Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdza preparat NINLARO® (ixazomib) firmy Takeda – pierwszy i jedyny doustny inhibitor proteasomów przeznaczony do leczenia szpiczaka mnogiego

25 listopada 2015

Preparat NINLARO stanowi nową opcję leczenia dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy wcześniej co najmniej jeden raz byli poddani innemu leczeniu


Cambridge w stanie Massachusetts, USA i Osaka, Japonia, 20 listopada 2015 r.: Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ogłosiła dzisiaj, że Amerykańska Agencja FDA zatwierdziła preparat NINLARO® (ixazomib) firmy Takeda – pierwszy i jedyny inhibitor proteasomów, przeznaczony do stosowania w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy wcześniej co najmniej jeden raz byli poddani innemu leczeniu. Preparat NINLARO ma postać tabletki przyjmowanej raz w tygodniu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.NINLARO.com.

Firma Takeda przedłożyła FDA wniosek o rejestrację nowego leku dla preparatu NINLARO w lipcu 2015 roku, a we wrześniu preparat NINLARO otrzymał status priorytetowej oceny z datą PDUFA ustaloną na
10 marca 2016 roku, co świadczy o wciąż istniejącym dużym zapotrzebowaniu na nowe metody leczenia szpiczaka mnogiego – wyniszczającej, nawracającej i nieuleczalnej rzadkiej choroby nowotworowej.

„Dzięki zarejestrowaniu preparatu NINLARO możemy teraz zaoferować pacjentom przyjmowany raz
w tygodniu inhibitor proteasomów jako element wysoce aktywnego potrójnego leczenia”, powiedział dr Paul Richardson, lider programu klinicznego i dyrektor ds. badań klinicznych, lekarz zatrudniony w Centrum Leczenia Szpiczaka Mnogiego im. Jerome’a Lippera w Instytucie Onkologicznym Dana-Farber, a także badacz w badaniu TOURMALINE MM1 – kluczowym badaniu fazy 3, na którym oparte jest zatwierdzenie tego leku. „Jako badacze prowadzący badanie TOURMALINE MM1 uważaliśmy,
że podstawowe znaczenie ma przeprowadzenie kompleksowej oceny tego połączenia leków w warunkach „świata rzeczywistego”, w tym u najczęstszych typów pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, takich jak pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, chorobą łańcuchów lekkich oraz z cytogenetycznymi czynnikami podwyższonego ryzyka. Ponadto leczyliśmy pacjentów do czasu wystąpienia progresji choroby w celu określenia trwałości efektu stosowania preparatu NINLARO w leczeniu występującej u nich choroby nawrotowej/opornej na leczenie. Dane z badania TOURMALINE MM1 wykazały w sposób przekonujący, że trójlekowy schemat leczenia doustnego oparty na preparacie NINLARO skutecznie przedłuża czas przeżycia, a korzyści z jego stosowania są większe niż zaobserwowane w przypadku leczenia tylko skojarzeniem lenalidomidu i deksametazonu, przy akceptowalnym profilu bezpieczeństwa”.
„Rozpoczęliśmy badania kliniczne pierwszego inhibitora proteasomów w szpiczaku mnogim, preparatu VELCADE, około 20 lat temu. Od tego czasu znacznie poszerzyliśmy stan wiedzy naukowej na temat tej rzadkiej choroby nowotworowej, czego zwieńczeniem jest wprowadzenie preparatu NINLARO”, powiedział dr Andy Plump, Dyrektor ds. Medycznych i Naukowych firmy Takeda. „NINLARO to całkowicie nowa cząsteczka, która oferuje skuteczność tego inhibitora proteasomu w postaci wygodnej, przyjmowanej raz w tygodniu tabletki o korzystnym profilu bezpieczeństwa. Firma Takeda cieszy się z dzisiejszej możliwości udostępnienia tej istotnej innowacji pacjentom ze szpiczakiem mnogim; będziemy nadal oceniali potencjał preparatu NINLARO w programie szczegółowych badań klinicznych”.

Dr Brian Durie, przewodniczący Międzynarodowej Fundacji Szpiczaka (IMF), powiedział: „IMF jest bardzo zadowolona z zatwierdzenia ixazomibu. Otwiera to drogę do możliwości stosowania całkowicie doustnego trójlekowego schematu leczenia skojarzonego opartego na inhibitorze proteasomów. Zajmuję się szpiczakiem mnogim już od kilku dziesięcioleci i obserwuję znaczny postęp, choć wciąż pozostają istotne potrzeby. Dzięki dzisiejszemu zatwierdzeniu leku dysponujemy kolejną atrakcyjną opcją leczenia dla wielu pacjentów ze szpiczakiem mnogim”.

Zatwierdzenie przez FDA preparatu NINLARO jest oparte na wynikach badania klinicznego fazy
3 TOURMALINE MM1 – pierwszego prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanego placebo badania oceniającego inhibitor proteasomów. Badanie TOURMALINE MM1 to pierwsze badanie
z dostępnymi wynikami spośród pięciu trwających badań klinicznych fazy 3. Do programu badań TOURMALINE zakwalifikowano dotychczas około 3000 pacjentów w 40 krajach. Wyniki kluczowego badania fazy 3 preparatu NINLARO, TOURMALINE MM1, zostaną przedstawione podczas zbliżającej się 57. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego, która odbędzie się w dniu
7 grudnia 2015 roku.

„Zatwierdzenie ixazomibu umożliwi stosowanie tak bardzo potrzebnej dodatkowej opcji leczenia w kontekście szpiczaka mnogiego. To właśnie tego typu osiągnięcia pomagają nam lepiej zrozumieć tę chorobę oraz zaoferować dalszą nadzieję pacjentom”, powiedziała Kathy Giusti, założycielka i prezes wykonawczy Fundacji Badań nad Szpiczakiem Mnogim (MMRF). „Dziś rozpoznanie choroby nowotworowej nie oznacza już tego samego, co jeszcze kilka lat temu, a ciągły postęp, który obserwujemy, jest niezwykle motywujący. Jako pacjent rozumiem pilną potrzebę prowadzenia dalszych badań w ramach partnerstwa umożliwiającego opracowanie nowych opcji leczenia, tak jak to zrobiliśmy z firmą Takeda”.

„Preparat NINLARO to pierwszy w swojej klasie innowacyjny lek, którego zalety potwierdzono w globalnym programie badań klinicznych na skalę bez precedensu w firmie Takeda Oncology. Chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność dla wszystkich pacjentów, którzy wzięli udział w tym badaniu, za ich niewiarygodną wytrzymałość i nieocenioną pomoc. Wprowadzenie preparatu NINLARO wyznacza ważny krok naprzód, gdyż jego profil skuteczności oraz bezpieczeństwa – w połączeniu z możliwością przyjmowania drogą doustną – mogą potencjalnie zmniejszyć pewne trudności logistyczne, jak też pomóc pacjentom w osiągnięciu pełni korzyści z tej zrównoważonej terapii”, wyjaśnił dr Christophe Bianchi, prezes działu Takeda Oncology. „W ramach swojego niezachwianego, 20-letniego zaangażowania firma Takeda będzie nadal dążyła do postępu na rzecz tych pacjentów; przewidujemy też wprowadzenie preparatu NINLARO na inne rynki świata, jak też ułatwienie dostępu do tego leku”.
Informacje o badaniu TOURMALINE‑MM1
Badanie TOURMALINE‑MM1 to międzynarodowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne obejmujące 722 pacjentów, którego celem jest ocena preparatu NINLARO stosowanego w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem w porównaniu
z placebo stosowanym jednocześnie z lenalidomidem i deksametazonem u dorosłych pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.
Wyniki wykazały skuteczność preparatu NINLARO pod względem wpływu na czas przeżycia bez progresji choroby (PFS), jak też korzystny profil bezpieczeństwa tego leku. W badaniu osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy oraz wykazano klinicznie i statystycznie istotne wydłużenie PFS w tej analizie, co oznacza, że pacjenci z grupy leczonej preparatem NINLARO żyli bez nasilenia choroby przez czas istotnie dłuższy niż pacjenci w grupie kontrolnej. W badaniu tym pacjenci będą nadal otrzymywali leczenie do czasu wystąpienia progresji i będą oceniani pod kątem wyników odległych.

W badaniu TOURMALINE‑MM1 najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (≥20%) u pacjentów otrzymujących preparat NINLARO były: biegunka, zaparcia, małopłytkowość, neuropatia obwodowa, nudności, obrzęki obwodowe, wymioty i bóle pleców. Ciężkie działania niepożądane, które wystąpiły u ≥2% pacjentów, obejmowały małopłytkowość (2%) i biegunkę (2%).

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa zostały poddane ocenie przez Niezależną Komisję Monitorowania Danych (IDMC), która zaleciła kontynuowanie badania w sposób zaślepiony w celu uzyskania dodatkowych danych na temat odległych wyników leczenia, w tym przeżycia całkowitego (OS) i długoterminowego bezpieczeństwa.

Informacje o preparacie NINLARO (ixazomib) w kapsułkach

Preparat NINLARO (ixazomib) to pierwszy i jedyny doustny inhibitor proteasomów, przeznaczony do stosowania w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy otrzymywali wcześniej co najmniej jedno leczenie. Preparat NINLARO podaje się doustnie, raz w tygodniu, w dniach 1, 8 i 15 cyklu leczenia trwającego 28 dni. Preparat NINLARO jest obecnie oceniany przez Europejską Agencję ds. Leków (EMA), a Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał niedawno pozwolenie na przyspieszony tryb oceny tego leku.
W 2014 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała preparatowi NINLARO status terapii przełomowej w nawrotowej lub opornej na leczenie układowej amyloidozie łańcuchów lekkich (AL) – podobnej bardzo rzadko występującej chorobie.

Program badań klinicznych TOURMALINE dodatkowo potwierdza nieustające zaangażowanie firmy Takeda w opracowywanie innowacyjnych terapii dla osób cierpiących na szpiczaka mnogiego na całym świecie oraz pracowników ochrony zdrowia prowadzących leczenie tej grupy pacjentów. Obecnie trwa pięć ogólnoświatowych badań klinicznych fazy 3:

TOURMALINE‑MM1 – badanie oceniające ixazomib w porównaniu z placebo w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem w nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczaku mnogim
TOURMALINE‑MM2 – badanie oceniające ixazomib w porównaniu z placebo w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim
TOURMALINE‑MM3 – badanie oceniające ixazomib w porównaniu z placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim po terapii indukcyjnej i autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT)
TOURMALINE‑MM4 – badanie oceniające ixazomib w porównaniu z placebo w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim, którzy nie byli poddawani zabiegowi autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych (ASCT)
TOURMALINE‑AL1 – badanie oceniające ixazomib z deksametazonem w porównaniu z wybranymi przez lekarza schematami leczenia u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie amyloidozą AL

Oprócz programu badań TOURMALINE duża liczba badaczy rozpoczęła badania oceniające stosowanie ixazomibu u pacjentów na całym świecie.

Dodatkowe informacje na temat trwających badań fazy 3 można znaleźć na stronie internetowej www.clinicaltrials.gov. Aby uzyskać więcej informacji na temat preparatu NINLARO, należy odwiedzić stronę internetową www.NINLARO.com lub zatelefonować pod numer 1‑844‑N1POINT (1‑844‑617‑6468).

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa – dla personelu medycznego

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki małopłytkowości. Podczas leczenia należy monitorować liczbę płytek krwi co najmniej raz w miesiącu, a podczas pierwszych trzech cykli należy rozważyć częstsze monitorowanie. W razie potrzeby należy dostosować dawkowanie leku. Najmniejsza liczba płytek występowała w dniach 14–21 każdego 28‑dniowego cyklu i powracała do wartości wyjściowych do czasu rozpoczęcia następnego cyklu.
Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe, które mogą czasem wymagać podania leków przeciwbiegunkowych i przeciwwymiotnych, jak też zapewnienia leczenia wspomagającego. W przypadku nasilonych objawów należy dostosować dawkowanie leku.
Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki neuropatii obwodowej (głównie czuciowej). Należy monitorować pacjentów pod kątem objawów neuropatii obwodowej i w razie potrzeby dostosować dawkowanie leku.
Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki obrzęków obwodowych. Należy monitorować pacjentów pod kątem zatrzymania płynów. W odpowiednich przypadkach należy podjąć próbę określenia przyczyny takiego zaburzenia, a w razie potrzeby zapewnić leczenie wspomagające. W razie potrzeby należy dostosować dawkowanie leku.
Reakcje skórne: Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki wysypki, zazwyczaj grudkowo-plamistej i plamistej. W razie wystąpienia wysypki należy zastosować leczenie wspomagające lub dostosować dawkowanie leku.
Po zastosowaniu preparatu NINLARO obserwowano przypadki hepatotoksyczności. W trakcie leczenia należy regularnie badać aktywność enzymów wątrobowych, a w razie potrzeby dostosować dawkowanie leku.
Toksyczny wpływ na zarodek lub płód: Preparat NINLARO może spowodować uszkodzenie płodu. Kobiety należy poinformować o potencjalnym ryzyku dla płodu oraz o konieczności zapobiegania ciąży, jak też stosowania antykoncepcji w trakcie leczenia oraz przez dodatkowe 90 dni po przyjęciu ostatniej dawki preparatu NINLARO.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi, występującymi u co najmniej 20% pacjentów leczonych preparatem NINLARO, były: biegunka, zaparcia, małopłytkowość, neuropatia obwodowa, nudności, obrzęki obwodowe, wymioty i bóle pleców.

SZCZEGÓLNE POPULACJE
Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkę początkową preparatu NINLARO należy zredukować do 3 mg.
Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub schyłkową niewydolnością nerek wymagającą dializ dawkę początkową preparatu NINLARO należy zredukować do 3 mg. Preparat NINLARO nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.
Karmienie piersią: Należy zalecić kobietom, aby zaprzestały karmienia piersią w trakcie stosowania preparatu NINLARO.


INTERAKCJE LEKOWE: Należy unikać stosowania preparatu NINLARO jednocześnie z silnymi induktorami CYP3A.

 


WSKAZANIE

Preparat NINLARO (ixazomib) jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, wcześniej co najmniej jeden raz byli poddani innemu leczeniu.

Należy zapoznać się z dołączoną pełną charakterystyką produktu leczniczego NINLARO.

Informacje o szpiczaku mnogim
Szpiczak mnogi to nowotwór powstały z komórek plazmatycznych, znajdujących się w szpiku kostnym. W przebiegu szpiczaka mnogiego, grupa komórek plazmatycznych lub komórek szpiczakowych rakowacieje i namnaża się, powodując zwiększenie liczby komórek plazmatycznych powyżej poziomu prawidłowego. Ponieważ komórki plazmatyczne krążą po organizmie, mogą oddziaływać na wiele kości, potencjalnie prowadząc do złamań kompresyjnych, zmian litycznych oraz związanego z tym bólu. Szpiczak mnogi może powodować szereg ciężkich problemów zdrowotnych dotyczących kości, układu odpornościowego, nerek oraz liczby czerwonych krwinek u pacjenta, a do częściej występujących objawów należą m.in. ból kości oraz zmęczenie, objaw niedokrwistości. Szpiczak mnogi to rzadka postać nowotworu; rocznie w krajach Unii Europejskiej rozpoznaje się około 39 000 nowych przypadków, w USA 20 000 a na całym świecie 114 000 .

Informacje o Takeda

 

Firma Takeda (TSE: 4502), z siedzibą w mieście Osaka, Japonia, jest globalną firmą badawczą, której głównym obszarem zainteresowania są środki farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie.

Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.