Onkologi

Takeda jobber for å utvikle nye legemidler som kan hjelpe mennesker med kreft. Kreft påvirker menneskers liv på forskjellige måter, som kan inkludere bekymringer over effekten av behandlingen, hvordan skal man takle prosessen, hvilke endringer blir det til hverdagen, livskvalitet, og familien. Takeda er inspirert av pasienter til å revolusjonere forskning, utvikling og tilbyr innovative medisiner som bidrar til å forbedre og forlenge liv.

 

Myelomatose (benmargskreft)


Myelomatose, også kjent som benmargskreft, er en type blodkreft med ukontrollert vekst av plasmaceller i benmargen. Plasmaceller er en spesiell type hvite blodceller som finnes i brystbenet, kragebenet, ribbena, ryggraden, bekkenet og i enden av de lange knoklene i armer og lår, som er spesialisert for produksjon av antistoffer.i Når plasmacellene blir ondartede, kalles de myelomceller.i Symptomer kan variere, avhenger hvor langt kommet sykdommen har utviklet seg.i
Symptomer ved myelomatose kan inkludere:ii
•Symptomer på skjelettsykdom for eksempel vedvarende uforklarlige ryggsmerter
•Nedsatt nyrefunksjon
•Anemi, sjeldnere leukopeni og trombocytopeni
•Hyperkalsemi på grunn av osteolyse
•Gjentagende eller vedvarende bakterielle infeksjoner på grunn av nedsatt immunforsvar
•Hyperviskositet
•Symptomer som tyder på spinalkanal-/nerverotkompresjon
•Tegn som tyder på amyloidose, for eksempel stor tunge, canalis carpi syndrom, nyre- og/eller hjertesvikt


På verdensbasis er myelomatose den nest hyppigste blodkreft. I Norge får omtrent 430 personer denne diagnosen hvert år.iii Sykdommen rammer oftest eldre over 65 år.ii Flere menn enn kvinner får myelomatose.ii
Myelomatose påvirker pasientene både fysisk og følelsesmessig, og ikke minst pasientenes livskvalitet. I en undersøkelse fra 2014 fremkom det at pasienter med myelomatose har de laveste verdiene av helsemessig livskvalitet, på linje med overlevende fra kreft i bukspyttkjertelen. Undersøkelsen inkluderte data fra 16 095 personer som har overlevd kreft og 1 244 549 personer uten en kreftdiagnose.iv Det er i dag ikke mulig å kurere myelomatose. De fleste pasienter får dessverre tilbakefall. Det gis livsforlengende behandling.v Behandlingsmulighetene inkluderer kjemoterapi og benmargs-/stamcelletransplantasjon, samt legemiddelgrupper som proteasomehemmere, immunmodulerende legemidler (IMiDs), kortikosteroider, monoklonale antistoffer og histon-deacetylasehemmere (HDAC).vi


Flytter fjell for myelomatose
Takeda jobber for å øke bevissthet om myelomatose og ressurser brukt til myelomatoseforskning og pasientforeninger. Takeda har bidratt til å starte flere initiativer. Et av initiativene er ’Moving Mountains for Multiple Myeloma (MM4MM). Dette er et samarbeid mellom CURE Media Group, Takeda Oncology og Mulitple Myeloma Research Foundation (MMRF). Formålet er å øke både fokus og forskning på myelomatose. Sammen med myelomatosepasienter, leger, sykepleiere og pårørende utforsker Takeda Oncology noen av de mest krevende terrengene i verden. Gjennom disse initiativene vil vi vise at det arbeides for fremskritt innenfor myelomatose – uansett hvor utfordrende det måtte være. Nylige turer omfatter Mount Kilimanjaro, Grand Canyon, Perus Machu Picchu og Mount Fuji. I mars 2018 går turen til Mount Everest. Les om dette og andre initiativer på http://takedaoncology.com/bcam.

Les mer om myelomatose:
Blodkreftforeningen: Hva er myelomatose
Helsenorge.no: Myelomatose


Lymfekreft (lymfom)


Lymfekreft (lymfom) er en kreftsykdom med opprinnelse i kroppens lymfeceller (lymfocytter) og kan oppstå overalt i kroppen. Lymfocytter utgjør den delen av kroppens immunforsvar som kalles det spesifikke eller ervervede immunforsvar. Lymfocyttene dannes i benmargen og har som oppgave å beskytte kroppen blant annet mot mikroorganismer som bakterier og virus. Dette gjør de ved å gjenkjenne og uskadeliggjøre fremmede elementer i kroppen. Lymfom utgjør omtrent 4 % av alle nye krefttilfeller i Norge.vii I 2015 ble det i kreftregisteret registrert 159 nye tilfeller av Hodgkin lymfom og 1017 nye tilfeller av Non-Hodgkin lymfom. Forekomsten er relativt lik for menn og kvinner.
Antall tilfeller av lymfom er totalt sett økende de siste 15 årene og det er den vanligste formen for kreftsykdom i blod- og lymfesystemet. Lymfom deles tradisjonelt i Hodgkin og non-Hodgkin lymfom, som igjen kan videre deles i en lang rekke ulike undergrupper som alle har sine særtrekk når det gjelder symptomer, prognose og behandling.
Generelt har overlevelsen ved lymfom bedret seg de siste årene og er nærmest den samme for menn og kvinner. Den relative 5-års overlevelse for Hodgkin lymfom var 89 % for perioden 2011-2015 og 76 % for non-Hodgkin lymfom i samme periode.viii
Behandlingen for lymfom bestemmes ut fra type lymfom, utbredelse (stadium), alder og øvrig helsetilstand. Behandlingen av Hodgkin lymfom skiller seg fra behandlingen for non-Hodgkin lymfom, men det er også flere ulike behandlingsstrategier for de ulike undergruppene / typene lymfom. Generelt sett består behandlingen for de fleste typer lymfom av en form for cellegift, ofte en kombinasjon av flere midler. Immunterapiix og strålebehandling er også mye brukt. I noen tilfeller vil det kunne være aktuelt med høydose cellegiftbehandling med stamcellestøtte (HMAS). For pasienter i fruktbar alder som ønsker barn kan det være aktuelt å gjøre nedfrysning av sæd eller eggstokkvev.


Les mer om lymfekreft:
Kreftforeningen: Lymfekreft
Helsenorge.no: Lymfekreft
Blodkreftforeningen: Lymfekreft

 

Osteosarkom (bensarkom)


Osteosarkom er en type bensarkom, og er en sjelden kreftform. Sarkom i ben består av mange ulike varianter. Hyppigst forekommer:x
•osteosarkom – malign tumor med bendifferensiering
•Ewings sarkom/PNET – utgår fra nevroektodermalt deriverte celler
•kondrosarkom – malign tumor med bruskdifferensieringHvert år får cirka 50 nordmenn bensarkom. Sykdommen forekommer i alle aldersgrupper og er den hyppigste kreftformen hos barn og unge. Årsaken til bensarkom er som oftest ukjent. Behandling av osteosarkom er først og fremst kirurgisk inngrep, og kan suppleres med kjemoterapi.


Les mer om osteosarkom:
Kreftlex: Bensarkom
Kreftforeningen: Bensarkom
Barnekreftportalen: Beinsvulster


i http://oncolex.no/Myelomatose
ii https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/benvevskreft/
iii https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2016/cin-2106.pdf
iv Kent, Erin E., PhD, et al. "Health-related quality of life in older adult survivors of selected cancers: Data from the SEER-MHOS linkage." Cancer. DOI: 10.1002/cncr.29119. November 4, 2014 Multiple Myeloma Research Foundation Website. Available at: www.themmrf.org. (pr: november 2016)viNational Comprehensive Cancer Network. Multiple Myeloma: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. http://www.nccn.com.
vhttp://oncolex.no/Myelomatose/Bakgrunn/Prognose
vihttp://oncolex.no/Myelomatose/Prosedyrekatalog/Behandling/Medikamentell-behandling?lg=procedureGroup
vii Cancer in Norway 2015 – Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway.
viii Kreftregisteret – Årsrapport for 2015 – Nasjonalt kvalitetsregister for maligne lymfomer og lymfoide leukemier.
ix https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/immunotherapy/monoclonal-antibodies.html
http://oncolex.no/Sarkom/Diagnoser/Benvev

 

NO/ONC/0318/0003