Активиране на достъпност Активиране на достъпност

HCP Privacy Notice

ОБЩО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Представителството на „Такеда“ ГмбХ (Takeda GmbH) в Република България („Такеда“), което има сериозен ангажимент към защитата на Вашите лични данни, ще положи усилия да защити Вашите лични данни в съответствие със следното Уведомление за защита на личните данни (“Уведомлението”), което е приложимо към личните данни, събирани и обработвани от представителството относно медицинските специалисти и служителите/представителите на здравни организации.

Лични данни, събирани от Такеда и източник на данните

Такеда събира и обработва лични данни за Вас. Видовете събирани от нас лични данни зависят от Вашето отношение с Такеда, както и приложимото право, но могат да включват следните категории информация:

 • Основни лични данни, като например три имена и данни за контакт;

 • Образователни и професионални данни, като например квалификации и организационна или институционална принадлежност;

 • Свързана с плащания информация, когато е необходимо.

Тази информация може да дойде пряко от Вас, от публични информационни източници или трети страни - информационни източници. 

С цел по-добро разбиране и отчитане на Вашите интереси, както и с цел поддържане на точност на лични данни относно Вас, които Такеда има, Такеда може да коригира или допълни личните данни, които предоставяте на Такеда, въз основа лични данни, които Такеда получава от други източници.

Правно основание за обработването

Такеда обработва лични данни въз основа едно или повече от следните основания:

 • В определени случаи, Такеда може да поиска Вашето съгласие за събиране и обработване на Вашите лични данни. Ако изберете да дадете своето съгласие, Вие можете впоследствие да го оттеглите, като се свържете с нас според описаното в секция “Как да се свържете с нас”. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласие няма да се отрази на вече извършеното обработване преди датата на оттегляне на съгласието.

 • В други случаи, обработването на Вашите лични данни може да е необходимо с цел спазване на приложим закон или нормативен акт, или за изпълнението на договор, по който сте страна. Може и да не е възможно да изберете неучастие във въпросното обработване или Вашият избор да не участвате може да се отрази на нашата способност да изпълним дадено договорно задължение, което иначе е дължимо към Вас.

 • В други случаи, Такеда може да обработва Вашите лични данни въз основа легитимните интереси на Такеда при комуникацията с Вас относно нашите продукти и услуги, както и относно научни изследвания и образователни възможности. Имате правото да откажете всякакво такова обработване на Вашите лични данни. Можете да направите това, като се свържете с нас според описаното в секция “Как да се свържете с нас”.

Как Такеда използва личните Ви данни

Такеда обработва лични данни относно Вас за следните цели:

 • Улесняване на нашето взаимодействие с Вас, което включва предоставянето на възможност да имате достъп до нашите ресурси, изпълнение на поръчки за продукти и искания за мостри, обработване на искания за медицинска информация, информация за нежелани събития и рекламации на продукти;

 • В подкрепа на нашите вътрешни бизнес операции, като например следене на нашето взаимодействие с Вас, управление на нашата работна сила и осигуряване на ефективното разпределение на нашите ресурси.

 • Извършване на изследователска и развойна дейност по нашите продукти и услуги, като например чрез комуникация относно извършваните от Такеда проучвания, както и бизнес и маркетингови изследвания;

 • Рекламиране на нашите продукти и услуги чрез маркетингови комуникации (когато е разрешено по закон), ангажиране на научни експерти, предоставяне на обучение или научно-образователни програми;

 • Изпълнение на нашите договорни задължения, включително управление на плащания за ангажименти;

 • Спазване на нашите регулаторни и правни задължения, включително във връзка с целите на нормативното съответствие и сигурността;

 • Други цели, които може да са уместни към Вашето отношение с Такеда.

 

С кого споделя Вашите лични данни Такеда

Такеда може да предаде лични данни относно Вас на други свързани лица на Такеда по целия свят[1]. Тези свързани лица може на свой ред да предадат лични данни относно Вас на други свързани лица на Такеда. Някои от свързаните лица на Такеда може да се намират в държави, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните. Въпреки това, от всичките свързани лица на Такеда се изисква да третират личните данни по начин, който е в съответствие с настоящото Уведомление. За получаване на допълнителна информация относно действащите гаранции на Такеда при трансгранични трансфери на лични данни, моля, свържете се с нас, използвайки информацията, предоставена  в секция “Как да се свържете с нас”.

Такеда може да сключва договори с трети страни за изпълнение от името на Такеда на дейности и функции, свързани с горепосочените цели, които договори включват ползването на лични данни, като например с доставчици на маркетингови услуги, доставчици на ИТ услуги и др. В такива случаи, Такеда ще изиска от въпросните трети страни да опазват поверителността и сигурността на споделяните с тях лични данни.  От въпросните трети страни ще бъде изискано да се съгласят да не ползват или разкриват лични данни относно Вас, освен доколкото е необходимо за предоставянето на услуги към нас, за изпълнение на услуги от наше име или според необходимото за спазване на приложимите закони и нормативни актове.

В случай че Такеда вземе решение за преобразуване или разпореждане с нашето предприятие чрез продажба, сливане или придобиване, Такеда може да сподели лични данни относно Вас с реални или потенциални купувачи. Ще изискаме от такива реални или потенциални купувачи да третират въпросните лични данни по начин, който е в съответствие с настоящото Уведомление.

Някои от дружествата от групата на Такеда и/или някои доставчици на услуги може да се намират в държави извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), чието законодателство може да не осигурява на Вашите лични данни същото ниво на защита. Такеда ще осигури наличието на всички адекватни гаранции и спазването на всички приложими закони и нормативни актове във връзка с въпросните трансфери. 

Как Такеда защитава Вашите лични данни

Такеда ще приложи разумни и подходящи мерки от физически, административен и технически характер с цел защита на личните Ви данни срещу загуба, неправомерна употреба, непозволен достъп, разкриване, изменяне или унищожаване.

Вашите права

Физическите лица в ЕС имат определени права като субекти на данни, които данни може да подлежат на ограничения и/или забрани. Въпросните права включват правото: (i) да искат достъп до своите лични данни и коригирането или заличаването им; (ii) на ограничаване на обработването или възражение срещу обработването на техните лични данни; и (iii) правото на преносимост на данните. Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля използвайте долупосочените данни за контакт. Физическите лица в ЕС също така имат правото на подаване на оплакване срещу обработването на техните лични данни при местния орган за защита на личните данни.

Имате правото да поискате от Такеда да не обработва Вашите лични данни за маркетингови цели. Такеда обикновено ще Ви уведомява, ако възнамерява да използва Вашите данни за такива цели или ако възнамерява да разкрие Вашата информация на дадена трета страна за въпросните цели. Можете да упражните Вашето право да осуетите въпросното обработване, като уведомите Такеда в който и да било момент, че не желаете да получавате такъв маркетинг. Когато желаете да упражните това право, моля използвайте функционалността „отписване“ в съответните съобщения или направете справка със секция “Как да се свържете с нас” по-долу.

Колко дълго Такеда съхранява Вашите лични данни

Личните данни ще бъдат съхранявани само за срока, необходим за целите, за които са събрани, съгласно местните закони и нормативни актове и легитимните бизнес потребности на Такеда.

Как да се свържете с нас

Можете да се свържете с нас с цел упражняване на правата Ви, отправяне на запитвания или подаване на оплаквания по отношение обработването на Вашите лични данни от Такеда. Такеда ще предприеме уместни действия за отговор на исканията, запитванията и оплакванията. Такеда ще отговори на въпросните искания в срок до тридесет(30) дни.

Данни за контакт:

Пощенски адрес: На вниманието на длъжностното лице за защита на личните данни, отдел „Правен“, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland.

Email Address: dataprivacy@takeda.com

Важна информация

Българската Комисия за защита на личните данни отговаря за осигуряване на спазването на законодателството за защита на личните данни в България. За повече информация относно Вашите права на защита на личните данни или ако не сте в състояние да разрешите даден проблем пряко с нас и желаете да подадете оплакване, свържете се с:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Настоящото Уведомление за защита на личните данни е в сила от 25 май 2018 г.[1] Списък на свързаните лица на Такеда е на разположение на следния сайт, в частта „Свързани линкове”: https://www.takeda.com/worldwide