Włącz ułatwienia dostępuWłącz ułatwienia dostępu

Klauzula Informacyjna osoby kontaktowe

Dane osobowe gromadzone przez Takeda i ich źródło

Takeda gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe. Rodzaj tych danych zależy od istniejącej współpracy z Takeda, a także od obowiązujących przepisów prawa; mogą one obejmować następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

Powyższe informacje mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa lub być pozyskane od stron trzecich, w szczególności od Państwa pracodawcy.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, wytycznymi organów państwowych lub w celu nawiązania współpracy lub wykonania umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa, umowa lub uzasadniony interes Takeda.

Ograniczenie lub zaprzestanie takiego przetwarzanie może nie być możliwe lub rezygnacja może mieć wpływ na wywiązywanie się Takeda z podjętych wobec Państwa zobowiązań.

W niektórych przypadkach Takeda może prosić o zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, możecie ją wycofać w każdej chwili, kontaktując się z Takeda, zgodnie ze wskazówkami poniżej w części „Kontakt”. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

W jaki sposób Takeda wykorzystuje dane osobowe

Takeda oraz spółki powiązane z grupy Takeda mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w celach administracyjnych, analiz statystycznych, wewnętrznej oceny i/lub w celu wykonania zobowiązań umownych.

Komu Takeda może udostępniać dane osobowe

Takeda może udostępniać Państwa dane osobowe spółkom powiązanym z grupy Takeda w celach wymienionych powyżej.

Takeda oraz/i jej spółki powiązane mogą angażować podmioty trzecie, agentów, dostawców (“podmioty trzecie”) do świadczenia usług na rzecz lub w imieniu Takeda, obejmujących lecz nie ograniczonych do przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wymienionych powyżej. Skutkiem tego Takeda lub jej spółki powiązane mogą przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim.

W takich sytuacjach Takeda będzie zawierać stosowne umowy z podmiotami trzecimi, które będą określały sposób wykorzystania lub przekazywania danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Niektóre spółki z grupy Takeda i/lub podmioty świadczące usługi mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie zapewniają podobnego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Takeda zapewni wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w związku z takimi transferami.

W jaki sposób Takeda chroni dane osobowe

Takeda podejmie wszelkie racjonalne i odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym użyciem i dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby fizyczne w Unii Europejskiej mają określone prawa dotyczące ich danych osobowych, które jednakże mogą podlegać ograniczeniom. Prawa te obejmują prawo do: (i) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia; (ii) uzyskania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także (iii) prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz użyć jednego z wyżej wymienionych praw, skorzystaj z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej. Osoby fizyczne w UE mają również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie ich danych osobowych do lokalnego urzędu ochrony danych.

Urząd ochrony danych osobowych w Polsce jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do prywatności lub złożyć skargę w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z nami należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo Takeda przechowuje dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów i prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Kontakt

Możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami w celu skorzystania ze swoich praw, zadania pytań lub złożenia skargi, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Takeda. Takeda podejmie odpowiednie kroki w celu odpowiedzi na pytania, rozpatrzenia wniosków i skarg. Takeda udzieli odpowiedzi w terminie trzydziestu (30) dni.

Dane kontaktowe: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurych), Szwajcaria, email:[email protected]

Jako podmioty danych nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, jak również dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.