Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ TAKEDA

Η παρούσα Επισημείωση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά στον ιστότοπο Takeda.

 Η TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   (εφεξής «Takeda») ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεσμευόμενη αυστηρά για την προστασία της  ιδιωτικότητάς σας, θα καταβάλλει προσπάθειες για να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα  σύμφωνα με την ακόλουθη Επισημείωση  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  του Ιστότοπου («Επισημείωση»), η οποία εφαρμόζεται  στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από την Takeda και Πηγές

Η Takeda μπορεί να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες αυτομάτως μέσω του παρόντος  ιστότοπου:

 • Τεχνικές πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διεύθυνση Πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) η οποία  χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το Διαδίκτυο, τα στοιχεία σύνδεσής σας, το είδος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, η ρύθμιση ζώνης ώρας, τα είδη και οι εκδόσεις των προσθηκών (plug-ins) του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφμόρμα·

 • Πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψή σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η πλήρης περιήγησή σας μέσω Ενιαίου Εντοπιστή  Πόρων (URL) προς, μέσω και από αυτό τον ιστότοπο  (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), οι χρόνοι απόκρισης της σελίδας, τα σφάλματα λήψης, η διάρκεια των επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, πληροφορίες σχετικές με την αλληλεπίδραση σελίδας (για παράδειγμα η κύλιση, τα κλικ και το πέρασμα του ποντικιού πάνω από τμήματα της σελίδας) και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποχώρηση από τη σελίδα.

Η Takeda μπορεί να λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα από αυτόν τον ιστότοπο όπως είναι για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και επαγγελματικές πληροφορίες μόνο εφόσον υποβάλλονται  οικειοθελώς σε εμάς. Κατά τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας, η Takeda θα σάς ενημερώνει σχετικά με το εάν οι ζητούμενες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την εκ μέρους σας χρήση ορισμένων πόρων και ενδεχομένως να καθιστά αδύνατη την παροχή ορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους της Takeda.

Η Takeda ενδέχεται να συνεργάζεται με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος χάριν, των επιχειρηματικών συνεργατών, των υπεργολάβων τεχνικών υπηρεσιών, των διαφημιστικών δικτύων, των παρόχων αναλύσεων και των παρόχων πληροφοριών έρευνας) και ενδέχεται να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με εσάς από αυτούς.

Νομική βάση για την επεξεργασία

Η Takeda θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να ικανοποιεί τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα, ή στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, προκειμένου να συμμορφώνεται με υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου.

Πώς χρησιμοποιεί η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Takeda θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει μέσω του ιστότοπου αυτού στα πλαίσια των ακόλουθων σκοπών:

 • για να βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών της

 • για να βελτιώνει το περιεχόμενο του ιστοτόπου της

 • για να απαντά στα αιτήματα, στα ερωτήματα και τα παράπονά σας

 • για εσωτερικούς σκοπούς της εταιρείας όπως είναι για παράδειγμα η απάντηση σε Αιτήματα Ιατρικής Πληροφόρησης, Παράπονα σχετικά με Προϊόντα ή ο χειρισμός δεδομένων που σχετίζονται με Ανεπιθύμητες Ενέργειες

 • για να διατηρεί τη σχέση μας μαζί σας εφόσον είστε πελάτης, προμηθευτής ή επιχειρηματικός συνεργάτης

 • για να εξετάζει τις αιτήσεις σας για εργασία

 

Με ποιους διαμοιράζεται η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Takeda μπορεί να διαμοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλες συγγενείς  εταιρείες της σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νόμιμου επιχειρηματικού σκοπού ή για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Η Takeda μπορεί, επίσης, να διαμοιράζεται τα δεδομένα σας με επιλεγμένους τρίτους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβοι που παρέχουν υπηρεσίες στην Takeda ή για λογαριασμό της και

 • Πάροχοι αναλύσεων και  μηχανών αναζήτησης που συνδράμουν την Takeda στη βελτίωση και βελτιστοποίηση του παρόντος ιστοτόπου. .

 • Σε περίπτωση που η Takeda πωλεί ή αγοράζει επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, ενδέχεται να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή της επιχείρησης αυτής ή αυτών των περιουσιακών στοιχείων ·

 • Εάν η ίδια η Takeda ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της αποκτηθούν από τρίτο μέρος, στην  περίπτωση δε αυτή τα Προσωπικά Δεδομένα που κατέχει ενδέχεται να αποτελέσουν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται, ή

 • Εάν η Takeda έχει υποχρέωση να αποκαλύψει ή να διαμοιραστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου, ή προκειμένου να επιβάλει ή να εφαρμόσει τους Όρους Χρήσης της και άλλες συμφωνίες, ή προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της ίδιας, των πελατών της ή άλλων. Στην περίπτωση αυτή  συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας έναντι απάτης και της διαχείρισης των κινδύνων συμμόρφωσης καθώς επίσης και η ανταλλαγή πληροφοριών με κανονιστικές και υγειονομικές αρχές για τους σκοπούς της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών και ζητημάτων σχετικών με την ποιότητα των προϊόντων.

Οταν η Takeda αναθέτει σε συγκεκριμένο υπεργολάβο τον χειρισμό των Προσωπικών Δεδομένων, θα ελέγχει και θα επιλέγει με προσοχή τον υπεργολάβο αυτόν και θα ασκεί την απαραίτητη και την κατάλληλη  εποπτεία επί του υπεργολάβου αυτού προκειμένου να διασφαλίζει τον έλεγχο ασφαλείας των δεδομένων που ανατίθενται.

Ορισμένες από τις εταιρείες του ομίλου Takeda και/ή ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), οι νόμοι των οποίων ενδέχεται να μην παρέχουν στα Προσωπικά Δεδομένα σας το ίδιο επίπεδο προστασίας. Η Takeda θα διασφαλίζει ότι υφίστανται όλες οι επαρκείς εγγυήσεις  και ότι τηρούνται όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί  σε σχέση με τις εν λόγω διαβιβάσεις. 

Πώς προστατεύει η Takeda τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η Takeda θα λάβει εύλογα και ενδεδειγμένα  φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την  προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Μολονότι θα κάνουμε το καλύτερο  για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα σημειωθεί  απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων και εσείς οι ίδιοι φέρετε τον κίνδυνο για κάθε διαβίβαση δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου.

 

Τα Δικαιώματά σας

Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση  έχουν ορισμένα  δικαιώματα ως υποκείμενα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια και/ή περιορισμούς. Τα εν λόγω  δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα να  (i) υποβάλλουν αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων τους, (ii)  να εξασφαλίσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους και (iii) το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων τους.  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματα, παρακαλούμε  να χρησιμοποιήσετε τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Τα φυσικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ενωση διατηρούν επίσης, το δικαίωμα  υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στην εθνική τους  Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Takeda να μην επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για προωθητικούς σκοπούς . Η Takeda συνήθως θα σάς ενημερώνει (πριν από τη συλλογή των δεδομένων σας) εάν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς ή εάν σκοπεύει να αποκαλύψει  τις πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τέτοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας προκειμένου να αποτρέψετε την εν λόγω επεξεργασία ενημερώνοντας την Takeda ανά πάσα στιγμή ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στοιχεία προώθησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «κατάργηση εγγραφής» («unsubscribe”) στις σχετικές επικοινωνίες ή ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» κατωτέρω.

Για πόσο χρόνο διατηρεί η Takeda τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα  θα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις νόμιμες επιχειρηματικές ανάγκες..

Άλλες σημαντικές Πληροφορίες Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτων. Η πολιτική ιδιωτικότητας που περιγράφεται εδώ δεν ισχύει στις τοποθεσίες αυτές. Βεβαιωθείτε ότι εξετάζετε τη νομική ενότητα και την ενότητα σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Google Analytics Η Takeda χρησιμοποιεί το Google Analytics, εργαλείο ανάλυσης ιστού που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστότοπων να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες ενασχολούνται με τον ιστότοπό τους. Οι πελάτες του Google Analytics έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πλήθος αναφορών σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον ιστότοπό τους έτσι ώστε να μπορούν να τον βελτιώνουν. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες ανώνυμα. Αναφέρει τις τάσεις του ιστότοπου χωρίς να ταυτοποιεί τους επισκέπτες ατομικά.

Cookies του Google Analytics Όπως πολλές υπηρεσίες, έτσι και το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους (first-party cookies) για την παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων των επισκεπτών. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα την ώρα που πραγματοποιήθηκε η τρέχουσα επίσκεψη, εάν ο επισκέπτης έχει επισκεφτεί τον ιστότοπο στο παρελθόν και ποιος ιστότοπος περέπεμψε τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Τα προγράμματα περιήγησης δεν διαμοιράζουν cookies πρώτου μέρους διαμέσου των διευθύνσεων διαδικτύου.

Χρήση Διεύθυνσης IP Σε κάθε υπολογιστή και συσκευή που συνδέεται στο Διαδίκτυο αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός γνωστός ως διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP). Δεδομένου ότι οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχίζονται συνήθως σε ομάδες βάσει χώρας, η διεύθυνση IP μπορεί συχνά να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χώρας, του κράτους και της πόλης από όπου ο υπολογιστής συνδέεται στο Διαδίκτυο. Το Google Analytics συλλέγει τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών του ιστότοπου προκειμένου να μπορούν να σχηματίζουν οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου μια εικόνα σχετικά με τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες τους ανά τον κόσμο. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως γεωεντοπισμός IP.

Το Google Analytics δεν αναφέρει τα πραγματικά στοιχεία της διεύθυνσης IP στους πελάτες του. Επιπλέον, με τη χρήση μιας μεθόδου γνωστής ως απόκρυψη IP (IP masking), οι ιδιοκτήτες ιστότοπων που χρησιμοποιούν το Google Analytics έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το Google Analytics να χρησιμοποιεί μόνο ένα τμήμα της διεύθυνσης IP, αντί για την πλήρη διεύθυνση IP, για τον γεωεντοπισμό. Οι ιδιοκτήτες ιστότοπων, είτε χρησιμοποιούν το Google Analytics είτε όχι, έχουν πρόσβαση στις διευθύνσεις IP των επισκεπτών των ιστοτόπων τους.

Προσωπικά Δεδομένα Ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που σάς ταυτοποιούν προσωπικά, όπως είναι για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα στοιχεία χρέωσής σας, ή άλλα δεδομένα που εύλογα μπορούν να συνδεθούν με τέτοιου είδους πληροφορίες. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics, τους οποίους οφείλουν να τηρούν όλοι οι πελάτες του, απαγορεύει την παρακολούθηση ή τη συλλογή των πληροφοριών αυτών μέσω του Google Analytics ή τον συσχετισμό Προσωπικών Δεδομένων με τις πληροφορίες ανάλυσης ιστού.

Χρήση Δεδομένων Ανάλυσης από την Google Οι ιδιοκτήτες ιστότοπων που χρησιμοποιούν το Google Analytics ασκούν έλεγχο επί των δεδομένων που επιτρέπουν στην Google να χρησιμοποιεί. Μπορούν να αποφασίζουν εάν επιθυμούν η Google να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά ή όχι χρησιμοποιώντας τις Επιλογές Κοινής Χρήσης Δεδομένων του Google Analytics (Google Analytics Data Sharing Options). Εφόσον το επιτρέπουν οι επιλογές αυτές, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Google. Οι ιδιοκτήτες ιστότοπων μπορούν να τροποποιούν τις επιλογές αυτές ανά πάσα στιγμή.

Μη συμμετοχή σε Πρόγραμμα Περιήγησης Προκειμένου να προσφέρει στους επισκέπτες των ιστότοπων περισσότερες επιλογές σχετικά με τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα τους από το Google Analytics, η Google ανέπτυξε ένα Πρόσθετο (add on) για την Μη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Περιήγησης του Google Analytics (Google Analytics Opt-out Browser Add-on). Το πρόσθετο επικοινωνεί με το JavaScript της Google Analytics (ga.js) και υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπο δεν πρέπει να αποστέλλονται στο Google Analytics. Το Πρόσθετο Μη Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Περιήγησης του Google Analytics δεν εμποδίζει την αποστολή των πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόσθετο Μη Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Περιήγησης του Google Analytics εδώ

Cookies  ̶  Τμήμα Επαγγελματιών Υγείας Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συγκρατούν έναν περιορισμένο αριθμό δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένο πελάτη και ιστότοπο και η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή είτε μέσω του διακομιστή ιστού είτε του υπολογιστή του πελάτη. Κατά τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον διακομιστή να παρέχει σελίδες προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο χρήστη, ή η ίδια η σελίδα μπορεί να περιέχει δέσμη ενεργειών που αναγνωρίζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο cookie και έτσι έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πληροφορίες από τη μία επίσκεψη στον ιστότοπο (ή σε σχετικό ιστότοπο) στην επόμενη.

Προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να κινούνται ελεύθερα στο ειδικό τμήμα «Επαγγελματίες Υγείας» πραγματοποιείται λήψη ενός cookie στον υπολογιστή του προγράμματος περιήγησης, πλην όμως, το cookie αυτό καταργείται από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η περίοδος λειτουργίας.

Εάν επιθυμείτε να  μην συμμετάσχετε (opt out), απλώς πατήστε «άκυρο» όταν σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι είστε επαγγελματίας υγείας. Ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή διασφαλίζετε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί λήψη οποιωνδήποτε cookies στον υπολογιστή σας  ̶  με τη μη συμμετοχή σας (opt out) δεν θα είστε σε θέση να βλέπετε το τμήμα επαγγελματιών υγείας του ιστότοπου.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, να υποβάλετε ερωτήσεις  ή καταγγελίες όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Takeda. Η Takeda θα ακολουθήσει όλα τα ενδεδειγμένα βήματα  για να ανταποκριθεί  σε αιτήματα,  ερωτήματα και καταγγελίες σας. Η Takeda θα απαντά στα εν λόγω αιτήματα εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), Νομικό Τμήμα (Legal Department) Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Ελβετία.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail): dataprivacy@takeda.com

Σημαντική  Πληροφορία

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τηρείται η νομοθεσία περί ιδωτικότητας στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα περί της ιδιωτικότητάς σας, ή εφόσον δεν μπορείτε να διευθετήσετε κάποιο πρόβλημα απευθείας με εμάς και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210-6475600, Fax: +30-210-6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Η παρούσα Επισημείωση Ιδιωτικότητας ισχύει από 25 Μαϊου 2018