Активиране на достъпност Активиране на достъпност

Резултати от търсенето

Условия за ползване

Условия за ползване Настоящият уебсайт е собственост на Takeda Pharmaceutical Company Limited („Такеда“) и се поддържа от последното. Като използвате настоящия уебсайт, заявявате съгласието си общите условия по-долу. Авторско право, търговски марки и др. Съдържането на настоящия уебсайт, включително документите и графиките, е обект на защита от приложимото законодателство, касаещо авторското право и търговските марки. „Такеда“ Ви разрешава да копирате, изтегляте или отпечатвате съдържанието единствено за лични, нетърговски цели, при условие че: всички уведомления за авторски права и други права на закрила, присъстващи във въпросното съдържание, ще фигурират във всички копия съдържанието няма да се променя по никакъв начин въпросното използване не представлява нарушаване на правата на „Такеда“ или трети лица (включително, но не само клевета или нарушаване на правото на неприкосновеност или правото върху собственото изображение) Използването на съдържанието по друг начин, включително, но не само добавянето му в мрежа или друг уебсайт, е забранено. Всички наименования на продукти на „Такеда“, споменати в настоящия уебсайт, представляват търговски марки, които „Такеда“, дъщерните му дружества или свързаните с него дружества притежават или ползват по силата на лиценз. С изключение на изрично указаното по-горе, нищо от съдържащото се в настоящия уебсайт не следва да се тълкува така, все едно дава право на ползване (лиценз) или други права по отношение на патенти, търговски марки или авторски права на „Такеда“ или трети лица.   Медицинска информация Възможно е настоящият уебсайт да съдържа информация за продукти, които не се предлагат във всички страни или се предлагат под различни търговски марки, за различни показания, в различни дозировки или с различно количество лекарствено вещество. Много от изброените продукти се отпускат само по предписание на местен медицински специалист. Нищо от съдържащото се в настоящия уебсайт не следва да се възприема като убеждаване за закупуване, реклама или представяне на терапевтични показания по отношение на каквито и да е лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, включително продуктите в процес на разработване. Съдържащата се тук информация за продуктите при никакви обстоятелства не следва да се използва вместо препоръка от Вашия лекар или друг медицински специалист.   Ограничаване на отговорността СЪДЪРЖАНИЕТО В НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ПРИНЦИПА „ТАКОВА, КАКВОТО Е“ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО Е ТОЧНО, НАДЕЖДНО, ПЪЛНО, ПРИГОДНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ЧЕ НЕ НАРУШАВА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА, НИТО ГАРАНЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧЕ ПРИ ДОСТЪПА В НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ НЯМА ДА ВЪЗНИКВАТ ГРЕШКИ, НИТО ЧЕ НЕ СЪДЪРЖА КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ. В случай че не е възможно изключването на някоя от гаранциите по-горе, то останалите изброени изключения се прилагат в максималната степен, допустима от законодателството в съответната юрисдикция. „Такеда“ не носи отговорност за имуществени вреди или телесни повреди, настъпили по повод достъпа Ви до настоящия уебсайт или невъзможността да осъществите достъп до него, или решението Ви да се позовете на коя да е част от съдържанието в настоящия уебсайт.   Промени в условията за ползване и прекратяване на ползването „Такеда“ си запазва правото по всяко време и без предизвестие да допълва, премахва или изменя информацията в настоящия уебсайт. „Такеда“ също така си запазва правото по всяко време и без предизвестие да премахне настоящия уебсайт.   Информация, предоставяна от Вас „Такеда“ няма задължение да отговаря на съобщения по електронна поща или друг вид съобщения. Съдържанието на всякакви съобщения, които може да изпратите на „Такеда“ по електронна поща или по друг начин, няма да се третира като поверително и не е предмет на закрила. В съответствие с приложимото законодателство „Такеда“ и свързаните с него дружества си запазват правото да използват тези съобщения за всякакви цели и да възпроизвеждат, публикуват и разкриват тази информация на трети лица без ограничения и без да дължат възнаграждение. „Такеда“ и свързаните с него дружества също така имат право да използват без ограничения и без да Ви дължат възнаграждение всякакви идеи, концепции, хоу-хау, техники и други подобни, съдържащи се в изпратените от Вас съобщения до „Такеда“, за всякакви цели, включително, но не само разработване, производство и реализация на продукти.   Връзки „Такеда“ не е подлагало на преглед уебсайтовете на трети лица, които може да съдържат връзки към настоящия сайт или връзки към които се съдържат в него, и не дава официално одобрение, нито носи отговорност за съдържанието на въпросните уебсайтове на трети лица. Тези уебсайтове се използват при условията, посочени във всеки от тях. Собствениците на уебсайтове, които желаят да включат в тях връзка към настоящия уебсайт, следва да получат предварително разрешение от „Такеда“.   Информация, разпространявана чрез социалните мрежи Съобщенията до медиите, финансовите отчети и друг вид съдържание, публикувано на предназначения ни за потребители уебсайт, представлява официално обявената от „Такеда“ информация, докато тази, публикувана в социалните мрежи посредством изброените по-долу корпоративни профили и профили на служители, не е задължително да отразява официалната позиция на „Такеда“.   Корпоративни профили на „Такеда“ в социалните мрежи По-долу са изброени глобалните корпоративни профили на „Такеда“. Takeda Pharmaceutical Company Limited признава официално единствено тях.   „Такеда“ в LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/takeda-pharmaceuticals   „Такеда“ в Twitterhttps://twitter.com/takedapharma   „Такеда“ в YouTubehttps://www.youtube.com/takeda-pharmaceuticals/   RSS емисии от „Такеда“ „Такеда“ може да Ви изпраща най-актуалната корпоративна информация чрез RSS емисии. При вписване на адреса по-долу във Вашия четец или браузър, поддържащ RSS, автоматично ще получавате последните новини от Takeda.com в момента на публикуването им, без да се налага да посещавате уебсайта.   Последни новини от „Такеда“https://www.takeda.com/system/news-releases-rss/ Какво да имате предвид при ползване Предоставената чрез RSS информация е предназначена единствено за лични цели. Предоставянето на информация чрез RSS може да спре или да се прекрати без предизвестие. Имайте предвид, че съдържанието и форматът на предоставената чрез RSS информация може да се промени без предизвестие. Имайте предвид, че „Такеда“ не отговаря на индивидуални въпроси или искания за разяснения във връзка с начина на използване на RSS. Имайте предвид, че не всички браузъри поддържат нашите RSS емисии.   Приложимо право Настоящите общи условия се регулират от законодателството на Япония и се тълкуват съгласно него. По всякакви спорове, противоречия и/или несъответствия, които може да възникнат във връзка с настоящите общи условия, изключителна компетентност има Окръжен съд – Осака, Осака, Япония, като първоинстанционен съд.   Прогнозни изявления Настоящият уебсайт съдържа прогнозни изявления, убеждения и становища, свързани с бъдещата дейност и бъдещото състояние на „Такеда“, резултатите от дейността му, включително приблизителни оценки, прогнози, цели и планове на „Такеда“. Прогнозните изявления често включват думи (без изброяването да е изчерпателно), като „цели“, „планове“, „убеждения“, „надежди“, „продължава“, „очаква“, „стреми се“, „възнамерява“, „гарантира“, „ще“, „може“, „трябва“, „би станало“, „би могло“, „очаква“, „прогнозира“, планира“ и сходни изрази или тяхната отрицателна форма. Тези прогнозни изявления се основават на предположения по отношение на редица важни фактори (включително изброените по-долу), които биха могли да доведат до съществено разминаване на действителните резултати с тези, изразени изрично или косвено в прогнозните изявления: икономическите обстоятелства, касаещи дейността на „Такеда“ в световен план, включително общите икономически условия в Япония и САЩ, конкурентният натиск и разработките на конкурентите; промени в приложимите закони и подзаконови нормативни актове; успехът или неуспехът на програми за разработване на продукти; решения на регулаторни органи и моментът на прилагането им; колебания при лихвените проценти и обменните курсове; твърдения или опасения, свързани с безопасността или ефикасността на продуктите, които се предлагат или предстои да се предлагат пазара; въздействането, което здравни кризи като пандемията от новия коронавирус биха могли да окажат върху „Такеда“, клиентите и доставчиците му, включително правителства на държави, в които „Такеда“ развива дейност, или въздействието върху други аспекти от дейността на дружеството; моментът на осъществяване и въздействието на дейности по интегриране на придобити като следствие от сливане дружества; възможността за продажба на активи, които не са част от основната дейност на „Такеда“ и моментът на осъществяване на въпросната(ите) продажба(и); както и други фактори, посочени в последния годишен отчет на „Такеда“ под формата на формуляр 20-F, и в другите, подадени от дружеството, отчети към Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (Securities and Exchange Commission), достъпни на уебсайта на „Такеда“ на адрес: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/  или на www.sec.gov . „Такеда“ не се задължава да актуализира прогнозните изявления, съдържащи се в настоящия уебсайт, нито други прогнозни изявления, които може да направи, освен ако не е длъжно по силата на закона или на правило, валидно на дадена фондова борса. Постигнатите в миналото резултати не са показател за бъдещи такива, а резултатите и изявленията на „Такеда“, съдържащи се в настоящия уебсайт, не следва да се възприемат като показателни за бъдещите му резултати, нито представляват очаквания, прогнози, гаранции или предвиждания по отношение на бъдещите му резултати. Условия за ползване Настоящият уебсайт е собственост на Takeda Pharmaceutical Company Limited („Такеда“) и се поддържа от последното. Като използвате настоящия уебсайт, заявявате съгласието си общите условия по-долу. Условия за ползване Настоящият уебсайт е собственост на Takeda Pharmaceutical Company Limited („Такеда“) и се поддържа от последното. Като използвате настоящия уебсайт, заявявате съгласието си общите условия по-долу. Learn more https://takeda.info/3uCAoig
www.takeda.com/bg-bg/terms-of-use/

контакти

контакти контакти "Такеда България" ЕООД гр. София, п.к. 1404бул. България № 69, бизнес сграда “ИНФИНИТИ ТАУЪР”, ет. 13Тел.: +359(0)2 958 27 36Факс: +359 (0)2 958 15 29Имейл: info.bg@takeda.com Нежеланите лекарствени реакции трябва да се докладват. Съобщавайте за нежелани лекарствени реакции на Takeda чрез email до: DSO-BG@takeda.com или се свържете с офиса на Takeda локално. "Такеда България" ЕООД контакти "Такеда България" ЕООД Learn more https://takeda.info/3u67TIt
www.takeda.com/bg-bg/1/

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на Takeda Последно осъвременяване: Февруари 2021 г. Takeda признава и зачита правата на  поверителност на физическите лица по отношение на личните им данни. Настоящата Декларация за поверителност ("Уведомление") обяснява какъв -тип лични данни можем да събираме за Вас и как ги използваме. Вашата поверителност е важна за нас. Ако имате въпроси относно практиките за поверителност на Takeda или желаете да упражните правата си, свързани с личните Ви данни, които Takeda е събрала, моля, свържете се с нас, както е описано по-долу в раздел. "Как да се свържете с нас" .   Приложимост и организации, обхванати от настоящото Уведомление за поверителност. Takeda е група от компании, които имат дейност в световен мащаб (които оперират глобално). Дружеството Takeda ("Takeda", "ние", "нас", "наш") включва компанията-майка Takeda Pharmaceutical Company Limited и нейните дъщерни дружества. За информация за контакт, свързани с вашия местен филиал, моля, вижте уебсайта на Таеда на  https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/. Настоящото Уведомление се отнася за уебсайтовете на Takeda, както и за други услуги и дейности на Takeda, които показват или препращат към настоящото Уведомление (заедно "Услуги"). Всяко лице, което осъществява достъп, сърфиране или по друг начин използва Услугите, било то ръчно или чрез автоматизирано устройство или програма, се счита за "Потребител". Лични данни, които събираме и използваме Takeda събира лични данни, за да работи ефективно и да Ви предоставя най-добрите преживявания от нашите Услуги. Takeda може да събира информация директно от Вас чрез взаимодействието Ви с нас, когато се регистрирате за Услуга, при сключване на договор с нас, когато подадете заявление към нас и чрез различни други взаимоотношения , които може да имаме с Вас. Може да използваме технологии, които автоматично събират информация за Вас, когато посещавате нашите сайтове, разглеждате нашите реклами или използвате нашите продукти или услуги. Също така може да събираме информация за Вас от трети страни, като например нашите доставчици,, изпълнители и бизнес партньори. Например, може да използваме такива данни на трети страни, за да потвърдим информацията за контакт или финансова информация, да проверим квалификацията на медицинските специалисти и да проверим препратките. Типът лични данни, които събираме, зависи от взаимодействието, което имате с Takeda и Услугите на Takeda, които използвате. Конкретният вид лични данни, които обработваме за Вас, ще бъде посочен в конкретното уведомление за поверителност, което получавате от нас.  Ако просто разглеждате един от уебсайтовете на Takeda, ние ще обработваме само ограничени видове лични данни, като например: Име и данни за контакт: Може да събираме (изискаме) Вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер и други подобни данни за контакт, ако доброволно ни ги предоставите -. Данни за използване: Може  да събираме данни за това как Вие и Вашето устройство взаимодействате с нашите Услуги, като например интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на вашия компютър към интернет, информация за вход, тип браузър и версия, настройка на часовата зона, браузър-plug-in типове и версии, операционна система и платформа; Информация за посещението Ви и онлайн дейности (напр. време за реакция на страници, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействието на страницата (като превъртане, щракане и пренапрежения с мишката) и методи, използвани за разглеждане от страницата.) Данни за взаимоотношения и взаимодействие: Може да събираме данни за взаимодействията и срещите си, като например когато се свързвате с нас за информация и поддръжка. Данни за местоположението: Може да събираме неточни (непълни) данни, като например.  местоположение, определено от Вашия IP адрес или данни, които показват къде се намирате с по-ниска точност,(ориентировъчно) като например на в кой град или пощенски код. Правно изисквана информация: Такеда може да събира и допълнителни данни за Вас, които са свързани с безопасността на пациентите и нежеланите събития–(реакции), или които може да се изискват от законите, които се прилагат за Takeda.   В някои случаи и само за определени видове услуги, ние(Такеда) може да подобри (допълни или измени)информацията, която има за физическите лица, с информация, която получава от трети страни, и с информация, която е публично или търговска достъпна и/или която е получена чрез други правни средства. Например, може да събираме обществено достъпна информация, включително онлайн публикации, платформи за социални медии, бази данни за публикации, списания и общества!!!. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която публикувате или разкривате чрез тези услуги, може да стане обществено достъпна за потребителите на услугата, на която сте я предоставили, както и на широката общественост. Приканваме ви да бъдете много внимателни, когато решавате да разкриете личните си данни или друга информация в тези форуми, и внимателно да прегледате и да се запознаете с приложимите настройки за поверителност и предлаганите опции. Как използваме личните данни В зависимост от Вашите взаимоотношения с Takeda, Takeda използва личните данни, които събира с някои основни цели, описани по-долу: (1) за бизнес операции (маркетинг и продажби, научноизследователска и развойна дейност, подкрепа на пациентите, дарения и спонсорства, комуникации), (2) за бизнес администрация (финанси и счетоводство, човешки ресурси, дейности по превенция и разследващи дейности), (3) за управление на бизнеса (вътрешен одит , управление на активи, системен и бизнес контрол), и (4) при необходимост за защита на здравето, безопасността и сигурността на персонала на Takeda и за спазване на законовите изисквания и задължения. Takeda не продава вашите лични данни. Може да използваме лични данни: За да комуникираме с Вас относно всякакви искания или запитвания, които можете да изпратите и да Ви предоставим съответната поддръжка или услуга. За да се свързваме с Вас нерегулярно, за да Ви предоставим важна информация, необходими известия и рекламни материали. За да Ви изпращаме административна информация, например, информация относно (промените в) Услугите, които предоставяме. Да персонализираме вашето изживяване, когато използвате нашите Услуги, като представяме продукти и оферти, съобразени с Вас, когато са релеванти и подходящи. За нашите бизнес цели, като например анализ на данни, одити, мониторинг и превенция на измами, разработване на нови продукти, подобряване, подобряване или промяна на нашите услуги, идентифициране на тенденциите при използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании, провеждане на проучвания, и извършване и разширяване на нашите бизнес дейности. За по-добро разбиране на начина, по който нашите продукти и услуги Ви влияят, да проследяваме и да отговаряме на опасенията(изискванията) за безопасността и да доразвиваме и подобряваме нашите продукти и услуги. Считаме за необходимо или подходящо: (a) съгласно приложимото законодателство, включително законите извън Вашата държава на пребиваване; б) да спазва законосъобразния процес; (в) да отговаря на искания от публични или правителствени органи, включително органи извън вашата страна на пребиваване; (г) да прилагаме нашите условия; (д) да защитим нашите операции или тези на нашите филиали; (е) за да защитим нашите права, поверителност, безопасност или собственост, и/или тези на нашите свързани лица, Вие или други лица; (ж) да ни позволи да търсим налични средства за правна защита или да ограничим вредите, които може да понесем. Правно основание за обработване на лични данни Когато Takeda се ангажира с обработването на вашите лични данни, то ще го направим само и единствено ако това е разрешено, или казано по друг начин ако    има правно основание за обработване на личните Ви данни. Правните основания на Takeda се основават на: когато имаме договор или споразумение с Вас – например договор за доставка на стоки или услуги (т.е. когато се ангажирате с нас да посетите организирано от такеда събитие или информация за поръчка онлайн) или договор на служител; когато трябва да спазваме правно задължение – например когато обработването на вашите данни е законово изискване, например в някои страни има изисквания за прозрачност по отношение на взаимодействието със здравните специалисти или да предоставим информация на представителните органи в случай на нежелани реакции, свързани с употребата на нашите продукти; когато обработването на данни е касае вашите жизненоважни интереси – например, когато това може да защити живота ви; при обработка на вашите данни за нашите законни интереси като фармацевтична компания в съответствие с нашите корпоративни политики – например, да комуникираме с Вас относно нашите продукти и услуги, за научни изследвания и образователни дейности, научни и пазарни проучвания, както и за ефективното продължаване на нашите бизнес дейности. Във всички случаи, когато няма друго правно основание, Takeda ще поиска вашето съгласие (известно като "съгласие") като правно основание за обработване на вашите лични данни. Имайте предвид, че ако предоставите съгласието си, можете също така по всяко време да го оттеглите, като се свържете с нас, както е описано в раздела "Как да се свържете с нас". Важно е да знаете, че имате и други права по отношение на обработката на вашите лични данни, описани в раздела  "Вашите права, свързани с вашите лични данни". С кого споделяме лични данни Такеда споделя лични данни с филиали и дъщерни дружества, контролирани от Takeda; с доставчици, работещи от наше име; когато това се изисква от закона или трябва да се отговори на правен процес; за да защитим нашите клиенти; когато това касае защита на живот; за да поддържаме сигурността на нашите Услуги и за да защити правата и/ или собствеността на Takeda. В такива случаи Takeda ще изисква от тези трети страни да защитават поверителността и сигурността на личните данни, които се споделят с тях. От тези трети страни ще се изисква да се съгласят, че няма да използват или разкриват лични данни за Вас, освен ако е необходимо за предоставяне на услуги на нас или за извършване на услуги от наше име или, ако е необходимо, за да се съобразят с приложимите закони или законови разпоредби. Takeda може да споделя вашите лични данни с филиали и трети страни, както следва: Сред филиалите за целите, описани в настоящото Известие. Takeda е страната, която отговаря за управлението на съвместно използваните лични данни. На нашите доставчици на услуги, които предоставят услуги като хостинг на уебсайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки, информационни технологии и свързани инфраструктурни услуги, обслужване на клиенти, доставка на имейл, одит и други подобни услуги. Правилата на Takeda изискват нашите доставчици на услуги да спазват съответните ограничения за достъп и използване на вашите лични данни. На трети страни, за да се съгласите да получавате маркетингови съобщения. За спонсори на лотарии, състезания и подобни промоции. Възможно е също така да разкрием Вашите лични данни при следните обстоятелства: В случай на сливане, реорганизация, придобиване, съвместно предприятие, преотстъпване, отделяне, прехвърляне или продажба или разпореждане на цялата или част от нашата дейност, включително във връзка с всяко производство по несъстоятелност или подобни. Както се изисква от закона, включително законите извън страната, в която пребивавате, за да се съобразите с призовка, задължителна регистрация или съдебен процес. Също така може да разкрием обобщени или деидентифицирани данни, които не могат да бъдат идентифицирани лично от трети лица. Обобщените данни се създават чрез събиране и обработка на информация за физическите лица и обобщаване на данните, като се елиминира възможността за идентифициране на дадено лице. Как защитаваме вашите лични данни Внедрили сме различни технологии за сигурност и организационни процедури за защита на вашите лични данни от неоторизиран достъп, използване и разкриване. Например, съхраняваме вашите лични данни на компютърни системи, които имат различни видове технически и физически контроли за достъп, като например криптиране. Takeda е въвела контрол за сигурност на данните, съобразен със стандартите в отрасълаВъпреки това, Takeda не може да гарантира сигурността на вашата информация. Също така е важно и Вие да се предпазите от неоторизиран достъп до вашите пароли и  компютър, мобилни устройства и др. Ако имате основание да смятате, че вашето взаимодействие с нас вече не е сигурно (например, ако смятате, че сигурността на който и да е от профилите ви, които е свързан с нас, е компрометирана), моля, уведомете ни незабавно, както е описано по-долу в раздела "Как да се свържете с нас" -. Къде съхраняваме и обработваме лични данни Тъй като Такеда е мултинационална компания с филиали в по цял света, вашите лични данни могат да се съхраняват и обработват във всяка държава, в която оперираме, включително, в която имаме съоръжения или в която ангажираме доставчици на услуги. Takeda предприема всички действия за обработване на лични данни съгласно разпоредбите на настоящото Известие и изискванията на приложимото законодателство. Takeda може да прехвърля лични данни в държави извън вашата държава на пребиваване. Законите на приемащите държави могат и да не предвиждат толкова строги защити за личните данни, колкото вашата държава на пребиваване. В случаите, когато приемащата страна предоставя по-ниско ниво на защита, Takeda се задължава да осигури адекватни гаранции и да спазва приложимите закони и разпоредби във връзка с това предоставяне ва личните Ви данни. В някои случаи Takeda се задължава да сключи договорни споразумения (напр. стандартни договорни клаузи на Европейския съюз) или разчита на други налични механизми за предаване на данни, които имат за цел да осигурят адекватна защита. Копие от с стандартните договорни клаузи на ЕС може да намерите  на: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. За да получите допълнителна информация относно предпазните мерки, които Takeda е въвела за управление на трансграничните трансфери на лични данни, моля свържете се с нас, като използвате информацията, предоставена в раздел "Как да се свържете с нас". Периодът Takeda ще съхранява вашите лични данни само за минималния период, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящото Известие, освен ако не се изисква или е разрешено от закона по-дълъг период на съхранение. Вашите права, свързани с Вашите лични данни Имате избор относно данните, които събираме. Когато бъдете помолени да споделите личните си данни с Takeda, можете да откажете; въпреки това, Вашият избор да не споделяте Личните си данни с Takeda може да означава, че няма да можете да използвате или (напълно) да се възползвате от нашите Услуги, функции или предложения. Takeda уважава вашето право или когато това е разрешено от закона, твашия упълномощен представител, да знае и да се допита  какви лични данни сме събрали, използвали или разкрили. В допълнение Вие или Вашият упълномощен представител имате право да поискате коригиране или изтриване на тези лични данни, както и да поискате премахване на Вашите лични данни, съхранявани от трети страни, с които извършваме дейност. Takeda няма да дискриминира вас въз основа на вашето упражняване на някое от тези права. За повече информация относно вашите права за поверителност или ако не сте в състояние да разрешите проблем директно с нас и желаете да подадете жалба, моля, свържете се със съответния орган за защита на лични данните, който отговаря за това, че законите за поверителност се спазват във вашата страна на пребиваване. Лицата, които пребивават в ЕИП, могат да намерят списък на местните органи за защита на лични данните на  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. За повече подробности относно органите за защита на данните на други юрисдикции, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела "Как да се свържете с нас" по-долу. Ако искате да отправите искане към Takeda относно достъп, коригиране или изтриване на лични данни, които сте предоставили на Takeda, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела "Как да се свържете с нас" по-долу, и ние ще отговорим в разумен срок. Ние ще полагаме добросъвестно усилие да Ви предоставим достъп до вашите лични данни и да коригираме всякакви неточности или да изтрием тази информация която сте посочили в искането, в случай, че не се изисква тя да бъде запазена по друг начин от закона или съгласно други законово разрешени изключения. Ако по някаква причина искането Ви е отхвърлено, то ще Ви уведомим. Преди да изпълним Вашето искане, може да изискаме от Вас допълнителна информация, за да потвърдим самоличността ви. Takeda ще Ви информира, ако възнамерява да използва вашите данни за маркетингови цели и да ви изпраща маркетингови съобщения или ако възнамерява да разкрие вашата информация на трети лица за такива цели. Имате право да се откажете от маркетинговите съобщения, които са Ви изпратени от Takeda. Можете да упражните правото си да предотвратите такава обработка, като информирате Takeda по всяко време, че не желаете да получавате такъв маркетинг. Когато желаете да упражните това право, моля, използвайте функцията за отписване в съответните съобщения или вижте раздела "Как да се свържете с нас" по-долу. Деца Takeda третира информацията за децата с допълнителни грижи, за да гарантира, че те получават допълнителна защита и безопасност. В някои случаи може да събираме лични данни за деца със съгласието на родител или настойник за предоставянето на нашите Услуги, като например клинични дейности или за програми за подкрепа на пациенти. Въпреки това, ние не събираме съзнателно  и не се  интересуваме да продаваме данни от или на деца. Като родител или настойник, ако желаете да премахнете лични данни, свързани с вашето дете, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела "Как да се свържете с нас" по-долу.  Социални мрежи Като цяло, социалните мрежи са интерактивни инструменти, които ви позволяват да си сътрудничите и да споделяте информация. Takeda може да събира определени лични данни от Вас, за да Ви даде възможност да използвате функциите на онлайн социалната мрежа. Takeda може също да използва тези инструменти за публикуване или споделяне на лични данни с други. Когато използвате социалните мрежи, трябва да бъдете много бдителни за това какви лични данни сте избрали да споделите с други хора. Takeda предоставя известия и избори за това как личните данни се събират, използват и разкриват на неговия уебсайт, социални мрежи и други услуги. Когато участвате в дейности в социални мрежи, не трябва да публикувате информация за трети страни без тяхното съгласие. Услуги на трети лица Настоящото известие не се отнася  и Takeda не носи отговорност за условията за използване, информация или практики за поверителност на трети страни, включително всяка трета страна, която управлява всеки сайт или услуга, към които нашите Takeda Услуги са ссварзаниа. Включването на връзка към Услугата Takeda не предполага нашето или нашите филиали да подкрепяме свързания сайт или услуга. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за събиране, използване и разкриване (включително практиките за защита на данните) на други организации, които не са от групата на Takeda, като Facebook, Apple, Google, Microsoft или друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик на социалната медийна платформа, доставчик на операционна система, доставчик на безжични услуги или производител на устройства.  Ако изберете да споделяте или разкривате вашите лични данни на други организации чрез или във връзка с нашите страници в социалните медии, трябва да се обърнете към уведомленията за поверителност и условията за ползване, предоставени от тези организации. Takeda ви насърчава да преглеждате и запознавате с приложимите настройки за поверителност и функции на тези платформи и приложения на трети страни. Как да се свържете с нас Takeda приветства всички въпроси или коментари, които може да имате по отношение на настоящето Уведомление или нейното изпълнение. Можете също така да поискате настоящото уведомление в алтернативен формат, ако е необходимо, поради увреждане.  Всички подобни въпроси, коментари или искания следва да бъдат изпратени, като се използва информацията за контакт по-долу. Моля, имайте предвид, че имейл съобщенията не винаги са защитени, затова ви препоръчваме да не включвате поверителна информация в имейлите си до нас. Данни за контакт: Ако искате да упражните правата си, моля, свържете се с нас, като отворите нашия уеб формуляр за индивидуални права.  Ако имате въпроси относно това Уведомление за поверителност, моля свържете се с нас по имейл. Имейл адрес:  privacyoffice@takeda.com В допълнение - в Съединените щати, можете да се свържете с Takeda на 1-800-676-8975. Актуализации на нашето уведомление за поверителност        Takeda може да актуализира това известие периодично. Ако направим промени, актуализираното известие ще бъде публикувано с дата на влизане в сила.   Декларация за поверителност на Takeda Takeda признава и зачита правата на поверителност на физическите лица по отношение на личните им данни. Настоящата Декларация за поверителност ("Уведомление") обяснява какъв -тип лични данни можем да събираме за Вас и как ги използваме. Декларация за поверителност на Takeda Takeda признава и зачита правата на поверителност на физическите лица по отношение на личните им данни. Настоящата Декларация за поверителност ("Уведомление") обяснява какъв -тип лични данни можем да събираме за Вас и как ги използваме. Learn more https://bit.ly/3HF1r0I
www.takeda.com/bg-bg/privacy-notice/

404

Страницата не е намерена. Грешка в HTTP 404   За съжаление, страницата, която търсите, не може да бъде намерена.   HOME     CountrySelectors_Block(2) Learn more https://takeda.info/3420ayz
www.takeda.com/bg-bg/404/404/

404(2)

Страницата не е намерена. Грешка в HTTP 404   За съжаление, страницата, която търсите, не може да бъде намерена.   HOME     CountrySelectors_Block(2) Learn more
www.takeda.com/bg-bg/404/