Omogući pristup Omogući pristup

Adcetris 50mg

(brentuksimab vedotin) prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Nositelj dozvole za stavljanje u promet u BiH: Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo

Broj i datum Rješenja o stavljanju u promet u BiH: 04-07.9-7855/13 od 24.9.2014. godine

Sažetak karakteristika lijeka

Uputstvo za pacijenta