność płucną i jest przeciwwskazane.

Stosowane leku ADCETRIS może powodować ciężkie działania niepożądane, takie jak:

 • Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML): U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano wystąpienie zakażenia wirusem Johna Cunninghama (JCV) powodujące PML i związane z nią zgony. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia nowych lub nasilenia istniejących przedmiotowych lub podmiotowych objawów neurologicznych, zaburzeń funkcji poznawczych lub zachowań mogących sugerować PML.
 • Zapalenie trzustki: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki ostrego zapalenia trzustki. Zgłaszano także przypadki zakończone zgonem. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia nowego lub nasilenia istniejącego bólu brzucha.
 • Toksyczność płucna: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki toksyczności płucnej. W przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia istniejących objawów ze strony układu oddechowego (np. kaszel, duszność) należy niezwłocznie wykonać badania diagnostyczne.
 • Ciężkie zakażenia i zakażenia oportunistyczne: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano ciężkie zakażenia, takie jak zapalenie płuc, bakteriemia gronkowcowa, sepsa/wstrząs septyczny (w tym przypadki śmiertelne) oraz półpasiec, a także zakażenia oportunistyczne, takie jak zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci i zakażenia grzybicze jamy ustnej. Pacjentów należy uważnie obserwować w czasie leczenia w kierunku wystąpienia ewentualnych ciężkich zakażeń i zakażeń oportunistycznych.
 • Reakcje związane z podaniem wlewu: Po zastosowaniu leku ADCETRIS obserwowano natychmiastowe i opóźnione reakcje związane z podaniem wlewu, a także reakcje anafilaktyczne. Pacjentów należy uważnie obserwować w czasie podawania wlewu i po jego zakończeniu.
 • Zespół rozpadu guza (TLS): U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki zespołu rozpadu guza. Pacjentów z guzami szybko proliferującymi i o dużej masie, stanowiących grupę ryzyka wystąpienia zespołu TLS, należy objąć ścisłą obserwacją i leczyć zgodnie z najlepszą praktyką medyczną.
 • Neuropatia obwodowa: Stosowanie leku ADCETRIS może wywołać neuropatię obwodową, głównie czuciową. Zgłaszano także przypadki obwodowej neuropatii ruchowej. U pacjentów należy kontrolować objawy neuropatii obwodowej, takie jak niedoczulica, przeczulica, parestezje, dyskomfort, uczucie pieczenia, ból neuropatyczny lub osłabienie.
 • Toksyczność hematologiczna: Stosowanie leku ADCETRIS może wywołać niedokrwistość stopnia 3 lub 4, małopłytkowość, a także długotrwałą (utrzymującą się przez okres ≥ 1 tygodnia) neutropenię stopnia 3 lub 4. Przed podaniem każdej dawki należy wykonać badanie morfologii krwi pełnej.
 • Gorączka neutropeniczna: U pacjentów otrzymujących lek obserwowano przypadki gorączki neutropenicznej. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia gorączki i leczyć zgodnie z najlepszą praktyką medyczną.
 • Zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i toksyczna nekroliza naskórka (TEN): Opisywano przypadki SJS i TEN. Zgłaszano także przypadki zakończone zgonem.
 • Hiperglikemia: W toku badań obserwowano występowanie hiperglikemii u pacjentów z podwyższonym wskaźnikiem masy ciała (BMI), zarówno z cukrzycą, jak i bez cukrzycy w wywiadzie. U każdego pacjenta, u którego wystąpił epizod hiperglikemii, należy ściśle monitorować stężenie glukozy w surowicy.
 • Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby są ograniczone. Analiza populacyjna farmakokinetyki wykazała, że umiarkowane i ciężkie zaburzenia czynności nerek oraz niskie stężenie albumin w surowicy mogą wpływać na klirens MMAE. Opisywano przypadki podwyższenia aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT) oraz aminotransferazy asparaginianowej (AST). Należy rutynowo monitorować czynność wątroby u pacjentów otrzymujących brentuksymab vedotin.
 • Zawartość sodu w substancjach pomocniczych: Ten produkt leczniczy zawiera maksymalnie 2,1 mmol (47 mg) sodu w jednej dawce. Należy wziąć ten fakt pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę ubogosodową.

Poważne działania niepożądane obejmowały: neutropenię, małopłytkowość, zaparcia, biegunki, wymioty, gorączkę, obwodową neuropatię ruchową i czuciową, hiperglikemię, polineuropatię demielinizacyjną, zespół rozpadu guza i zespół Stevensa-Johnsona.

Lek ADCETRIS oceniano w dwóch badaniach fazy 2, w których lek ten podawano 160 pacjentom w monoterapii. W obu badaniach działania niepożądane określone jako bardzo częste (≥ 1/10) obejmowały: zakażenia, neutropenię, obwodową neuropatię czuciową, biegunkę, nudności, wymioty, łysienie, świąd, bóle mięśni, uczucie zmęczenia, gorączkę i reakcje związane z wlewem. Działania niepożądane określone jako częste (≥ 1/100 do < 1/10) obejmowały: zakażenia górnych dróg oddechowych, półpasiec, zapalenie płuc, niedokrwistość, małopłytkowość, hiperglikemię, obwodową neuropatię ruchową, zawroty głowy, polineuropatię demielinizacyjną, kaszel, duszność, zaparcia, wysypkę, bóle stawów, bóle pleców oraz dreszcze.

Nie są to wszystkie możliwe działania niepożądane leku ADCETRIS. Przed przepisaniem leku pacjentowi należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL).

# # #