Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Firmy Seattle Genetics i Takeda osiągają docelową liczbę pacjentów w badaniu klinicznym fazy 3 ECHELON 1 oceniającym preparat ADCETRIS® (brentuksymab vedotin) we wcześniej nieleczonym zaawansowanym chłoniaku Hodgkina (HL)

30 października 2015

BOTHELL, stan Waszyngton i CAMBRIDGE, stan Massachusetts, 27 października 2015 r. – Firmy Seattle Genetics, Inc. (Nasdaq: SGEN) i Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ogłosiły w dniu dzisiejszym, że osiągnęły docelową liczbę pacjentów w badaniu klinicznym fazy 3 ECHELON‑1. ECHELON‑1 to randomizowane badanie oceniające preparat ADCETRIS (brentuksymab vedotin) stosowany w ramach pierwszej linii chemioterapii skojarzonej u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym chłoniakiem Hodgkina (HL). ADCETRIS to koniugat przeciwciało-lek (ADC) skierowany przeciwko antygenowi CD30 – markerowi definiującemu klasyczną postać HL. Preparat ADCETRIS nie jest obecnie zarejestrowany do stosowania we wskazaniu, którym jest leczenie pierwszej linii HL.

Pacjentów uczestniczących w badaniu ECHELON‑1 randomizowano do grupy otrzymującej leczenie według schematu ABVD (adriamycyna, bleomycyna, winblastyna, dakarbazyna), który stanowi przyjęty standard postępowania w leczeniu pierwszej linii HL, bądź do grupy otrzymującej innowacyjne leczenie skojarzone obejmujące preparat ADCETRIS+AVD, czyli z wykluczeniem bleomycyny z zestawu leków. Do badania tego zakwalifikowano około 1300 pacjentów, choć w wybranych ośrodkach badanie pozostaje otwarte w celu zakończenia rekrutacji około 20 pacjentów do dodatkowej kohorty zgodnie ze zobowiązaniem rejestracyjnym w krajach poza USA, dotyczącym oznaczania poziomu leku w trakcie leczenia (analiz farmakokinetycznych). Kontynuacja rekrutacji nie będzie miała wpływu na przewidywany termin udostępnienia danych z tego badania, co powinno nastąpić w latach 2017 do 2018 w przypadku przewidywanej częstości występowania zdarzeń. Badanie ECHELON‑1 jest prowadzone na podstawie umowy w sprawie Specjalnej Oceny Protokołu (SPA) z amerykańskim Urzędem ds. Żywności i Leków (FDA); ponadto Europejska Agencja Leków (EMA) wydała poradę naukową w sprawie tego badania.

– W większości krajów świata standardowe leczenie w nowo rozpoznanym chłoniaku Hodgkina nie uległo zmianie od ponad trzech dziesięcioleci. Jest ono oparte na przyjętym globalnie schemacie chemioterapii czterolekowej określanym jako ABVD. W badaniu klinicznym ECHELON‑1 naszym celem jest ponowne zdefiniowanie standardu postępowania z zastosowaniem innowacyjnego schematu leczenia skojarzonego opartego na preparacie ADCETRIS, który poprawia wyniki leczenia pacjentów przy korzystnym profilu bezpieczeństwa – powiedział dr Clay Siegall, prezes i dyrektor naczelny firmy Seattle Genetics. – Czekamy na wyniki badania ECHELON‑1, które mogą potencjalnie umożliwić złożenie uzupełniającego wniosku o rejestrację leku biologicznego w celu rozszerzenia zatwierdzonych wskazań na tę grupę pacjentów.

– U około 25 procent pacjentów z nowo rozpoznanym chłoniakiem Hodgkina nie udaje się uzyskać odpowiedzi na wstępne leczenie lub dochodzi do nawrotu choroby w okresie pierwszych dwóch lat. Istnieje istotne zapotrzebowanie na zidentyfikowanie dodatkowych możliwych terapii w tej populacji pacjentów, które mogłyby umożliwiać uzyskanie bardziej trwałej odpowiedzi i mniejszej częstości występowania nawrotów choroby – powiedział dr Dirk Huebner, Globalny Dyrektor ds. Klinicznych w firmie Takeda Oncology.

Przedstawione wcześniej podczas dorocznych konferencji ASH w latach 2012 i 2014 dane z badania fazy 1 oceniającego preparat ADCETRIS stosowany w połączeniu ze schematem AVD wykazały, że u 24 na 25 pacjentów (96 procent) uzyskano całkowitą remisję. Dane z długoterminowej obserwacji wykazały, że przeżycie całkowite w okresie trzech lat wyniosło 100%, a trzyletni czas przeżycia bez nawrotu wynosił 92 procent. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi dowolnego stopnia, które wystąpiły u więcej niż 30 procent pacjentów, były: neutropenia, nudności, obwodowa neuropatia czuciowa, uczucie zmęczenia, wymioty, biegunka, bezsenność, bóle kości, zaparcia oraz utrata owłosienia.

Konstrukcja badania ECHELON‑1

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 oceniające leczenie preparatem ADCETRIS+AVD w porównaniu ze schematem ABVD w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowaną klasyczną postacią HL. Pierwszorzędowy punkt końcowy stanowi zmodyfikowany czas przeżycia bez progresji choroby według oceny niezależnego ośrodka przy użyciu zmienionych w 2007 roku kryteriów oceny odpowiedzi w chłoniaku złośliwym według Chesona. Drugorzędowe punkty końcowe obejmują przeżycie całkowite, remisję całkowitą oraz bezpieczeństwo. To wieloośrodkowe badanie jest prowadzone w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Australii, Azji i Afryce. Zakwalifikowano do niego około 1300 pacjentów z potwierdzonym histologicznie rozpoznaniem klasycznego HL w III lub IV stadium zaawansowania, którzy nie byli uprzednio leczeni układową chemioterapią ani radioterapią. Dane z tego badania zostaną udostępnione po wystąpieniu określonej z góry liczby zdarzeń odpowiadających punktowi końcowemu PFS.

Więcej informacji na temat tego badania można uzyskać na stronie internetowej www.clinicaltrials.gov.

Informacje o klasycznym chłoniaku Hodgkina

Chłoniak jest ogólnym określeniem dla grupy nowotworów wywodzących się z układu limfatycznego; jest to najczęstszy typ nowotworu krwi. Istnieją dwie główne kategorie chłoniaka: chłoniak Hodgkina (HL) i chłoniak nieziarniczy. HL różni się od innych typów chłoniaka obecnością charakterystycznych CD30‑dodatnich komórek Reed-Sternberga.

Według Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego w 2015 roku w Stanach Zjednoczonych zostanie rozpoznanych około 9050 przypadków HL, a ponad 1150 osób umrze z powodu tej choroby.

Według organizacji o nazwie Koalicja Chłoniaka każdego roku HL rozpoznaje się u ponad 62 000 osób na całym świecie, a około 25 000 osób rocznie umiera z powodu tego nowotworu.

Informacje o leku ADCETRIS
Obecnie trwa obszerny program ponad 30 toczących się badań klinicznych oceniających preparat ADCETRIS; należy do nich badanie fazy 3 ALCANZA oraz dwa dodatkowe badania fazy 3 – jedno dotyczące leczenia pierwszej linii w klasycznym HL i jedno dotyczące pierwszej linii leczenia dojrzałych chłoniaków z komórek T; ponadto prowadzone są badania dotyczące wielu dodatkowych typów nowotworów złośliwych wykazujących ekspresję CD30, w tym chłoniaków z komórek B.


Preparat ADCETRIS (brentuksymab vedotin) to sprzężenie przeciwciała z lekiem (ADC) zawierające przeciwciało monoklonalne anty‑CD30 połączone poprzez łącznik rozszczepialny przez proteazę z czynnikiem hamującym powstawanie mikrotubul – monometyloaurystatyną E (MMAE), z wykorzystaniem zastrzeżonej technologii Seattle Genetics. Sprzężenie przeciwciała z lekiem zawiera system łączników zaprojektowanych w taki sposób, aby pozostawał on stabilny we krwi, ale uwalniał MMAE po przeniknięciu do komórek nowotworowych wykazujących ekspresję antygenu CD30.

Amerykański Urząd ds. Żywności i leków zatwierdził preparat ADCETRIS do podawania we wstrzyknięciach dożylnych w trzech wskazaniach: (1) rejestracja w normalnym trybie do leczenia pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych (auto‑HSCT) lub po niepowodzeniu co najmniej dwóch wcześniejszych wielolekowych schematów chemioterapii u chorych niezakwalifikowanych do auto‑HSCT, (2) rejestracja w normalnym trybie do leczenia pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina z grupy podwyższonego ryzyka nawrotu lub progresji jako leczenie konsolidacyjne po auto‑HSCT oraz (3) rejestracja w trybie przyspieszonym do leczenia pacjentów z układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (sALCL) po niepowodzeniu co najmniej jednego wcześniejszego wielolekowego schematu chemioterapii. Wskazanie dotyczące sALCL zatwierdzono w przyspieszonym trybie na podstawie odsetka odpowiedzi ogółem. Utrzymanie rejestracji tego wskazania dotyczącego sALCL może być uzależnione od potwierdzenia i opisania korzyści klinicznych w badaniach potwierdzających. Urząd Health Canada warunkowo zatwierdził preparat ADCETRIS do stosowania w nawrotowym lub opornym na leczenie HL lub sALCL.

W październiku 2012 roku Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie leku ADCETRIS do obrotu w dwóch wskazaniach: (1) w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CD30-dodatnim chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych schematach leczenia gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia, oraz (2) w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek. Preparat ADCETRIS został dopuszczony do obrotu przez organy rejestracyjne w ponad 55 krajach. Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczono poniżej.

Firmy Seattle Genetics oraz Takeda wspólnie prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad lekiem ADCETRIS. Na mocy postanowień umowy o współpracy firma Seattle Genetics nabyła prawa do sprzedaży leku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, podczas gdy Takeda jest uprawniona do sprzedaży ADCETRIS w pozostałych krajach na świecie. Firmy Seattle Genetics oraz Takeda dzielą się wspólnymi kosztami prac badawczo-rozwojowych nad lekiem ADCETRIS w stosunku 50:50, z wyjątkiem Japonii, gdzie Takeda samodzielnie ponosi koszty takich prac.

Informacje o firmie Seattle Genetics
Seattle Genetics to firma biotechnologiczna skupiona na rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych terapii przeciwnowotworowych opartych na przeciwciałach. Seattle Genetics jest liderem w dziedzinie rozwoju przeciwciał sprzężonych z lekiem (ADC) – technologii mającej na celu wykorzystanie zdolności przeciwciał do łączenia się z docelowymi antygenami i kierowanie w ten sposób leków uśmiercających komórki nowotworowe bezpośrednio do tych komórek. Kluczowy produkt firmy, ADCETRIS® (brentuksymab vedotin) to skierowane przeciwko CD30 przeciwciało sprzężone z lekiem (ADC), które – wspólnie z firmą Takeda Pharmaceutical Company Limited – dopuszczono do obrotu w ponad 55 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz w państwach Unii Europejskiej. Ponadto trwa obszerny program ponad 30 toczących się badań klinicznych oceniających lek ADCETRIS w nowotworach złośliwych wykazujących ekspresję CD30. Firma Seattle Genetics prowadzi także szeroko zakrojone prace nad wdrożeniem programów klinicznych oceniających kolejne przeciwciała sprzężone z lekiem, w tym SGN‑CD19A, SGN‑CD33A, SGN‑LIV1A, SGN‑CD70A, ASG‑22ME, ASG‑15ME oraz SEA‑CD40. Seattle Genetics współpracuje w zakresie technologii dotyczących przeciwciał związanych z lekiem z wieloma wiodącymi firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, w tym AbbVie, Agensys (spółka stowarzyszona z Astellas), Bayer, Genentech, GlaxoSmithKline oraz Pfizer. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.seattlegenetics.com.

Informacje o firmie Takeda
Firma Takeda, z siedzibą w mieście Osaka, Japonia (TSE: 4502), jest globalną firmą badawczą, której głównym obszarem zainteresowania są środki farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie. Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.


Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa leku ADCETRIS dla odbiorców w Stanach Zjednoczonych


OSTRZEŻENIE W RAMCE

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia: u pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS® (brentuksymab vedotin) może wystąpić zakażenie wirusem Johna Cunninghama (JC) powodujące postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię, mogącą prowadzić do zgonu.

Przeciwwskazanie

Lek ADCETRIS jest przeciwwskazany w przypadku jednoczesnego przyjmowania bleomycyny z powodu toksyczności płucnej (np. nacieku śródmiąższowego i/lub stanu zapalnego).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Neuropatia obwodowa: Stosowanie leku ADCETRIS wywołuje neuropatię obwodową, głównie czuciową. Zgłaszano także przypadki obwodowej neuropatii ruchowej. Neuropatia obwodowa wywołana stosowaniem leku ADCETRIS jest skutkiem kumulacyjnej ekspozycji na ten produkt leczniczy. U pacjentów należy kontrolować objawy neuropatii, takie jak niedoczulica, przeczulica, parestezje, dyskomfort, uczucie pieczenia, ból neuropatyczny lub osłabienie, i odpowiednio dostosować dawkę leku.

Reakcje anafilaktyczne i związane z podaniem wlewu: W przypadku stosowania leku ADCETRIS zgłaszano reakcje związane z podaniem wlewu, w tym reakcje anafilaktyczne. Podczas podawania wlewu należy monitorować pacjentów. W razie wystąpienia reakcji związanej z podawaniem wlewu należy go przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie medyczne. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej należy niezwłocznie i całkowicie przerwać podawanie leku oraz wdrożyć odpowiednie leczenie.

Toksyczność hematologiczna: Stosowanie leku ADCETRIS może wywołać długotrwałą (trwającą ≥1 tydzień) ciężką neutropenię, a także małopłytkowość lub niedokrwistość stopnia 3. lub 4. U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS zgłaszano gorączkę neutropeniczną. Należy kontrolować morfologię krwi przed podaniem każdej dawki leku ADCETRIS oraz rozważyć częstsze monitorowanie chorych z neutropenią stopnia 3. lub 4. Należy obserwować pacjentów w kierunku wystąpienia gorączki. Opcje postępowania w razie wystąpienia neutropenii stopnia 3. lub 4. obejmują: opóźnienie podania dawki, zmniejszenie dawki, odstawienie leku lub profilaktyczne zastosowanie G‑CSF przed podaniem kolejnych dawek.

Ciężkie zakażenia i zakażenia oportunistyczne: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano zakażenia, takie jak zapalenie płuc, bakteriemia oraz sepsa lub wstrząs septyczny (w tym przypadki zakończone zgonem). Podczas leczenia chorzy powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją pod kątem pojawienia się ewentualnych zakażeń bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych.

Zespół rozpadu guza: Pacjentów z guzami szybko proliferującymi i o dużej masie należy objąć ścisłą obserwacją.

Podwyższona toksyczność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek: Częstość występowania działań niepożądanych stopnia ≥3 oraz zgonów była większa u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek. Należy unikać stosowania leku ADCETRIS u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Podwyższona toksyczność w przypadku umiarkowanych lub ciężkich zaburzeń czynności wątroby: Częstość występowania działań niepożądanych stopnia ≥3 oraz zgonów była większa u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością wątroby. Należy unikać stosowania leku ADCETRIS u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Hepatotoksyczność: Po zastosowaniu leku ADCETRIS odnotowano poważne przypadki uszkodzenia wątroby, w tym także ze skutkiem śmiertelnym. Przypadki te odpowiadały uszkodzeniu komórek wątroby, przebiegały z podwyższeniem aktywności transaminaz i/lub stężenia bilirubiny oraz występowały po podaniu pierwszej dawki leku ADCETRIS lub po próbie ponownego podania tego leku. Występująca wcześniej choroba wątroby, wyjściowe podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych oraz stosowanie innych leków także może zwiększać to ryzyko. Należy monitorować poziom enzymów wątrobowych oraz bilirubiny. W przypadku wystąpienia nowej, nasilającej się lub ponownej hepatotoksyczności może być konieczne odroczenie podania dawki, zmiana dawkowania lub odstawienie leku ADCETRIS.

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML): U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano wystąpienie zakażenia wirusem Johna Cunninghama (JC) powodujące PML i związane z nią zgony. Objawy tego zaburzenia pojawiały się w różnym czasie od rozpoczęcia leczenia lekiem ADCETRIS – w niektórych przypadkach nawet 3 miesiące od początkowej ekspozycji. Poza stosowaniem leku ADCETRIS czynnikami predysponującymi do wystąpienia tej choroby są: wcześniejsze leczenie oraz choroba podstawowa mogąca powodować immunosupresję. Rozpoznanie PML należy rozważyć w przypadku każdego chorego zgłaszającego wystąpienie nowych objawów zaburzeń ze strony OUN. W przypadku podejrzenia PML należy wstrzymać podawanie leku ADCETRIS oraz odstawić go w razie potwierdzenia rozpoznania PML.

Toksyczność płucna: Obserwowano przypadki niezakaźnej toksyczności płucnej, w tym zapalenie płuc, chorobę śródmiąższową płuc oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej, czasem ze skutkiem śmiertelnym. Należy monitorować pacjentów pod kątem objawów przedmiotowych i podmiotowych toksyczności płucnej, w tym kaszlu i duszności. W przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia istniejących objawów ze strony układu oddechowego należy przerwać podawanie leku ADCETRIC do czasu przeprowadzenia oceny i uzyskania poprawy klinicznej.

Ciężkie reakcje dermatologiczne: Po zastosowaniu leku ADCETRIC obserwowano przypadki zespołu Stevensa-Johnsona (SJS) i toksycznej martwicy naskórka (TEN), w tym także ze skutkiem śmiertelnym. W razie wystąpienia SJS lub TEN należy przerwać podawanie leku ADCETRIS i zastosować odpowiednie leczenie.

Działanie toksyczne na zarodek i płód: Lek może powodować uszkodzenie płodu. Kobiety w ciąży należy poinformować o potencjalnym ryzyku dla płodu.

Najczęstsze działania niepożądane:

 

Lek ADCETRIS oceniano w monoterapii u 160 pacjentów z nawrotowym klasycznym HL i sALCL w dwóch badaniach prowadzonych w pojedynczej grupie, bez grupy kontrolnej. W obu badaniach najczęstsze działania niepożądane (≥20%), niezależnie od przyczyny, obejmowały: neutropenię, obwodową neuropatię czuciową, uczucie zmęczenia, nudności, niedokrwistość, zakażenie górnych dróg oddechowych, biegunkę, gorączkę, wysypkę, małopłytkowość, kaszel i wymioty.

 

Lek ADCETRIS oceniano w grupie 329 pacjentów z klasycznym HL z podwyższonym ryzykiem nawrotu lub progresji po auto‑HSCT w badaniu z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo. Najczęstsze działania niepożądane (≥20%) w grupie leczenia lekiem ADCETRIS (167 pacjentów), niezależnie od przyczyny, obejmowały: neutropenię, obwodową neuropatię czuciową, małopłytkowość, niedokrwistość, zakażenie górnych dróg oddechowych, uczucie zmęczenia, obwodową neuropatię ruchową, nudności, kaszel i biegunkę.

 

Interakcje z innymi lekami:

Jednoczesne podawanie silnych inhibitorów lub induktorów CYP3A4, a także inhibitorów P‑gp, może wpływać na ekspozycję na monometyloaurystatynę E (MMAE).

 

Stosowanie w szczególnych populacjach:

Ekspozycja na MMAE i ryzyko działań niepożądanych są podwyższone u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Należy unikać stosowania leku u pacjentów z takimi zaburzeniami.

 

Dodatkowe dane dotyczące bezpieczeństwa, w tym dane dotyczące OSTRZEŻENIA podanego w ramce, zawarto w pełnej informacji o leku ADCETRIS, zamieszczonej na stronie http://www.seattlegenetics.com/pdf/adcetris_USPI.pdf.

 

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa leku ADCETRIS dla użytkowników na całym świecie

Lek ADCETRIS® jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina CD30-dodatnim:

po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT) lub
po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
Lek ADCETRIS® jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (sALCL).

Stosowanie leku ADCETRIS jest przeciwwskazane u chorych wykazujących nadwrażliwość na ten lek. Ponadto, jednoczesne stosowanie bleomycyny i ADCETRIS wywołuje toksyczność płucną i jest przeciwwskazane.

Stosowane leku ADCETRIS może powodować ciężkie działania niepożądane, takie jak:

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML): U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano wystąpienie zakażenia wirusem Johna Cunninghama (JCV) powodujące PML i związane z nią zgony. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia nowych lub nasilenia istniejących przedmiotowych lub podmiotowych objawów neurologicznych, zaburzeń funkcji poznawczych lub zachowań mogących sugerować PML.
Zapalenie trzustki: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki ostrego zapalenia trzustki. Zgłaszano także przypadki zakończone zgonem. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia nowego lub nasilenia istniejącego bólu brzucha.
Toksyczność płucna: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki toksyczności płucnej. W przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia istniejących objawów ze strony układu oddechowego (np. kaszel, duszność) należy niezwłocznie wykonać badania diagnostyczne.
Ciężkie zakażenia i zakażenia oportunistyczne: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano ciężkie zakażenia, takie jak zapalenie płuc, bakteriemia gronkowcowa, sepsa/wstrząs septyczny (w tym przypadki śmiertelne) oraz półpasiec, a także zakażenia oportunistyczne, takie jak zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci i zakażenia grzybicze jamy ustnej. Pacjentów należy uważnie obserwować w czasie leczenia w kierunku wystąpienia ewentualnych ciężkich zakażeń i zakażeń oportunistycznych.
Reakcje związane z podaniem wlewu: Po zastosowaniu leku ADCETRIS obserwowano natychmiastowe i opóźnione reakcje związane z podaniem wlewu, a także reakcje anafilaktyczne. Pacjentów należy uważnie obserwować w czasie podawania wlewu i po jego zakończeniu.
Zespół rozpadu guza (TLS): U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki zespołu rozpadu guza. Pacjentów z guzami szybko proliferującymi i o dużej masie, stanowiących grupę ryzyka wystąpienia zespołu TLS, należy objąć ścisłą obserwacją i leczyć zgodnie z najlepszą praktyką medyczną.
Neuropatia obwodowa: Stosowanie leku ADCETRIS może wywołać neuropatię obwodową, głównie czuciową. Zgłaszano także przypadki obwodowej neuropatii ruchowej. U pacjentów należy kontrolować objawy neuropatii obwodowej, takie jak niedoczulica, przeczulica, parestezje, dyskomfort, uczucie pieczenia, ból neuropatyczny lub osłabienie.
Toksyczność hematologiczna: Stosowanie leku ADCETRIS może wywołać niedokrwistość stopnia 3 lub 4, małopłytkowość, a także długotrwałą (utrzymującą się przez okres ≥1 tygodnia) neutropenię stopnia 3 lub 4. Przed podaniem każdej dawki należy wykonać badanie morfologii krwi pełnej.
Gorączka neutropeniczna: U pacjentów otrzymujących lek obserwowano przypadki gorączki neutropenicznej. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia gorączki i leczyć zgodnie z najlepszą praktyką medyczną.
Zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i toksyczna nekroliza naskórka (TEN): Opisywano przypadki SJS i TEN. Zgłaszano także przypadki zakończone zgonem.
Hiperglikemia: W toku badań obserwowano występowanie hiperglikemii u pacjentów z podwyższonym wskaźnikiem masy ciała (BMI), zarówno z cukrzycą, jak i bez cukrzycy w wywiadzie. U każdego pacjenta, u którego wystąpił epizod hiperglikemii należy ściśle monitorować stężenie glukozy w surowicy.
Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby są ograniczone. Analiza populacyjna farmakokinetyki wykazała, że umiarkowane i ciężkie zaburzenia czynności nerek oraz niskie stężenie albumin w surowicy mogą wpływać na klirens MMAE. Opisywano przypadki podwyższenia aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT) oraz aminotransferazy asparaginianowej (AST). Należy rutynowo monitorować czynność wątroby u pacjentów otrzymujących brentuksymab vedotin.
Zawartość sodu w substancjach pomocniczych: Ten produkt leczniczy zawiera maksymalnie 2,1 mmol (47 mg) sodu w jednej dawce. Należy wziąć ten fakt pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę ubogosodową.
Poważne działania niepożądane obejmowały: neutropenię, małopłytkowość, zaparcia, biegunki, wymioty, gorączkę, obwodową neuropatię ruchową i czuciową, hiperglikemię, polineuropatię demielinizacyjną, zespół rozpadu guza i zespół Stevensa-Johnsona.

Lek ADCETRIS oceniano w ramach dwóch badań fazy 2, w których lek ten podawano 160 pacjentom w dwóch badaniach fazy 2. W obu badaniach działania niepożądane określone jako bardzo częste (≥1/10) obejmowały: zakażenia, neutropenię, obwodową neuropatię czuciową, biegunkę, nudności, wymioty, łysienie, świąd, bóle mięśni, uczucie zmęczenia, gorączkę i reakcje związane z wlewem. Działania niepożądane określone jako częste (≥1/100 do <1/10) obejmowały: zakażenia górnych dróg oddechowych, półpasiec, zapalenie płuc, niedokrwistość, małopłytkowość, hiperglikemię, obwodową neuropatię ruchową, zawroty głowy, polineuropatię demielinizacyjną, kaszel, duszność, zaparcia, wysypkę, bóle stawów, bóle pleców oraz dreszcze.

Nie są to wszystkie możliwe działania niepożądane leku ADCETRIS. Przed przepisaniem leku pacjentowi należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL).

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy Seattle Genetics:

Niektóre z oświadczeń zawartych w niniejszym komunikacie prasowym stanowią stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które mogą odnosić się między innymi do potencjału terapeutycznego i handlowego preparatu ADCETRIS, w tym możliwości stosowania preparatu ADCETRIS w leczeniu zaawansowanej postaci klasycznego HL, przewidywanego czasu opublikowania wyników badania ECHELON‑1, przewidywane korzyści z programu badań klinicznych preparatu ADCETRIS prowadzonych przez firmę Seattle Genetics, a także potencjalnego przedłożenia uzupełniającego wniosku o rejestrację leku biologicznego w celu rozszerzenia zarejestrowanych wskazań do stosowania preparatu ADCETRIS w sytuacjach ocenianych w badaniu ECHELON‑1. Rzeczywiste wyniki lub wydarzenia mogą się istotnie różnić od przewidywanych lub sugerowanych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą spowodować taką różnicę, obejmują ryzyko związane z występowaniem zdarzeń niepożądanych po zastosowaniu preparatu ADCETRIS, negatywne lub niespodziewane wyniki badań klinicznych preparatu ADCETRIS, pomimo uzyskania korzystnych wyników we wcześniejszych badaniach sponsorowanych przez firmę lub przez badaczy, a także niekorzystne wyniki procedur regulacyjnych dotyczące preparatu ADCETRIS – wszystkie tego typu zdarzenia mogą spowodować, że firma Seattle Genetics nie będzie w stanie uzyskać rozszerzenia zatwierdzonych wskazań do stosowania na sytuacje oceniane w badaniu ECHELON‑1 lub jakiekolwiek inne stany kliniczne. Firma Seattle Genetics może ponadto doświadczyć opóźnienia prowadzenia badania ECHELON‑1 lub innych badań klinicznych bądź uzyskania danych z tych badań, w każdym przypadku z różnych powodów, takich jak między innymi nieodłączne trudności i czynniki niepewności związane z opracowywaniem produktów farmaceutycznych. Więcej informacji na temat zagrożeń i czynników niepewności związanych z działalnością firmy Seattle Genetics przedstawiono w punkcie „Czynniki ryzyka” w załączniku 99.1 do aktualnego raportu firmy na formularzu 8‑K przedłożonym przez firmę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 9 września 2015 r. Seattle Genetics oświadcza, że nie ma zamiaru uaktualniać ani korygować jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości ani nie ma obowiązku ich uaktualniać ani korygować, niezależnie od tego, czy takie uaktualnienie lub korekta może wynikać z uzyskania nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy z innego powodu.

 

# # #