Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Firma Takeda prezentuje dane z badania klinicznego fazy 3 TOURMALINE-MM1 oceniającego NINLARO® (ixazomib)

8 grudnia 2015
Firma Takeda prezentuje dane z badania klinicznego fazy 3 TOURMALINE-MM1 oceniającego NINLARO® (ixazomib), pierwszy podawany raz na tydzień doustny inhibitor proteasomów ostatnio dopuszczony do stosowania w leczeniu szpiczaka mnogiego

Dodatkowa prezentacja: wyniki fazy 2 z badania oceniającego ixazomib w skojarzeniu z cyklofosfamidem i z deksametazonem w niskiej dawce w leczeniu pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim


Orlando, stan Floryda, 6 grudnia 2015 r. – Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ogłosiła w dniu dzisiejszym wyniki badania klinicznego TOURMALINE-MM1 przedstawione podczas 57. Dorocznego Zjazdu i Ekspozycji Prac Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), które wykazały, że leczenie preparatem NINLARO® (ixazomibem) w kapsułkach u pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim skutecznie wydłuża przeżycie bez progresji choroby (PFS), przy możliwych do opanowania działaniach niepożądanych,. Badanie TOURMALINE‑MM1 jest międzynarodowym, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo badaniem klinicznym fazy 3 zaplanowanym w celu dokonania oceny ixazomibu dawkowanego raz na tydzień doustnie w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem w porównaniu ze stosowaniem placebo w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem.

 

Preparat NINLARO został ostatnio dopuszczony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do stosowania w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy wcześniej co najmniej jeden raz byli poddani innemu leczeniu. Dopuszczenie to było oparte na danych z badania fazy 3 TOURMALINE-MM1, które przedstawiono w skrócie na konferencji prasowej w ramach zjazdu ASH. Dane dotyczące ixazomibu zostaną przedstawione w 18 wystąpieniach podczas tegorocznego zjazdu ASH, w tym w wystąpieniu ustnym dotyczącym danych z badania klinicznego fazy 2 oceniającego skojarzenie ixazomibu z cyklofosfamidem oraz deksametazonem w niskiej dawce (ICd) podawanych doustnie u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim.

 

– Dane przedstawione podczas tegorocznego zjazdu ASH są pierwszymi istotnymi wynikami kompleksowego programu badań klinicznych oceniających ixazomib – TOURMALINE – które świadczą o nieustających staraniach firmy Takeda, aby zapewnić skuteczne i dogodne opcje terapeutyczne chorym na szpiczaka mnogiego – stwierdził dr n. med. Andy Plump, Główny Specjalista ds. Medycznych i Naukowych w firmie Takeda. – Zakres i przekrój programu TOURMALINE pozwolą nam na zebranie ważnych danych uzyskanych w szerokiej populacji pacjentów żyjących ze szpiczakiem mnogim oraz na dokładniejsze poznanie profilu skuteczności i bezpieczeństwa naszego doustnego inhibitora proteasomów ixazomibu. Będziemy kontynuować prowadzenie tego i innych, ważnych badań klinicznych. Czekamy z niecierpliwością na możliwość opublikowania naszych wyników w najbliższych latach.

 

Kompleksowy program rozwoju klinicznego ixazomibu, TOURMALINE, obejmuje łącznie pięć głównych badań – cztery obejmujące każdą z podstawowych populacji chorych na szpiczaka mnogiego i jedno obejmujące pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich.

Ixazomib, eksperymentalny doustny inhibitor proteasomu (IP), stosowany w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem (IRd), w sposób istotny wydłuża czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) u pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (RRMM): badanie fazy 3 Tourmaline-MM1 (Streszczenie nr 727)

TOURMALINE-MM1 (n= 722) jest pierwszym prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo badaniem klinicznym oceniającym inhibitor proteasomów. Podczas pierwszej analizy śródokresowej został osiągnięty jego pierwszorzędowy punkt końcowy. Wyniki badania wskazują na istotną statystycznie (35%) poprawę PFS, przy czym pacjenci z grupy otrzymującej ixazomib żyli bez nasilenia choroby przez czas istotnie dłuższy niż pacjenci w grupie kontrolnej (20,6 miesiąca wobec 14,7 miesiąca w grupie kontrolnej; ryzyko względne [HR] 0,742; p = 0,012). W grupie ixazomibu wskaźnik odpowiedzi ogółem (ORR) wynosił 78,3%, a mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 20,5 miesiąca, wobec 71,5% i 15 miesięcy w grupie kontrolnej. Mediana PFS u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (HR 0,543; HR 0,596 u pacjentów z mutacją del(17p)) była podobna do uzyskanej w ogólnej populacji pacjentów i u pacjentów ze średnim ryzykiem. Zdarzenia niepożądane obserwowane podczas stosowania skojarzenia IRd były zgodne z dostępnymi profilami bezpieczeństwa poszczególnych leków stosowanych w monoterapii. Do najczęstszych zdarzeń niepożądanych o stopniu nasilenia ≥3 należały neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość i zapalenie płuc. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe obejmowały biegunkę, nudności i wymioty. Częstość występowania neuropatii obwodowej (PN) wynosiła 28% w grupie IRd wobec 21% w grupie kontrolnej, u 35% wobec 21% pacjentów wystąpiły epizody wysypki, u 8% wobec 10% pacjentów rozwinęła się ostra niewydolność nerek, a u 4% wobec 3% pacjentów pojawiła się niewydolność serca.

 

– W badaniu TOURMALINE-MM1 oceniano ixazomib w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem u wybranych najczęstszych typów pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, którzy pilnie potrzebują nowych opcji terapeutycznych ze względu na złożoną naturę choroby. Badanie to pozwoliło nam na zebranie danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa u pacjentów o bardzo zróżnicowanym przekroju, takich jak osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z umiarkowaną niewydolnością nerek, z chorobą łańcuchów lekkich i z cechami cytogenetycznymi wysokiego ryzyka – powiedział wiodący badacz i prelegent dr Philippe Moreau, Uniwersytet w Nantes, Francja.

Badanie TOURMALINE-MM1 jest obecnie w toku. W tym badaniu leczenie pacjentów jest kontynuowane do momentu wystąpienia progresji, a pacjenci będą podlegali ocenie pod kątem wyników odległych.

Firma Takeda złożyła dodatkowe wnioski o ocenę informacji na temat ixazomibu w urzędach rejestracyjnych na całym świecie, w tym w Europejskiej Agencji Leków (EMA), na podstawie danych z badania TOURMALINE-MM1.

Randomizowane badanie fazy 2 oceniające schemat leczenia eksperymentalnym inhibitorem proteasomu (IP) ixazomibem w połączeniu z cyklofosfamidem i niską dawką deksametazonu (ICd) podawanych doustnie u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim (NDMM), którzy nie kwalifikują się do przeszczepu (Abstrakt nr 26)

Firma Takeda przedstawiła również wstępne dane z prowadzonego metodą otwartej próby, wieloośrodkowego badania fazy 2 oceniającego stosowanie trójlekowego skojarzenia ixazomibu z cyklofosfamidem i deksametazonem w niskiej dawce (ICd) podawanych doustnie w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepu. Wstępne dane wykazały porównywalną aktywność w poszczególnych grupach terapeutycznych, z możliwymi do opanowania działaniami niepożądanymi, co było zgodne z poprzednimi badaniami nad ixazomibem, przy możliwej do opanowania mielosupresji. Jest to pierwsze badanie oceniające skojarzenie ICd w pierwszej linii leczenia szpiczaka mnogiego.


Do badania fazy 2 randomizowano pacjentów (n = 70) otrzymujących ixazomib, deksametazon w niskiej dawce i dwie różne dawki cyklofosfamidu: 300 mg/m2 pow. ciała (ICd-300, n = 36) lub 400 mg/m2 pow. ciała (ICd-400, n = 34), przy czym średni czas trwania obserwacji wynosił w obu grupach 7 miesięcy. Zgodnie ze wstępnymi wynikami uzyskanymi we wszystkich grupach terapeutycznych łączny odsetek najlepszych niepotwierdzonych odpowiedzi całkowitych oraz bardzo dobrych odpowiedzi częściowych (CR+VGPR) wynosił 27% (ICd-300) i 23% (ICd-400), a wskaźniki wczesnych odpowiedzi ogółem (ORR) wynosiły 80% (ICd-300) i 73% (ICd-400). Działanie toksyczne było możliwe do opanowania w obu grupach: ICd-300 i ICd-400, chociaż wskaźniki toksyczności były większe w grupie ICd-400. Małopłytkowość odnotowano u 5 pacjentów (brak zdarzeń stopnia ≥3) w grupie ICd-300 i u 4 pacjentów (3 zdarzenia stopnia ≥3) w grupie ICd-400. Do najczęstszych zdarzeń niepożądanych (obserwowanych u >15% pacjentów) należały niedokrwistość, neutropenia, nudności, PN, biegunka, wymioty, zaparcia i zmęczenie. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi o stopniu nasilenia ≥3 były neutropenia, niedokrwistość i zapalenie płuc; nie obserwowano przypadków PN stopnia 3.

– Badania naukowe dowiodły, że skojarzenie inhibitora proteasomów z cyklofosfamidem i deksametazonem wykazuje aktywność u chorych na szpiczaka mnogiego. Ponieważ zasady leczenia tego nowotworu mogą być różne w różnych regionach świata, ważne jest, abyśmy dowiedzieli się, na ile przydatny jest ixazomib w różnych kombinacjach z innymi lekami – oświadczył wiodący badacz i prelegent dr Meletios A. Dimopoulos, reprezentujący Wydział Medyczny Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach. – Wstępne dane sugerują, że może to być przydatny w lecznictwie schemat trójlekowy, obejmujący wyłącznie leki podawane doustnie. Zebranie dodatkowych danych dotyczących ixazomibu w tych warunkach badawczych traktujemy jako jedno z naszych priorytetowych zadań.

 

Informacje o preparacie NINLARO (ixazomib) w kapsułkach

Preparat NINLARO (ixazomib) to pierwszy i jedyny doustny inhibitor proteasomów, zatwierdzony przez Amerykańską Agencje d.s. Leków (FDA) przeznaczony do stosowania w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy wcześniej co najmniej jeden raz byli poddani innemu leczeniu. Preparat NINLARO podaje się doustnie, raz w tygodniu, w dniach 1, 8 i 15 cyklu leczenia trwającego 28 dni. Preparat NINLARO jest obecnie oceniany przez Europejską Agencję ds. Leków (EMA), a Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał niedawno pozwolenie na przyspieszony tryb oceny tego leku.

W 2014 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała preparatowi NINLARO status terapii przełomowej w nawrotowej lub opornej na leczenie układowej amyloidozie łańcuchów lekkich (AL) – podobnej bardzo rzadko występującej chorobie.

Program badań klinicznych TOURMALINE dodatkowo potwierdza nieustające zaangażowanie firmy Takeda w opracowywanie innowacyjnych terapii dla osób cierpiących na szpiczaka mnogiego na całym świecie oraz pracowników ochrony zdrowia prowadzących leczenie tej grupy pacjentów. Obecnie trwa pięć ogólnoświatowych badań klinicznych fazy 3:

 

TOURMALINE‑MM1 – badanie oceniające ixazomib w porównaniu z placebo w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem w nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczaku mnogim
TOURMALINE‑MM2 – badanie oceniające ixazomib w porównaniu z placebo w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim
TOURMALINE‑MM3 – badanie oceniające ixazomib w porównaniu z placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim po terapii indukcyjnej i autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT)
TOURMALINE‑MM4 – badanie oceniające ixazomib w porównaniu z placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim, którzy nie byli poddawani zabiegowi autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (ASCT)
TOURMALINE‑AL1 – badanie oceniające ixazomib z deksametazonem w porównaniu z wybranymi przez lekarza schematami leczenia u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie amyloidozą AL

Oprócz programu badań TOURMALINE duża liczba badaczy rozpoczęła badania oceniające stosowanie ixazomibu u pacjentów na całym świecie.

 

Dodatkowe informacje na temat trwających badań fazy 3 można znaleźć na stronie internetowej www.clinicaltrials.gov. Aby uzyskać więcej informacji na temat preparatu NINLARO, należy odwiedzić stronę internetową www.NINLARO.com lub zatelefonować pod numer 1‑844‑N1POINT (1‑844‑617‑6468).

 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa – dla personelu medycznego

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki małopłytkowości. Podczas leczenia należy monitorować liczbę płytek krwi co najmniej raz w miesiącu, a podczas pierwszych trzech cykli należy rozważyć częstsze monitorowanie. W razie potrzeby należy dostosować dawkowanie leku. Najmniejsza liczba płytek występowała w dniach 14–21 każdego 28‑dniowego cyklu i powracała do wartości wyjściowych do czasu rozpoczęcia następnego cyklu.
Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które mogą czasem wymagać podania leków przeciwbiegunkowych i przeciwwymiotnych, jak też zapewnienia leczenia wspomagającego. W przypadku nasilonych objawów należy dostosować dawkowanie leku.
Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki neuropatii obwodowej (głównie czuciowej). Należy monitorować pacjentów pod kątem objawów neuropatii obwodowej i w razie potrzeby dostosować dawkowanie leku.
Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki obrzęków obwodowych. Należy monitorować pacjentów pod kątem zatrzymania płynów. W odpowiednich przypadkach należy podjąć próbę określenia przyczyny takiego zaburzenia, a w razie potrzeby zapewnić leczenie wspomagające. W razie potrzeby należy dostosować dawkowanie leku.
Reakcje skórne: Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki wysypki, zazwyczaj grudkowo-plamistej i plamistej. W razie wystąpienia wysypki należy zastosować leczenie wspomagające lub dostosować dawkowanie leku.
Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki hepatotoksyczności. W trakcie leczenia należy regularnie badać aktywność enzymów wątrobowych, a w razie potrzeby dostosować dawkowanie leku.
Toksyczny wpływ na zarodek lub płód: Preparat NINLARO może spowodować uszkodzenie płodu. Kobiety należy poinformować o potencjalnym ryzyku dla płodu oraz o konieczności zapobiegania ciąży, jak też stosowania antykoncepcji w trakcie leczenia oraz przez dodatkowe 90 dni po przyjęciu ostatniej dawki preparatu NINLARO.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, występującymi u co najmniej 20% pacjentów leczonych preparatem NINLARO, były: biegunka, zaparcia, małopłytkowość, neuropatia obwodowa, nudności, obrzęki obwodowe, wymioty i bóle pleców.

 

SZCZEGÓLNE POPULACJE

Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkę początkową preparatu NINLARO należy zredukować do 3 mg.
Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub schyłkową niewydolnością nerek wymagającą dializ dawkę początkową preparatu NINLARO należy zredukować do 3 mg. Preparat NINLARO nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.
Karmienie piersią: Należy zalecić kobietom, aby zaprzestały karmienia piersią w trakcie stosowania preparatu NINLARO.

INTERAKCJE LEKOWE: Należy unikać stosowania preparatu NINLARO jednocześnie z silnymi induktorami CYP3A.

WSKAZANIE

Preparat NINLARO (ixazomib) jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, wcześniej co najmniej jeden raz byli poddani innemu leczeniu.

Należy zapoznać się z dołączoną pełną charakterystyką produktu leczniczego NINLARO.

Informacje o szpiczaku mnogim

Szpiczak mnogi to nowotwór powstały z komórek plazmatycznych, znajdujących się w szpiku kostnym. W przebiegu szpiczaka mnogiego, grupa komórek plazmatycznych lub komórek szpiczakowych rakowacieje i namnaża się, powodując zwiększenie liczby komórek plazmatycznych powyżej poziomu prawidłowego. Ponieważ komórki plazmatyczne krążą po organizmie, mogą oddziaływać na wiele kości, potencjalnie prowadząc do złamań kompresyjnych, zmian litycznych oraz związanego z tym bólu. Szpiczak mnogi może powodować szereg ciężkich problemów zdrowotnych dotyczących kości, układu odpornościowego, nerek oraz liczby czerwonych krwinek u pacjenta, a do częściej występujących objawów należą m.in. ból kości oraz zmęczenie, objaw niedokrwistości. Szpiczak mnogi to rzadka postać nowotworu; rocznie w krajach Unii Europejskiej rozpoznaje się około 39 000 nowych przypadków, w USA 20 000 a na całym świecie 114 000 .

 

Informacje o Takeda

Firma Takeda (TSE: 4502), z siedzibą w mieście Osaka, Japonia, jest globalną firmą badawczą, której głównym obszarem zainteresowania są środki farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie.

Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.