Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Firma Takeda przedstawia pięcioletnie dane na temat przeżywalności dla preparatu ADCETRIS® (brentuksymab vedotin), wykazując trwałe remisje w nawrotowym/opornym na leczenie chłoniaku Hodgkina

10 grudnia 2015

- Podczas Dorocznej Konferencji ASH przedstawiono ostateczne wyniki kluczowego badania fazy 2 oceniającego wcześniej intensywnie leczonych pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina –

- Uaktualnione dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa z badania fazy 3 AETHERA oceniającego leczenie konsolidacyjne brentuksymabem vedotin po ASCT u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina z grupy wysokiego ryzyka nawrotu również wskazują na ciągłą poprawę czasu przeżycia bez progresji choroby po trzech latach obserwacji –


Orlando, Floryda, USA, 6 grudnia 2015 r. – Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ogłosiła wyniki obserwacji po zakończeniu leczenia uzyskane w kluczowym badaniu fazy 2 oceniającym stosowanie brentuksymabu vedotin w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT). Dane te wykazały, że szacunkowy wskaźnik pięcioletniego przeżycia całkowitego (OS) wśród pacjentów leczonych preparatem ADCETRIS wynosił 41 procent (95% CI: 31%, 51%); mediana OS wynosiła 40,5 miesiąca (95% CI: 28,7, 61,9 [zakres: 1,8 do 72,9+]), a mediana czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) wynosiła 9,3 miesiąca (95% CI: 7,1 do 12,2 miesiąca). Profil bezpieczeństwa preparatu ADCETRIS był zgodny z informacjami przedstawionymi w zatwierdzonej charakterystyce produktu. Wyniki te przedstawiono w dniu dzisiejszym podczas 57. dorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), odbywającej się w Orlando, w stanie Floryda, USA.

 

– Wskaźniki pięcioletniego przeżycia całkowitego przedstawione w tym kluczowym badaniu są bardzo obiecujące z punktu widzenia poprawy odległego rokowania dla pacjentów z tą chorobą, gdyż w przeszłości wyniki ich leczenia były bardzo słabe – powiedział profesor Andreas Engert, MD, Szpital Uniwersytecki
w Kolonii, Niemcy. – Dane te dodatkowo potwierdzają możliwość stosowania preparatu ADCETRIS jako standardowego leczenia u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, u których wystąpi nawrót lub progresja choroby po leczeniu ratunkowym i ASCT.

 

Przedstawione również w dniu dzisiejszym podczas dorocznej konferencji ASH dane z badania fazy 3 AETHERA oceniającego leczenie konsolidacyjne brentuksymabem vedotin u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina z grupy wysokiego ryzyka nawrotu wykazały, że po trzech latach obserwacji u pacjentów leczonych brentuksymabem vedotin nadal utrzymuje się istotna poprawa PFS zgodnie z oceną badacza (61%; 95% CI: 53%, 68%; HR: 0,52) w porównaniu z placebo (43%; 95% CI: 36%, 51%; HR: 0,52). Profil bezpieczeństwa preparatu ADCETRIS był zgodny z informacjami przedstawionymi w zatwierdzonej charakterystyce produktu.

 

ADCETRIS (brentuksymab vedotin) to sprzężenie przeciwciała z lekiem (ADC) skierowane przeciwko antygenom CD30 – markerowi definiującemu klasyczną postać chłoniaka Hodgkina. Preparat ADCETRIS jest obecnie zarejestrowany w ponad 55 krajach do leczenia nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina, a także układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL). Obecnie oceniana jest przydatność preparatu ADCETRIS w szeregu innych nowotworów, a wyniki sześciu badań prowadzonych w ramach programu badań klinicznych preparatu ADCETRIS przedstawiono podczas konferencji ASH, między innymi w formie czterech prezentacji ustnych.

– Ponad 45 trwających badań klinicznych dotyczących różnych linii leczenia, a także ciągłe badania mające na celu zrozumienie podstawowej patogenezy chłoniaka Hodgkina świadczą o naszym głębokim zaangażowaniu na rzecz udoskonalenia opieki medycznej nad osobami zmagającymi się z tą chorobą – powiedział dr Dirk Huebner, Dyrektor wykonawczy ds. medycznych z Działu Terapii Onkologicznej w firmie Takeda. – Korzystne długoterminowe wyniki tych dwóch kluczowych badań są bardzo ważne w naszych pracach mających na celu poprawę leczenia osób z chłoniakiem Hodgkina, u których wystąpiła progresja tej choroby.

 

Informacje o badaniach

Badanie 1: Dane pochodzące z kluczowego badania fazy 2 oceniającego brentuksymab vedotin u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina na temat przeżywalności pięcioletniej wskazują na trwałą odpowiedź, [streszczenie 2736 przedstawione 6 grudnia 2015 r.]

Dane z pięcioletniej obserwacji z kluczowego badania fazy 2 oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność brentuksymabu vedotin u wcześniej intensywnie leczonych pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina po ASCT zostały przedstawione podczas prezentacji posterowej przez dr Roberta Chena z Narodowego Centrum Medycznego City of Hope w Kalifornii. W badaniu tym 102 zakwalifikowanych pacjentów otrzymywało brentuksymab vedotin w dawce 1,8 mg/kg w 30-minutowym wlewie dożylnym (IV) ambulatoryjnie co trzy tygodnie, przez maksymalnie 16 cykli. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek odpowiedzi obiektywnych (ORR) w niezależnej ocenie według zmodyfikowanych kryteriów odpowiedzi w chłoniaku złośliwym (Cheson 2007). Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek odpowiedzi całkowitych (CR), czas trwania odpowiedzi, czas przeżycia bez progresji choroby (PFS), przeżycie całkowite (OS), bezpieczeństwo i tolerancję. Status przeżycia i choroby oceniano co trzy miesiące przez dwa lata, a następnie co sześć miesięcy do piątego roku. W wyniku poprawki do protokołu badania usunięto wymóg rutynowego wykonywania badań TK w okresie obserwacji, w związku z czym status choroby był oceniany przez badacza. W chwili wprowadzenia poprawki 18 pacjentów w dalszym ciągu podlegało ocenie pod kątem progresji choroby; u pacjentów tych prowadzono długotrwałą obserwację, której mediana czasu trwania wynosiła ponad 30 miesięcy.

Mediana liczby zastosowanych u pacjentów cykli leczenia brentuksymabem vedotin wynosiła dziewięć (zakres: 1–16). W badaniu osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, uzyskując wskaźnik ORR na poziomie 72 % oraz odsetek CR na poziomie 33 %. Najczęstszymi związanymi z leczeniem zdarzeniami niepożądanymi były: obwodowa neuropatia czuciowa, nudności, uczucie zmęczenia, neutropenia i biegunka. Zdarzenia niepożądane stopnia 3 lub wyższego wystąpiły u ≥5 procent pacjentów i obejmowały neutropenię, obwodową neuropatię czuciową, małopłytkowość i niedokrwistość.

U 15 spośród 102 pacjentów zakwalifikowanych do badania nadal prowadzono obserwację i w chwili zamknięcia badania pozostawali oni w remisji. Wśród tych 15 pacjentów u sześciu wykonano konsolidacyjny allogeniczny przeszczep komórek macierzystych, a dziewięciu nie otrzymywało dalszego leczenia od czasu zakończenia leczenia brentuksymabem vedotin.

Badanie 2: Uaktualnione dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa z badania AETHERA oceniającego leczenie konsolidacyjne brentuksymabem vedotin po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT) u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina z grupy wysokiego ryzyka [streszczenie 3172 przedstawione 6 grudnia 2015 r.]

Uaktualnione dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa z badania fazy 3 AETHERA zostały przedstawione w formie prezentacji plakatowej przez dr Johna Sweetenhama z Instytutu Onkologicznego Huntsmana, Uniwersytet Utah. Badanie AETHERA miało na celu ocenę możliwości stosowania brentuksymabu vedotin w monoterapii w celu przedłużenia przeżycia bez progresji choroby (PFS) po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych u pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, u których występował co najmniej jeden czynnik ryzyka progresji choroby. Oprócz pierwszorzędowego punktu końcowego, którym był PFS, oceniano także drugorzędowe punkty końcowe takie jak całkowity czas przeżycia (OS), bezpieczeństwo i tolerancja. U kwalifikowanych do badania pacjentów musiał występować oporny na leczenie chłoniak Hodgkina w wywiadzie, musiał wystąpić nawrót tej choroby w okresie jednego roku od otrzymania pierwszej chemioterapii i/lub choroba musiała występować poza węzłami chłonnymi w chwili wystąpienia nawrotu przed ASCT. Czynniki te opisuje się jako związane z niekorzystnym rokowaniem po przeszczepieniu. Pacjenci otrzymywali brentuksymab vedotin lub placebo co trzy tygodnie przez okres około jednego roku. To międzynarodowe, wieloośrodkowe badanie przeprowadzono w 78 ośrodkach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Europie Wschodniej i Zachodniej oraz Rosji.

Zakwalifikowano do niego łącznie 329 pacjentów z chłoniakiem Hodgkina i ryzykiem nawrotu choroby, w tym 165 pacjentów do grupy brentuksymabu vedotin i 164 do grupy placebo. Mediana liczby cykli leczenia podanych pacjentom w obu grupach wynosiła 15.

Jak podano podczas dorocznej konferencji ASH w 2014 roku, w badaniu AETHERA osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazując istotną poprawę PFS wśród pacjentów, którzy otrzymywali brentuksymab vedotin w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali placebo (mediana wynosiła odpowiednio 43 miesiące w porównaniu z 24 miesiącami; HR=0,57; p=0,001). Około trzech lat po randomizacji ostatniego pacjenta terapia konsolidacyjna preparatem ADCETRIS nadal wykazywała poprawę PFS. Po trzech latach wskaźnik PFS wynosił 61 procent (95% CI: 53–68) wśród pacjentów w grupie brentuksymabu vedotin w porównaniu z 43 procentami (95% CI: 36–51) w grupie placebo.

Po trzech latach przypadki zaobserwowanej po zastosowaniu leczenia neuropatii obwodowej ustąpiły u większości pacjentów, a ponadto nie odnotowano dodatkowych przypadków nowotworów wtórnych w żadnej z grup leczenia.

Wśród 112 pacjentów z grupy brentuksymabu vedotin, u których wystąpiła zaobserwowana po zastosowaniu leczenia neuropatia obwodowa, u 99 pacjentów (88%) wystąpiła poprawa (23%) lub objawy neuropatii całkowicie ustąpiły (65%) do chwili przeprowadzenia analizy.
Nowotwory wtórne występowały z porównywalną częstością pomiędzy obydwoma grupami leczenia (n=4 w grupie brentuksymabu vedotin, n=2 w grupie placebo).
Przerwanie leczenia z powodu zdarzenia niepożądanego (AE) nastąpiło u 54 pacjentów (33%), którzy otrzymywali preparat ADCETRIS, najczęściej z powodu obwodowej neuropatii czuciowej i ruchowej (odpowiednio 14% i 7%). U pacjentów, którzy przerwali leczenie brentuksymabem vedotin w wyniku zdarzenia niepożądanego, mediana liczby cykli leczenia wynosiła 9,5 (zakres: od 1 do 15). Dwuletni wskaźnik PFS u tych pacjentów wynosił 69 procent (95% CI: 54–79) w porównaniu z 82 procentami (95% CI: 71–89) wśród pacjentów, którzy zakończyli wszystkie 16 cykli leczenia.
Po 24-miesięcznym okresie oceny odnotowano 6 zdarzeń PFS (2 przypadki progresji i 4 zgony) w grupie brentuksymabu vedotin w porównaniu z trzema w grupie placebo (2 przypadki progresji i 1 zgon). Współczynnik ryzyka (HR) dla PFS w niezależnej ocenie wynosił 0,57 (95% CI: 0,41–0,82).

 

Informacje o leku ADCETRIS®

ADCETRIS to sprzężenie przeciwciała z lekiem zawierające przeciwciało monoklonalne anty-CD30 połączone poprzez łącznik rozszczepialny przez proteazę z czynnikiem hamującym powstawanie mikrotubul, monometyloaurystatyną E (MMAE). Sprzężenie przeciwciała z lekiem zawiera system łączników zaprojektowanych w taki sposób, aby pozostawał on stabilny we krwi, ale uwalniał MMAE po przeniknięciu do komórek nowotworowych wykazujących ekspresję antygenu CD30.

W październiku 2012 roku Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie leku ADCETRIS do obrotu w dwóch wskazaniach: (1) w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie CD30-dodatnim chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych schematach leczenia, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia, oraz (2) w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie sALCL. Preparat ADCETRIS został dopuszczony do obrotu przez organy rejestracyjne w ponad 55 krajach. Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczono poniżej.

FDA zatwierdziła preparat ADCETRIS do podawania we wstrzyknięciach dożylnych w trzech wskazaniach: (1) rejestracja w normalnym trybie do leczenia pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina po niepowodzeniu autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (auto‑HSCT) lub po niepowodzeniu co najmniej dwóch wcześniejszych schematów chemioterapii wielolekowej u pacjentów niezakwalifikowanych do auto‑HSCT, (2) rejestracja w normalnym trybie do leczenia pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina z grupy podwyższonego ryzyka nawrotu lub progresji jako leczenie konsolidacyjne po auto‑HSCT oraz (3) rejestracja w trybie przyspieszonym do leczenia pacjentów z układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (sALCL) po niepowodzeniu co najmniej jednego wcześniejszego schematu chemioterapii wielolekowej. Wskazanie dotyczące sALCL zatwierdzono w przyspieszonym trybie na podstawie odsetka odpowiedzi ogółem. Utrzymanie rejestracji tego wskazania dotyczącego sALCL może być uzależnione od potwierdzenia i opisania korzyści klinicznych w badaniach potwierdzających. Urząd Health Canada warunkowo zatwierdził preparat ADCETRIS do stosowania w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku Hodgkina lub sALCL.

Obecnie trwa obszerny program ponad 30 toczących się badań klinicznych oceniających preparat ADCETRIS; należy do nich badanie fazy 3 ALCANZA oraz dwa dodatkowe badania fazy 3 – jedno dotyczące leczenia pierwszej linii w klasycznym chłoniaku Hodgkina i jedno dotyczące leczenia pierwszej linii dojrzałych chłoniaków z komórek T; ponadto prowadzone są badania dotyczące wielu dodatkowych typów nowotworów złośliwych wykazujących ekspresję CD30, w tym chłoniaków z komórek B.

Firmy Seattle Genetics oraz Takeda wspólnie prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad lekiem ADCETRIS. Na mocy postanowień umowy o współpracy firma Seattle Genetics nabyła prawa do sprzedaży leku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, podczas gdy Takeda jest uprawniona do sprzedaży ADCETRIS w pozostałych krajach na świecie. Firmy Seattle Genetics oraz Takeda dzielą się wspólnymi kosztami prac badawczo-rozwojowych nad lekiem ADCETRIS w stosunku 50:50, z wyjątkiem Japonii, gdzie Takeda samodzielnie ponosi koszty takich prac.

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa leku ADCETRIS dla użytkowników na całym świecie

Lek ADCETRIS® jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina CD30‑dodatnim:

po autologicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych (ASCT), lub
po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
Lek ADCETRIS jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (sALCL).

Stosowanie leku ADCETRIS jest przeciwwskazane u chorych wykazujących nadwrażliwość na ten lek. Ponadto, jednoczesne stosowanie bleomycyny i leku ADCETRIS wywołuje toksyczność płucną i jest przeciwwskazane.

Stosowane leku ADCETRIS może powodować ciężkie działania niepożądane, takie jak:

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML): U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano wystąpienie zakażenia wirusem Johna Cunninghama (JCV) powodujące PML i związane z nią zgony. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia nowych lub nasilenia istniejących przedmiotowych lub podmiotowych objawów neurologicznych, zaburzeń funkcji poznawczych lub zachowań mogących sugerować PML.
Zapalenie trzustki: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki ostrego zapalenia trzustki. Zgłaszano także przypadki zakończone zgonem. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia nowego lub nasilenia istniejącego bólu brzucha.
Toksyczność płucna: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki toksyczności płucnej. W przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia istniejących objawów ze strony układu oddechowego (np. kaszel, duszność) należy niezwłocznie wykonać badania diagnostyczne.
Ciężkie zakażenia i zakażenia oportunistyczne: U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano ciężkie zakażenia, takie jak zapalenie płuc, bakteriemia gronkowcowa, sepsa/wstrząs septyczny (w tym przypadki śmiertelne) oraz półpasiec, a także zakażenia oportunistyczne, takie jak zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci i zakażenia grzybicze jamy ustnej. Pacjentów należy uważnie obserwować w czasie leczenia w kierunku wystąpienia ewentualnych ciężkich zakażeń i zakażeń oportunistycznych.
Reakcje związane z podaniem wlewu: Po zastosowaniu leku ADCETRIS obserwowano natychmiastowe i opóźnione reakcje związane z podaniem wlewu, a także reakcje anafilaktyczne. Pacjentów należy uważnie obserwować w czasie podawania wlewu i po jego zakończeniu.
Zespół rozpadu guza (TLS): U pacjentów otrzymujących lek ADCETRIS obserwowano przypadki zespołu rozpadu guza. Pacjentów z guzami szybko proliferującymi i o dużej masie, stanowiących grupę ryzyka wystąpienia zespołu TLS, należy objąć ścisłą obserwacją i leczyć zgodnie z najlepszą praktyką medyczną.
Neuropatia obwodowa: Stosowanie leku ADCETRIS może wywołać neuropatię obwodową, głównie czuciową. Zgłaszano także przypadki obwodowej neuropatii ruchowej. U pacjentów należy kontrolować objawy neuropatii obwodowej, takie jak niedoczulica, przeczulica, parestezje, dyskomfort, uczucie pieczenia, ból neuropatyczny lub osłabienie.
Toksyczność hematologiczna: Stosowanie leku ADCETRIS może wywołać niedokrwistość stopnia 3 lub 4, małopłytkowość, a także długotrwałą (utrzymującą się przez okres ≥1 tygodnia) neutropenię stopnia 3 lub 4. Przed podaniem każdej dawki należy wykonać badanie morfologii krwi pełnej.
Gorączka neutropeniczna: U pacjentów otrzymujących lek obserwowano przypadki gorączki neutropenicznej. Pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia gorączki i leczyć zgodnie z najlepszą praktyką medyczną.
Zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i toksyczna nekroliza naskórka (TEN): Opisywano przypadki SJS i TEN. Zgłaszano także przypadki zakończone zgonem.
Hiperglikemia: W toku badań obserwowano występowanie hiperglikemii u pacjentów z podwyższonym wskaźnikiem masy ciała (BMI), zarówno z cukrzycą, jak i bez cukrzycy w wywiadzie. U każdego pacjenta, u którego wystąpił epizod hiperglikemii, należy ściśle monitorować stężenie glukozy w surowicy.
Zaburzenia czynności nerek i wątroby: Doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby są ograniczone. Analiza populacyjna farmakokinetyki wykazała, że umiarkowane i ciężkie zaburzenia czynności nerek oraz niskie stężenie albumin w surowicy mogą wpływać na klirens MMAE. Opisywano przypadki podwyższenia aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT) oraz aminotransferazy asparaginianowej (AST). Należy rutynowo monitorować czynność wątroby u pacjentów otrzymujących brentuksymab vedotin.
Zawartość sodu w substancjach pomocniczych: Ten produkt leczniczy zawiera maksymalnie 2,1 mmol (47 mg) sodu w jednej dawce. Należy wziąć ten fakt pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę ubogosodową.
Poważne działania niepożądane obejmowały: neutropenię, małopłytkowość, zaparcia, biegunki, wymioty, gorączkę, obwodową neuropatię ruchową i czuciową, hiperglikemię, polineuropatię demielinizacyjną, zespół rozpadu guza i zespół Stevensa-Johnsona.

Lek ADCETRIS oceniano w ramach dwóch badań fazy 2, w których lek ten podawano 160 pacjentom. W obu badaniach działania niepożądane określone jako bardzo częste (≥1/10) obejmowały: zakażenia, neutropenię, obwodową neuropatię czuciową, biegunkę, nudności, wymioty, łysienie, świąd, bóle mięśni, uczucie zmęczenia, gorączkę i reakcje związane z wlewem. Działania niepożądane określone jako częste (≥1/100 do <1/10) obejmowały: zakażenia górnych dróg oddechowych, półpasiec, zapalenie płuc, niedokrwistość, małopłytkowość, hiperglikemię, obwodową neuropatię ruchową, zawroty głowy, polineuropatię demielinizacyjną, kaszel, duszność, zaparcia, wysypkę, bóle stawów, bóle pleców oraz dreszcze.
Nie są to wszystkie możliwe działania niepożądane leku ADCETRIS. Przed przepisaniem leku pacjentowi należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL).

Informacje o Takeda

Firma Takeda (TSE: 4502), z siedzibą w mieście Osaka, Japonia, jest globalną firmą badawczą, której głównym obszarem zainteresowania są preparaty farmaceutyczne. Jako największa firma farmaceutyczna w Japonii i jeden ze światowych liderów w tej branży, Takeda stawia sobie za cel dążenie do poprawy stanu zdrowia osób na całym świecie poprzez wprowadzanie wiodących innowacji w medycynie.

Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda są dostępne na jej stronie internetowej: www.takeda.com.