אפשר נגישות אפשר נגישות

אלופיסל (Alofisel® (Darvadstrocel

התכשיר אלופיסל מאושר בישראל להתוויה הבאה:

אלופיסל הינו תכשיר המשמש לטיפול בפיסטולות מורכבות סביב פי הטבעת בחולים בוגרים עם מחלת קרוהן, כאשר התסמינים האחרים של המחלה נמצאים בשליטה או שהינם קלים בחומרתם.

אלופיסל ניתן לאחר שהפיסטולות לא הגיבו כראוי לטיפול קונבנציונלי או ביולוגי אחד לפחות. יש להשתמש באלופיסל רק לאחר טיפול מקדים לפיסטולות.

לעלון לרופא ומידע נוסף הנמצא במאגר העלונים של משרד הבריאות