Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Takeda przedstawia dane dotyczące wedolizumabu na Kongresie Europejskiej Organizacji Choroby Leśniowskiego-Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego

15 lutego 2015

DO MEDIÓW MEDYCZNYCH W EUROPIE

Takeda przedstawia dane dotyczące wedolizumabu na Kongresie Europejskiej Organizacji Choroby Leśniowskiego-Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (European Crohn’s and Colitis Organisation)

Prezentacje 18 streszczeń, w tym danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wedolizumabu

Zurych, Szwajcaria 20 lutego 2015 – Takeda Pharmaceuticals International GmbH (“Takeda”) zaprezentowała kolejne dane wykazujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wedolizumabu w leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.[1],[2],[3],[4],[5],[6]
Wyniki fazy 3 kluczowych badań GEMINI 1 (wrzodziejące zapalenie jelita grubego) i GEMINI 2 (choroba Leśniowskiego-Crohna), jak i wstępne wyniki uzyskane w trakcie trwającego długookresowego badania bezpieczeństwa GEMINI LTS zostały zaprezentowane podczas X Kongresu Europejskiej Organizacji ds. Choroby Leśniowskiego-Crohna i Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (ECCO), w Barcelonie, w Hiszpanii. Do prezentacji podczas spotkania zakwalifikowano w sumie 18 streszczeń, których sponsorem była firma Takeda.

„Ponieważ wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Leśniowskiego-Crohna są tak trudne w leczeniu, trwające badania naukowe i wymiana naukowa są niezwykle ważne dla dalszego zrozumienia korzyści klinicznych płynących ze stosowania wedolizumabu” stwierdził prof. dr Severine Vermeire ze Szpitala Uniwersyteckiego w Leuven w Belgii.
„Wyniki w pełni potwierdzają wstępne przewidywania co do skuteczności i bezpieczeństwa wedolizumabu w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita i choroby Leśniowskiego-Crohna”

Badania GEMINI 1 oraz 2 to dwa randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badania skuteczności i bezpieczeństwa indukcji i leczenia podtrzymującego u dorosłych pacjentów z czynną postacią – odpowiednio - wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim[7].
Badanie GEMINI LTS to prowadzone w dalszym ciągu otwarte, badanie trzeciej fazy, będące kontynuacją dwu poprzednio wymienionych, oceniające długofalowe bezpieczeństwo i skuteczność stosowania wedolizumabu w leczeniu dorosłych pacjentów z czynną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.1

Prezentacje kluczowych danych obejmowały następujące aspekty kliniczne:

Skuteczność i bezpieczeństwo ponownego leczenia wedolizumabem u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wystąpienie ustne) (Sands, Shafran, Farraye i wsp.)1
o Wprowadzenie: Efekt ponownego leczenia wedolizumabem nawet po roku od odstawienia leku u pacjentów z UC, którzy po uzyskaniu początkowej odpowiedzi ponownie przydzieleni zostali do grupy placebo lub którzy przestali wykazywać odpowiedź podczas badania GEMINI 1 oceniano z wykorzystaniem analizy danych uzyskiwanych na bieżąco podczas badania GEMINI LTS.
o Kluczowe wyniki: Analiza sugeruje, że u pacjentów, u których obserwowano odpowiedź na leczenie indukcyjne wedolizumabem, a następnie wstrzymano leczenie na okres do 1 roku uzyskano ponowną odpowiedź, a dalsze leczenie podtrzymujące było bezpiecznie.

Skuteczność i bezpieczeństwo ponownego leczenia wedolizumabem u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (Sands, Shafran, Farraye i wsp.)2
o Wprowadzenie: W analizie oceniano efekt ponownego leczenia wedolizumabem u pacjentów z badania GEMINI 2, których włączono do badania GEMINI LTS po odstawieniu leku nie dawniej, niż w ciągu roku.
o Kluczowe wyniki: Analiza sugerowała, że u pacjentów, u których obserwowano odpowiedź na leczenie indukcyjne wedolizumabem, a następnie wstrzymano leczenie na okres do 1 roku, uzyskano pozytywną odpowiedź w trakcie ponownej indukcji, a dalsze leczenie podtrzymujące było bezpiecznie.

Głęboka remisja jako czynnik predykcyjny odległego wyniku klinicznego u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego leczonych wedolizumabem (Sandborn, Colombel, Panaccione i wsp.)3
o Wprowadzenie: Głęboka remisja (połączenie dobrego efektu endoskopowego i pozytywnej oceny efektów leczenia przez pacjenta) staje się nowym celem terapeutycznym we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. W analizie post-hoc danych uzyskanych w badaniu GEMINI 1 oceniano, czy głęboka remisja jest czynnikiem predykcyjnym odległego wyniku klinicznego i jakości życia zależnej od zdrowia (HRQoL) u pacjentów z UC.
o Kluczowe wyniki: Głęboka remisja w tygodniu 6 była trwałym czynnikiem predykcyjnym pozytywnego wyniku w tygodniu 52, a pacjenci leczeni wedolizumabem mieli prawie 3-krotnie większą szansę na głęboką remisję w tygodniu 52, niż otrzymujący placebo. U pacjentów w głębokiej remisji w tygodniu 6 lub 52 stwierdzano lepsze wyniki kliniczne i wyższe wartości HRQoL w tygodniu 52 niż u pacjentów bez głębokiej remisji.

Głęboka remisja kliniczna u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego: ocena wpływu wedolizumabu na różne skojarzenia wyników badania endoskopowego i oceny efektów leczenia przez pacjenta (Sandborn, Colombel, Panaccione i wsp.)4
o Wprowadzenie: W analizach post-hoc danych uzyskanych w badaniu GEMINI 1 oceniano wpływ wedolizumabu na głęboką remisję z wykorzystaniem różnych kombinacji wyników badania endoskopowego i oceny efektów leczenia przez pacjenta.
o Kluczowe wyniki: Wedolizumab prowadził do statystycznie i klinicznie istotnej poprawy w tygodniu 6 w trzech (z czterech), punktów końcowych głębokiej remisji oraz w tygodniu 52 we wszystkich czterech punktach końcowych.

Odpowiedź kliniczna i remisja podczas stosowania wedolizumabu w kontekście różnych wyjściowych stężeń kalprotektyny w kale u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego: wyniki z badania GEMINI 1 (wystąpienie ustne) (Reinisch, Lewis, Themistocles i wsp.)5
o Wprowadzenie: uważa się, że stężenie kalprotektyny w kale (fCal) odzwierciedla proces zapalny w jelicie. Korelację pomiędzy stężeniami fCal a odpowiedzią na wedolizumab oceniano z wykorzystaniem pomiarów fCal uzyskanych w badaniu GEMINI 1.
o Kluczowe wyniki: W tygodniu 6, odsetki odpowiedzi i remisji były liczbowo wyższe w grupie stosującej wedolizumab niż w grupie placebo, bez względu na wyjściowe stężenie fCal. Obserwowano ponadto 69% zmniejszenie średniej geometrycznej stężeń markera u pacjentów leczonych wedolizumabem, w porównaniu z 32% redukcją u pacjentów otrzymujących placebo.

Związek pomiędzy farmakokinetyką wedolizumabu a wynikami badań endoskopowych u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (prezentacja ustna) (Rosario, Abhyankar, Sankoh i wsp.)6
o Wprowadzenie: Proces gojenia śluzówki we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego był związany z wyższymi osoczowymi stężeniami antagonistów czynnika martwicy nowotworów. Oceniano farmakokinetykę wedolizumabu (300 mg) w odniesieniu do wyników endoskopowych.
o Kluczowe wyniki: W badaniu GEMINI 1, w tygodniu 6, gojenie śluzówki było obserwowane częściej, a punktacja w podskalach endoskopowych niższa u pacjentów ze zmierzonymi wyższymi wartościami stężeń wedolizumabu niż u pacjentów z niższymi wartościami.

Koszt w przeliczeniu na wynik kliniczny dla leków biologicznych w leczeniu czynnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim (Jansen, Mody, Ursan i wsp.)[8]
o Wprowadzenie: Koszt uzyskania odległego wyniku klinicznego dla wedolizumabu porównywano z innymi zarejestrowanymi lekami biologicznymi podczas rocznego leczenia u pacjentów z UC o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, dotychczas nieotrzymujących oraz wcześniej leczonych antagonistami czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF), z perspektywy kosztów w Wielkiej Brytanii.
o Kluczowe wyniki: Analiza wykazała, że w przypadku wedolizumabu NNT i koszt na jednego pacjenta trwałej odpowiedzi/remisji były niższe niż w przypadku innych leków biologicznych zarejestrowanych w leczeniu pacjentów z UC o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, co sugeruje, że leczenie tych chorych przy użyciu wedolizumabu jest związane z pozytywnym inkrementalnym efektem klinicznym i ekonomicznym.

Wedolizumab to wybiórcze względem jelita humanizowane przeciwciało monoklonalne dostępne w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej pod nazwą handlową Entyvio® (wedolizumab). Jest to pierwszy i jedyny lek biologiczny zarejestrowany w Unii Europejskiej równocześnie w leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, u których odpowiedź na konwencjonalne leczenie i/lub podawanie antagonistów czynnika martwicy nowotworów alfa były niedostateczne, pacjenci przestali wykazywać odpowiedź na wymienione leki lub leczenie takie nie było przez chorych tolerowane 7

„Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna mogą stanowić znaczne obciążenie pacjentów dotkniętych tą chorobą, wobec czego naszym celem jest zapewnienie pacjentom skutecznej opcji terapeutycznej” mówi doktor Michael Smyth, Global Brand Medical Director, Dział Medycyny Ogólnej firmy Takeda Pharmaceuticals. „Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że mamy sposobność zaprezentowania takiego bogactwa danych podczas ECCO, co potwierdza, że wedolizumab stanowi cenną opcję leczenia dla tej populacji pacjentów oraz stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla lekarzy opiekujących się tą grupą chorych”.


Informacje o wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Leśniowskiego-Crohna
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC) i choroba Leśniowskiego-Crohna (CD) charakteryzują się występowaniem stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym. UC występuje tylko w jelicie grubym (okrężnicy i odbytnicy). Do najczęstszych objawów UC należy dyskomfort w jamie brzusznej oraz obecność krwi lub ropy w stolcu, jak również biegunka[9]. CD może obejmować każdy odcinek przewodu pokarmowego, a do częstych objawów należą bóle brzucha, biegunka, krwawienie z odbytnicy, utrata masy ciała oraz gorączka.[10] Nie jest znana przyczyna UC ani CD, choć wielu badaczy uważa, że pewną rolę mogą odgrywać interakcje pomiędzy genami, układem odpornościowym organizmu i czynnikami środowiskowymi [11]. Celem leczenia CD i UC jest osiągnięcie oraz utrzymanie remisji, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której przez dłuższy czas u pacjenta nie występują objawy choroby.9,10

Informacje o preparacie Entyvio® (wedolizumab)
Wedolizumab, przeznaczony do leczenia UC i CD jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym opracowanym, aby swoiście hamować integrynę alfa4beta 7. Hamuje jej wiązanie z cząsteczką adhezyjną MAdCAM-1 (mucosal addressin cell adhesion molecule-1) i fibronektyną, bez wpływu na cząsteczkę adhezyjną VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1).[12] MAdCAM-1 ulega preferencyjnej ekspresji w naczyniach krwionośnych i węzłach chłonnych przewodu pokarmowego.[13] Integryna alfa4beta7 podlega ekspresji na podgrupie krążących leukocytów.12 Wykazano, że komórki te pośredniczą w procesie zapalnym w UC i CD.12,[14] Hamując integrynę alfa4beta7, wedolizumab może ograniczyć zdolność pewnych leukocytów do naciekania tkanek jelita.12

Informacje o Takeda Pharmaceuticals International GmbH
Firma z siedzibą w Zurychu, podmiot zależny spółki Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia, będący jej całkowitą własnością, prowadzi działalność handlową w ponad 70 krajach, w szczególności w Azji, Ameryce Północnej, Europie, a także na szybko rozwijających się rynkach wschodzących, między innymi w Ameryce Łacińskiej, Rosji-WNP i Chinach. Obszary aktywności działu badawczo-rozwojowego obejmują choroby ośrodkowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego i metaboliczne, choroby przewodu pokarmowego, leczenie onkologiczne oraz szczepionki.

Takeda jest globalną firmą badawczą, której głównym obszarem zainteresowań są środki farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie.

Literatura:

[1] Sands B, Shafran I, Farraye F, et al. Efficacy and safety of retreatment with vedolizumab in patients with ulcerative colitis. Data presented at: 10th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): February 18-21; Barcelona, Spain.

[2] Sands B, Shafran I, Farraye F, et al. Efficacy and safety of retreatment with vedolizumab in patients with Crohn’s disease. Data presented at: 10th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): February 18-21; Barcelona, Spain.

[3] Sandborn W, Colombel J-F, Panaccione R, et al. Deep remission as a predictor of clinical outcomes in vedolizumab-treated patients with ulcerative colitis. Data presented at: 10th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): February 18-21; Barcelona, Spain.

[4] Sandborn W, Colombel J-F, Panaccione R, et al. Deep clinical remission in patients with ulcerative colitis: evaluating the effects of vedolizumab on various combinations of endoscopic and patient-reported outcomes. Data presented at: 10th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): February 18-21; Barcelona, Spain.

[5] Reinisch W, Lewis J, Dassopoulos T, et al. Clinical response and remission with vedolizumab across a range of baseline fecal calprotectin levels in ulcerative colitis: results from GEMINI 1. Data presented at: 10th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): February 18-21; Barcelona, Spain.

[6] Rosario M, Abhyankar B, Sankoh S, et al. Relationship between vedolizumab pharmacokinetics and endoscopic outcomes in patients with ulcerative colitis. Data presented at: 10th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): February 18-21; Barcelona, Spain.

[7] Entyvio Summary of Product Characteristics. May 2014.

[8] Jansen JP, Mody R, Ursan I, et al. Cost per clinical outcomes with biologics for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis. Data presented at: 10th Congress of European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): February 18-21; Barcelona, Spain.

[9] National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Digestive Diseases Information Clearinghouse. Ulcerative colitis. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/colitis/index.aspx. Published September 2014. Accessed January 14, 2015

[10] National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Digestive Diseases Information Clearinghouse. Crohn’s disease. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/crohns/index.aspx. Published September 2014. Accessed January 14, 2015

[11] Crohn’s and Colitis Foundation of America. The facts about inflammatory bowel diseases. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/ibdfactbook.pdf. Published June, 2011. Accessed January 4, 2013.

[12] Soler D, Chapman T, Yang L, Wyant T, Egan R, Fedyk E. The binding specificity and selective antagonism of vedolizumab, an anti-α4β7 integrin therapeutic antibody in development for inflammatory bowel diseases. J Pharmacol Exp Ther. 2009;330(3):864-875. http://jpet.aspetjournals.org/content/330/3/864.full.pdf+html. Published June 9, 2009. Accessed December 6, 2013.

[13] Briskin M, Winsor-Hines D, Syjan A, et al. Human mucosal addressin cell adhesion molecule-1 is preferentially expressed in intestinal tract and associated lymphoid tissue. American Journal of Pathology. 1997;51(1):97.

[14] Gledhill T, Bodger K. New and emerging treatments for ulcerative colitis: a focus on vedolizumab. Biologics: targets and therapy. 2013;7:123-130.