Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Резултати от търсенето

2016_Archive

  Ако имате коментари или въпроси във връзка с обработката на Вашите данни от страна на Такеда, във връзка с настоящата методическа бележка, съдържанието на доклада за оповестяването на информация или с политиката за поверителност на Такеда, моля свържете се с ТП Такеда ГмбХ: Hа вниманието на: Жанета Боева, Адрес: гр. София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Имейл: Cco.smbx.bg-transparencyBulgaria@takeda.com ,Факс номер: +359 2 9581529 Публикуваните данни могат да се използват единствено с цел прозрачност както е посочено в Кодекса на ЕФПИА за разкриване на преводи от фармацевтични компании към здравни специалисти и здравни заведения. Ползвателите на уебсайта нямат право да обработват както и да сравняват публикуваните данни от други членове на ЕФПИА. Контакти Takeda Bulgaria, 1680 София, бул. България 58, вх. С, ет. 6, офис 21 Send Email 2016 Learn more Disclosure Report  Methodological Note  https://takeda.info/2V3E4rl
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/building-trust/transparency/2016/

HCP Privacy Notice

HCP Privacy Notice ОБЩО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ HCP Privacy Notice Learn more   Представителството на „Такеда“ ГмбХ (Takeda GmbH) в Република България („Такеда“), което има сериозен ангажимент към защитата на Вашите лични данни, ще положи усилия да защити Вашите лични данни в съответствие със следното Уведомление за защита на личните данни (“Уведомлението”), което е приложимо към личните данни, събирани и обработвани от представителството относно медицинските специалисти и служителите/представителите на здравни организации. Лични данни, събирани от Такеда и източник на данните Такеда събира и обработва лични данни за Вас. Видовете събирани от нас лични данни зависят от Вашето отношение с Такеда, както и приложимото право, но могат да включват следните категории информация: Основни лични данни, като например три имена и данни за контакт; Образователни и професионални данни, като например квалификации и организационна или институционална принадлежност; Свързана с плащания информация, когато е необходимо. Тази информация може да дойде пряко от Вас, от публични информационни източници или трети страни - информационни източници.  С цел по-добро разбиране и отчитане на Вашите интереси, както и с цел поддържане на точност на лични данни относно Вас, които Такеда има, Такеда може да коригира или допълни личните данни, които предоставяте на Такеда, въз основа лични данни, които Такеда получава от други източници. Правно основание за обработването Такеда обработва лични данни въз основа едно или повече от следните основания: В определени случаи, Такеда може да поиска Вашето съгласие за събиране и обработване на Вашите лични данни. Ако изберете да дадете своето съгласие, Вие можете впоследствие да го оттеглите, като се свържете с нас според описаното в секция “Как да се свържете с нас”. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласие няма да се отрази на вече извършеното обработване преди датата на оттегляне на съгласието. В други случаи, обработването на Вашите лични данни може да е необходимо с цел спазване на приложим закон или нормативен акт, или за изпълнението на договор, по който сте страна. Може и да не е възможно да изберете неучастие във въпросното обработване или Вашият избор да не участвате може да се отрази на нашата способност да изпълним дадено договорно задължение, което иначе е дължимо към Вас. В други случаи, Такеда може да обработва Вашите лични данни въз основа легитимните интереси на Такеда при комуникацията с Вас относно нашите продукти и услуги, както и относно научни изследвания и образователни възможности. Имате правото да откажете всякакво такова обработване на Вашите лични данни. Можете да направите това, като се свържете с нас според описаното в секция “Как да се свържете с нас”. Как Такеда използва личните Ви данни Такеда обработва лични данни относно Вас за следните цели: Улесняване на нашето взаимодействие с Вас, което включва предоставянето на възможност да имате достъп до нашите ресурси, изпълнение на поръчки за продукти и искания за мостри, обработване на искания за медицинска информация, информация за нежелани събития и рекламации на продукти; В подкрепа на нашите вътрешни бизнес операции, като например следене на нашето взаимодействие с Вас, управление на нашата работна сила и осигуряване на ефективното разпределение на нашите ресурси. Извършване на изследователска и развойна дейност по нашите продукти и услуги, като например чрез комуникация относно извършваните от Такеда проучвания, както и бизнес и маркетингови изследвания; Рекламиране на нашите продукти и услуги чрез маркетингови комуникации (когато е разрешено по закон), ангажиране на научни експерти, предоставяне на обучение или научно-образователни програми; Изпълнение на нашите договорни задължения, включително управление на плащания за ангажименти; Спазване на нашите регулаторни и правни задължения, включително във връзка с целите на нормативното съответствие и сигурността; Други цели, които може да са уместни към Вашето отношение с Такеда.   С кого споделя Вашите лични данни Такеда Такеда може да предаде лични данни относно Вас на други свързани лица на Такеда по целия свят[1]. Тези свързани лица може на свой ред да предадат лични данни относно Вас на други свързани лица на Такеда. Някои от свързаните лица на Такеда може да се намират в държави, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните. Въпреки това, от всичките свързани лица на Такеда се изисква да третират личните данни по начин, който е в съответствие с настоящото Уведомление. За получаване на допълнителна информация относно действащите гаранции на Такеда при трансгранични трансфери на лични данни, моля, свържете се с нас, използвайки информацията, предоставена  в секция “Как да се свържете с нас”. Такеда може да сключва договори с трети страни за изпълнение от името на Такеда на дейности и функции, свързани с горепосочените цели, които договори включват ползването на лични данни, като например с доставчици на маркетингови услуги, доставчици на ИТ услуги и др. В такива случаи, Такеда ще изиска от въпросните трети страни да опазват поверителността и сигурността на споделяните с тях лични данни.  От въпросните трети страни ще бъде изискано да се съгласят да не ползват или разкриват лични данни относно Вас, освен доколкото е необходимо за предоставянето на услуги към нас, за изпълнение на услуги от наше име или според необходимото за спазване на приложимите закони и нормативни актове. В случай че Такеда вземе решение за преобразуване или разпореждане с нашето предприятие чрез продажба, сливане или придобиване, Такеда може да сподели лични данни относно Вас с реални или потенциални купувачи. Ще изискаме от такива реални или потенциални купувачи да третират въпросните лични данни по начин, който е в съответствие с настоящото Уведомление. Някои от дружествата от групата на Такеда и/или някои доставчици на услуги може да се намират в държави извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), чието законодателство може да не осигурява на Вашите лични данни същото ниво на защита. Такеда ще осигури наличието на всички адекватни гаранции и спазването на всички приложими закони и нормативни актове във връзка с въпросните трансфери.  Как Такеда защитава Вашите лични данни Такеда ще приложи разумни и подходящи мерки от физически, административен и технически характер с цел защита на личните Ви данни срещу загуба, неправомерна употреба, непозволен достъп, разкриване, изменяне или унищожаване. Вашите права Физическите лица в ЕС имат определени права като субекти на данни, които данни може да подлежат на ограничения и/или забрани. Въпросните права включват правото: (i) да искат достъп до своите лични данни и коригирането или заличаването им; (ii) на ограничаване на обработването или възражение срещу обработването на техните лични данни; и (iii) правото на преносимост на данните. Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля използвайте долупосочените данни за контакт. Физическите лица в ЕС също така имат правото на подаване на оплакване срещу обработването на техните лични данни при местния орган за защита на личните данни. Имате правото да поискате от Такеда да не обработва Вашите лични данни за маркетингови цели. Такеда обикновено ще Ви уведомява, ако възнамерява да използва Вашите данни за такива цели или ако възнамерява да разкрие Вашата информация на дадена трета страна за въпросните цели. Можете да упражните Вашето право да осуетите въпросното обработване, като уведомите Такеда в който и да било момент, че не желаете да получавате такъв маркетинг. Когато желаете да упражните това право, моля използвайте функционалността „отписване“ в съответните съобщения или направете справка със секция “Как да се свържете с нас” по-долу. Колко дълго Такеда съхранява Вашите лични данни Личните данни ще бъдат съхранявани само за срока, необходим за целите, за които са събрани, съгласно местните закони и нормативни актове и легитимните бизнес потребности на Такеда. Как да се свържете с нас Можете да се свържете с нас с цел упражняване на правата Ви, отправяне на запитвания или подаване на оплаквания по отношение обработването на Вашите лични данни от Такеда. Такеда ще предприеме уместни действия за отговор на исканията, запитванията и оплакванията. Такеда ще отговори на въпросните искания в срок до тридесет(30) дни. Данни за контакт: Пощенски адрес: На вниманието на длъжностното лице за защита на личните данни, отдел „Правен“, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland. Email Address: dataprivacy@takeda.com Важна информация Българската Комисия за защита на личните данни отговаря за осигуряване на спазването на законодателството за защита на личните данни в България. За повече информация относно Вашите права на защита на личните данни или ако не сте в състояние да разрешите даден проблем пряко с нас и желаете да подадете оплакване, свържете се с: Комисия за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  Телефон: 02/91-53-518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg Настоящото Уведомление за защита на личните данни е в сила от 25 май 2018 г. [1] Списък на свързаните лица на Такеда е на разположение на следния сайт, в частта „Свързани линкове”: https://www.takeda.com/worldwide https://bit.ly/2UOeypM
www.takeda.com/bg-bg/hcp-privacy-notice/

Website Privacy Notice

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТА НА ТАКЕДА Тази Декларация за защита на личните данни се отнася до уебсайта https://www.takeda.com/bg-bg Представителството на „Такеда ГмбХ“ в Република България („Такеда“) е силно ангажирано с това да защитава неприкосновеността на Вашия личен живот и ще полага усилия да защитава Вашите Лични данни в съответствие със следната Декларация за защита на личните данни на уебсайта („Декларацията“), която касае личните данни, събирани и обработвани за посетителите на този уебсайт. Лични данни, събирани от Такеда Възможно е Такеда да събира автоматично следната информация чрез този уебсайт: Техническа информация, включително интернет протокол (IP) адреса, който се използва за свързване на Вашия компютър с интернет, Вашата информация за влизане, вид и версия на браузъра, настройки на часова зона, видове и версии на приставките на браузъра, операционна система и платформа; Информация за посещението Ви, включително пълни данни за кликванията според Универсалните идентификатори на ресурси (URL), направени към, през и от този сайт (включително дата и час), време за отговор на страниците, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, информация за работата със страниците (като напр. скролиране, кликвания и местоположение на курсора на мишката) и методи, използвани за напускане на страницата. Възможно е Такеда да получава Лични данни от този уебсайт, като напр. Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и професионална информация, само когато са ни предоставени доброволно. При събирането на личните данни за Вас, Такеда ще Ви информира дали исканата информация е задължителна или по избор. Ако решите да не предоставяте определена информация, това може да повлияе на използването на дадени ресурси и може да стане невъзможно Такеда да Ви предостави дадени услуги. Възможно е също така Такеда да работи и с трети страни (включително например бизнес партньори, подизпълнители на технически услуги, рекламни мрежи, доставчици на аналитични услуги и доставчици на информация за търсене) и е възможно да получава информация за Вас от тях. Правни основания за обработването на лични данни Такеда ще обработва Вашите лични данни с цел постигане на нашите легитимни бизнес интереси или ако е необходимо с цел да се спазят задължения по закон. Как Такеда използва Вашите лични данни Такеда ще използва събраните чрез този уебсайт Лични данни в обхвата на следните цели: за да подобряваме нивото на обслужване за да подобряваме съдържанието на нашия уебсайт за да отговаряме на Вашите заявки, запитвания и оплаквания за наши вътрешни цели, като например за да отговаряме на Запитвания за медицинска информация, на Оплаквания от продукти или за да обработваме данни, свързани с Неблагоприятни събития за целите на това да поддържаме взаимоотношенията си с Вас, ако сте наш клиент, доставчик или бизнес партньор за да разглеждаме Вашите кандидатури за наемане на работа С кого Такеда споделя Вашите лични данни Възможно е Такеда да споделя лични данни за Вас с други филиали на Такеда, когато това е необходимо за осъществяването на законни бизнес цели или с цел да се съобрази с приложимите законови изисквания. Също така е възможно Такеда да споделя информацията за Вас с избрани трети страни, което включва: Бизнес партньори, доставчици и подизпълнители, които предоставят услуги на Такеда или от негово име; и Доставчици на аналитични услуги и на търсачки, които подпомагат Такеда при подобряването и оптимизирането на този сайт. В случаите, в които Такеда продава или купува даден бизнес или активи, то може да разкрива Вашите Лични данни на бъдещия продавач или купувач на този бизнес или активи; Ако Такеда или почти всички негови активи по същество бъдат придобити от трета страна, в който случай Личните данни, притежавани от него, може да са един от прехвърляните активи; или Ако Такеда има задължение да разкрие или сподели Вашите лични данни, за да се съобрази с дадено задължение по закон или за да налага или прилага своите Условия за ползване и други споразумения или за да защити правата, имуществото или безопасността на Такеда, неговите клиенти или други лица. Това включва обмен на информация с други дружества и организации с цел защита от измами и управление на риска от несъответствие, както и обмен на информация с регулаторни и здравни органи за целите на докладването на неблагоприятни събития и проблеми с качеството на продуктите. Когато Такеда поверява на дадени подизпълнители обработката на Лични данни, Такеда внимателно проверява и подбира всеки такъв подизпълнител и упражнява необходимия и съответен надзор над този подизпълнител, за да осигури контрол върху сигурността на поверените данни. Някои от дружествата от групата и/или доставчици на услуги на Такеда е възможно да се намират в държави извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“), чиито закони е възможно да не осигуряват същото ниво на защита на Вашите лични данни. Такеда ще гарантира това да са налице всички адекватни предпазни мерки и всички приложими закони и разпоредби да са спазени във връзка с предоставянето на данни извън ЕИП. Как Такеда защитава Вашите лични данни Такеда ще предприеме разумни и подходящи физически, административни и технически предпазни мерки за защита на личните Ви данни от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че няма да настъпи загуба, злоупотреба или промяна на данните, като всяко предаване на данни е на Ваш собствен риск, и е важно да се отбележи, че сигурността на информацията, предавана чрез Интернет, не може да бъде гарантирана. Вашите права Физическите лица в ЕС имат определени права като субекти на данни, които могат да бъдат предмет на ограничения. Тези права включват: (i) правото да изискват достъп и поправка или заличаване на личните им данни; (ii) правото да получават ограничения на обработката или да възразяват срещу обработването на личните им данни; и (iii) правото на преносимост на данните. Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля, използвайте информацията за контакт, дадена по-долу. Физическите лица в ЕС също така имат право да подават жалби относно обработката на личните им данни пред местния орган за защита на данните. Имате право да поискате от Такеда да не обработва Вашите лични данни за маркетингови цели. Такеда обикновено ще Ви информира (преди да събере данните Ви), ако възнамерява да използва данните Ви за такива цели или ако възнамерява да разкрие информацията за Вас на трета страна за такива цели. Можете да упражните правото си да не позволите такова обработване, като за целта можете да информирате Такеда по всяко време, че не желаете да получавате такъв маркетинг. Ако желаете да упражните това си право, използвайте функцията „Отписване“ за съответните съобщения или вижте раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу. Колко дълго Такеда съхранява Вашите лични данни Личните данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани, в зависимост от местните закони и регламенти и законните бизнес нужди.   Друга важна информация Нашият уеб сайт предоставя линкове към други сайтове на трети страни. Описаната тук политика за защита на личните данни не важи за тези сайтове. Моля, проверявайте разделите, касаещи правните условия и декларациите за защита на личните данни на сайтовете, който посещавате.   Google Анализ Такеда използва Google Анализ, който е инструмент за уеб анализ, помагащ на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите взаимодействат с уебсайтовете им. Клиентите на Google Анализ могат да разглеждат различни справки за това как посетителите взаимодействат с уебсайтовете им, така че да могат да ги подобряват. Google Анализ събира анонимна информация. Той отчита тенденциите на уебсайтовете, без да идентифицира отделните посетители.   Бисквитки на Google Анализ Подобно на много други услуги, Google Анализ използва „бисквитки“ на първа страна за проследяване на взаимодействията с посетителите. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, като например часа на текущото посещение, дали посетителят е бил на сайта и преди и кой сайт е насочил посетителя към уеб страницата. Браузърите не споделят бисквитките на първи страни между отделните домейни. Използване на IP адрес На всеки компютър и устройство, свързани към интернет, се дава уникален номер, познат като интернет протокол (IP) адрес. Тъй като тези номера обикновено се задават на блокове в зависимост от държавата, IP адресът често може да се използва за идентифициране на държавата, щата и града, от които компютърът се свързва с интернет. Google Анализ събира IP адресите на посетителите на уебсайтове, за да даде на собствениците на уебсайтовете представа за това от коя част на света идват посетителите им. Този метод е известен като IP геолокация. Google Анализ не отчита информация за действителните IP адреси пред клиентите на Google Анализ. Освен това, използвайки метод, познат като IP маскиране, собствениците на уебсайтове, които използват Google Анализ, имат възможността да укажат на Google Анализ да използва за геолокация само част от IP адреса, а не целия IP адрес. Независимо от това дали собствениците на уеб сайтове използват Google Анализ или не, те имат достъп до IP адресите на посетителите на техните сайтове. Лични данни Личните данни представляват информация, която Ви идентифицира лично, като например Вашето име, имейл адрес или информация за плащане или други данни, които може да се очаква да са свързани с такава информация. Общите условия на Google Анализ, които всички клиенти на Google Анализ трябва да спазват, забраняват проследяването или събирането на тази информация посредством Google Анализ или свързването на лични данни с информация, която е за целите на уеб анализа. Използване на аналитични данни от страна на Google Собствениците на уебсайтове, които използват Google Анализ, имат контрол върху това какви данни ще позволяват на Google да използва. Те могат да решават дали искат Google да използва тези данни или не като използват опциите за споделяне на данни в Google Анализ. Когато тези опции го позволяват, данните се използват за подобряване на продуктите и услугите на Google. Собствениците на уебсайтове могат да променят тези опции по всяко време. Изключване на Google Анализ С цел да предостави на посетителите на уебсайтове по-голям избор относно това как данните се събират от Google Анализ, Google са разработили добавката за браузъри за изключване на Google Анализ. Добавката комуникира с JavaScript на Google Анализ (ga.js) и указва, че информацията за посещението на уебсайтовете не трябва да се изпраща до Google Анализ. Добавката за браузъри за изключване на Google Анализ не спира изпращането на информация към самия уебсайт или към други услуги за уеб анализ. Вижте повече за добавката за браузъри за изключване на Google Анализ Как да се свържете с нас Можете да се свържете с нас с цел да упражните правата си, да отправяте запитвания или да подавате оплаквания относно обработката на личните Ви данни от Такеда. Такеда ще предприеме съответните стъпки, за да отговори на заявките, запитванията и оплакванията. Такеда ще отговаря на тези заявки в срок от тридесет (30) дни. Данни за контакт: Пощенски адрес: Attn: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland. Имейл адрес: dataprivacy@takeda.com Важна информация Комисията за защита на личните данни на България отговаря за това да се осигури спазването на законите за защита на личните данни в България.  За повече информация относно Вашите права, свързани със защитата на личните данни, или ако не можете да решите даден проблем, обръщайки се директно към нас и желаете да подадете оплакване, можете да се свържете с: Комисия за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  тел. 02/91-53-518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg Настоящата Декларация за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018 г. Learn more https://bit.ly/3hvOOIu
www.takeda.com/bg-bg/website-privacy-notice/

Научноизследователска и развойна дейност

Научноизследователска и развойна дейност Проучване и Развитие Ние се стремим да бъдем динамична организация за научноизследователска и развойна дейност, която мисли, действа и взаимодейства с външния свят, както никой друг. Ще постигнем това чрез интензивен фокус върху най-добрата наука за тези терапии, които могат да осигурят истинска иновация за пациентите. Нашият глобален екип от изследователи и учени, заедно с нашите партньори, прилага авангардна наука за преодоляване на невъзможното, с цел осигуряване на променящи живота лечения на пациентите по целия свят. Фокусирайки усилията на научноизследователската и развойна дейност върху четири терапевтични области и други целенасочени инвестиции, нашата цел е да успяваме чрез иновациите, които задоволяват неудовлетворени медицински нужди, чрез вътрешна научноизследователска и развойна дейност и в сътрудничество с междуотраслови партньори. Ние имаме мащаба и експертния опит, за да бъдем водеща глобална биофармацевтична компания, основана на ценностите и научно-изследователската дейност, с динамични, фокусирани усилия за създаване на иновация. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ  Ние се стремим да бъдем динамична научно ориентирана организация, която мисли, действа и взаимодейства с външния свят като никой друг. Възнамеряваме да постигнем това чрез интензивен фокус върху най-новите иновации за онези терапии, които могат да осигурят истински иновации за пациентите. Научете повече https://bit.ly/2FOgnhs
www.takeda.com/bg-bg/what-we-do/research--development/

Отвъд лекарствата

Преминаване отвъд лекарствата за укрепване на глобалните здравни системи Преминаване отвъд лекарствата за укрепване на глобалните здравни системи  Научете повече За стратегията на Такеда за УМ Смята се, че един на всеки трима души в развиващите се страни не може редовно да получава основни лекарства. Дори в страните, считани за развити, пациентите, които трябва да плащат за медицинско лечение от джоба, често срещат трудности при достъпа до здравните грижи и лекарствата, от които се нуждаят. Географските препятствия затрудняват отдалеченото население, нередовните здравни инфраструктури ограничават надеждните диагнози и точните медицински познания се ограничават до малък брой специалисти. Тези бариери затрудняват лечението на нуждаещите се. Докато подобренията в грижите, клиничните иновации и доставките на наркотици продължават да напредват, достъпът до тези постижения остава основно предизвикателство за здравето на много хора по света. А фокус върху неудовлетворени нужди Като част от глобалната общност, Takeda е пренасочила усилията си и подход към достъпа до лекарства (AtM). В продължение на много години компанията предоставя продукти, финансиране и достъп въз основа на регионални потребности. Новата стратегия за АУМ се основава на това, като се съсредоточава върху географските и терапевтичните области с най-голяма незадоволителна нужда. Стратегията на Такеда за УМ, за подобряване на настоящите ситуации. Стратегията на Академията на Такеда се ръководи от корпоративната философия на пациентите и наследството от подпомагане на другите в нужда. От 38-те милиона души, които умират от незаразни болести всяка година, три четвърти - или 28 милиона - от тези смъртни случаи се срещат в страните с ниски и средни доходи. Център за върхови постижения в Африка Програмите на ATM отразяват разнообразието от нужди на здравеопазването - от ценовите стратегии и помага за подобряване на стандарта на живот за разработване на ваксини и диагностични способности. В Африка на юг от Сахара (САА) Takeda стартира нестопанска цел за достъпност, където Център за върхови постижения (CoE) ще осигури устойчивост за диагностициране и лечение на онкологични / хематологични заболявания. Този Съвет на Европа, който се намира в Кения, също ще работи с местни партньори, за да направи някои лекарства за първична медицинска помощ по-широко достъпни в целия регион. Глобални програми за подпомагане на пациентите Крайъгълен камък на стратегията на Такеда за УМ е Програмите за подпомагане на пациентите (PAP), които осигуряват финансова подкрепа на онези пациенти, които не са в състояние да платят за необходимото лечение. Много от тези ПАП ще видят прилагането на адаптирани ценообразуване на развиващите се пазари, където пациентите обикновено плащат за здравното си обслужване "извън джоба" поради липса на възстановяване на средства. Целта е всеки пациент, диагностициран и назначен с Takeda oncology или GI лекарства, да има достъп до лечение на база "плати какво можете да си позволите". Такеда вече стартира ПАП в Тайланд и има за цел да се разшири до десет страни в Югоизточна Азия, Латинска Америка и Близкия Изток до края на годината. Друг пилер на стратегия на Takeda за УМ Друг стълб на стратегията на Takeda за УМ е програмите за корпоративна социална отговорност, чрез които компанията допринася за непропорционално засегнатото население и районите с развиващи се здравни системи. Като част от стратегията за "надхвърляне на лекарствата" тези програми са предназначени да предотвратят заболявания и да изградят капацитет на местно ниво в страни с развиващи се здравни системи като Бразилия, Украйна и Филипините. В Бразилия например тази дейност ще включва създаването на мрежа от инфузионни центрове в малките градове в цялата страна. Takeda се ангажира да подпомогне развитието на здравето на пациентите чрез съвместни подходи, основани на достъпни цени, които обединяват основните заинтересовани страни, за да гарантират, че нашите най-нови, иновативни лекарства достигат до пациентите, които се нуждаят от тях. В редица нововъзникващи пазари сме разработили всеобхватни програми за подпомагане на пациентите. Нашият стремеж е, че допустимите пациенти, на които са назначени потенциално животоспасяващи лекарства на Takeda, ще могат да получат достъп до тях. - Джайлс Платфорд, президент, отдел "Развиващи се пазари" Научете повече Takeda - Нашата грижа Преминаване отвъд лекарствата за укрепване на глобалните здравни системи https://takeda.info/2YCnEqO
www.takeda.com/bg-bg/our-stories/caring/going-beyond-medicines/

Корпоративна отговорност

Корпоративната отговорност на Takeda CSR на Takeda Отношение към правата на човека   Като се има предвид глобалната перспектива, Takeda прави всичко възможно, за да защити правата на човека чрез всеки елемент на неговата взаимовръзка с медицината. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ Отношение към труда   За да постигнем нашата визия за подпомагане на пациентите по целия свят, ние създаваме организация, която може напълно да мобилизира нашето многообразие и нашата уникална култура. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ Отношение към околната среда   Напредваме в областта на околната среда, здравето и безопасността (EHS) със средносрочна и дългосрочна перспектива, за да изпълним отговорностите си като глобално предприятие. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ Подход към борбата с корупцията   Takeda създаде рамка на глобалните политики относно антикорупцията и продължава да гарантира спазването им НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ Takeda се ангажира да създаде корпоративна стойност чрез разработване на изключителни фармацевтични продукти и провеждане на корпоративни граждански дейности. Takeda се ангажира да създава корпоративна стойност, като развива изключителни фармацевтични продукти и провежда дейности по корпоративно гражданство. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ https://takeda.info/3hzBDpN
www.takeda.com/bg-bg/corporate-responsibility/

Нашите фирмени символи

Нашите фирмени символи Нашите фирмени символи I България Takeda 1781 г. Прегръщащите се планини Takeda започва съществуването си като клон на магазин „Чобей Омия“ (Chobei Omiya). Тази марка се основава на „Прегръщащите се планини“ („Дакияма“), фирмения знак на марката „Омия“ (Omiya) с добавения символ „хон“, който обозначава основния род в големия клан. Двете планини изобразяват една планина от Оми, родния град на клана, и една планина от Осака, мястото на основаване на магазина. Везни - Фирменият знак от 1898 г. Този фирмен знак е регистриран през 1898 г., за да се използва за продукти, които отговарят на японските фармацевтични стандарти. „Уроко“ (Uroko) става официален фирмен знак през 1943 г., когато компанията променя името си на Takeda Pharmaceutical Industries, Ltd, понеже е опростен и лесен за запомняне. И до днес той все още се използва като фирмен знак на Takeda в Япония. Триъгълникът представлява люспа от риба („уроко“ на японски), като се счита, че знакът носи късмет, тъй като люспите на рибата символизират възрастта и растежа през годините, също като кръговете на дърветата. Знакът – Чапла от 1909 г. Този запазен знак, символизиращ чистата бяла чапла, е създаден, за да се използва за продукти с високо качество, надвишаващо японските фармацевтични стандарти. Този знак въплъщава високото качество на продуктите на Takeda и нашата отдаденост да служим достойно на обществото. Фирмен знак за международна употреба от 1961 г. Фирменият знак на Takeda за международна употреба е обновена, модерна версия на знака „Прегръщащите се планини“ („Дакияма“). В миналото Takeda използва този фирмен знак в черен цвят. В момента обаче той е в червен цвят, също като фирмения знак „Везни“ („Уроко“). Нашите фирмени символи Нашите фирмени символи I България Takeda Нашите фирмени символи Learn more https://takeda.info/2YziAmW
www.takeda.com/bg-bg/who-we-are/company-information/history/changes-to-the-corporate-logo/