Takeda: För en hållbar vård i partnerskap

Vår vision för framtida vårdmodeller är att värdet av vården blir det styrande elementet. Genom ett värdebaserat synsätt kan vi, gemensamt, säkerställa att varje enskild patient möts på ett så individanpassat och resurseffektivt sätt som möjligt. Med fokus på värdet kan vi också säkerställa att såväl traditionella, beprövade metoder som nya innova­tioner inom vården används på mest effektiva sätt.

Vår vision för att uppnå detta är att man behöver skapa ett gemensamt, holistiskt synsätt inom vården och dess element i alla led – från patient och anhöriga till alla vårdinstanser, vidare till beta­lare och samhället i stort.

 

Läs mer om vår vision i ”Hållbar vård i partnerskap” 

Bild2
Bild3

Whitepaper om värdebaserad vård

Takeda har bett EIU titta på hur Sverige står sig i ett internationellt perspektiv och hur vi kan utveckla ett modernt, hållbart system för hälso- och sjukvård i Sverige. Resultatet av rapporten är viktigt för att vi skall få djupare förståelse för vilka möjligheter som finns samt vilka utmaningar vi behöver övervinna, säger Per Rydingsvärd, Interim Country Manager på Takeda.

Läs EIUs whitepaper om värdebaserad vård i Sverige 

 


Skapa dialog om framtida partnerskap

Takeda kommer under 2019 att initiera rundabordsamtal med ett brett spektrum av intressenter för att ytterligare fördjupa diskussionen kring frågorna om VBHC.

Vi kommer att dela resultat från samtalen här.

 

Takedas vårdvision: Nominerat för Eyeforpharma Award 2019

Takeda satsar på att bidra till och visa att holistiska lösningar fungerar, att identifiera vad som utgör de värdeskapande beståndsdelarna samt testa dem praktiskt.  Vi har exempelvis gjort detta i ett gemensamt projekt med Karolinska Universitetssjukhuset och Bestor. Ambitionen är att använda algoritmer för att förutse skov hos IBD-patienter baserat på deras egna hälsodata. Förutom att det leder till en stor förbättring för patienten så hjälper det personalen på kliniken att identifiera högriskpatienter innan de får sina första symptom och kan i tid se till att resurserna allokeras till de patienter som har det största vårdbehovet. Detta kan i sin tur möjliggöra en förändring av befintliga vårdprocesser som leder till en effektivare vård och minskade kostnader, vilket vore en vinst för hela systemet. Proof of concept-fasen är nu avslutad och vi ser fram emot att se om pilotfasen kommer att bekräfta att algoritmen fungerar som det är tänkt.

Projektet ”Predict & Prevent” är nu nominerat till eyeforpharma Awards 2019.

 

 

Extra länkar till:

INTERNT:

Digitalisering av vården
https://www.takeda.com/sv-se/our-stories/innovation/digitalisering-av-varden/

Löser e-hälsa framtida generationers krav på sjukvård?
https://www.takeda.com/sv-se/our-stories/innovation/loser-ehalsa-framtida-generationers-krav-pa-sjukvard/

Sverige långt framme inom värdebaserad vård – med stora möjligheter för fortsatt utveckling
https://www.takeda.com/sv-se/pressrum/pressmeddelanden-nyheter/2019/sverige-langt-framme-inom-vardebaserad-vard-med-stora-mojligheter-till-fortsatt-utveckling/

EXTERNT:

Debatt: Hälsodata i realtid en nyckel till bättre vårdresultat (Krönika, Digital Hälsa)
https://www.insiktmedicin.se/articles/586649/2019-01-30-11-53-14-debatt-halsodata-i-realtid-en-nyckel-till-battre-vardresultat