Aktivera tillgänglighetAktivera tillgänglighet

Takeda: För en hållbar vård i partnerskap

Vår vision för framtida vårdmodeller är att värdet av vården blir det styrande elementet. Genom ett värdebaserat synsätt kan vi, gemensamt, säkerställa att varje enskild patient möts på ett så individanpassat och resurseffektivt sätt som möjligt. Med fokus på värdet kan vi också säkerställa att såväl traditionella, beprövade metoder som nya innova­tioner inom vården används på mest effektiva sätt.

Vår vision för att uppnå detta är att man behöver skapa ett gemensamt, holistiskt synsätt inom vården och dess element i alla led – från patient och anhöriga till alla vårdinstanser, vidare till beta­lare och samhället i stort.

 

Läs mer om vår vision i ”Hållbar vård i partnerskap” 

Whitepaper om värdebaserad vård

Takeda har bett EIU titta på hur Sverige står sig i ett internationellt perspektiv och hur vi kan utveckla ett modernt, hållbart system för hälso- och sjukvård i Sverige. Resultatet av rapporten är viktigt för att vi skall få djupare förståelse för vilka möjligheter som finns samt vilka utmaningar vi behöver övervinna.

Läs EIUs whitepaper om värdebaserad vård i Sverige 

Skapa dialog om framtida partnerskap

NVIS_med logga_PROMO.jpg

För att ge andra samhällsaktörer en bild av vår vision har vi skapat en profilsida på altinget.se. Där kan du läsa mer om vilka utmaningar vi ser att vården står inför, vilka initiativ vi anser nödvändiga för att förbättra den, och hur vår övergripande vision för en hållbar vård i Sverige ser ut. På Takeda vill vi skapa vad vi kallar ett ”nytt vårdtänk”, där framtida vårdmodeller i högre grad styrs av vilket värde de ger, för såväl patienter som för sjukvården och samhället i stort. En nyckel för att lyckas är att föra bredare diskussioner om hur vi kan dra nytta av de forskningsgenombrott som ständigt sker och skapa sektoröverskridande samarbeten mellan vården, akademin och industrin.
Läs gärna mer på https://www.altinget.se/aktoerer/nyttvaardtanksverige.