Активиране на достъпност Активиране на достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТА НА ТАКЕДА

Тази Декларация за защита на личните данни се отнася до уебсайта https://www.takeda.com/bg-bg

Представителството на „Такеда ГмбХ“ в Република България („Такеда“) е силно ангажирано с това да защитава неприкосновеността на Вашия личен живот и ще полага усилия да защитава Вашите Лични данни в съответствие със следната Декларация за защита на личните данни на уебсайта („Декларацията“), която касае личните данни, събирани и обработвани за посетителите на този уебсайт.

Лични данни, събирани от Такеда

Възможно е Такеда да събира автоматично следната информация чрез този уебсайт:

 • Техническа информация, включително интернет протокол (IP) адреса, който се използва за свързване на Вашия компютър с интернет, Вашата информация за влизане, вид и версия на браузъра, настройки на часова зона, видове и версии на приставките на браузъра, операционна система и платформа;

 • Информация за посещението Ви, включително пълни данни за кликванията според Универсалните идентификатори на ресурси (URL), направени към, през и от този сайт (включително дата и час), време за отговор на страниците, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, информация за работата със страниците (като напр. скролиране, кликвания и местоположение на курсора на мишката) и методи, използвани за напускане на страницата.

Възможно е Такеда да получава Лични данни от този уебсайт, като напр. Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и професионална информация, само когато са ни предоставени доброволно. При събирането на личните данни за Вас, Такеда ще Ви информира дали исканата информация е задължителна или по избор. Ако решите да не предоставяте определена информация, това може да повлияе на използването на дадени ресурси и може да стане невъзможно Такеда да Ви предостави дадени услуги.

Възможно е също така Такеда да работи и с трети страни (включително например бизнес партньори, подизпълнители на технически услуги, рекламни мрежи, доставчици на аналитични услуги и доставчици на информация за търсене) и е възможно да получава информация за Вас от тях.

Правни основания за обработването на лични данни

Такеда ще обработва Вашите лични данни с цел постигане на нашите легитимни бизнес интереси или ако е необходимо с цел да се спазят задължения по закон.

Как Такеда използва Вашите лични данни

Такеда ще използва събраните чрез този уебсайт Лични данни в обхвата на следните цели:

 • за да подобряваме нивото на обслужване

 • за да подобряваме съдържанието на нашия уебсайт

 • за да отговаряме на Вашите заявки, запитвания и оплаквания

 • за наши вътрешни цели, като например за да отговаряме на Запитвания за медицинска информация, на Оплаквания от продукти или за да обработваме данни, свързани с Неблагоприятни събития

 • за целите на това да поддържаме взаимоотношенията си с Вас, ако сте наш клиент, доставчик или бизнес партньор

 • за да разглеждаме Вашите кандидатури за наемане на работа

С кого Такеда споделя Вашите лични данни

Възможно е Такеда да споделя лични данни за Вас с други филиали на Такеда, когато това е необходимо за осъществяването на законни бизнес цели или с цел да се съобрази с приложимите законови изисквания. Също така е възможно Такеда да споделя информацията за Вас с избрани трети страни, което включва:

 • Бизнес партньори, доставчици и подизпълнители, които предоставят услуги на Такеда или от негово име; и

 • Доставчици на аналитични услуги и на търсачки, които подпомагат Такеда при подобряването и оптимизирането на този сайт.

 • В случаите, в които Такеда продава или купува даден бизнес или активи, то може да разкрива Вашите Лични данни на бъдещия продавач или купувач на този бизнес или активи;

 • Ако Такеда или почти всички негови активи по същество бъдат придобити от трета страна, в който случай Личните данни, притежавани от него, може да са един от прехвърляните активи; или

 • Ако Такеда има задължение да разкрие или сподели Вашите лични данни, за да се съобрази с дадено задължение по закон или за да налага или прилага своите Условия за ползване и други споразумения или за да защити правата, имуществото или безопасността на Такеда, неговите клиенти или други лица. Това включва обмен на информация с други дружества и организации с цел защита от измами и управление на риска от несъответствие, както и обмен на информация с регулаторни и здравни органи за целите на докладването на неблагоприятни събития и проблеми с качеството на продуктите.

Когато Такеда поверява на дадени подизпълнители обработката на Лични данни, Такеда внимателно проверява и подбира всеки такъв подизпълнител и упражнява необходимия и съответен надзор над този подизпълнител, за да осигури контрол върху сигурността на поверените данни.

Някои от дружествата от групата и/или доставчици на услуги на Такеда е възможно да се намират в държави извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“), чиито закони е възможно да не осигуряват същото ниво на защита на Вашите лични данни. Такеда ще гарантира това да са налице всички адекватни предпазни мерки и всички приложими закони и разпоредби да са спазени във връзка с предоставянето на данни извън ЕИП.

Как Такеда защитава Вашите лични данни

Такеда ще предприеме разумни и подходящи физически, административни и технически предпазни мерки за защита на личните Ви данни от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че няма да настъпи загуба, злоупотреба или промяна на данните, като всяко предаване на данни е на Ваш собствен риск, и е важно да се отбележи, че сигурността на информацията, предавана чрез Интернет, не може да бъде гарантирана.

Вашите права

Физическите лица в ЕС имат определени права като субекти на данни, които могат да бъдат предмет на ограничения. Тези права включват: (i) правото да изискват достъп и поправка или заличаване на личните им данни; (ii) правото да получават ограничения на обработката или да възразяват срещу обработването на личните им данни; и (iii) правото на преносимост на данните. Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля, използвайте информацията за контакт, дадена по-долу. Физическите лица в ЕС също така имат право да подават жалби относно обработката на личните им данни пред местния орган за защита на данните.

Имате право да поискате от Такеда да не обработва Вашите лични данни за маркетингови цели. Такеда обикновено ще Ви информира (преди да събере данните Ви), ако възнамерява да използва данните Ви за такива цели или ако възнамерява да разкрие информацията за Вас на трета страна за такива цели. Можете да упражните правото си да не позволите такова обработване, като за целта можете да информирате Такеда по всяко време, че не желаете да получавате такъв маркетинг. Ако желаете да упражните това си право, използвайте функцията „Отписване“ за съответните съобщения или вижте раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Колко дълго Такеда съхранява Вашите лични данни

Личните данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани, в зависимост от местните закони и регламенти и законните бизнес нужди.

 

Друга важна информация

Нашият уеб сайт предоставя линкове към други сайтове на трети страни. Описаната тук политика за защита на личните данни не важи за тези сайтове. Моля, проверявайте разделите, касаещи правните условия и декларациите за защита на личните данни на сайтовете, който посещавате.

 

Google Анализ

Такеда използва Google Анализ, който е инструмент за уеб анализ, помагащ на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите взаимодействат с уебсайтовете им. Клиентите на Google Анализ могат да разглеждат различни справки за това как посетителите взаимодействат с уебсайтовете им, така че да могат да ги подобряват. Google Анализ събира анонимна информация. Той отчита тенденциите на уебсайтовете, без да идентифицира отделните посетители.

 

Бисквитки на Google Анализ

Подобно на много други услуги, Google Анализ използва „бисквитки“ на първа страна за проследяване на взаимодействията с посетителите. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, като например часа на текущото посещение, дали посетителят е бил на сайта и преди и кой сайт е насочил посетителя към уеб страницата. Браузърите не споделят бисквитките на първи страни между отделните домейни.

Използване на IP адрес

На всеки компютър и устройство, свързани към интернет, се дава уникален номер, познат като интернет протокол (IP) адрес. Тъй като тези номера обикновено се задават на блокове в зависимост от държавата, IP адресът често може да се използва за идентифициране на държавата, щата и града, от които компютърът се свързва с интернет. Google Анализ събира IP адресите на посетителите на уебсайтове, за да даде на собствениците на уебсайтовете представа за това от коя част на света идват посетителите им. Този метод е известен като IP геолокация.

Google Анализ не отчита информация за действителните IP адреси пред клиентите на Google Анализ. Освен това, използвайки метод, познат като IP маскиране, собствениците на уебсайтове, които използват Google Анализ, имат възможността да укажат на Google Анализ да използва за геолокация само част от IP адреса, а не целия IP адрес. Независимо от това дали собствениците на уеб сайтове използват Google Анализ или не, те имат достъп до IP адресите на посетителите на техните сайтове.

Лични данни

Личните данни представляват информация, която Ви идентифицира лично, като например Вашето име, имейл адрес или информация за плащане или други данни, които може да се очаква да са свързани с такава информация. Общите условия на Google Анализ, които всички клиенти на Google Анализ трябва да спазват, забраняват проследяването или събирането на тази информация посредством Google Анализ или свързването на лични данни с информация, която е за целите на уеб анализа.

Използване на аналитични данни от страна на Google

Собствениците на уебсайтове, които използват Google Анализ, имат контрол върху това какви данни ще позволяват на Google да използва. Те могат да решават дали искат Google да използва тези данни или не като използват опциите за споделяне на данни в Google Анализ. Когато тези опции го позволяват, данните се използват за подобряване на продуктите и услугите на Google. Собствениците на уебсайтове могат да променят тези опции по всяко време.

Изключване на Google Анализ

С цел да предостави на посетителите на уебсайтове по-голям избор относно това как данните се събират от Google Анализ, Google са разработили добавката за браузъри за изключване на Google Анализ. Добавката комуникира с JavaScript на Google Анализ (ga.js) и указва, че информацията за посещението на уебсайтовете не трябва да се изпраща до Google Анализ. Добавката за браузъри за изключване на Google Анализ не спира изпращането на информация към самия уебсайт или към други услуги за уеб анализ.

Вижте повече за добавката за браузъри за изключване на Google Анализ

Как да се свържете с нас

Можете да се свържете с нас с цел да упражните правата си, да отправяте запитвания или да подавате оплаквания относно обработката на личните Ви данни от Такеда. Такеда ще предприеме съответните стъпки, за да отговори на заявките, запитванията и оплакванията. Такеда ще отговаря на тези заявки в срок от тридесет (30) дни.

Данни за контакт:

Пощенски адрес: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

Имейл адрес: dataprivacy@takeda.com

Важна информация

Комисията за защита на личните данни на България отговаря за това да се осигури спазването на законите за защита на личните данни в България.  За повече информация относно Вашите права, свързани със защитата на личните данни, или ако не можете да решите даден проблем, обръщайки се директно към нас и желаете да подадете оплакване, можете да се свържете с:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Настоящата Декларация за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018 г.